(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu nhằm ổn định đời sống cho bà con đồng bào sông nước trên sông, hàng trăm hộ dân tại huyện Thọ Xuân những năm qua đã được quan tâm, hỗ trợ bố trí tái định cư lên cạn, hiện thực hóa giấc mơ “an cư” bấy lâu nay.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0p1w50pw5Phu6rhu6Ipw5Phu6zhu7jDk8agKcOT4buq4bq1xKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSuG6qjUlw5Mo4bqx4buqw5PhuqMlw53Do8OTKSRSKMOTMinDk+G7rD8pJMOT4busNiXDk+G6oSApPcOT4buqJDzDk+G7qOG7nMOT4buqPCnDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOT4bqhIik9w5Mp4bq1NeG7qsOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPUnDkyThu5wpPcOT4bqjw6BQKMOTJDHDk+G7sMOaKcOT4bqj4buiJcOTJMOjZOG7tinDk+G6oiR9w5NDw6PDminDkykk4bqpKT3DkylQKMOTw6HDo8agw5Phu6zhu6DDk+G7rOG6tTfhu6rDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OaKEnDkyQzw5PhuqPDoDfDk+G7qCDDk+G6o8OgKsOT4bqj4buaJcOT4busPykkw5Phu6rhurXDkyHDnSnDk+G7quG7oilJw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDkyQ+xqDDkz0lw5nhu6rDkyg0w5PigJzGoCnDk+G7quG6teKAncOT4buow5lkw5Mhw5rDo8OTKcagZMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqOG6oeG6o8OgPCk9SsSo4buoSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5P4buw4bqjJMOjKOG7qMOTJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu4zDksOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5Dhu5LDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu4zhu5Iv4buOw5Lhu47hu7DDleG7jMOS4buO4buM4buOw5LhuqPhu5Dhu47hu5bDleG7jiHDksONLGE9RsOg4bq+4buQ4buW4buST8OTxqAh4bqj4bq+T3XDnSnDk+G7quG7oinDk+G7rOG7uMOTxqApw5Phu6rhurVPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buMw5LDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5Dhu5LDlU/Dky9KxKgv4buoSsSoL+G6oeG6o8OgPCk9SsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSsO5JeG7tCjDk+G6q8OjJcOT4buq4bq3xqDDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOT4buqJD/Dk2wmKSTDky4kJcOTIcOixqDDk+G7quG7msOT4busN+G6o8OTKeG7nGTDk+G7rOG6tTfhu6rDkz0l4buaw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu6Mp4bqj4buuw6DhuqIl4bqjIeG7rk9KxKjhuqHhuqPDoDwpPUrEqOG7qErDuSXhu7Qow5PhuqvDoyXDkyHDnSnDk+G7quG7oinEqC/hu6hKxKgv4bqh4bqjw6A8KT1KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rDuSThuqkpPcOTKT3hu5xkw5Mp4bucZMOT4buqJD/Dkyk9w6NkQCnDk+G6oiQ/w5NsJikkw5Phu4rhuqDDucOT4buM4buW4buUw5JJw5PhuqMkIinDk8OVScOTY+G7oMOTQ8Ojw5opw5N1xqAl4buIw5PhuqvGrynDk+G7rMagKT3Dk+G6o8OZ4bqjw5Phu6jhu6bhuqPDk+G6qzUlw5MpJOG6qSk9w5Miw5Phu6rhu5rDkyEwKT3Dk+G6o8Ogw50pw5Phu7B7KT3Dk+G6oSIpPcOTbSTDo8ONw5NtJD/Dk2wmKSTDk2Ekw5kpw5MuJDglw5MuJCXDkyHDosagw5Phu6rhu5rDk+G7rMagKT3Dk+G7qiQ8w5PhuqMkw6PDkyQ84bui4buqJMOT4buo4buaKcOT4bus4bq1N+G7qsOTPSXhu5pJw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDk+G7qj7Dk+G6oyTDnSjDkyk9w6MwKcOT4bqjJMOjw5MpJOG7pmFJw5Phu6zhu54ow5Phu6jhu548w5Phuqsl4bu24buqw5MkfeG7qsOTJOG7nCkkw5Phu6rhurfGoMOTw5XDk+G7qjwpw5MpJFvDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbSQ/w5NsJikkw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o8OTPSXGoMOT4busJikkw5Phu6okP8OT4buq4bqvKT3Dk+G6qzUlw5Phu5bDkyQxw5MuJOG7muG7qsOT4bus4bq1N+G7qsOTIcOdKcOT4buq4buiKcOT4buq4bua4buqJMOT4busw5pkw5M94bukKcOT4buMw5LDkylQKMONw5Phu50l4bu2KcOT4bqj4buiJcOT4buqw6Mx4buqw5PhuqEgKT3Dk+G7quG7muG7qsOTJDHDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOT4bus4bugw5MyKcOT4busPykkw43Dk8O5JCXhu7TDo8OTJDHDk+G7sMOaKcOT4bqhxqDDo8OTLiQlw5Mhw50pw5Phu6rhu6Ipw5PhuqMkJsOTPVEpw5Phuqs1JcOTKT0k4bu0w5Mpw6MiJcOT4buq4buaw5MhMCk9ScOT4buq4buaw5Phu6jDqMONw5PhuqLDoDwpPcOTLiQlw5MpJCXhu7TDo8OTJDHDky4k4bua4buqw5PhuqMkJsOT4bqr4bucPMOTw7nGoChJw5PDoMagw5NsUeG7qsOT4bqjJijDky4l4buyKMOTKSThuqkpPcOT4buqIik9w5Phuqsl4bu24buqw5Mh4bucKMOTKDUlw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu4zDksOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5Lhu5Lhu5hhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buO4buM4buSL+G7jsOS4buO4buww5Xhu4zDkuG7juG7jOG7kOG7juG6o+G7juG7lOG7lOG7jsOUIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5Dhu5LDlU/Dk8agIeG6o+G6vk91w50pw5Phu6rhu6Ipw5Phu6zhu7jDk8agKcOT4buq4bq1T8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7jMOSw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buS4buS4buYT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0ptw6Mx4buqw5PhuqEgKT3Dkyg1JcOT4buq4bq3xqDDk+G7qOG7nMOT4buqPCnDk+G6oSApPcOTKeG6tTXhu6rDky4kJcOTIcOdKcOT4bqj4buaJcOT4busPykkw5Phu6rhurXDk+G6o8Ogw50pw5Phu6rhu6Ipw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuKAnOG6osOg4bq1NeG7qsOT4buqw6LDkyk9JDvDkyHDnSnDk+G7quG7oinDky4kIik9w5Phu6gl4buy4bqjw5Mh4bucKMOTPSZJw5Phu6g4JcOTLiQiKT3Dk+G7qj7Dk+G7rMOZ4bqjw5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o0nDky4kIik9w5Phu6o+w5MpPSThu7TDkyk9JCXhu7Zhw5MyKcOT4busPykkw43Dk+G6oDwpPUnDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G6oeG6p8OTPSXEg2HDk+G7rDnDk+G7quG6t8agw5Phu6okKikkw5PDocOjZOG7tClJw5Phu6rhurfGoMOT4buo4bucw5Phu6o8KcOT4bqjw6DDnSnDk+G7quG7oilJw5Phu6okMCk9w5PhuqMiJcOT4busJcOTIeG7nCjDk+G6oyQ3w5MkMEnDk+G6oyIlw5Mpw6MiJcOT4buq4buaw5MhMCk9w5Phu6jDqMOT4bqr4bucw5Phu6okUCjDk+G6oT7hu6rDk+G7quG7muG7qsOT4buqPCnDjcOT4bqiJMOjw5MpJOG7pmHDk+G7qsagPMOT4bqr4bucw5MyKcOT4busPykkw5MkNCnDk+G6o8Og4bq1NeG7quKAnUnDk+G7qiQ/w5NsJikkw5MpPiXDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiw6A8KT3Dky4kJcOT4busPknDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOTxqApJMOTw7k9w6NkQCnDk+G6qlApw5PhuqI84bucKcOT4buKLiTDo8OTw5VJw5PhuqMkP8OT4bqjw6DDmSnDk+G6oiR9w5NDw6PDminhu4jDkyHhu5zDkygx4bqjw5PhuqPDoDwpPcOT4bqhIMOT4buMw5TDkyQxw5Phu6zhurU34buqw5Phu6rDmWHDk+G7ksOSKOG7jsOT4busw5nhuqPDkzjDk+G7rOG7uMOTIcOdKcOT4bqj4buaJcOT4busPykkw5Phu6rhurXDkylQKMOT4buOw5LDkuG7lsONw5Phur0pJMOT4bqiPOG7nCnDk2Ekw5kpw5MuJDglw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0fDk+KAnG3hu5rhu6rDkyQxw5PhuqHGoMOjw5MuJCXDkyHDnSnDk+G7quG7oinDk+G6oyQmw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcOT4buq4bqzKT3DkzIpw5Phu6w/KSTDjcOTdCQiKT3Dk+G7qnspw5MpMyXDkyE8w5Mo4bq1xqDDkz0lPknDkz0lIik9w5Phu6jhu6A8w5MpJOG6tcOT4bqjw6DhurU14buqw43Dk29T4buqw5Phu6gl4bu24bqjw5Phuqsl4bu24buqw5MkfeG7qsOTJOG7nCkkw5Phu6rhurfGoMOT4buqPCnDk+G7quG7miXDk+G7rOG6tTfhu6rDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OaKEnDk+G7quG7muG7qsOT4buqJOG7msOjw5Phu6zhurU34buqw5Phu6zhu7Ipw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJH3hu6rDk+G6o+G7pmHDjcOTw7kkJeG7tMOjw5Phu6ok4buaw6PDk+G6ocagw6PDky4kJcOTITUpScOT4buqPsOT4buq4buaJcOT4buoUik9w5Phu6zhu6DDk+G7rCXDk2PDo8OZ4bqjw5MuJMWow6PDkyHGoDzDk+G7rDEpPcOT4buq4bqzKT3Dkykk4bq1w5PhuqMmKMOTLiXhu7Iow5MpJOG6qSk9w5Phuqsl4bu24buqw5Mh4bucKMOTKDUlw5PhuqPDoDwpPcOT4buq4bua4buqw5Phu6oiKT3Dk+G6o2TDkyjGoGTDkyhT4buqScOTPSXhu5xkw5Phu7DGoOKAncONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhuqIl4buyYcOT4bqj4bqx4buqw5MpPeG6tTfhu6rDk+G7sHspPcOT4bqhIik9w5Phu6okw6PDkyHDnSnDkyHhu5wpPcOT4buqJOG7nCXDk+G6oiThurdkw5N1PCk9w5PhuqMkw6Mx4buqw5Nj4bugw5PhuqIkfcOTQ+G6tTQpPUnDkyTDo2Thu7Ypw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5MuJCXDk+G7qiQl4bu0w6PDkyjDozEpw43Dk0M+KMOT4bqj4buaJcOT4busPykkw5Phu6rhurXDk+G7quG6t8agw5Phu5Lhu5LDkyQxw5Phu7DDminDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOT4bqhIik9w5Mp4bq1NeG7qsOT4bqjJMOjMeG7qsOTIeG7nCk9w5Phu6ok4bucJcOT4bqiJOG6t2TDk3U8KT3Dk8OgMSnDk8Og4bugScOT4busIik9w5PhuqvDoyXDk+G6qzUlw5MpJOG6qSk9w5PhuqMgYcOT4bqjw6BYw5Phu6o8KcOTKSLDk+G7rOG6r8agSMOTKSThuqkpPcOTKSQ+KMOT4bqjJMagKSTDkyklw50pScOT4buqJD/Dk+G7rijDk+G6o8Ogw6MpPcOT4bqjw6MyJcOT4busxqApPcOTY8SDKMOTYyrhuqPDk+G7qiQ0JcOT4buoPik9w5Phu6okw6Nk4bu0KcOTJDQlw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu4zDksOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5Dhu5LDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu4zhu5Iv4buOw5Lhu47hu7DDleG7jMOS4buO4buOw5Xhu5jhuqPhu4zhu4zDksOV4buQIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5TDkuG7kE/Dk8agIeG6o+G6vk91w50pw5Phu6rhu6Ipw5Phu6zhu7jDk8agKcOT4buq4bq1T8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7jMOSw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQ4buSw5VPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSsO5PSThu7TDkynDoyIlw5Phu6rhu5rDkyEwKT1Jw5Phu6rhu5rDk+G7qMOow5Phu6okPMOT4buo4bucw5Phu6o8KcOT4bqr4buiKcOT4buqJOG7nCXDk+G6oyTDo8OTKSThu6Zhw5MyKcOT4busPykkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6vSkkw5PDuT3Do2RAKcOT4bqqUCnDk3U8KT3Dk+G7iiHhu5wpPcOT4buqJOG7nCXDk+G6oiThurdkw5N1PCk94buIw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0fDk+G6oMagw6PDky4kJcOT4buq4bua4buqw5MkMcOT4buww5opw5Phu6zhurU34buqw5Mhw50pw5PhuqPhu5olw5Phu6w/KSTDk+G7quG6tUnDk+G7rOG6tTfhu6rDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MpJOG7nMOT4buq4bqtxqDDky4lw50pw5Phu6ogScOTKSQl4bu0w6PDkyQxw5Phu6zhu6DDk+G6oyYow5MuJeG7sijDk+G7qiQ8w5MoJikkw5MpJOG6qSk9w5Phu6oiKT3Dk+G6qyXhu7bhu6rDkyg1JcOT4bqrNSXDkyjDouG7qsOT4bqjJMOjw5MpJOG7pmHDkzIpw5Phu6w/KSTDkyQ0KcOTKT0k4bu0w5Phu6zhu5opJMOT4buoUeG6o8OT4buq4buaw5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9w5MpJOG6tcOT4bqjw6DhurU14buqw43Dk+G6osOgPCk9w5Phu6w+w5Phu6o+w5PDlMOSw5MkMcOT4buww5opw5Phu6zhu7Ipw5Phuqs1JcOTKT0k4bu0w5Mpw6MiJcOT4buq4buaw5MhMCk9w5Phu6jDqMOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPUjDkykkJeG7tMOjw5MkMcOTLiThu5rhu6rDk+G6oyThu648w5MpPSThu7TDk+G6q+G7pinDk+G6o+G7niVJw5Phu6wlw5Mh4bucKMOTIcagPMOT4busMSk9w5PhuqPhuqfDk+G7sDzigKbEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSo4bqh4bqjw6A8KT1KxKjhu6hK4bq0NeG7qsOTKDwpPcOTIcOdKcOT4buoNuKApsSoL+G7qErEqC/huqHhuqPDoDwpPUrEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsO6xqBkw5MoUSnDkyHhu5zDk+G7jMOT4bqjw6B9KT3Dk+G7lMOTJDHDk+G7sMOaKcOT4bus4bq1N+G7qsOTY+G7rijDk2NW4bqjw5Phu6rDmWHDk+G7rMOZ4bqjw5PhuqPDoDwpPcOT4busN+G6o8OTKeG7nGRJw5PGoCkkw5PDuT3Do2RAKcOT4bqqUCnDk+G7nTzhu5wpPcOT4buKLiTDo8OT4buMScOT4bqjJD/Dk+G6o8Ogw5kpw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5op4buIw5PhuqvDoyXDk8OgxqDDkyhT4bqjw43Dk+G6vSkkw5Phu5084bucKT3Dk+G7qiQ8w5Phu6gl4buy4bqjScOT4bqh4buaKT3Dk8OgxqDDkyHDnSkkw5Phu6zDnSkkw5PhuqPDoMOdKcOT4buweyk9w5PhuqEiKT3Dk20kw6PDkykkJinDk+G6oyTDmWTDk+G7quG7muG7qsOT4buqJOG7msOjw5MkfeG7qsOT4bqhJSkkw5Phu6pRYcOT4bqh4bua4buqJMOT4busJcOTJH3hu6pJw5Phu6rhurU2JcOTKT4lw5PhuqvDoyXDk+G6q1hIw5PhuqMkw5lkw5Phu6jhu5zDk+G7qjwpw5PhuqPDoMOdKcOT4buq4buiKcOT4busJcOT4bqjJOG7uMOT4buw4bqx4buqScOT4busJcOT4buqJDfDkyjhu5zDkyF7KT3Dk+G6tTXhu6rDk8agPMONw5PhurQ14buqw5MoNMOTKDHhuqPDkyk94bucZMOT4bus4bq1N+G7qsOTIcOdKcOT4buq4buiKcOT4bus4bugw5Mh4bucw5MpJeG7tCjDkyg8KT3Dk+G6tTXhu6rDk+G6o+G6pcOTIcOaw6PDjcOTw7nGoGTDk+G7qiQqKSTDk8Ohw6Nk4bu0KcOT4bqj4buiPMOT4busJeG7tMOjw5MuJeG7tinDk+KAnCQl4bu2KcOT4bqjJMOi4buqw5MkPsag4oCdw5PhurU14buqw5MoNMOTIcOdKcOT4buq4buiKUnDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOT4bqrNSXDk+G7kMOTKSTDminDky4kxajDo8OT4bqjJMOZZMOT4bqjJOG7puG6o8OTKMagZMOTKFEpw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6oiThu648w5PGoCkkw5Phu5084bucKT1Jw5PhuqHGoMOjw5MuJCXDkyHDnSnDk+G7quG7oinDkzIpw5Phu6w/KSRJw5PGoCkkw5PhuqFZw5NjJSnDk+G7rCXDkyHhu5wow5NhJOG6scOTJDDDk+G7qnspw5Phuqs3w5PGoCkkw5NjJSnDk+G7rCXDkyHhu5wow5Phu6oiKT3Dkykkw5opw5Phu6okPMOTKDHhuqPDk+G7qiIpPcOT4bqjZMOTKMagZMOTKFPhu6rDkyQ8U+G7qsOT4buw4bucZMOTPSXGoMOT4bqjw6DDnSnDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcONw5Nt4bua4buqw5Phu6o8KcOT4buq4bq3xqDDk8agKSTDk+G6oyXhu7Jhw5PhuqPhurHhu6rDk+G7rOG7sinDk+G6o8Og4bq1Nik9w43Dk+G6vSkkw5PhurU14buqw5PhuqHGoMOjw5Mp4bucZMOT4buq4bua4buqw5Phu6o8KcOT4buq4bq3xqDDkygmKSTDk+G7qj7Dk+KAnOG7quG7miXDk+G7qiThuqnigJ3Dk+G6oVnDk+G6o+G6p8OTITzDkyEl4bu2w6PDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9ScOTLiQiKT3Dk2Ek4bueJcOT4bqjw6AiKT3Dk+G7qiQ2w5Phuqvhu5w8w5PDuSThu5zDkynhurU14buqw5Phu6rDmWHDk+G7rMOZ4bqjw5MpJOG6tcOT4buoIMOTKFfDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7jMOSw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kOG7ksOVYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7juG7jOG7ki/hu47DkuG7juG7sMOV4buMw5Lhu47hu47hu5Dhu4zhuqPhu4zDlOG7lOG7jsOUIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5bhu5Lhu4xPw5PGoCHhuqPhur5PdcOdKcOT4buq4buiKcOT4bus4bu4w5PGoCnDk+G7quG6tU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu4zDksOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7kOG7ksOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