(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 20 năm, TP Thanh Hóa thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ nhà nước sang doanh nghiệp, cá nhân, hợp tác xã..., đến nay, trên địa bàn có 26 chợ đã chuyển đổi, còn lại 5 chợ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai, 6 chợ chưa chuyển đổi.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu5rDssO14bub4bqh4buX4bqr4buN4bqhw4Phu41sZuG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oeG7qeG6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3VuG6p3jhuqHDs+G6v+G7m+G6ocSD4bqj4bqh4bubZMahMeG6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhw4Phu41sZuG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oXfDgeG6oeG7m8Oy4bqp4bqh4bub4bu54bunZuG6oXbhuqfhu5vDs+G6oWfhu53huqfhu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41s4buxMeG6oWbhuq3huqHhu5vDsuG6veG7mzHhuqHDssaw4bux4bqhd+G6rWbhuqHhuq5jMjIyMeG6oWhq4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7m+G6oWbhu6PhuqHEg+G6s+G6oWbDssaw4bqhaGPhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jTHhuqFm4buf4bub4bqh4buX4bqr4buN4bqh4bq34bqhZsOyxrDhuqFoY+G6oWjhu7nGsGbhuqFmw7LDquG7seG6oXfDsnjhu4Hhu5vhuqFmw7Lhu7XhuqF34buv4bu54bul4bubw7PhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqHDg+G6qeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu40x4bqh4bqz4bqhZsOyxrDhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOg4bqhdnfhurDhu5dpPsOgd2nhuq53LeG6p+G7l+G7jcOz4bubIOG6oWZp4bubd2nhu68ww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq3w6LhurXhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg8Oj4bqxL8SDw6PhurVn4bqxxIPhuqPhuq/hurHDo8Ojd8Oj4bqv4bqlw6PDouG7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bqx4bqvw6PDoOG6oeG6p+G7l3c+w6Dhu5rDssO14bub4bqh4buX4bqr4buN4bqhw4Phu41sZuG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oeG7qeG6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurfDouG6tcOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdGw7LGsOG6oeG7sMOyeeG6oVbhu6Xhu5vhuqE04buxw7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqh4buww7J54bqhVuG7peG7mzXhuqHhu5fhuqnhuqHGoXV34bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhdnPhuqHhu4934bqhZsOyxrDhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6oWfDveG6oWhj4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqFow7rhu43huqHGoXLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNyrhu41sZuG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oWhj4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7J44bqw4bqhd3N34bqhw4Phuqfhu43huqF34buv4buf4bqhZuG7teG6p+G6oWbDssaw4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oXfDsnlm4bqhaOG7h+G6sOG6ocOz4buN4bqn4bud4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhw7Lhu6PhuqfhuqHDg+G6qeG6oXdk4bubw7PhuqF3w7J44bqh4bubw7Phur3hu5vhuqF24bqtZsOyMeG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqhd8Oyw7ThuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocahc+G7jeG6oeG7l+G7jcSp4bub4bqhw7Js4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqh4bubw7LDqncx4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oXfDsnlm4bqhaOG7h+G6sOG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oS3huqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw4PhuqnhuqHhu5vhur3hu5vDs+G6oWbhuqfhu53huqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhaMWp4buN4bqhdnPhu5vDs+G6oeG7msOy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7Mw4bqhaHThu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhd+G6q+G7neG6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqFmw7Lhu53huqFm4bqtZuG6oWjhu6Xhu5vhuqHDg8O04bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7Ix4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqF3w7Lhuq1m4bqhw4PhuqnhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oWbDssaw4bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8Oy4bqtZuG6ocah4buh4buN4bqhd+G7jWvGoeG6oeG7m2Thu5vDszHhuqHhu5fGsOG7jeG6oXfDsmrhuqFobeG6oWjhur944bqhd+G7ueG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhZsOyxrDhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqhd8OB4bubw7PhuqHhu4Xhu7nhu6dm4bqhd8OyaeG7neG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqHDg2Thu5vhuqHGoeG7jeG7m8OyMeG6ocOy4buNbOG7m+G6oWjhuqvhu40x4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqFm4bqtZuG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6ocODa+G6ocODbOG6oXbhu43hu5vDsuG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqF3w7LDgGbhuqHhu7HDsuG7h8ahMeG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqFmw7Lhuq3hurDhuqFmw7LhuqLhuqfhuqFmw7Lhuq3hurAyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdGw7LGsOG6oVfhur3hurDhuqFXw7Lhuqnhu5vDsuG6oTThu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqFX4bq94bub4bqhVuG7peG7mzXhuqFo4bu5xrBm4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oWjhu43huqHDg+G6qeG7neG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqF3w4HhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o+G6o+G6pTHhuqHDg+G7p+G7jeG6oXfDuuG7m8Oz4bqhw4Nz4bub4bqhaOG6v3jhuqF34bu54bqhw7Phur/hu5vhuqHDo+G6o+G6o+G6oXfDguG6oWh04bubw7My4bqhSOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6oWbDssaw4bqhZ3jhurDhuqHhu5vDssOqd+G6oWbhu7XhuqfhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyc+G6oWjhu7nGsGbhuqFY4buE4buaR+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7teG6sOG6oeG7rXjhurBr4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqF3w7Jp4bud4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8OyQWbhuqHhu4Thu5xXMuG6oUbhuq1m4bqh4buV4buNLXN34bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZsOyxrDhuqFo4bu5xrBm4bqh4buteOG6sOG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqh4buvdeG7m8Oz4bqh4buvY+G7jTHhuqFm4buj4bqhw7Js4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhZsOyc+G7m8Oz4bqhZsOy4bqt4bqw4bqhd8OA4bqhaHXhu5vDszDhuqFm4bqtZuG6oeG7rXjhur/hurDhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oWfhu53huqfhu5vDsuG6oXfDssOAZuG6oeG7scOy4buHxqHhuqF2c+G7m8OzMeG6ocOy4bqp4bubw7PhuqFk4bubMeG6oWhreOG6oWbhu6PhuqHDsmzhuqF3w7Jz4bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhduG6q2bDsjHhuqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhd8OyYuG7jTHhuqF34bqr4bud4bqhd8OyeOG7geG7m+G6oeG7l8aw4buN4bqhZsOy4bud4bqhd+G7jW144bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oWfhu53huqfhu5vDsjLhuqEq4buNbGbhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHDg2Thu5vhuqHGoeG7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHGoeG6q+G7jeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbDssaw4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5Xhu41txqHhuqF34buv4bqnMeG6ocOz4buN4bqtxqHhuqF24bqtdzLhuqFGw7LGsOG6oVfhur3hurDhuqFXw7Lhuqnhu5vDsuG6oWjhu7nGsGbhuqHhuq5pxqHhuqHhu5fhuqnhuqFo4bul4bub4bqhw4PDtOG6oXfhu43EqeG7m+G6oeG7scOy4bud4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oeG7m+G7o+G7jeG6oeG7r+G7jcSp4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oWZi4bqh4bub4bu54bunZuG6oeG7m+G7o+G7jeG6oWbDsnjhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhd8OyaeG7neG6ocOz4buN4bqt4bqh4bub4buNxKnGoeG6oeG6sGp3MeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhd+G7jcSpeOG6oWfDveG7m