(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 26/1, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDDrMOq4bq14bubxrDDquG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqYkVsOaxqDhuqZTw5Qk4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqjDieG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDhurXhu5rhu5zhu5Al4bqm4bqqxJAv4bqow4DhuqbDrMagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6puG6teG7muG7osOa4bua4bqmPeG6vEzhu5rhuqZ94buG4bqm4bua4buu4buc4bqmLeG6puG6teG7muG7nOG6psOa4bua4bq8w5rhu5rhuqYkUMOa4bua4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6psODw6zDquG6teG7m8aww6rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq6xILhuqZO4buG4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqbhu5rhu67hu5zhuqbDmsag4bua4bug4bqmJFbDmsag4bqmU8OUJOG6puG7msOZ4bq+JOG6pk7hu67Dmsag4bqmw5rhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqow4nhuqY+w4rhuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psOa4bua4buc4buSVeG6pj4/4bqmw5rhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqo4bq44bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qOG6uOG6rEIvQ8OJTcSQ4bqq4bqoQsSQ4bqs4bqsJOG6qEPDicSQQ0TDiVThuqjhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4budw5nDisOa4bqmTOG7gMOa4bua4bqm4bua4buu4buc4bqmw5rGoOG7muG7oOG6piRWw5rGoOG6plPDlCThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqow4nDgOG6puG7msOZ4bq+JOG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pj3hurxM4bua4bqmTDrhurrhuqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6puG6teG7m8aww6rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmTuG7huG6pk7hur4k4bqmTizhu7JM4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plPDlCThuqZAJeG7gOG6piTDmeG6plRZw5rhuqDhuqbhu53hu6LDmuG7muG6pk7DlMOa4bqmQuG6qC/huqjhuqov4bqq4bqs4bqow4nDgOG6piRWw5rGoOG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buww5rhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6pk7hur4k4bqmw4nhuqBFxJBFw4BD4bqmJDDhuqZO4busw5rGoMOA4bqmJOG7gsOaxqDhuqZDQ0PhuqYkMOG6pk7hu6zDmsag4bqmPcOZ4bqmPlnhu5zhuqZO4buKJeG6psOa4buCVeG6oOG6puG7nSPDmcOaxqDhuqZO4bukw4DhuqbDmsagJeG7rMOa4bqmPuG7sMOa4bqmTMONw5rhuqZO4buw4buc4bqmJCHhuqbhu50jJcOaxqDhuqYsWMOaxqDhuqbEkOG6oOG6qOG6rOG6uMOAQuG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDDgeG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buww5rhuqbhu5olW+G6pk7hu67Dmsag4bqmJOG6vuG7nOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqZMw4zhu7jhuqZLJuG6plThu4bhu5zhuqY9JcOMJOG6puG6quG6oENERcOAw4nhuqYkMOG6pk7hu6zDmsag4bqmPsOK4bqmPuG7sMOa4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6pjpb4bqmJOG7muG6vEzhuqYk4bq+4buc4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6puG6quG6rOG6rMOAQuG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqbhu51Ww5rGoOG6pk0s4bqmw5rhu7LhuqZM4buaw5nhuqY+4bq6W8OJ4bqgxJDEkEPDgOG6