(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đã có hệ thống công trình cấp nước tập trung nhưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch vẫn đang còn thấp, một vấn đề khó đối với nhiều xã đã về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nDouG6pcSDb+G7uMOiZuG7uDcgw6nhu7jhu4nhu7jhu5084bu4w4lOReG7uMOpIMOp4bq14bu4Nizhurnhu7g2w6LDtCzhu7g4w7Thu4s24bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6JXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4bu1w7Lhu7g4POG7uDbhurvhu7jDouG6r+G7uG7DouG7g8Op4bq14bu4NuG7h8Op4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu4NjBq4bu4w6nDtMOtNuG7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14bu4w6nDosO0w6nhurXhu7huceG7uMSR4bqv4bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7uG3hu5Xhu7g34buNw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu7jGoTTDqeG7uDgsw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7huw6IwauG7quG7uGVmbuG7uMahMMOp4bu4OMSD4bu4ZMOi4bq74bu4OOG7g+G6peG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu44budPOG7uDg84bu4xqHEg+G7uDjhuqc2w6Lhu7jDqeG7h8Op4bq14bu4bsOi4buHw6nhu7hlw63huqXhu7jhu67DiU5FVuG7uMOpIMOp4bq14bu4Nizhurnhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4NjnDqW45bOG7qOG7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7g7Ojtq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz09IyYvPSM/Nyo9QD07PTpuOyU7PSrEkUDhu7BjauG6tcWobFU7QEDhu7bhu7gsxJFuVeG7tsOJw6LhuqXEg2/hu7jDombhu7g3IMOp4bu44buJ4bu44budPOG7uMOJTkXhu7jDqSDDqeG6teG7uDYs4bq54bu4NsOiw7Qs4bu4OMO04buLNuG7uDfDssOp4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2Ozo74bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WOG6tOG6pSzhu7g44bqtw6nDouG7uOG7h8Op4bq14bu4SsOiKGXhu7jGoD7DqeG7uOG7s8OiMOG7o+G7uMSRIeG7uCPhu7hubOG6ucOp4bq14bu4IyXhu7jDombhu7g3IMOp4bu44buJ4bu4bsOi4buHw6nhu7hKw6Lhu4Phu7hFw63huqXhu6rhu7jhu5084bu4xqBiw6nDouG7uE7huqXDo8Op4bu44buuxqBiw6nDouG7uMSQZjZW4bu4buG7k+G7uDXhur/hu7jDqcO0w6024bu44bq14bqlw6PDqeG6teG7uGTDouG6uSzDqeG7uDjhurHhu7g3w7LDqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7htKDbDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFc5ZVhXbW5s4bq5w6nhurVYw4nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu4xqE0w6nhu7jigJzDqeG6tTJq4bu4w6nhurXhu5PDqeG6teKAneG7uDgxb+G7uMOp4bq14buBVy9tbmzhurnDqeG6tVhXLzllWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7t+G7hcOp4bq14bu4xJDhu4vhuqXhu6rhu7jGoCDDqeG7uE1pw6nhu7jEkSHhu7g94bu4bmzhurnDqeG6teG7uG3hu4Phu7gk4bu44budPOG7uDg84bu4xqHEg+G7uDjhuqc2w6Lhu7jDiU5F4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uDbhu48s4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7hObOG6peG6r2/hu7hNacOp4buw4bu4Tm/hu6Phu7jDqcOi4bql4bqjw6nhu6rhu7g4w6PDqeG7uG7DosOs4bql4bu4OOG6peG6sWXhu7jDqSHhu6Phu6rhu7ht4buD4bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7uDfDssOp4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu44buJ4bu44budPOG7uOG7t+G7hcOp4bq14bu4xJDhu4vhuqXhu7hlw63huqXhu7g2w6Lhuqvhu7g4KG7hu7gjQMOZ4bu4xqEh4bu4xqAgw6nhu7hNacOp4bu4xJEh4bu4OsOZ4buw4bu4TmzhurnDqeG6teG7uGTDouG6peG7uDjhurvhu6rhu7g94bu44budPOG7uDjEg2/hu7g24bq74bu4NsOi4bqnw6nDouG7uG0uNsOi4bu4w6Jo4bu4bmzhu4vhu7hk4bqlw6nDouG7uGrDouG6p+G7uMSRe2rhu7g4W27hu7jGoSHhu7huw6LhuqXDo27hu7g14bqp4bu4NsOi4bq54bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7quG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4bnHhu7jEkeG6r+G7uG3hu5Xhu7g34buNw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu7jGoTTDqeG7uDbhur3DqeG7uGTDouG6peG6o2Xhu7hu4buDw6nhu7Dhu7Dhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu5w84bu4w6Jo4bu4bmzhu4vhu7hk4bqlw6nDouG7uGrDouG6p+G7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4NX3DqeG6teG7uOKAnDbhurnDqeG7uDjDtMOsw6nhurXigJ3hu7jDqSHhurnhu7g2w6Lhurnhu7jDouG7i2rhu7jEkeG7n+G7uMSRIeG7uDUh4bql4bu4buG6uS7DqeG7uGTDouG6u+G7uDjhu4PhuqXhu7jGocOt4bql4bu4PeG7uOG7nTzhu7jDqSHhu6Phu7Dhu7jhu5w84bu44bu34buFw6nhurXhu7jEkOG7i+G6peG7uDfhu5nhu7hk4bqlw6PDqeG7uMOiaOG7uG5s4buL4bu4NsOi4bq54bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7uD3hu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7hu4buT4bu4w6nhurVv4buFw6nhu7jDqeG6tSDDqeG7uG0uNsOi4bu4OOG6qSzhu7hqw6LDtGnDqeG6teG7quG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4w6nDo2/hu7g44bql4bu4bsOiOeG6ueG7uMOiw7TDrcOp4bq14bu4ODFv4bu4bsO04bu4NuG7h8Op4bq14bu4xJEh4bu4bSzhuqXhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4buw4bu4TsOiOeG6ueG7uDbDouG6pSzhu7htw6Dhu7g24buPLOG7uOG7h8Op4bq14bu4w4Lhurkhw6nhurXhu7jGoD7DqeG7uOG7s8Oib8Op4bq14buq4bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4T8O9w4nhu7Xhu7jhu5084bu44bu34buFw6nhurXhu7jEkOG7i+G6pcav4bu44oCcw4Jpw6nhu7gqQOG7uMOiZuG7uDgsw6nhurXhu7ht4buV4bu4N+G7jcOp4bq14bu4w6nhurVv4buFw6nhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu7jEkSHhu7g34bq54bu4Ni424bu4w6Jm4bu4buG7meG7uDXhur/hu7hu4bqlxIPDqeG7uDjhurHhu7jEkXtq4bu4OFtu4buq4bu4NuG6vcOp4bu4w6nDo2/hu7huw6JvMsOp4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMah4bql4bqvNuG7uMOiaOG7uG5s4buL4bu4NsOi4bq54bu4NyDDqeG7uG7DouG6reG7uG3huqHhu7g24bq74bu44bq1McOp4bu4I+G7sEBAQOG7uMOiZuG7uDfDssOp4bq14oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4LhuqXhuq/DqeG7uOG7ieG7uOG7t+G7hcOp4bq14bu4xJDhu4vhuqXhu6rhu7g4w7TDrMOp4bq14bu44buDw6nhurXhu7g4POG7uMSRe2rhu7g4w6PDqeG7uDYuNuG7uDjDtMOsw6nhurXhu7jEkSHDqeG6teG7quG7uMOp4bq14buB4bu44bud4bq7ZeG7uMahIeG7uOG7nTzhu7g4LMOp4bq14bu4NsOiw6zhu7jhurXhuqUp4bql4bu4asOiLmrhu7hu4buT4bu4asOi4bqnLOG7uE/DvcOJ4bu14bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7hObOG6peG6r2/hu7hNacOp4buw4bu4TsOi4buHw6nhurXhu7hu4bqlw6nhu7hu4buT4bu4T8O9w4nhu7Xhu7jDom/hu6Phuq/DqeG7uE5s4bql4bqvb+G7uE1pw6nhu7g2w6Lhurnhu7jDoizhu6Phu6rhu7jDouG6peG6r8Op4bu4w6ks4buj4buq4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7g2w7XDqeG6teG7uDgsw6nhurXhu7hu4bqtZeG7uDYuNsOi4bu44bq1xKnhu7hkw6Lhurvhu7g2w6Lhurnhu7g2Ljbhu7g4acOp4bu4xqHhuqnhu7jDqSHhu6Phu7g44bqx4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jDtMOtNuG7uGVp4bu4w6nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu4NsOi4bq54bu4NSHhu7g24bq5w6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu7htw61l4bu4w6nDojBu4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uDY5w6luOWzhu6jhu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu24bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4JjskauG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89PSMmLz0jPzcqPUAkQEAlbiY6PyMjxJFA4buwY2rhurXFqGxVOz0j4bu24bu4LMSRblXhu7bDicOi4bqlxINv4bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7uOG7ieG7uOG7nTzhu7jDiU5F4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uDbDosO0LOG7uDjDtOG7izbhu7g3w7LDqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7htKDbDouG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiY7JOG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tljDgmbhu7g1IeG7uErDoihl4bu4TsOi4bqp4bu44bq4LMOpw6Lhu6rhu7gj4bu4bmzhurnDqeG6teG7uCo64bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7uOG7ieG7uOG7nTzhu7jhu7fhu4XDqeG6teG7uMSQ4buL4bql4bu44buuTmzhuqXhuq9v4bu4TWnDqVbhu7hu4buZ4bu4NeG6v+G7uG7huqXEg8Op4bu4xJF7auG7uDhbbuG7uDjDtMOsw6nhurXhu7jhu4PDqeG6teG7quG7uG7DouG6pcOjbuG7uDXhuqnhu7g44bqx4bu4beG7leG7uDfhu43DqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7htKDbDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7nG/DqeG6teG7uGtvLMOpw6Lhu7jGoTDDqeG7uDjEg+G7uMOpw7TDrTbhu7htKDbDouG7quG7uDhbNuG7uDXhuqXhuq9u4bu4xJEh4bu44buJ4bu4Ni424bu44budPOG7uMOJTkXhu7jDqSDDqeG6teG7uDYs4bq54bu4NuG6vcOp4bu44bq1W2rhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4ZMOi4bq74bu4ZMOiPsOp4bu4xqHDreG6peG7uGwwbuG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tW/hu6PhuqPDqeG7uMOpw6Igw6nhu7Dhu7jDieG6tSzhu6Phu7huKOG6peG7uOG7nTzhu7jDiU5F4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMagYsOpw6Lhu7hO4bqlw6PDqeG7uOG7rsagYsOpw6Lhu7jEkGY2VuG7quG7uG5s4bq5w6nhurXhu7huZ8Op4bq14bu4beG7g+G7uCPhu7AqQCThu7jDombhu7huw6Lhuq3hu7g4w6PDqeG7uMOpLOG7o+G7uGXDreG6peG7uDbDouG6q+G7uDbhurvhu7gjJeG7uMOiZuG7uDbhu48s4bu4bsOi4buHw6nhu7hKw6Lhu4Phu7hFw63huqXhu7ht4buV4bu4N+G7jcOp4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu44buuNsOi4bqlw6Nl4bu4QOG7qjskw5lW4buw4bu4xJDhu5/hu7jhurXhuqUp4bql4bu4xqHEg+G7uDjhuqXEg2/hu7jDqSHhu6Phu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7tcO0acOp4bq14bu4xqA+w6nhu7jhu7Vvw6nhurXhu6rhu7hKw6Lhurvhu7jDveG6p+G7uG7DosO04bu4TsOiw7TDrMOp4bq14bu4bmzhu5k24bu44bu3KcOp4bq14bu44buP4buj4bu44budPOG7uMagYsOpw6Lhu7hO4bqlw6PDqeG7quG7uDbDouG6ueG7uGx9w6nhurXGr+G7uOKAnETDouG6peG7uDgwb+G7uMOp4buD4bql4bu4buG7k+G7uMOpw6Ih4bu4ZS7hu6Phu7jDqcO0w6024bu4xqBiw6nDouG7uE7DoiHDqcOi4bu4xJHhuqPDqeG7uOG7nTzhu7jGoGLDqcOi4bu4TuG6pcOjw6nhu6rhu7g2w6Lhuqvhu7g24bq74bu4IyXhu7jDombhu7g4PsOp4bq14bu4ZOG7n+G7uMahw63huqXhu7jEkeG7n+G7uDfhurnhu7jDouG6r+G7uG7DouG7g8Op