(vhds.baothanhhoa.vn) - Thu nhập từ nghề làm nón lá tuy không cao nhưng ổn định, lại tranh thủ thời gian nhàn rỗi và người ngoài độ tuổi lao động cũng tham gia làm nghề... Vì vậy nghề làm nón lá truyền thống xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân hiện đang tạo việc làm cho gần 400 hộ với trên 1.500 người dân trên địa bàn xã tham gia làm nghề (tập trung chủ yếu ở các thôn 3 và thôn 4).
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG6pMOhw6A24bus4bq1PcOi4bus4bql4bqt4bql4bus4bq1I+G7rEnDoOG6q+G7rOG6tMOpW+G7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xpJuG6pcOh4busacOgw63hu6zhuqXDoDzhu4Xhu6xbw6Dhuqfhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rCLEg0Dhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoeG7rOG6tcOsW+G7rOG6pWThuqXDoeG7rOG6pcOgPeG6peG7pC/DoFbhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFw4AgQF3hu7Dhu6ZJw6DDreG7rOG6pcOgPOG7heG7rGlt4bus4bqlw6HDoDbhu6zhurU9w6Lhu6zhuqXhuq3huqXhu6zhurUj4busacOtw7Xhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFtA4bqn4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6zhurnhuqXhu6wixIPhuqXDoFPhu6zhurUk4bqh4busaWdA4bqlw6Dhu6xpw6DEqeG7rGnDoOG6v+G6oeG7rMOh4bqhQOG6peG7rOG6pcOgPeG6peG7rGfhurvhuqHhu6zDsj3hu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6zhuqXDoeG6pz3huqHhu6wiw6nhu6xpw63hurnhuqHhu6zhurVA4bqn4busIsOp4bqlw6Hhu6xbauG6pcOh4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4bus4bq1PcOi4bus4bqlw6HDoDZUVFThu6zDksOj4busw7I8w7Xhu6zhuqXDocOgNuG7rOG6tT3DouG7rOG6peG6reG6peG7rOG6tSPhu6xpZ8Otw7U24bql4busacOgxJHhuqXDoeG7rOG7jyrhu6xJw6Dhuqvhu6zhurTDqVtT4busw6DDrcO1N+G6peG7rEnDoOG6q+G7rOG7jsOtIeG6peG7rMOg4bqhN+G6peG7rCJA4bqlw6Hhu6xpJOG6p+G7rMOy4bqhN1vhu6zhurU9w6Lhu6xbw6Dhuqfhu6zDoSnhuqXhu6xZ4buu4buu4busw6DDqeG7rMOyw6rhuqHhu6xpZzThuqXhu6xWVMOd4buu4buu4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busXSHhuqXhu6xpZzThuqXhu6wixINA4busfT3huqXhu6zhu48q4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4bus4bq1PcOi4bus4bqlw6HDoDbhu6zDmmk84buF4busaWfDreG6pcOh4busW8OgxKnhu6zDtTXDreG7rOG7h+G7rFsjW+G7rGnDoGThuqXhu6xY4busw7I94busacOgZOG6peG7rFnDmVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6xY4buy4bu44buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1bhu7IvVuG7rsOdXcOdVuG7slnhu7hXVmnDncOd4bu4WeG6tVdU4bq34buFw6Hhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOhw6A24bus4bq1PcOi4bus4bql4bqt4bql4bus4bq1I+G7rEnDoOG6q+G7rOG6tMOpW+G7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xpJuG6pcOh4busacOgw63hu6zhuqXDoDzhu4Xhu6xbw6Dhuqfhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rCLEg0Dhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoeG7rOG6tcOsW+G7rOG6pWThuqXDoeG7rOG6pcOgPeG6peG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sFjhu7Lhu7jhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG6pOG6reG6peG7rOG6tSPhu6zhu48q4busScOg4bqr4bus4bq0w6lbU+G7rMOgw63DtTfhuqXhu6xJw6Dhuqvhu6zhu47DrSHhuqXhu6wia+G7gVvhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rCLEg0Dhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoeG7rOG7jyDDouG7rOG6pcOga+G7rOG6tT3hu6zhuqXDocOgNuG7rGgl4bql4bus4buPw60oaeG7rFvDoOG6o+G6pcOg4busIiDDouG7rOG6tSThuqHhu6xpw6DDreG7rOG6pcOgPOG7heG7rH3Do+G6pcOg4busZsOtIeG6peG7rGlt4busVy1Y4busaWfhuqE3w63hu6wiw6nhuqXDoS/huqXDoWvhur/huqEvacOgI+G6pcOhVOG7rOG6pMOhw6A24bus4bqlPcO14bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xbw6Dhuq/hu6xpw6DDreG7rMOgw6xp4busImThuqXDoeG7rCIl4bqn4busW8OgxIPhu6wgw6Lhu6zhu4XDoOG7ieG7rOG6pcOz4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4busw6I94busWyNb4busW8OgI8Ot4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busW2rhuqXDoeG7rGlnQOG6pcOg4busacOgxKnhu6zhuqXDoeG6pz3huqHhu6zDoeG6oeG6v+G7rMOg4bqrW+G7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6x9xJHhu6zDojHhu6wiQOG6peG7rOG6peG6reG6pVThu6zhu7E7W+G7rH3huqE3aVPhu6xb4bqt4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xb4buJ4busw6HhuqE94bus4buPIMOi4bus4bqlw6HDoDbhu6wiQOG6peG7rOG6peG6reG6peG7rMOybUDhu6zDoeG6ocOs4buF4busw6Dhuqvhu6xb4bqt4busacOgNMOi4busacOgw63hu6zhuqXDoDzhu4VT4busImXhuqXDoeG7rGnDoOG6v+G6oeG7rGnDo8Oi4busacOgKMO14bus4bqlw6HDrWXhuqXhu6zDssOt4bqh4bus4bqzw6DhuqHhu6xpw63hurnhuqHhu6wiKuG7rOG7jzXhu6xbw6DhuqE2w61U4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busWeG7uOG7ruG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dW4buyL1bhu67DnV3DnVbhu7JZ4bu4V1Zp4bu44bu2WFfhurXhu7hU4bq34buFw6Hhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOhw6A24bus4bq1PcOi4bus4bql4bqt4bql4bus4bq1I+G7rEnDoOG6q+G7rOG6tMOpW+G7rMOh4bqhw6zhu4Xhu6xpJuG6pcOh4busacOgw63hu6zhuqXDoDzhu4Xhu6xbw6Dhuqfhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rCLEg0Dhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoeG7rOG6tcOsW+G7rOG6pWThuqXDoeG7rOG6pcOgPeG6peG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sFnhu7jhu67hu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7psawPeG7rOG6tDThu6xJw6DEg+G7rOG6suG6oTThuqXhu6zhu7TDneG7rGnDreG6ueG6oeG7rOG7h+G7rGnDoGThuqXhu6xY4busLeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rFvhuq3hu6xpw6Ahw6Lhu6zhuqXhuqE04bql4busw6Dhur3huqXhu6zhu7Lhu67hu6zhuqUmw6Lhu6zhurU9w6Lhu6zhuqXDocOgNuG7rOG6peG6reG6peG7rFvDoOG6oUDhu6xoMlHhu6zhu7E44bus4bq1PcOi4