(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ mùa 2021, huyện Bá Thước đã triển khai gieo trồng thêm 31 ha lúa nếp hạt cau bản địa tại 4 xã: Ban Công, Thành Sơn, Lũng Niêm, Thành Lâm, nâng tổng số diện tích gieo trồng giống lúa hạt cau lên 55 ha. Đây là các xã nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bởi vậy việc gieo trồng thêm diện tích lúa nếp hạt cau góp phần phát triển kinh tế, phục vụ cho phát triển du lịch.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDDrOG7msONw5rhuqYj4buuw5rGoOG6psag4buc4buww5rGoOG6plQq4bq64bqmw5rDlOG7uOG6puG7muG6viThuqZM4bq6JeG6puG7tOG6puG7lSbhuqZpJeG7qsOaxqDhuqZO4buY4bqm4bu44buaP0zhuqY+P+G6pk0l4bqmVOG7oEzhu5rhuq4vPSQjw5nDmsag4bqw4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG7pz/huqZVJuG6uuG6puG6quG6rOG6quG6qMOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG6s+G6vOG6puG7neG7mixZTOG6pk7hu4bhuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4bucT8OZ4bqmJCPhu6zDmsag4bqmJOG7msOVVeG6pkLhuqjhuqbhu5rhurrhuqZUKuG6uuG6psOaw5Thu7jhuqbhu5rhur4k4bqmTOG6uiXhuqZL4buAw5rhuqZO4bug4bq64bqmJOG6vuG7nOG6pkPhuqZ94buGQeG6puG6s+G6usOa4bqm4bq14buqw5rGoMOA4bqm4bud4buaw4rDmuG7muG6puG7m1jDmsOA4bqmaTvDmsag4bqmw6zhu5zDlVXDgOG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZpw41Vw4DhuqbDmsONw5rGoOG6piRWw5rGoOG6pj3hu7DhuqZN4buc4buSw5rhuqYk4buiTOG7muG6psag4bucT8OZ4bqmJCPhu6zDmsag4bqmxqDhu5zhu7DDmsag4bqmVCrhurrhuqbhu5rhur4k4bqmTOG6uiXhuqZUw5XDmuG6pkRE4bqm4bua4bq64bqg4bqm4bqlw41b4bqmVMOK4bqmTOG6vEzhuqZ94buG4bqmw5pGVeG6piQjw5nDmsag4bqmU+G7miXhuqZL4buAw5nhuqYk4busw5rhuqYk4bua4bucw5XDmuG6psOa4bua4bucw5XDmuG6puG7lSbhuqZpJeG7qsOaxqDDgOG6pkvhu7Thu5zhuqY+4buIW+G6pj7hu5zhu5JM4bqmxqDhu5xPw5nhuqYkI+G7rMOaxqDhuqYk4buaw5VV4bqmTeG7nOG7ksOa4bqmJOG7okzhu5rhuqZUKuG6uuG6psOaw5Thu7jhuqbhu5rhur4k4bqmTOG6uiXhuqbGoOG7pOG7uOG6puG7uOG7muG7isOa4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5TDgOG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqZM4buaw5nhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6pk0l4bqmVOG7oEzhu5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqZNJOG7miVVS+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ0Thuqzhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqjhuqpCL+G6qOG6uMOJTUPhuqhE4bqoRETDiSTDieG6quG6uEThurhU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