4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG4o4bql4bu4OCDhu6Phu7g4LMOp4bq14bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqeG6tW/hu4XDqeG7uMOpw7TDrTbhu7jDqeG6tTFl4bu4xqEh4bu4NWll4bu4bsOiOeG6ueG7uOG6teG6pcOs4bu4w6nhuqPDqeG7uMOJw6Igw6nhu7g3IMOp4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jhu4/DqeG6teG7uMOiZuG7sOG7uE4wbuG7uMOpw6LhuqXhuqPDqeG7quG7uG5s4bq5w6nhurXhu7ht4buD4bu4IyXhu7jDombhu7jDqSHhu6Phu6rhu7g4POG7uDbhurvhu7hlZm7hu7ht4buD4bu4w6Jm4bu4NeG6v+G7uMOiXcOp4bu44bq14bqlw6PDqeG6teG7uGTDouG6uSzDqeG7uDjhurHhu7g3w7LDqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7hlLuG7o+G7sOG7uE5v4buj4bu4w6nDouG6peG6o8Op4buq4bu4w6nDo2/hu7jDqcOiIeG7uGUu4buj4bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqeG6tW/hu4XDqeG7uMOpw7TDrTbhu7hlW27hu7jGoSHhu7jDouG6r+G7uG7DouG7g8Op4bq14bu4buG7meG7uDhmw6nhurXhu7huw6Lhuq3hu7g1IeG7uDbhurnDqeG7uG0iw6nhu7htIcOp4bq14bu4OOG7hcOp4bq14bu4bsOibzLDqeG7uDjhurHhu7jEkXtq4bu4OFtu4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYVzllWFdtbmzhurnDqeG6tVhKw6Ip4bql4bu4a2/hu6PDo27hu7jEkeG6peG6r27hu6rhu7g1IeG6peG7uDUpw6nhu7jDomnDqeG7sOG7sOG7sFcvbW5s4bq5w6nhurVYVy85ZVhXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7fDo8Op4bu4bsOiw6zhuqXhu7g44bql4bqxZeG7uMOpIeG7o+G7quG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hu4bqrw6nDouG7uDg84bu4NuG6u+G7uGtv4bujw6Nu4bu4OOG6qcOpw6Lhu7g24buHw6nhurXhu7jDqcOiMsOp4bu4JTrhu7jhu5084bu4OChu4bu4w4lOReG7uMOpIMOp4bq14bu4Nizhurnhu7jGoSHhu7g64bu44budPOG7uDgsw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7hrb+G7o8OjbuG7uDjhuqnDqcOi4buw4bu4TjBu4bu4Ninhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jhu5084bu4w6kh4buj4bu4ODzhu7g24bq74bu4w6Lhuq/hu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDbhu4fDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uDYwauG7uMOpw7TDrTbhu7huMmrhu7hubG/DqeG6teG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4beG7g+G7uMOiZuG7uDcgw6nhu7ht4buV4bu4N+G7jcOp4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG7hu5Phu7g2Ljbhu7g24buHw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jDqSHhu6Phu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6Is4buj4bu44bqnbsWo4bu4w4nDo2/hu7ht4buD4bu4w6Jm4bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4bsOi4bqt4bu4NiHDqeG6teG7uGrDoi5u4bu4w6Jv4buj4bu4w6LhuqXhuq9v4bu4a28p4bu4NuG7jyzhu7g24buHw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7g4MW/hu7huw7Thu7jGoSHhu7jDqeG6tcO04buLNuG7uMSRKOG6peG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7s8O1w6nhurXhu7g2McOp4bu4w6nDouG6rcOp4bu4w6nDojLDqeG7uMSRKOG6peG7uG7DouG7mTbhu7huw6Phu6rhu7hu4bqtw6nDouG7uG5sKMOp4bq14bu44buJ4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDjhuqks4bu4asOiw7Rpw6nhurXhu6rhu7g3w7Lhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7g24buHw6nhurXhu7jDqcOiMsOp4bu44budPOG7uMOJTkXhu7jDqSDDqeG6teG7uDYs4bq54bu4w6nDosO0w6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