(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Xuân Bình (Như Xuân) đã tổ chức ra mắt 2 mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại Thôn Mơ, Thôn Sim và mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSUS5Sw4pY4bukw6NA4buB4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnMODe+G7pCnhurnhu6QpP+G7h+G7pOG6oSLhu4Hhu6TEg+G6pzbhu6RtXeG7h+G7pOG7gTVpY8SDNOKAneG7pOG7geG7sjbhu6Rs4bu24bukTOG7hyrEg+G7pHQ4xIM1US8uUlEvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvDvTxYKMOZUuG7gDXhu4sh4bukNTYwxIPhu6QhNWljxIM04buk4buBw6o4xIM14buk4oCcw4N74bukKeG6ueG7pCk/4buH4oCd4buc4bukw73huqk24buk4bqiw73hurrEguG7pGzhu7bhu6RM4buHKsSD4bukdDjEgzXhu6Thu6DEgjVp4bukTOG7hyrEg1Dhu6Qp4bu24buk4buB4bqr4bukITXDrSHhu6TDqljhu6TDo0Dhu4Hhu6TGr+G7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6TigJzDg3vhu6Qp4bq54bukKT/hu4fhu6ThuqEi4buB4bukxIPhuqc24bukbV3hu4fhu6Thu4E1aWPEgzTigJ3hu6Thu4Hhu7I24buk4buANeG6pcSD4bukw4Nj4buc4buk4buANeG6pcSD4buk4bq+NsOj4bukasOd4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOG6o8OdxIM04buk4bq94buHXeG7pFjEg+G7pOG7geG6r8OdxIPhu6QhNeG6r+G7pOG6uzVm4bukxIPEqeG7pGrDneG7pOG7gcOqfeG7pDzDo+G7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zFqMav4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vNmrhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvxIM8a+G6vy/Gr8avxajhu6wvxajhu6pXKOG7sOG7plbhu6rhu7Dhu6hX4buB4buu4buqVuG7sOG7ruG6o+G7puG7osOg4bq7NOG7lsOqw5Thu7Dhu67hu6rDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZw4pY4bukw6NA4buB4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnMODe+G7pCnhurnhu6QpP+G7h+G7pOG6oSLhu4Hhu6TEg+G6pzbhu6RtXeG7h+G7pOG7gTVpY8SDNOKAneG7pOG7geG7sjbhu6Rs4bu24bukTOG7hyrEg+G7pHQ4xIM1w5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVbhu6bhu6bDmeG7pDU8NjQ14buBw5TDmeG7rMWoxq/DmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lS4buAw6pY4bqv4buk4bq84buHbSLhu4Hhu6QpOcSDNeG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG6ozrhurvhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14buk4oCcw4N74bukKeG6ueG7pCk/4buH4buk4bqhIuG7geG7pMSD4bqnNuG7pG1d4buH4buk4buBNWljxIM04oCd4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO9WDbhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14bukKeG7tuG7pMSDNTrEg+G7pMSDNTYww6Phu6RqZuG7pCnhurnhu6QpP+G7h+G7pMav4buk4buBw6p94bukw6Phuq3hu6Qh4bqlNuG7pOG6o8Od4bukSmjhu6RK4bu4xIPhu6Thu4/EgzXhu6Thu6Dhur82xIM14bukxIPhu7jDo+G7pMav4bum4bumVlDhu6Rqw53hu6R1P8Oj4buk4buANTnhu6TDuWU24buk4bug4bq/NsSDNeG7pMSD4bu4w6Phu6TGr+G7puG7plZQ4buc4bukKSDhu4fhu6TDo+G6reG7pCHhuqU24bukw6N74buc4bukw6nhu6RqZDbhu6Qu4bqn4buc4buk4buBNeG7h+G6qSHhu6Q14bqp4bukxIM0NcOo4bqv4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZKOG7gTXhu4fDoy7hu6Q2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buw4buqV+G6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLzZq4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDL8SDPGvhur8vxq/Gr8Wo4busL8Wo4buqVyjhu7Dhu6ZW4buq4buw4buwV+G7geG7sOG7ruG7rOG7sOG7qOG6o+G7puG7osOg4bq7NOG7lsOqw5Thu7Dhu6zhu7DDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZw4pY4bukw6NA4buB4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnMODe+G7pCnhurnhu6QpP+G7h+G7pOG6oSLhu4Hhu6TEg+G6pzbhu6RtXeG7h+G7pOG7gTVpY8SDNOKAneG7pOG7geG7sjbhu6Rs4bu24bukTOG7hyrEg+G7pHQ4xIM1w5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVbhu6bhu6bDmeG7pDU8NjQ14buBw5TDmeG7sOG7qlfDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gOG7sjbhu6Qu4buH4bqrNuG7pMOqWOG7pMOjQOG7geG7nOG7pOG7gcOqaWQh4buk4bq/4buL4bukITXDrcSDNOG7pOG6oTYixIPhu6QhZ1jhu6QhJuG6u+G7pGdt4buc4bukITU3xIM14buk4bq94buHbSDEg+G7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7pGrDneG7pCFZxIPhu6Qu4bqp4buc4bukNeG6qTbhu6RqNl3Eg+G7nOG7pOG6uzVm4bukxIPEqeG7nOG7pMSDNGnEkTbhu6Thu4E1KsSD4bukIWdY4bukxq/hu6Thu4HDqn3hu5zhu6Qp4buyNuG7pCg2MMSD4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pCnhu7bhu6Thu4E9xIM04buk4bq94buHw53hu5rhu6Thu4HDqljhuq/hu6Q1YuG7pOG7gcOqZeG7pDXhurMh4buk4bq7NTfhu6QhNeG6r+G7pMav4buk4buBw6p94bukxIM1OsSD4bukKeG6ueG7pCk/4buH4buk4buq4bui4buw4bum4bum4bukxIM0w53Eg+G7pCnhuq3EgzThu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buq4buu4bum4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vNmrhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvxIM8a+G6vy/Gr8avxajhu6wvxajhu6pXKOG7sOG7plbhu6pXxahX4buB4buwxajhu6zhu6ZW4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7quG7qOG7rsOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nDiljhu6TDo0Dhu4Hhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14buk4oCcw4N74bukKeG6ueG7pCk/4buH4buk4bqhIuG7geG7pMSD4bqnNuG7pG1d4buH4buk4buBNWljxIM04oCd4buk4buB4buyNuG7pGzhu7bhu6RM4buHKsSD4bukdDjEgzXDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4buq4buu4bumw5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLDuTHhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14bukNeG6r+G7suG7geG7pCnhuqnEgzThu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu5zhu6TDveG6qTbhu6ThuqLDveG6usSC4bukbOG7tuG7pCnhu7bhu6Thurs1WeG7geG7pCnhuqnEgzThu6Q14bqpNuG7pGo2XcSD4buk4bq94buHbV3Eg+G7pDThurHhurvhu6RnxIM04bukNeG6qeG7pOG7gTYgxIPhu6TDoz3hu4Hhu6Rqw53hu6ThuqE2xIM14buk4bq7NTfhu6Thu4HDrOG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6QuNiLEg+G7pMOqWSHhu6Thu4E14bu0NuG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG7gTYgxIPhu6QpMeG7pOG7gT3EgzThu6Thur3hu4fDneG7nOG7pOG6v1jEg+G7pOG6v33hu6RtXeG7h+G7pOG7gTVpY8SDNOG7pCE14bqv4bukNeG6qTbhu6RqNl3Eg+G7pGrDneG7pOG7gcOqfeG7pDzDo+G7pCHhurHhu6Q14bqvw53Eg+G7pCHhu7TEgzXhu6QpPSHhu6QuNjDhu4Hhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pFbhu6bhu6bhurts4bua4bukNTw2NDXhu4HGoOG7pOG7qFZX4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vNmrhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvxIM8a+G6vy/Gr8avxajhu6wvxajhu6pXKOG7sOG7plbhu6pX4buoV+G7gVfhu6pW4buq4buu4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7sOG7quG7rsOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nDiljhu6TDo0Dhu4Hhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14buk4oCcw4N74bukKeG6ueG7pCk/4buH4buk4bqhIuG7geG7pMSD4bqnNuG7pG1d4buH4buk4buBNWljxIM04oCd4buk4buB4buyNuG7pGzhu7bhu6RM4buHKsSD4bukdDjEgzXDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4buoVlfDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gOG7sjbhu6ThuqMy4bukw6pY4bukw6NA4buB4buc4bukw73huqk24buk4bqiw73hurrEguG7pGzhu7bhu6Qp4bu24buk4bqj4bqtxIM04bukND7hurvhu6TDqljhu6TDo0Dhu4Hhu6TDg+G6peG7pDU4xIM14buk4bqjw53EgzThu6Thur3hu4dd4bukWMSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7pCE14bqv4buk4bq7NeG7h+G7pMSDxKnhu6Rqw53hu6Thu4HDqn3hu6Q8w6Phu6Thu4Hhu7I24buk4buBNeG6pcSD4buk4bq+NsOj4bua4buk4bq7NeG6pzbhu6Q1ZeG6u+G7pGpkNuG7pOG7gMOq4buyw6Phu6RN4buk4buBIuG7pGzhu7bhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pMav4bukIeG7h+G6qSHhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6Thu4E14bqlxIM04buk4bqhNl3Eg+G7pOG7gTXDrSHhu6TEg+G7h+G6pTbhu6Qo4buybeG7pCHhuq/Eg+G7pOG7geG6p+G7geG7pGrDneG7pGow4buk4bq/NsSDNeG7pFjEg+G7pOG7geG6r8OdxIPhu6Thu4E14buLIeG7pOG6uzU7w6Phu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq74buP4buH4buBNeG6r8Oqw5lS4bqiXeG7pMO9w51RL+G6u1I=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]