(vhds.baothanhhoa.vn) - Đội Sinh viên thanh niên Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình “Xuân góp nắng – Tết trao tình” tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buvO0rGr0Phu6Dhu6olQ8avw43Gr+G7oEPigJNDceG7ljpDOibhu4bhu6hDOlPGr1DDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqkYsOdUUNwUcavUEMiUeG7lMavQzpQ4buGxq9QQ8avUeG7lMavQ+G6reG7hsavQ+G7plHhu5TGr0Phu6ZGw5JD4buOWcav4bugQ1A84bu2xq/hu6BDP1HGr1BDIlHhu5TGr0NxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4ZDcSY8QMav4bugQ2JGUUNQ4busw5JD4buJUcavUEM64buWQ+G7nztYw5JD4buMSsavQzrhu7JDw5JQPsOSQ8OSUDzhu7bGr+G7oEM6JlPGr1BD4oCc4buvO0rGr0Phu6Dhu6olQ8avw43Gr+G7oEPigJNDceG7ljpDOibhu4bhu6hDOlPGr1DigJ1DOkZRQzBIQ3bhu5TGr0NxUMONxq/hu6Dhuq5DUDsx4buaxq9DxKnhu4bGr+G7oEPhuqlQ4buCxq9Q4bquQzpVxq9QQ3FQ4buGxq9QQ+G7heG7quG7huG6sMOCLyXhuqThu69IQ3bhu5TGr0NxUMONxq/hu6Dhuq5DUDsx4buaxq9DxKnhu4bGr+G7oEPhuqlQ4buCxq9QQ+G7puG7hEPFqMOdOkMwSEPGr+G7oFDDqOG7qEM6JuG7qMav4bugQ1A7MeG7msavQ8av4bugUMOo4buoQ8OSKOG7hkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4bhurBDa+G7tlFD4buOSjFDInvhu4ZD4bug4buCxq9QQ8OSUFQ7QzpQUeG7lMavQzrhu4ZRQ8OTSOG7qEPhu6YpQ+G7pFBR4buWxq9Dxq/hu6A8QFFD4buMSsavQzDhu7ZDMOG7gsOS4bquQzpR4buUO0Phu45RxqA74bqwQ8OC4buMUSJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5LDlcavOsOVJsSCQuG6pMOCUcWo4bugQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L8SQ4buARMOJL+G6uOG6vuG7jOG6vMSQxJBEREREOsSQw4rhur7hurrhurzEkEThu6bEkOG6sMOZJeG7oEJDL+G6pMOCL+G7jFEi4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCaj/hu6hr4buoJsWo4buG4bumQkM/OjHhu6bDleG7uULFqOG7hibhu6BRxq8tw5Phu6g6OuG7qMWow4PhurzhurBEJTrEguG7plHGr8OVLVDDlVHhu6BQOsODxq/hu6gmxajhu4bhu6ZC4bqk4buvw4JR4bqkSEN24buUxq9DcVDDjcav4bug4bquQ1A7MeG7msavQ8Sp4buGxq/hu6BD4bqpUOG7gsavUOG6rkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4bhurDDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJqP+G7qGvhu6gmxajhu4bhu6ZCQz86MeG7psOV4bu5QsWo4buGJuG7oFHGry3Dk+G7qDo64buoxajDg+G6vOG6sEQlOsSC4bumUcavw5UtUMOVUeG7oFA6w4PGr+G7qCbFqOG7huG7pkLhuqThuqlQLMav4bugQzpXUUPhu448I8OSQ8av4bugUMOVQyLGoEPGr1Bdxq/hu6BDw5JKO0PDklA7MeG7msavQ+KAnCI8IzpD4bukUOG7quKAnUPDkijhu4ZDxq9QXcav4bugQ8WoR8avUEPhu45AUUMlUEdRQ8OSUFQ7Q8OTUeG7ljpDw5Phu4bhu6hDw5NLOkNQRsavUEPGr1A8xq/hu6BDIk/Gr0Phu6RQV8av4bugQ8av4buge8av4bugQyI84bu2xq9D4bum4buUxq/hurBDYlHhu5zGr0NQU8avUEPGr1A8Q+G7oFHhu4ZD4buOU8avUEPhu4bGr1BDxKnhu7BD4buxScavQ+G7o1Asw5Lhuq5DOlBNOkPhu6RQV8av4bugQ8Wo4buGMUPhu6RQUUMie+G7hkM/UcavUEMm4buGQ+G7hsavUEPhu45IQ8Wo4buGxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEPFqFPGr1BDw5JJxq9Dw5Phu5rGr1BDOsOV4buoQ8OS4bu2Qzrhu4YxQ8OTTsWoQz9Rxq9Q4bqwQ+G6rVhDxajhu5BD4buGxq9QQ8avScWoQ8av4buGMUPhu45IQ8av4bug4buo4buEUUPhur5EQ8avUDzGr+G7oENQ4busQyJPxq9D4bukUeG7lMavQ8OSPEDGr+G7oEMi4buEQ8av4bugUFRD4bumfcOSQ+G7jks7Qzom4buGxq9QQyLhu7hRQ8avUF3Gr+G7oEPhu6RQ4buqQ+G7pFBJxq9DSzHhurDDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJqP+G7qGvhu6gmxajhu4bhu6ZCQz86MeG7psOV4bu5QsWo4buGJuG7oFHGry3Dk+G7qDo64buoxajDg+G6vOG6sEQlOsSC4bumUcavw5UtUMOVUeG7oFA6w4PGr+G7qCbFqOG7huG7pkLhuqThu4Xhu4YxQ8OSSjtDw5JQOzHhu5rGr0MixqBDw5JQVEPEqeG7sENxUFRD4buFUcagxq9Dw5Ipxq/hu6BD4bum4buExahDw5JQLMav4bugQzpXUUPDkkfFqEM6UEsxQzDhu6o6QzDhu4ZDIldDw5Iuxq/hu6DhurBDasOdOkPFqFPGr1BDw5JQVEMlUEdRQ8avO1dRQ8OT4buGQ+G7jj7hu4ZDw5Lhu6jGr0M6UOG7tkNJxq9DUOG7rMOS4bquQzpQUeG7ljtDOlBYxq9DIsagQ8OS4buCUUNJxq9Dw5Lhu4JRQ8Wo4buKw5JD4bukUFHhu5bGr0M/PsOSQ+G7pFDhu67DlUMi4buEQzpQ4bucQzomRsav4bugQ8OSKOG7hkPDklBUQ+G7pFDhu4JDMeG7ljvhurBDa1A8xq/hu6BDw5M9UUPhu6bhu5hD4buO4buqQ+G7puG7hEM6U8avUEMx4buUO0M6UDzhu7bGr+G7oEPFqOG7hEPGr+G7oDxAUUPFqOG7kENLMUPhu4zhu4TGr1BDw5JQ4buoQ8avUF3Gr+G7oEPhu44+4buGQ8OS4buoxq9Dw5Io4buGQ8WoU8avUOG6sMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5Qmo/4buoa+G7qCbFqOG7huG7pkJDPzox4bumw5Xhu7lCxajhu4Ym4bugUcavLcOT4buoOjrhu6jFqMOD4bq84bqwRCU6xILhu6ZRxq/DlS1Qw5VR4bugUDrDg8av4buoJsWo4buG4bumQuG6pOG7sVNDxq9QXcav4bugQ+G7plJD4buM4buoQ+G7juG7qkPFqOG7hEPhu47DnVFDP1HGr1BDIlHhu5TGr0M6UOG7hsavUEPGr1Hhu5TGr0Phuq3hu4bGr0Phu6ZR4buUxq9D4bumRsOSQ1DDnVFD4buOWcav4bugQ1A84bu2xq/hu6BDP1HGr1BDIlHhu5TGr0NxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4ZDcSY8QMav4bugQ2Lhu4VD4buJUcavUEM64buWQyo7WMOSQ+G7jErGr0Phu45IQ8Wo4buGxq/hu6BD4buO4buWxq9Dxq/hu7ZRQ+G7jkoxQ8avUF3Gr+G7oEPhu4xLO0NLxq9D4bukUOG7qkMlUOG7hlHhuq5D4bugUSwlQ+G7jiRDIuG7hEM6UeG7liVDOlDhu5TFqEM/PsOSQ8WoRsavUEMiPCM6Qyo74buGQ8avUF3Gr+G7oEPhu6RQ4buqQ+G7pFBJxq9D4bumO1fGr0M6UDxAxq/hu6BDOiZ9w5LhurBD4buhSzpDxajhu6jGr+G7oEPGr1BNxq9D4buOPCPDkkM/fUMqO+G7hsavQzpKxahD4buOWcav4bugQ1Dhu4TGr1BDIuG7hENQ4bu0QzomI0M6e0MlUFLhu4ZDw5Lhu4LDkkPGr1Dhu4RDUEfhu6hDOkrFqOG6rkPDkuG7gsOSQ8WoRsavUEM6UDxAxq/hu6BDKjtKxq9D4buO4bucQ8OSUDzhu7bGr+G7oEM6JlPGr1BD4buMUeG7osavQybhu4ZDOlDhu4TGr1BDw5JXxq/hu6BDOlg6Q+G7juG7kCXhurDDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJqP+G7qGvhu6gmxajhu4bhu6ZCQz86MeG7psOV4bu5QsWo4buGJuG7oFHGry3Dk+G7qDo64buoxajDg0PhurwlOsSCQ+G7plHGr8OVLVDDlVHhu6BQOsODQ8av4buoJsWo4buG4bumxIJDOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5LDlcavOsOVJsSCQuG6pMOCUcWo4bugQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L8SQ4buARMOJL+G6uOG6vuG7jOG6vMSQxJBEREREOsSQw4rhur7hurrhurzEkEThu6ZF4bqww5kl4bugQkMv4bqkw4IlL+G6pMOCUeG6pOG6reG7hsavQ+G7plHhu5TGr0Phu6ZGw5JDYlnGr+G7oENQPOG7tsav4bugQ3BRxq9QQyJR4buUxq9DcVDhu4bGr1BD4buF4buq4buGLUNi4buFQ+G7iVHGr1BDOuG7lkPhu587WMOSQ+G7jErGr+G6sMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5Qmo/4buoa+G7qCbFqOG7huG7pkJDPzox4bumw5Xhu7lCxajhu4Ym4bugUcavLcOT4buoOjrhu6jFqMOD4bq84bqwRCU6xILhu6ZRxq/DlS1Qw5VR4bugUDrDg8av4buoJsWo4buG4bumQuG6pOG7seG7uFFDxajhu6jGr+G7oEPFqDtYxq9Dw4LDk+G6pMOCUeG6pOKAnHBYxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEPDkjvDncOSQz9Yxq/hu6Dhuq5Dw5JMxq9Dw5Lhu6pDxajDnTpDOkvFqEPhu6bhu7DGr+G7oOKAncOCL8OT4bqkQ+G7juG7nEPDklBR4buGQz/hu5JDIuG7uFFDxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQ+G7pFDhu6pD4bukUEnGr+G6rkPDkuG7gsOSQ8OTRsavQz9Rxq9QQyJR4buUxq9D4buOSEPhu6Dhu6olQyVQTMavQ8Wo4buGxq/hu6BD4buO4buWxq9DxajDnTpDw5Lhu4JRQzrhu5Y6Q+G7gsWoQ+G7giVDUOG7tsavQyLhu7hRQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr0MwSEN24buUxq9DcVDDjcav4bug4bquQ1A7MeG7msavQ8Sp4buGxq/hu6BD4bqpUOG7gsavUOG6rkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4bhurDDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqk4buj4bqw4buxw4IvJeG6pA==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]