busImvhu4Fb4busw6LDqWnhu6xbw6DhuqE1W+G7rOG6peG6reG6peG7rMOg4bqnPeG6peG7rFvDoOG6r+G6pcOg4bus4buFw6Al4bqh4busZsOtQOG7rOG6pcOg4bqhNsOt4busW2ThuqXDoeG7rCLhuqck4bqlVOG7rOG7sSnDreG7rGnhuqE04bql4bus4bq1PeG7rOG6tW5A4busW8Og4bqr4bql4bus4bqlw6HDrcO1NOG6peG7rOG6teG6oTfDrVPhu6xp4bqhNeG7heG7rCI14bql4bus4bq1PeG7rMOy4bqtaeG7rOG6pUDhuqVT4busW8OgMuG7rMOyPeG6pcOgU+G7rDDhu4Xhu6zhurUjU+G7rOG6tT3DouG7rOG6s8Ogw63huqXDoVPhu6wiQOG6peG7rOG6peG6reG6pVPhu6zhurPDoCHDreG7rOG6peG6reG6pVRUVOG7rMOyPeG7rFvDrcSR4bqh4busW+G7i+G6pcOh4bus4bq1PeG7rOG6s8OgIcOt4bus4bqlbFvhu6zhuqXhuq3huqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pkln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6xbZOG6pcOh4busIuG6pyThuqXhu6xpZzThuqVT4busW8OgMuG7rMOyPeG6pcOg4busw7I94bus4bqzw6Ahw63hu6zhuqXhuq3huqXhu6zhurU94busZsOtQOG6peG7rGln4bqr4bqlw6Hhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6wiNeG6peG7rFvDoChp4bus4bq1a+G7geG6pcOh4bus4bql4bqt4bqlVOG7rMaw4buH4bqhU+G7rOG6s8OgIcOt4busW8OgMuG7rMOyPeG6pcOg4busIuG6qeG6oeG7rMOgYuG6oeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rFvDoDLhu6zhu4XDoCXhuqHhu6zhurPDoDDhuqfhu6xpQMO1U+G7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW8OgMuG7rF09w7Xhu6xmw60j4busw7I94busW2rhuqXDoeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW8OgMuG7rMOiYuG6pcOh4busZsOtI+G7rMOyw6Phu6zhuqU1w63hu6xbw6Ay4busXT3DteG7rOG6s8Og4bqh4bus4bq1PcOi4bus4bqzw6DDrWThuqXhu6xnKGnhu6zhurPDoOG6reG7rCI44busW+G6reG7rFvDoOG6oTVb4busw7I94bqlw6Dhu6xpZ+G6qeG6pVPhu6zDsm1A4busw7RU4bus4bup4bqt4busW8Og4bqhNVvhu6zhuqXhuq3huqXhu6zDsj3huqXDoOG7rGln4bqp4bqlU+G7rMOybUDhu6zDtOG7rOG6pcOga+G6pcOh4bus4bqlNcOt4busImvhur/huqXDoeG7rOG6s8OgIcOt4bus4bql4bqt4bql4busw7Lhu4nhuqXDoVPhu6zhurPDoCHDreG7rGnDoGtAU+G7rMOg4bqnO1vhu6wia+G6v+G6pcOh4bus4bqzw6Ahw63hu6zhurPDoGThuqXDoeG7rCI2w63hu6xoM+G7rOG6tT3DouG7rMOiKGnhu6zDoeG6oSPhu6xpZ8SD4busW8Og4bqhNVvhu6zhuqXhuq3huqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7psOSw6Phu6zDsjzDtVPhu6wiOOG7rOG6tT3DouG7rGdA4busImvhu4Fb4busw6LDqWnhu6xbw6DhuqE1W+G7rOG6peG6reG6peG7rOG6tSPhu6zDsm1A4busIjHhu4VT4busw7JtQOG7rH024bqlU+G7rH094bus4bqy4bqhNOG6peG7rFvDoOG6p+G7rH3huqE1aeG7rOG6tT3hu6xbJeG7rMOiw6lp4bus4bqlw6HDoDfhu6xpw6DDrTxpU+G7rCLhuqnhuqHhu6zDoGLhuqHhu6xobuG7rGnhuq/hu6zDouG6r+G7rMOyPeG7rFtk4bqlw6Hhu6zhu4XDoMOt4busaWfhuqfhuqXDoeG7rGlt4bqlw6Hhu6xbZOG6pcOh4busIuG6pyThuqXhu6xbxKlA4busZsOtw7Xhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6xoJeG6peG7rOG7j8OtKGlU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu5fDrWnDoOG6p2fhu7Dhu6bDguG6oeG6pcOg4bus4bq0w7Thu6Qv4buF4bum

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]