3nEkOG6rOG6pOG6puG6ulQkeeG6pMOs4buaw43DmuG6piPhu67Dmsag4bqmxqDhu5zhu7DDmsag4bqmVCrhurrhuqbDmsOU4bu44bqm4bua4bq+JOG6pkzhurol4bqm4bu04bqm4buVJuG6pmkl4buqw5rGoOG6pk7hu5jhuqbhu7jhu5o/TOG6pj4/4bqmTSXhuqZU4bugTOG7muG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ0ThuqzhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhu6c/4bqmVSbhurrhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqrhuqjDgOG6puG7miVb4buSw5rhuqbhurPhurzhuqbhu53hu5osWUzhuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4bucT8OZ4bqmJCPhu6zDmsag4bqmJOG7msOVVeG6psag4buc4buww5rGoOG6plQq4bq64bqmw5rDlOG7uOG6puG7muG6viThuqZM4bq6JeG6piThur7hu5zhuqZM4bq8TOG6pn3hu4bhuqYk4buaJeG7rkzhuqZT4buaJeG6pkvhu4DDmeG6piThu6zDmuG6piThu5rhu5zDlcOa4bqmw5rhu5rhu5zDlcOa4bqm4buVJuG6pmkl4buqw5rGoOG6pk7hu5jhuqbhu7jhu5o/TOG6pj4/4bqmTOG7msOZ4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqZNJeG6plThu6BM4buaw4Dhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlOG6oOG6pjbDmuG7mkHhuqbDqsOZw4rDmsag4bqm4bql4buqw5rGoOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrMOU4bu44bqm4bua4bq+JOG6pkzhurol4bqmVMOK4bqmxqDhu5zhu7DDmsag4bqmVCrhurrhuqZL4buAw5rhuqZO4bug4bq64bqmQCVdw4DhuqZT4bua4buc4bqmTOG7muG7osOa4bqmPsav4bqm4bua4bq+JOG6plXDiiXhuqZM4bq6JeG6plPhu5rhu6rDgOG6puG7muG6viThuqbGoOG6vsOZ4bqmJCPhu4TDmsagw4DhuqYkI+G7psOa4bqg4bqm4bq94buc4buww5rGoOG6plQq4bq64bqmw5rDlOG7uOG6pk5HTOG6pj3hu4DDmuG6psOaw4pb4bqmI8OMJOG6pk4s4buyTOG6pizhurrhuqZM4buaJeG7rsOaxqDDgOG6plPhu5rhu5zhuqZ94buq4buc4bqmTizhu7JM4bqmTuG7rOG6plTDlcOa4bqmI8OMJOG6pk3hu4zDmcOA4bqm4buCw5rhuqZT4bua4buqw5rGoOG6psOaxqDhurzDmuG6plXDiuG6pkzhu6Thuqbhu5osWMOaxqDhuqYk4buaWFXhuqZOR0zhuqYkIyzDmsag4bqmU+G7muG7pOG6pkzhu6ThuqZUw5nhur7hu5zhuqbDmsOU4bu44bqmw5rDisOZ4bqmPeG6vMOa4bua4bqmTizhu7JM4bqg4bqmw6zhu4LDmsag4bqmPSXDjCThuqZUKuG6uuG6pkvhu57DmuG7muG6pkAlw43DmuG6pk7hur4k4bqmQ+G6rOG6piThur4v4bua4bq6w4DhuqbGoOG7nOG6vOG6piQj4bug4bqmJOG7miXhuqbDmuG7muG7iOG7uOG6psagw4zhu7jhuqZC4bqmVOG7isOa4bqmVCrhurrhuqYk4buaLMOdw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrOG7muG7iMOa4bqmJOG7msOMW+G6psag4buc4bq84bqmJCPhu6DhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5ThuqZMOuG6uuG6plQq4bq64bqmw5rDlOG7uOG6puG7muG6viThuqZM4bq6JeG6pkw7w5rGoOG6psOa4buaLOG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqZM4buaw5nhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6pk0l4bqmVOG7oEzhu5rhuqbhu7Thuqbhu5Um4bqmaSXhu6rDmsagw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bqz4bq84bqm4bud4buaLFlM4bqmTuG7huG6pk4s4bq64bqmPsOKw5nhuqbGoOG7nE/DmeG6piQj4busw5rGoOG6piQjw5XDmuG6pk3hu5zhu5LDmuG6piPhu67Dmsag4bqmJOG6vuG7nOG6pkzhurxM4bqmfeG7huG6psOaRlXhuqYkI8OZw5rGoOG6plPhu5ol4bqmS+G7gMOZ4bqmJOG7rMOa4bqmJOG7muG7nMOVw5rhuqbDmuG7muG7nMOVw5rhuqbhu5Um4bqmaSXhu6rDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6veG7nOG7sMOaxqDhuqZUKuG6uuG6psOaw5Thu7jhuqbhu5rhur4k4bqmTOG6uiXhuqZOLOG7skzhuqbGoOG7nE/DmeG6piQj4busw5rGoOG6piQh4bqmJOG7muG6vMOaxqDhuqbEkOG6pk7DlMOa4bqmJOG7muG6vMOaxqDhuqbhuqjhuqjhuqY94buO4bqmTOG7msOZ4bqmJOG7miXhuqbhu5rDmeG6vkzhu5rhuqDhuqbhu53hu5rDneG7nOG6psag4buc4bq6w5rhuqYk4buaJeG6puG7msOZ4bq+TOG7muG6plTDiuG6piThu5rDneG7nOG6pk7hu5zhu5hV4bqmJOG7muG7okzhu5rhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqZNJeG6plPhu5rhurxM4bua4bqmTsOUw5rhuqYk4bua4bq6VeG6pkAl4bq6w5rDgOG6pk0l4bqmVOG7oEzhu5rhuqbhu5Um4bqmaSXhu6rDmsag4bqmTeG7oOG7uOG6pkwl4buw4buc4bqmw5rhu4JV4bqg4bqm4budI8OZw5rGoOG6plPhu5rhu5zhuqZO4buk4bqmTOG6vEzhuqbGoOG7nOG7sMOaxqDhuqZUKuG6uuG6plPhu5rhurxM4bqmTOG7msOZ4bqmJOG7miXhuqbhu5rDmeG6vkzhu5rhuqY9WVXhuqbhu5pYw5rhuqYk4bua4bue4bqmxqDhu5zhu7DDmsag4bqmVCrhurrhuqbDmsOU4bu44bqm4bua4bq+JOG6pkzhurol4bqmTOG7msOZ4bqmJOG7miXhuqbhu5rDmeG6vkzhu5rhuqZVJeG7rsOa4bqmPeG7juG6psag4buk4bu44bqm4bu44bua4buKw5rhuqYk4bq+w5nhuqZM4buAw5rhu5rhuqZAJeG6usOaw4DhuqZOT1XhuqZU4bq+4buc4bqmJCPhu4Dhu5zhuqbDmsag4bua4buc4buSVeG6piThu5oq4bqmPuG7oOG6pkzhu5rDmeG6pk0l4bqmU+G7muG6vEzhu5rhuqZT4bua4buc4bqmTsOUw5rhuqbhu5Um4bqmaSXhu6rDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOqJVvhu5LDmuG6puG6s+G6vOG6puG7neG7mixZTOG6pkw7w5rGoOG6pk7hu6DDmuG7muG6puG7mixZw5rGoOG6psag4bq+w5nhuqbDmsOU4bu44bqm4bua4bq+JOG6pkzhurol4bqmPeG7juG6plTDiuG6pk5HTOG6pj3hu4DDmuG6pk7hu5jhuqZO4bug4bq64bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoOG6pj3hu4DDmuG6puG7uOG7msSoVeG6puG7i+G6teG7i+G7leG6plXhurrDmsag4bqmJOG7mixYw5rGoOG6puG7muG7nOG7kiXhuqbhur3hur7DmeG6psOaw5Thu7jhuqbhu5rhur4k4bqmTOG6uiXhuqbhu5Um4bqmaSXhu6rDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4MiUk4buaw5kj4bqk4bqww6zGoMWoTOG6psOqJcOMw5rhuq4v4bu44bqw

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]