4bu4xqE0w6nhu7g2w6LDtCzhu7g4w7Thu4s24bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu7Dhu7jGoDTDqeG7uDXhuqXDo27hu6rhu7g44bqx4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uG5x4bu4xJHhuq/hu7jDombhu7g3IMOp4bu4N8Oyw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu7g24bq9w6nhu7hqw6Ip4bql4bu4asOi4buN4bu4bsOib2Y24bu4xqEh4bq54bu4w6nDouG6pcSDb+G7uOG7o8Ojb+G7uG7hu4Phu6rhu7jEkSHhu7g2KeG7uGtvLuG7uG5s4bqtw6nDouG7quG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4bsOi4bqx4bu4ZWZu4bu4bcOtZeG7quG7uGVmbuG7uDbDouG6pcSDb+G7sOG7sOG7sOG7uOG7tcOy4bu4xJEh4bu4w6nhurVv4buj4bqjw6nhu7jDqcOiIMOp4bu4ZMOiLjbDouG7uGtvLMOp4bu4w6Is4buj4bu4NsOi4buP4bu4a28sw6nhu7huw6Lhuq3hu7g4IOG7o+G7uDbDtcOp4bq14bu4xJEh4bu4OOG6pcSDb+G7uDguw6nhurXhu7hu4bqlw6M24buw4buw4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bq04bqlLOG6peG7uDjhurkow6nhu7g9QD0jLT1APSrhu6rhu7jhu5084bu4w4lOReG7uMOpIMOp4bq14bu4Nizhurnhu7hqw6Ip4bql4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7huw6I54bq54bu4NWbhu7hu4bql4bqjb+G7uDbDouG6p+G7uGXDreG6peG7uG4o4bql4bu4S2/hu6PDo27hu7g44bqpw6nDouG7uG3hu4Phu7gkIzovS+G7ty1OTuG6teG7uMOp4bq1IeG7o+G7uDotJC09QD094bu4NuG7jyzhu7hOw6Lhu4/hu7huw7TDrcOp4bq14bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4asOi4buP4buw4bu4TsOiOeG6ueG7uDjhurvhu6rhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uG7huqXhuqNv4bu4NsOi4bqn4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu6rhu7ht4bqh4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMOiacOp4bu4xqEh4bu4ZMOi4bq74bu4w6Jpw6nhu6rhu7g24buN4bu4bsOi4bqx4buq4bu4bnHhu7jEkeG6r+G7uMOiZuG7uDjDtOG7izbhu7ht4buV4bu4N+G7jcOp4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uG0oNsOi4bu4beG6oeG7uDbhurvhu7g2w6Lhuqvhu7hu4bql4bqjb+G7uGzhu4Hhu7hsIcOp4bq14bu4w6Jpw6nhu7g2w6Lhu5Hhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDhpw6nhu7jhurXhuqUpw6nhu7jEkSHhu7g2w6Lhuqvhu7g24bq74bu4NuG7h8Op4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu4NjBq4bu4w6nDtMOtNuG7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14buw4buw4buw4bu4w4nDo2/hu7guauG7uG7Dojnhurnhu7hu4bql4bqjb+G7uDbDouG6p+G7uGXDreG6peG7quG7uDVvZjbhu7g2Ljbhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14bu4asOiKeG6peG7uDbhurvhu7g2LjbDouG7uMSRIWXhu7hrb+G7o8OjbuG7uMSR4bql4bqvbuG7quG7uGUow6nDouG7uGXhuqHhu6rhu7g1IeG6peG7uDUpw6nhu7jDomnDqeG7sOG7uETDouG6u+G7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7huw6LhurHhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4buq4bu4NeG7ieG6peG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7jDiU5F4bu4NsOi4bqr4bu4NuG6u+G7uDjhuqXhurFl4bu4ZMOi4buJ4bql4bu4ODFv4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g24bq74bu4OOG6peG6sWXhu7hkw6Nu4bu4bsOiw7M24buw4buw4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYw70h4bql4bu4xqEh4bu4KcOpw6LGr+G7uMag4bql4bu4c8OpVy9qWA==

Bài và ảnh: Vi An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]