8Oz4bqhaOG6reG7m8Oy4bqhw7Phu43huq3huqFm4bqn4budMuG6oVfDsmnhu53huqFmw7Lhu43huqfhuqF24buL4bqhZuG7teG6p+G6oXLhu5vDs+G6oeG7lsSp4bqhKuG7jWp34bqhSOG6p+G7m8OzMeG6oeG7sMOy4buj4bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4buE4bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsCDhuqHDoOG7lG3huqF3w4HhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqF3w7Jp4bud4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8OyQWbhuqHhu4Thu5xXMeG6oWbhu6XhuqF24bup4bqhw4Phu4F34bqhZsOyw6p34bqh4buVw7Lhuqfhu5vDs+G6oXfhu6/huqfhu5vDszHhuqHhu5vDs3h04bub4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oeG7scOy4bud4bubw7PhuqHhu7HDsnkx4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhaGrhu5vhuqFmw7LGsOG6oWhy4bubw7PhuqFoeWbhuqHDsuG7peG7m+G6ocOy4bq54bubMuG6oVfDssSpxqHhuqHhu5vhuqLhuqcx4bqhw4Phu41sZuG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7heG6reG7m+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqF3w7Jp4bud4bqhw7Phu43huq3huqHhu5vhu43Eqcah4bqh4bqwanfhuqF3w4HhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8Oj4bqv4bqhaGPhuqF34bqr4bud4bqh4bub4buNa8ah4bqhd+G7jeG7m+G6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFoauG7m+G6ocaheOG6p+G6ocOy4bqp4bubw7My4bqh4buE4bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oXfhuqvhu53huqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqh4buVanfhuqHhu5tz4buN4bqhw7Phu43huqLhuqfhuqFm4bqtZuG6ocOydeG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs+G6veG7m+G6ocOy4bqp4bubw7Mx4bqhw7Phu4154bux4bqhw7Lhu6HhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDg+G7jWxm4bqhw4PhuqfhurDhuqHDg3Phu5sx4bqhd8OB4bqhaOG7o+G6oWbhu6PhuqHhu5vDs3h04bub4bqhd+G7jWvhu5vhuqFobeG6oWjhuqfhuqFn4bqr4bubw7PhuqF2YuG7m+G6oeG7scOy4buHxqHigJ0yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdGw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jeG6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhZsOyxrDhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Jz4bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqFo4buNa3jhuqFm4bq/4bub4bqhd8Oy4buNanfhuqHDg+G6qeG6oWh54bubw7PhuqFoxJHhu5sy4bqhVuG7neG7m8Oz4bqhaG3huqFmw7LGsOG6oXbhuqd44bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqFow7rhu43huqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqhZuG7o+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6oXfDssO14bqhdsOA4bqh4buteOG6sGp34bqh4buX4buNbHfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqHhu6/DqnfhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8OzMeG6oWjDqWbhuqHhu4Xhu41sd+G6oeG7l+G6qeG6oXbDgOG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8OzMuG6oUbDssaw4bqh4buww7J54bqhVuG7peG7m+G6oTThu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhu7DDsnnhuqFW4bul4bubNeG6oWfDveG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YjLhuqFXw7Jp4bud4bqh4buVw7Ji4bud4bqhduG6rXfhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu40x4bqhw4Phuqnhu53huqFmw7Lhu41reOG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqh4bqvw6Mt4bqvMeG6oXfDssWp4buN4bqhaOG7jW3GoeG6ocOj4bqzw7LhuqHhu5fhuqnhuqHhu5XDsnjhu5vDs+G6ocOz4buNxanhuqFm4bqtZuG6oWbDssaw4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7m8OydeG7m+G6oeG7m8Oyw7Thu7HhuqHhu5vDssOqd+G6oXfDssO14bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZsOyxrDhuqHDsuG7neG6qeG7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHGoXV34bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7heG6reG7m+G6ocOy4bqp4bubw7My4bqhUuG7m8Oz4bqh4buww7LhuqvGoeG6oSpk4bub4bqhV8OycuG7m8OzMeG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqFmw7LGsOG