uOG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDDgOG6piQw4bqmVOG7kuG6piThu4LDmsag4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6pk7hur4k4bqmRMOAQ+G7s+G6pj7DiuG6pk7hur4k4bqm4bq44bq4w4Dhurjhu7PhuqZTw5Thuqbhu5rDmeG6vkzhu5rhuqDhuqbDrOG7suG6pkAl4bq84bqm4bua4bq+w5rhuqY+w4rhuqbDmuG7suG6plPhu5rDmeG6usOa4bua4bqm4bqq4bqsw4DhuqjhuqYkMOG6pk7hu6zDmsagw4DhuqZM4bua4bucw5RV4bqmJDDhuqZU4buS4bqm4bqsw4DhuqpC4buzLyRWw5rGoOG6pk0s4bqmw5rhu7LhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4budIeG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buww5rhuqZM4bq8TOG6pkzhu5osWMOaxqDhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmJOG7osOa4bqmTT/Dmsag4bqmLCXhuqZO4buG4buc4bqmTDrhurrhuqbDrMOq4bq14bubxrDDquG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrDgOG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu4JV4bqmTuG7huG6psag4bucKuG7uOG6pkzhu5rDmeG6pkREw4DEkOG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6puG7muG7ruG6pj4s4buyJOG6pkAl4bq64bqmw5rGoCzhu7bDmsag4bqmw5rGoOG7msOow5nDgeG6psag4buc4buA4buc4bqmQCVbw5Qk4bqmPuG7nOG7kkzhuqZUw4pV4bqmTOG7msOZ4bqmQsOAReG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsagw4HhuqbGoOG7nCrhu7jhuqZC4bqoQ+G6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsag4bqmTuG7nOG6plTDilXhuqY+4buc4buSTOG6pkzhu6ThuqYk4buaw53hu5zhuqbhu5rhur7DmuG6piThur7hu5zhuqbDmixZTOG6psOaxqDDmcOK4bucw4HhuqYk4bq+w5nhuqZO4buc4buQJeG6plPhu5zhu5LDmuG6pkzhu5rDmeG6puG6qsOA4bq44bqmw5rGoOG7muG7nsOa4bqmVCzhu7Ik4bqmw6rhu5vhu5vhu6fhuqZM4buk4bqm4buaw5nDisOa4bqmTOG7gMOa4bua4bqmU+G7muG7pOG6plPhu5rhu4LDmuG6piQj4bq6w5rGoOG6piQj4buA4buc4bqmTOG7muG7nOG6puG7uOG7muG7ouG6puG7msWoTOG6piThu4jhu7jDgeG6psag4bucKuG7uOG6pkRDw4DEkOG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6puG7muG7ruG6pj3hu7DDmsag4bqm4bu04bqmPibDmsag4bqmw5rhu6rDmsag4bqmJOG7muG7qsOa4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoOG6pkzhu6rDmsag4bqmJCPhu57DmuG7muG6psOs4bub4bu34bun4bubw63hu53DgeG6psag4bucKuG7uOG6puG7mljDmuG6puG6quG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6puG7muG7ruG6psOaxqDhu5rDqMOZ4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqZO4buY4bqmVMOKVeG6psOa4buaw4rhuqbhu7ThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqlR0zhuqZL4buc4buSJMOA4bqmPuG7nOG7kkzhuqY+4bq6W+G6pj7hu7DDmuG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pj3hurxM4bua4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqZAJeG6uuG6pjpb4bqmJOG7muG6vEzhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqYkI+G7oC3huqZ94buG4bqm4bua4buu4buc4bqmVcOK4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZM4buKw5rhuqYkw4rhu5zhuqY94buAw5rhuqYk4buaw5ThuqZM4buaw4zhu7jhuqZO4buG4bqmxqDhu6Thu7jhuqbhu7jhu5rhu4rDmuG6pn3hu6ThurrhuqZLxq/huqYkUMOa4bua4bqmJCPhur7Dmsag4bqmJOG7osOa4bqmTT/Dmsag4bqmTk/DmuG6plPhu5ol4bqmPihM4bqmw5rhu6rDmsag4bqmJOG7muG7qsOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qOG6uOG6rEIvQ8OJTcSQ4bqq4bqoQsSQ4bqs4bqsJOG6qEPDicSQQ0TDiVThuqrhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqwbcOaxqDhuqZpw5XhuqbDqjwl4bqm4buXJVvhu5DDmuG6pi3huqbhur3hu5zhurxV4bqmTuG7sEzhuqbDrMOq4bq14bubxrDDquG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6Thurrhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmS+G7nOG7mCXhuqYk4bq+4buc4bqm4bua4buu4buc4bqmw5rGoOG7muG7oOG6piRWw5rGoOG6plPDlCThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqzLFlM4bqmPeG6usOaxqDhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqjhurjDgOG6psOsw6rhurXhu5vGsMOq4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6puG7uOG7msOMw5rhuqZOw4wl4bqmJOG7gsOaxqDhuqYkIyzhu7TDmsag4bqmJOG7osOa4bqmTT/Dmsag4bqmJCHhuqZFw4BE4buz4bqmJCPhu7ThuqZUw5XDmsOB4bqmxqDhu4TDmuG6piThu4LDmsag4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6pj5Z4buc4bqmw5rDjcOaxqDhuqZM4bq6w5nhuqZM4buaw4wk4bqmVCzhu7LDmsag4bqmJOG7osOa4bqmTT/Dmsagw4DhuqZM4buaw4wk4bqmVCzhu7LDmsag4bqmOlvhuqYk4bua4bq8TMOA4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkVuG6piThu5zDlCThuqZT4buc4buSVeG6pj7DiuG6pj7hurpb4bqmPuG7sMOaw4DhuqbhurjDieG7s+G6piRW4bqmJOG7nMOUJOG6plPhu5zhu5JV4bqmPsOK4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqZ9w5Thu7jhuqZUw5nhur7hu5zhuqYk4buwJOG6oOG6puG7p+G7nOG7kkzhuqZM4buaw5nhuqY+4bq6W+G6pkvhu4DDmeG6pk7hu4BV4bqmTirDmsag4bqmTuG7sOG7nOG6piQs4buyw5rGoMOA4bqmPSnhuqZNP8OaxqDhuqY+4buww5rhuqZOKsOaxqDhuqZVP0zhuqZO4buiTOG7msOA4bqm4bu44buaw4zDmuG6pk7DjCXhuqZO4bq84bu44bqmLsOaxqDhuqZM4buaw5nhuqbhuqjhuqzhuqzhu7Phuqbhu5rhu67huqbDmsag4buaw6jDmeG6pj7DiuG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqY94bq8TOG7muG6plPhu5rhurxM4bqmTOG7pOG6psOa4buaJeG6pkzhu4ol4bqmPsOK4bqmTjrhuqZO4buc4buQJeG6plPhu5zhu5LDmuG6pk7hu5Al4bqmTizhu7JM4bqmJOG7nMOU4bu44bqmTOG7iMOa4bqmPuG7sMOa4bqmPuG6ulvhuqYsJeG6pk7hu4bhu5zhuqY+w4rhuqYk4bucw5Thu7jhuqZM4buIw5rhuqY+WeG7nOG6pkzhurxM4bqmTeG7oEzhu5rhuqY+P+G6piTDiuG7nOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nOG6pkw64bq64bqmw6zDquG6teG7m8aww6rhuqDhuqbhu53hu5ooTOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqm4buaJVvhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu7DDmuG6piQh4bqmROG6rOG6rOG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDhuqYkI+G7tOG6plTDlcOaw4HhuqZM4buk4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZO4buqw5rhuqZO4buwTOG6piThu5ol4bqm4bua4bus4buc4bqmTOG6vEzhuqZT4buaw5nhu4DDmuG6pj7hurpb4bqmPuG7sMOa4bqmTOG7pOG6psOa4buy4bqmQCXhurzhuqbhu5rhur7DmsOA4bqm4bu44buaw4zDmuG6pk7DjCXhuqbGoOG7nOG7gFXhuqbDmuG7suG6pkAq4bq64bqm4bua4bq+w5rhuqZ9JeG7sMOaxqDhuqZNLFnhu5zhuqbhuqzDgOG6qEThu7PhuqbhuqDhuqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhuqXhu57DmuG7muG6puG6veG7nOG6usOaxqDhuq4v4bu44bqw

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]