0rhuqrGrynDk+G7qnspw5MpJCXhu7TDo8OTJDHDk+G7sMOaKcOT4buwfeG7qsOT4bqjw6DDnSnDk+G7sHspPcOT4bqhIik9w5NtJMOjw5MoPCk9w5Mow6MgKcOT4bus4bq1N+G7qsOTIcOdKcOT4buq4buiKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pu4bqvw5MuJCIpPcOT4bqjJMOjMeG7qsOT4buUw5MkMcOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o8OTLiQlw5Mhw50pw5Phu6rhu6Ipw5PhuqPDoDwpPcOTIeG7pCnDkynhu5xkw5MpJOG6tSk9w5MiKT3Dk8O5PcOjZEApw5PhuqpQKcOT4budxqAlw5Phu4ouJMOjw5Phu45Jw5PhuqMkP8OT4bqjw6DDmSnDk+G6oiR9w5NDw6PDminhu4jDk+G7quG7nijDk+G6oyTDmWTDk+KAnMOZKMOTIXspPeKAncOTLiQlw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDk+G7quG7muG7qsOT4buo4buiKcOT4bqjJMOjZOG7tCnDky4k4bua4buqw5Phu6zhurU34buqw5MyKcOT4busPykkw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcONw5Phu7EpPcOT4budxqAlw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0nDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w5PhuqEiKT3DkynhurU14buqw5PhuqsgKcOTLiQ+w5MuJFApw5MpJOG6tSk9w5Phu6o+w5MpJCXhu7TDo8OTJDHDk+G7qnspw5MuJD7Dky4kUCnDkyQ0KUnDk+G7qiQqKSTDk8Ohw6Nk4bu0KcOT4bq1w6PDk+G6oyXDnSnDk+G7quG7muG7qsOTJDHDk+G6q8OZ4bqjw5Phuqvhu57DkyQ0KcOTKCYpJMONw5PDujwpPcOT4bqhWcOT4buqPsOTKDHhuqPDkyk94bucZMOT4bus4buyKcOTIeG6tTfhuqPDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOTKCYpJMOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqJCopJMOTw6HDo2Thu7Qpw5PhuqPhu6I8w5Phu6wl4bu0w6PDky4l4bu2KcOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o0nDkzIpw5Phu6w/KSTDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG7sSk9w5PDuT0iw5PhuqpQKcOT4bud4bqvKT1Jw5NtJOG6t8OT4bqjP+G7qiTDk8ODbMO5bsOT4bqjJD/Dk+G6o8Ogw5kpw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0fDk+G6oiThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOTbSQ6w5PhuqMkP8OT4bqhIMOTw5Lhu5QtbeG6oi/huqLDg0nDkyk94bucZMOT4buMw5It4buMw5It4buOw5LDksOVw5Phu6rhurfGoMOTbMagKcOT4bqiJOG6tTYpPcOT4bqr4bqxw5PhuqI6KSTDk+G6t2TDk+G7ii4kPsagw5ND4bqq4buIw5Phuqvhu7TDk+G7rMWoZMOTKOG7oikkw5Ntw6Mx4buqw5Phuqvhu6Ypw5Phu6wxKT3Dk+KAnOG6ojzhu5wpw5Phu7DDminDkyQzw5PhuqPDoDdJw5M9JcSDYcOT4busOcOTJDHDkyk9JMOoPMOT4buqJOG6tcagw5Phu6o+w5MpJOG7nMOTOEnDk+G7rMagKT3DkzjDkykk4bucw5PhuqPhu6Iow5Phu6g3ScOT4buwMeG6o8OTKeG7muG6o8OT4bqr4bucw5MyKcOT4busPykkw5Phu6wwKT3Dk+G7qOG7nDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik94oCdScOTPSXGoCXDk+G7rDzhu6Ipw5Phu47DksOSw5Qt4buOw5Lhu47DksOT4bqjJD/Dk+G6o8Ogw5kpw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5Phu6zhu6DDk8Og4bucw5PhuqE84bua4bqjw5Phuqvhu5zDk+G7qsOZYcOT4busw5nhuqPDkzjDk+G7qiQ8w5Phu4zDlMOTJDHDk+G7sMOaKcOTIcOdKcOT4bqj4buaJcOT4busPykkw5Phu6rhurVJw5Phu6o+w5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcOTMinDk+G7rD8pJMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu50l4bu2KcOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4buqeynDk+G7juG7kMOTJDHDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOT4bqhIik9w5Mp4bq1NeG7qsONw5NDVuG6o8OT4bqjJOG7rjzDk+G6oyXDncOjw5Phu6okKsOT4bq1w6PDk+G6oyXDnSlJw5MkM8OT4bqjw6A3w5Phu6rhu5rhu6rDkyQxw5MuJD7Dky4kUCnDk+G6o8Og4bq1NeG7qknDk+G6o8OgPCk9w5PhuqMk4buaKT3Dk+G7kC3hu47DkuG7juG7jsOT4bqhWcOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o8OT4buqJDzDk+G7lMOTJDHDk+G7sMOaKcOT4bqrNSXDk8OVw5TDkykkw5opw5MuJMWow6PDjcOTw7ozJcOTJDHDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7qsOZYcOT4buSw5LDkyjhu47Dk+G7rMOZ4bqjw5M4w5PhuqPhu6Ilw5MuJMOjw5Phu6okN8OTQSThurfDk+G6oyQ/w5PhuqPDoMOZKcOT4bqiJH3Dk0PDo8OaKcONw5Phu50l4bu2KcOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4busxqApPcOTIeG7nCjDkyhT4bqjw5Phu6hSKT3Dk+G7rOG7uMOT4bqhNSjDk+G7qj7Dk+G7rMOZ4bqjw5Phu6jhu5wpw5M9JcagPMOT4buqJDzDk+G7quG7muG7qsOTJDHDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiJOG7rjzDk+G6oyQgKT3Dky7DnUnDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDkyTDo2Thu7Ypw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5PDocOjxqDDk8Og4bucw5PhuqE84bua4bqjw5Phu6o+w5Phu4zDleG7jMOTJDHDk+G7qj7Dkykkw6PDk+G7quG7pMOjw5Phu6rDmWHDk+G7rMOZ4bqjw5Phuqvhu5zDkyHhu5wow5MpJOG7nMONw5Nv4buyKcOT4bqjJDYlw5Phu6wl4bu4KMOTJCXhu7Ypw5PhuqPhu6IlScOTJMOjZOG7tinDk+G7rOG7oMOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o8OT4buqJDzDk+G7jMOV4buMw5MkMcOT4bqrNSXDk+G6ozIpPcOT4buwJeG7tinDk+G6oyrhu6okw5Phu4zhu5TDjcOV4buM4buYKOG7jknDk+G6ozIpPcOT4bqjw6A/w5M9JeG7msOTJDQpw5Phu4zhu4zDk+G6o+G6ucOT4busMCk9w43Dk+G7myXGoCXDk+G7rDzhu6Ipw5Phu47DkuG7jsOSLeG7jsOS4buO4buOScOTJMOjZOG7tinDk+G6oiR9w5NDw6PDminDk+G6oyXhu7Jhw5PhuqPhurHhu6rDk8Og4bucw5PhuqE84bua4bqjw5Phuqvhu5zDkykzw5Mh4bqn4buqw5PhuqMk4bqn4buqw5MkJeG7tinDk+G6tTXhu6rDkyg0w5Mhw50pw5Phu6rhu6Ipw5Phu6rhurfGoMOT4buq4bua4buqw5MkMcOT4buww5opw5PhuqEiKT3DkynhurU14buqw5Phu6p7KcOTIeG7oiXDk+G7rMagKT3Dk+G7qj7Dkykkw6PDk+G7quG7pMOjw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhur3Do+G6oyQ8w6BPSsSo4bqh4bqjw6A8KT1KxKjhu6hK4bqgNCnDk28mKSTEqC/hu6hKxKgv4bqh4bqjw6A8KT1KxKgvYUo=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]