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeKAnEbDssaw4bqhaOG7ucawZuG6oWjhur944bqhd+G7ueG6oeG7l+G7p+G7mzHhuqFm4buj4bqhw4Phuqnhu43huqFmw7Lhu7Nm4bqhZuG6p8ahaeG7r+G6p+G6oeG6p+G7m+G6oeG7m+G7jeG7m8OyMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHhu6914bubw7PhuqFo4bu14bqhdkFm4bqhZsOy4bud4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oXfhu69kxqHhuqHDsnXhuqF34buNbXjhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8OyMeG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHDsuG7peG7m+G6ocSD4bqh4bubZMah4bqhaOG7jeG6ocOD4bqp4bud4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDszHhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu5vhu6Phu43huqF3w7Lhurnhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6ocOo4bud4bqheHV34bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YjLhuqHhu4R4w7rhu43huqF24bqt4bubw7PhuqFm4buj4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHEg+G6o+G6ocOydeG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7JwMeG6oeG7hXjDuuG7jeG6oWbDsuG7jWt44bqhw7Lhu6HhuqHhu7HDsmLhu43huqFn4buN4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqHhu6/huqfhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhxqHhu6fhu43huqHGoeG7neG7m8Oz4bqh4buF4bqt4bub4bqhaOG7ucawZuG6ocOy4bqp4bubw7My4bqh4buo4bqhw4PDtOG6oXfhu6/hu4/huqFmeHPhu43huqFo4bu5xanhu5vDs+G6oWbhu7N3MeG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7j3fhuqHGocOpd+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5vEqeG7m+G6oWbDsuG7keG6ocOD4bqp4buN4bqh4bubw7LhuqnhuqHDs+G6v+G7m+G6oWbDssaw4bqhxqHhu6fhu43huqFoauG7m+G6oWjhur3hurDhuqHGoXjhuqfhuqHDsuG6qeG7m8Oz4oCdMuG6oVd44bqw4bqh4bubw7Lhu43EqeG7m+G6oWjhu6PhuqFm4bu34bubw7PhuqFmw7Lhu5HhuqHhu5fhuqnhuqHGoXV34bqh4buX4bq24bqhZ+G7nTHhuqHhu5vDs3jhurDEqeG7m+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqh4buX4bun4bub4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqHhu7HDsuG7j+G6p+G6oeG7m8Oz4bud4bqp4buN4bqhxqHDqXfhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oWbhuq1m4bqhZsOyxrDhuqF34bqrxqEx4bqhZsOyxrDhuqFm4bujZuG6ocOD4buD4bub4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7m8OydeG7m+G6oeG7m8Oyw7Thu7EyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoHdp4bqudy3huqfhu5fhu43Ds+G7myDhuqFmaeG7m3dp4buvMMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t8Oi4bq14bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPDo+G6sS/Eg8Oj4bq1Z+G6scSD4bqj4bqv4bqxxIPEg3fhurfDo+G6t+G6tcOi4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7DouG6o8Oiw6DhuqHhuqfhu5d3PsOg4buaw7LDteG7m+G6oeG7l+G6q+G7jeG6ocOD4buNbGbhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jeG6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhZsOyxrDhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Jz4bubw7PhuqHhu6nhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3w6LhurXDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3V8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buF4bqt4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oXfDsmnhu53huqHDs+G7jeG6reG6oeG7m+G7jcSpxqHhuqHhurBqdzHhuqFmw7LGsOG6oVfhur3hurDhuqFXw7Lhuqnhu5vDsuG6oTThu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqFX4bq94bub4bqhVuG7peG7mzXhuqFoY+G6oXfhuqvhu53huqHhu5vhu41rxqHhuqF34buN4bub4bqhZsOy4bud4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWhq4bub4bqhxqF44bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDssO04bqh4buW4bqi4bqhV8Oyw7ThuqFXeTHhuqHGoXV34bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfhur3hu5vhuqHhu6nhuqHhu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhu7DDsnnhuqFW4bul4bubMeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeKAnEZ4c+G7jeG6oXd44bq/4bub4bqhd3Lhu43huqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhaOG7jeG6oWbDssaw4bqhKuG7ucWp4bub4bqhw5Lhu53huqcx4bqhSOG7jWzhu5vhuqHhu4Thu43EqeG7m+G6ocaheOG6p+G6oWbhuq0x4bqhd8Oyw7R3MjIy4bqhd+G7r+G6ouG6oWbDsuG7neG6oWZi4bqhd3jhur/hu5sy4bqhRuG7n+G7m+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhZsOy4buR4bqhxqF44bqn4bqh4buv4bqneOG6oeG6ruG6p+G7m8OyMeG6oeG7m8Sp4bub4bqhd8Oy4buBd+G6oXbDgOG6oeG7m8Oz4bqr4buN4bqhw4Phuqnhu53huqFmw7LGsDHhuqHDg8OB4bqn4bqhxqHDqnfhuqHhuq8y4bqj4bqj4bqj4bqhaHThu5vDs+G6ocOz4bqg4buN4bqh4bquaeG6ocah4bqp4bqhZuG6rWbhuqHGocOpd+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7scOy4bud4bubw7PhuqHhu7HDsnkx4bqh4bubxKnhu5vhuqFmQeG6oXfhu41s4bub4bqhaOG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhw4Nr4bqh4buX4bqp4bqhd+G6q3fhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7hcSp4bub4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHGoXjhuqfhuqHhu5d4cuG7m+KAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDssaw4bqhSMO14bubw7LhuqE04buxw7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhSHLhu5vDs+G6oUbhu7nhu6Xhu5vDszXhuqFo4bu5xrBm4bqhaOG6v3jhuqF34bu54bqh4buvw6p34bqh4buVw7Lhuqfhu5vDs+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqhaOG7jeG6ocOD4bqp4bud4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oXfDgeG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjw6PDojLhuqFXeOG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5vhuqHDsuG7jWzhu5vhuqF34bqr4buN4bqhZsOyxrDhuqFmw7Lhu5HhuqFm4buj4bqh4bql4bqv4bqhw7J14bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqFmc+G6oWjDtOG7m8Oy4bqhw4PhuqnhuqHDo+G6ty3Eg+G6o+G6ocOydeG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFmc+G6oWjDtOG7m8OyMuG6oVfDsmnhu53huqFy4bubw7PhuqHhu7DDsuG6q8ah4bqh4buaw7Phu6Fm4bqh4bua4bqnxqEx4bqhV+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4buF4bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsCDhuqHDoEfDveG6oWjhu7nGsGbhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jeG6ocahcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDssaw4bqhZsOy4bu54bqn4bqhd8Oyw4Bm4bqhdsOA4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6oWfhu53huqF34buNa+G7m+G6oXfDsnhq4bqhaMOqd+G6oWbhuqfhu50x4bqh4buX4bqr4buN4bqhd8OyxKnGoeG6oWfDtGbDsuG6oeG7hWzhu5vDsuG6oUbhu5wq4buMRy3Do+G6peG6oeG7lcOy4buNauG7m+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhd+G7jcSpeOG6oWfDveG7m8Oz4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqF24bqn4bubw7PhuqHDssO14bubw7LhuqF3w7JBZuG6ocaheOG6p+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu53hu5vhu5fhu43hu5tpMuG6oeG7msOy4bu54bubw7PhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHhu5fhuqnhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhaOG6v3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjDqnjhuqF3w7Lhur944bqhZsOyxrDhuqF3w7LDteG6oWbhuq1m4bqhd+G7jcSpeOG6oWbDsuG7j+G6oWbhu5/hu5vhuqFo4bul4bub4bqhw7Phu41i4bubMuG6oUhq4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhZuG6rWbhuqF34buNxKl44bqhZsOy4buP4bqhZuG6p+G7neG6ocOy4bul4bub4bqh4bubw7Lhu41reDHhuqHDg8O14bqhd8OyauG6oWfhu53huqfhu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buFcOG6oeG7r+G6p+G6oWbDsuG7jeG6oeG7scOy4buP4bqh4buX4bun4bub4bqhxqHhu6fhu43huqHDsuG7neG6qeG7m+G6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhZuG6rWbhuqF34buNxKl44bqhZsOy4buPMuG6oUbDsuG6ueG7m8Oz4bqhw7Lhuqvhu5sx4bqhaG3huqHDsuG7neG6qeG7m+G6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhd+G7jcSpeOG6oWbDsuG7j+G6ocODbOG6oXbhu43hu5vDsuG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqF3w7LDgGbhuqHhu7HDsuG7h8ahMeG6oWbDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqh4buxw7Ji4buN4bqhxqHDqnfhuqHDg+G6qeG7jeG6oXfhu69kxqHhuqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8Oz4bqhaOG6v3jhuqF34bu54bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDsuG7neG6oWhq4bub4bqh4buXeWbhuqHhu5vhuqnhurDhuqHDg+G7g+G7m+G6oWbDsuG7ueG6p+G6oWbhu6PhuqF2w4DhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhZuG7teG6p+G6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7JzMeG6oWfDveG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqhaOG7o+G6oXZz4bqhd+G7jWvhu5vhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhaGPhuqFm4buj4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7PDssO04bqh4buteOG6sGp34bqhZuG7teG6p+G6ocOSSOG7mkfhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyczLhuqFI4buNa3jhuqHhu5vhuqnhurDhuqFi4bubw7LhuqHDsuG7ueG7qeG7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqF34buNa+G7m+G6oXfDsnjEqeG6oeG7leG7jS1zdzHhuqHGocOpd+G6oeG7hWXhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6ocOydeG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4oCdMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buaw7LDteG7m+G6oWbDsnjhu5vDs+G6oXbhuqd44bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqFow7rhu43huqHGoXLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqHDsuG6v3jhuqHDsmp34bqhZuG6rWbhuqFmw7LGsOG6oWhj4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buF4bqn4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsjHhuqHhu5vhu43Eqcah4bqh4bqwanfhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHGoUFm4bqhd8OyeOG6ocOz4buN4bqt4bqhZ8O0ZsOy4bqhw4Phu7PhuqHDg+G6qeG6ocahQWbhuqHhu5ds4bqh4buxw7Lhu4/huqF3w7Jp4bud4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8OyMOG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7l8SR4bux4bqhaMOpd+G6oXfDsuG7jWp34bqh4buFw7ThuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhZsOy4bqt4bqw4bqhZsOy4bqi4bqn4bqhZsOy4bqt4bqw4bqhd8OyaeG7neG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsjDhuqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqF3w7J44bqhw7Phu53GoTHhuqHDg+G7geG7m+G6oWbDsnjhurBt4bub4bqhd+G7geG7seG6oeG7lWp34bqh4buv4bqtZuG6oWhq4bub4bqh4bub4bul4buN4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8OyMOG6ocaheOG6p+G6oeG7hWLhu53huqHDsuG7jW3GoeG6oWbDsuG6reG6sOG6oeG7m8O64bqh4buFxJF34bqh4buFeHVm4bqhd8OyaeG7neG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oeG7l3jhu4F3MuG6oUd44bqw4bqhZsOy4buR4bqhZuG7o+G6oWbDssaw4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buUw7J44bqhZnLhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqh4buWbuG6ocagcuG7m+G6oWbDsuG7ueG6p+G6oeG7heG6p+G7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqFow7Thu5vDsuG6ocahQWbhuqF3w7J44bqhZuG6rWbhuqHDs+G7jeG6reG6oWfDtGbDsuG6ocOD4buz4bqhw4PhuqnhuqHGoUFm4bqh4buXbOG6oeG7scOy4buPMuG6oSrhuqnhuqFobeG6oWbDssaw4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhd8OyeOG6ocOyeXfhuqHDg+G6qeG6oeG7l+G6qeG6oWjDtOG6p+G6oWbDsuG7keG6oXfhu43hu5vhuqFm4buB4bqw4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFn4bq94bubMeG6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhaGPhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7scOy4bqt4bux4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsDHhuqHhu5vDsuG7uSDhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7seG6ocOD4buz4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhuqfhu5vhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhd+G7jW144bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHDg+G6p+G6sOG6ocODc+G7m+G6oeG7m8Oz4bq