(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ xa xưa, đồng bào ở xã vùng cao Thanh Lâm, huyện Như Xuân đã có nghề khai thác và sơ chế măng khô. Gần đây, sản vật đặc trưng này đã trở thành hàng hóa, quà biếu được nhiều người lựa chọn. Huyện Như Xuân, xã Thanh Lâm và đơn vị đứng ra tổ chức sản xuất đại trà là HTX Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Thanh Lâm đã triển khai các thủ tục để được công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4F2Q+G6qkLGsOG7pUfhuqnhur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqVluw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKWUv4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6llL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4F2Q+G6qkLGsOG7pUfhuqnhur/DqX3DiuG7gUbhu4nhu4FG4bq64buJ4bqr4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu5dq4buz4buBw4Lhu4FGbeG7geG7gsSQw73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54bqr4buBxalDR3XDveG7gcOdxanhurrhu4FhQ8O1w73hu4Hhu51t4buBxqHhu7Xhu4HDveG7p8WpdOG7gXfFqeG7icaw4buBQsWpxKnGoeG7geG7gmrhu4HhuqrhurDhu4HGocWpc+G7gXluw73hu6fhu4F3xanDgGLhu4Hhu6bhu5HDveG7geG7ncO1R+G6q+G7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buBw71qR+G7geG7nW3hu4FC4bqow4Lhu4FCxalqw73FqeG7gcWpasO94bun4buBxanhu7Xhu4nhuqvhu4HhuqxDauG7geG7l8awc0Phu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9xanGsHRD4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXjhur7hu4nhu4HGocWp4bu5w71i4buBxahDR3XDveG7gcOdxanhurrhu4FhQ8O1w73huqvhu4FGbeG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buB4buCauG7geG7neG6sMO94buB4buC4bux4buB4bud4bq8w73hu6fhu4Hhuqjhu4nhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4Hhuqpsw73hu4FGQ8O0QuG7geG7nWvGsOG7gULhuqhq4buBeGrhu4HFqH1h4buBe2zDveG7gUZDw7RC4bqr4buBfcWp4bq64bqww73hu6fhu4F5a8aw4buB4buCauG7geG7muG7scahxanhu4Hhu4JF4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Hhu51t4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buBxqHEqcah4buBQsWpw4nhu4FCRcah4buB4budw7rhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBw71ueeG7geG7heG7h+G7heG7g2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGZm4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7g2ZnQmjDrOG7g8Ot4buDeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq34buDZ+G7h+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9oZmbhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8Ope+G6sOG7gcahxalz4buBeW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buB4budbeG7gULhuqjDguG7gULFqWrDvcWp4buBw73hu6fFqXThu4FC4bqoQ0d0w73hu4FCxanhuqDDveG7p+G7geG7p2/DveG7geG7guG6tsaw4buB4bud4bqyxrDhu4HhuqrhuqDDveG7p+G7geG7gmrhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7ieG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2rhu7Phu4HDguG7gUZt4buB4buCxJDDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Fkw53FqeG6uuG7gWFDw7XDvcSRYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZuG7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buD4buF4buFL+G7g+G7i8Ot4bubZuG7g+G7h2fhu4Phu4Xhu4tC4buLw6zhu4tow6144buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurdmw6zhu4Xhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1luw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGbhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8Opw53hu7XGsOG7geG7gnThu4HDveG7p0PhuqLDveG7gcO94bunQ0dyw73hu4F4xrB1Q+G7gcahxanhu7Phu4HDveG7p8WpdOG7geG6qmzDveG7gUZDw7RC4buBeW7DveG7p+G7gXfFqcOA4bqr4buBw4DDveG7p+G7gVhy4buB4buc4burw73FqeG7gcWoQ8O0w73huqvhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gVvhu5bDneG7muG7gUZt4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG7gXhq4buB4bqow7RC4buB4bub4bqixrDhu4Hhu5tq4buzYuG7gX3huqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4FGbeG7gcah4bu14buB4bubbUfhu4HDvUTGsOG7geG7lsSQ4buBWcSQw73hu4HFqcSQw73hu6fhu4Hhu4Lhu4rhu4HGocWpa0fhu4Hhu5tqxrDhu4HGoWzhu4HGocWpRcah4buBxqHDtUfhu4HhuqrhuqDhuqvhu4F5bsO94bun4buBxqHFqcOJ4buBR3ND4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2rhu7Phu4F3xanhu4nGsOG7gULFqcSpxqHhu4HDguG7geG7m21H4buBw71ExrDhu4FC4bqoxJDDveG7p+G7geG7ncawdeG6puG7gcO0R2Lhu4HDneG7p+G7s2rGsOG7geG6qOG7ieG7gUZt4buBxqHhu7fDveG7gXfFqeG7s2zDveG7p+G7geG7heG7h+G7h+G7gcWp4buJ4buBw73hurzhu4nhuqvhu4FC4bqow4Lhu4FCxalqw73FqeG7gcO94bunQ+G6osO94buBw73hu6dDR3LDveG7gXjGsHVD4buBxqHFqXPhu4Hhu5fGsHPDveG7geG7l3TDveG7geG7guG7hsO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZmbhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g+G7heG7hS/hu4Phu4vDreG7m2bhu4Phu4dn4buD4buFZ0Jmw6xmZuG7g3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7i2bDrOG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9oZmbhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpV8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buB4buCauG7geG6quG6sOG7gcahxalz4buBeW7DveG7p+G7geG7nW3hu4FC4bqow4Lhu4FCxalqw73FqeG7gcO94bunxal04buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HGocOJ4buJ4buBw73FqcawdEPhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWhmZuG6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buD4buF4buFL+G7g+G7i8Ot4bubZuG7g+G7h2fhu4Phu4PDrEJmZuG7i8Ot4buDeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3aGbhu4vhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1luw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqeG7nMO1R+G7gXhq4buBw73hu6dD4bqiw73hu4F4w7V54buB4bqqbMO94buB4bqmxalF4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HhuqbFqeG7n+G6puG7gXfFqeG7icaw4buBQsWpxKnGoeG7geG7p2/DveG7geG7guG6tsaw4buBd8Wp4buz4buJw73FqeG7geG7gsSQw73hu6fhuqvhu4Hhu5ds4buz4buB4buCdeG7geG7nW3hu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqWLhu4F9xanhu6Phu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhuqvhu4F5xJDhu4nhu4F3xanhu4nGsOG7gULFqcSpxqHhu4F5bsO94bun4buB4buXb0Lhu4Hhu53hu5FD4buBQsOK4buB4bud4buRQ+G7gULFqcSpw73hu6fhu4Fp4buB4budc8O94buBxalzQuG7gULFqcSpw73hu6fhu4Hhu4Phu4fhu4HFqcOzw73hu6fhu4HDvW55YuG7gX1DR+G7gcO9xanGsHLDveG6q+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBd8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buB4buCauG7geG6quG6sOG7gcahxalz4buBxqHhurjDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7gXjGsHLDveG7gUJFxqHhu4Hhu5fDgsaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buB4bud4bq0QuG7gXnhurrhu4nhu4Hhu6fGsOG7teG6q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7geG6psWp4bqwxrDhu4F5bsO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZmbhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g+G7heG7hS/hu4Phu4vDreG7m2bhu4Phu4dn4buD4buH4buDQmZn4buH4buL4buDeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq34buF4buDw63hur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1luw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqeG7psaw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gcahxanhu7Hhu4HFqOG7s2rDveG7p+G7gX3FqeG7seG7gVjhur7hu4HDguG7gULFqcOAw73hu4Hhu5zhu7Nqw73hu4F94bqoQ8O94bun4buBxqHhu7Xhu4HDveG7p2pH4buB4bqq4bqw4buBxqHFqXPhu4Hhu51zw73hu4Fm4buBQmvhu4F5bsO94bun4buBQuG6uuG6sMawYuG7geG7nMO64buBxqHFqcOJ4buB4budw4PDveG7p+G7gcO94bunQ+G6osO94buBw73hu6dDR3LDveG7gXjGsHVD4buBxqHFqXPhu4Hhu5fGsHPDveG6q+G7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gcah4bu3w73hu4FC4bqo4bqiw73hu6fhu4HDvcWpxrB0Q+G7geG7m8awdcO94buBQuG7qcahxanhu4F4Q+G6osO94bun4buB4budw7rhu4F4w7RH4buBeW7DveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGZm4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7h2jDrULhu4Xhu4XDrGhneOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3w61paeG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9oZmbhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8Opw53hu6dD4bqiw73hu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqo4buA4buJ4buBeW7DveG7p+G7gULhurrhurDGsOG7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqcawdEPhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4F4w7RH4buBQsOK4buBxqHEqcah4buB4bqqQ+G6oMaw4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gcO9csO94buBd8WpxKnhu4HhuqprxqHFqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGdo4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7h2jhu4VCw6zDrOG7h2ZneOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3Z2hm4bq/4buB4buJeELhurfhur9ZbsO94bun4buBd8Wpw4Dhu4F9xanhu4nDvcWp4buBWMO1eeG7gS3hu4Hhuqpsw73hu4Hhu4Lhu5NC4buB4budw7LGoeG7gULhuqjhurrDveG7p+G7geG7ncOJ4buBQsawckPhu4HGocWp4bup4buBQsWpasO9xanhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4Hhu7LGoOG7sinhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2hnaOG6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6nDnW554buB4buF4buH4buF4buH4bqr4buBxah9YeG7gXtsw73hu4FGQ8O0QuG6q+G7gX3FqeG6uuG6sMO94bun4buBeWvGsOG7geG7gmrhu4Hhu5rhu7HGocWp4buB4buCReG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buB4bud4bq64bq0xqHhu4FCxalqw73FqeG7gXjhu5Phuqbhu4Hhu4LhurbGsOG7gXlFxqHhu4Hhu53hu6nGocWp4buBxanhuq7hu4FC4bqo4bq04buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73hu4HGocWpc+G7geG7l8awc8O94bqr4buB4bqsQ2zDveG7p+G7geG7l8Sp4bqr4buBQsawckPhu4FCxalF4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54bqr4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4FCxalD4buBw73FqeG7k+G6puG7gcahxanhu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeGp54buBw73hu6fFqXRi4buBfcOK4buBd8WpxrDhu4FCxalqw73FqeG7gXjhu5Phuqbhu4Hhu51zw73hu4HDveG7iUfhuqvhu4HFqH1h4buB4budbeG7geG7neG6vMO94bun4buB4bqo4buJ4buBeGp54buB4bud4buRQ+G7gXnhuqDGsOG7gULEguG7gcahxanhurzGoeG7geG6qmzDveG7gUZDw7RC4bqr4buBxKnhuqbhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpdeG7geG6qsO0R+G7gXluw73hu6fhuqvhu4Hhu53hu7XDveG7p+G7geG7p+G7tcaw4buB4buCauG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7geG6rENH4buBecOA4buB4bqqbMO94buBRkPDtEJiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWfhu4tm4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7h2fDrULhu4tm4buFw63DrXjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2nDrOG7h+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9n4buLZuG6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6nFqMawdcO94buBw73hu4lH4bqr4buBQuG7s2rDveG7gUZt4buBxqHhu7Xhu4F3xanhu7Nsw73hu6fhu4FmaOG7h+G7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqHFqUNHcsO94buBd8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buBxanhu7PDssah4buBxqHFqXPhu4Hhu5fGsHPDveG7gXluw73hu6fhu4F3xanDgOG7gcahxanhu7Phu4HFqH1h4buBe2zDveG7gUZDw7RC4bqr4buBfcWp4bq64bqww73hu6fhu4F5a8aw4buB4buCauG7geG7muG7scahxanhu4Hhu4JF4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXli4buBxajhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HDvWpH4buBxqHFqeG7reG7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu53hu5FH4buBw73hu4Dhu4nhu4HDvW554buBw73FqeG6usO94bun4buBeeG7icO94bun4buBeGvGsOG7gULFqUPhu4HDvcWp4buT4bqm4buBQuG6qEPDveG7p+G7geG7l+G7q8O9xanhu4Fm4buL4buBQuG6qMawdUPhu4Hhu53huqLDveG7py944buJ4buz4buB4budw4PDveG7p2Lhu4Hhu6bhu5HDveG7geG7ncO1R+G6q+G7gcahxKnGoeG7gULFqWrDvcWp4buB4buCxrByw73hu4HFqH1h4buB4budbeG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG7k+G6puG7gcWpQ8O0w73hu4F44buT4bqm4buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buBd8aww73FqeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhuqvhu4HhuqxDbMO94bun4buB4buXxKnhu4Hhu4Jq4buB4bunxrDhurbGsOG7gULFqcawdUPhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXliZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWhmZuG6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buD4buF4buFL+G7g+G7i8Ot4bubZuG7g+G7h2fhu4dn4buHQuG7hWZpZ+G7h3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2fhu4fhu4fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1luw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqVnDg0Lhu4F44buJ4buz4buB4budw4PDveG7p+G7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBeMO0R+G7geG7neG6uuG6tMah4buBd8Wp4buzbMO94bun4buBZuG7h+G7geG7nXPDveG7gWfhu4fhu4F34bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBecODQuG7geG7l0PEgsaw4buB4bqqxKnDveG7p+G6q+G7gcah4bu14buBQsWpQ+G7gcO9xanhu5Phuqbhu4F3xanhu7Nsw73hu6fhu4FCw4rhu4Hhu4Xhu4fhu4fhu4Hhu51zw73hu4Fm4buH4buH4buBw73hu6fFqeG7q8O94buB4bud4bqiw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWnhu4fhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g+G7heG7hS/hu4Phu4vDreG7m2bhu4Phu4dn4buHZmdC4buLZ8Otw61meOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3ZuG7g+G7i+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9p4buH4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqTjhurbGsOG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buB4bud4bux4buJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G6q+G7gXluw73hu6fhu4HGoeG7t8O94buBeGrhu4F54bu1w73hu4Fuw73hu4FC4bqoQ0d0w73hu4FCxanhuqDDveG7p+G7gULDiuG7gcO9xanGsHRD4buB4bud4bqyxrDhu4HDveG7iUdiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWhmZuG6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buD4buF4buFL+G7g+G7i8Ot4bubZuG7g+G7h2fhu4fhu4XDrEJmaeG7heG7h+G7h3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2hm4buF4bq/4buB4buJeELhurfhur9ZbsO94bun4buBd8Wpw4Dhu4F9xanhu4nDvcWp4buBWMO1eeG7gS3hu4Hhuqpsw73hu4Hhu4Lhu5NC4buB4budw7LGoeG7gULhuqjhurrDveG7p+G7geG7ncOJ4buBQsawckPhu4HGocWp4bup4buBQsWpasO9xanhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4Hhu7LGoOG7sinhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2hmZuG6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6l7bMO94buB4bqmxanhu5l54buBeW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBw4Lhu4Hhu53DtUfhu4HGoeG7teG7gXlqQ+G7geG7gmrDveG7p+G7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhuqvhu4F5xJDGsOG7gULFqeG6sHnhuqvhu4HhuqxDxKnhu4FC4bqo4burw73FqeG7geG6quG6sOG7gcahxalz4buBQuG6qENHdMO94buBQsWp4bqgw73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buBQuG7mXnhu4Hhurrhurbhuqbhu4HGocWpw7RC4buB4buXbOG7s+G7geG6rENsw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWhmZuG6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buD4buF4buFL+G7g+G7i8Ot4bubZuG7g+G7h2fhu4fhu4PDrELDrcOsaOG7g2h44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurfDrWjhu4Xhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1luw73hu6fhu4F3xanDgOG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buBLeG7geG6qmzDveG7geG7guG7k0Lhu4Hhu53Dssah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4budw4nhu4FCxrByQ+G7gcahxanhu6nhu4FCxalqw73FqeG7geG6qmzDveG7geG6psWp4buZeeG7geG7ssag4buyKeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqeG7puG7kcO94buB4budw7VH4bqr4buBfcSC4buBxqHFqeG6vMah4buBfeG7kXnhu4HDvcWp4burw73hu4F9xalz4buB4bunxrDhurbGsOG7gWQ54buz4bqoeOG7m+G7gTjGsOG6qsaw4buzw73EkeG7geG7nW3hu4Hhu4Jq4buz4buBRm3hu4Hhu4LEkMO94bun4buB4bqqw7VD4buBw71qR+G7gXfFqWzhu7Phu4HhuqrEqULhu4Hhu4Jq4buBxanhuq7hu4FC4bqo4bq04buBRm3hu4Hhu4Xhu4F44bu34buB4bqqw7RH4buBeW7DveG7p+G7geG7guG6tsaw4buBQsSCw73hu6fhu4Hhu6fGsMSp4buBQuG6qOG7seG7geG7p+G7kcO94buB4buD4buH4buH4buBQuG6qMawdUPhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7ncO64buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buB4bqqxrDDvcWp4buBd3Phu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w71i4buBxah9YeG7gXtsw73hu4FGQ8O0QuG6q+G7gX3FqeG6uuG6sMO94bun4buBeWvGsOG7geG7gmrhu4Hhu5rhu7HGocWp4buB4buCReG7gX3FqeG7icO9xanhu4FYw7V54buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G6q+G7gcWpxrB1w73hu4Hhu51t4buBxqHFqUNHw7rDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBd+G7iuG7gULFqUPhu5NC4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO9YuG7geG7nMO1R+G7gcah4bq4w73hu6fhu4F4auG7geG7l+G6uuG6tsah4buBw73hu6fhu7PDskLhu4Hhu53DuuG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqHFqXPhu4Hhu5fGsHPDveG7gXluw73hu6fhu4F3xanDgOG7gcahw4nhu4nhu4FGbeG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXlrw73FqeG7geG7m+G7s+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4HGoeG7t8O94buB4bqmxalF4buBQsWpQ8ODxqHhu4Hhu4Jq4buz4buBQsWp4bqyxrDhu4FCxrBzQuG6q+G7gULhuqjhurLGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HDvW/DveG7p+G7geG7guG7lcO94buBxqHhu7Xhu4FCxanDuuG7gXhqeeG7gXfFqcOA4buBeW7DveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGZm4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7h+G7g2ZCaWjhu4VnZnjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2bDrOG7g+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9oZmbhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8Op4buc4buzasO94buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4HGocOJ4buJ4buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Hhu5zGsHRD4buB4bqmxanhuqDGsOG7gcagxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBYcO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buBw53DgMO94bun4buBQsWpw4DDveG7gXnhurbGsOG7gULhu63DvcWp4buB4buCw4rhu4nhu4F4csO94buBd8WpbOG7s+G7geG6qsSpQuG6q+G7geG7ncSpw73FqeG7geG7p8awxKnhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4F5bsO94bun4buBd8Wpw4Dhu4F9xanhu4nDvcWp4buBWMO1eeG7geG7nW3hu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqUPhu5nDveG7gULhuqjDguG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4buBxqHDtOG6puG7gULhu63DvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fn4buL4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Phu4Xhu4Uv4buD4buLw63hu5tm4buD4buHZ+G7h+G7h8OtQmnhu4dp4buF4buLeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3w61mZ+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/WW7DveG7p+G7gXfFqcOA4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjDtXnhu4Et4buB4bqqbMO94buB4buC4buTQuG7geG7ncOyxqHhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu53DieG7gULGsHJD4buBxqHFqeG7qeG7gULFqWrDvcWp4buB4bqqbMO94buB4bqmxanhu5l54buB4buyxqDhu7Ip4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9n4buL4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqcWoxrB1w73hu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4Hhu51t4buBxqHhu7Xhu4HDvcWpbcO94buBecSpxqHhuqvhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULFqcawc0Lhu4F3c+G7gcWpw4Phuqbhu4Hhu4Jq4buBQkTGsOG7geG7neG6vsO94bun4buB4bqmxanEkOG7gcWp4bq04bqm4bqr4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcah4bqw4buB4bqsQ+G7icO94bqr4buBxqHEqeG7gcO9xanDtcO94buBeUPhu4nhu4Hhu53DuuG7gXhqeeG7geG6rENq4buB4buXxrBzQ+G7gcO9xanhurrhu4F4auG7gXnDg0Lhu4Hhuqpsw73hu4Hhu4Lhu5NC4buB4budw7LGoeG7gULhuqjhurrDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4F3xalD4buB4buC4bq+xqHhu4F5xrB0w73hu4HDvUTGsOG7gUbhurzhu4F9xanhu4nDvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7geG6qMaw4bunxalC4bqp4bq/w6lYcuG7geG7nOG6osO94bunZS/huqbDqQ==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]