94bub4bqhw7Lhuqnhu5vDszHhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd+G7r3jhurDhuqHhuq54w6p34bqh4bubw7N4dOG7m+G6ocOzc2Yx4bqhd8Oy4buP4bqhaOG7jW3GoeG6oWbDssaw4bqh4bqn4bub4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oXfDssOAZuG6oeG7scOy4buHxqEyMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDsmnhu53huqHhu5Vq4bqhw7Lhu53huqtmw7LhuqHDs+G7jeG6p+G7jeG6oWjhu53huqvhu5vhuqHEg+G6o8SDw6PhuqEt4bqhxIPhuqPEg+G6tzHhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oXbhu4nhuqFm4buj4bqh4bqz4bqhZsOyxrDhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHDg+G7jWxm4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqFow7rhu40x4bqhw7N0xqEg4bqhZsOyxrDhuqHhu67huqvGoeG6oTThuq5j4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHhu5bhu53hu5vDszUw4bqhZsOyxrDhuqFXw7Lhu41seOG6oSrhur3hu5vhuqE04bquY+G6oVfDsuG7jWx44bqhKuG6veG7mzUw4bqhZsOyxrDhuqHGoHLhu43huqE04bquY+G6oeG7rHhi4bubw7PhuqFX4bq9xqE1MOG6oWbDssaw4bqhRsOy4bun4bux4bqhNOG7scOy4bu5xanhu5vDs+G6oVfhuqnhu53huqE/eOG6sMSp4bubNTDhuqFmw7LGsOG6ocOT4buN4bqp4bubw7PhuqE04bquY+G6oVfDsuG7jWx44bqhR+G7ueG7peG7m8OzNTDhuqFmw7LGsOG6oSrhur3hu5vhuqHhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqhNOG6rmPhuqFIcuG7m8Oz4bqh4buW4buT4bubw7I1MuG6oVLhu5vDs+G6oeG7lsSp4bqhxqDhuqfhu43huqHhu5TDsuG6p+G7m8OyMeG6oeG7sMOy4buj4bqhRsOy4bu14bqhd8O0ZsOy4bqhWOG7hOG7mkfhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyczHhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qdyDhuqHigJxX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oWhj4bqh4buV4buNauG7m+G6oeG7m8Ozw7LDtOG6oWhr4bqh4bqueMOqd+G6oVjhu4Thu5pH4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhduG7p8ah4bqh4buF4bqn4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6ocODa+G6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurYx4bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqFmw7LGsDHhuqHDs+G7jWLhu43huqHhu6144bqwanfhuqFm4bqtZuG6ocOD4bu54bun4bubw7PhuqHGocSRZuG6ocODa+G6oWbhu6XhuqFmw7Jq4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOyMeG6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqHGoeG7jW7hu5vhuqHDs+G7jWLGoeG6oXfhu41r4bub4bqhd8OyeMSp4bqhaMOqdzHhuqHhu7l44bqhaGPhu43huqHhu5dj4buN4bqhdnjDqnfhuqFmw7Lhu53huqHDg+G6p+G6sOG6oWhz4buN4bqhw4Phu6fhu43huqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oWbDssawMjIy4bqhaHPhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oWbhuq1m4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7Ex4bqhw7LGsOG7seG6oXfhuq1m4bqh4bquY+G6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFo4bq/eOG6oXfhu7nhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDszHhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oWfhu53huqfhu5vDsjHhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oXfDsuG6rWbhuqFmw7LGsDLhuqHhu6x44bqn4bub4bqhd+G6vcah4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqh4buxw7Lhu4/huqFmw7Lhu53huqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6ocOy4bqr4bqhd+G6v+G7m8Oz4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHGoeG6q+G7jeG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bu54bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqh4buV4buNauG7m+G6oXfDskFm4bqhw4Nr4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFmw7LGsOG6oWht4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHDsuG7jWx44bqh4buteGLhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oWbDssaw4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4oCdMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SG3huqFmw7LGsOG6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHDsuG7jWx44bqh4buteGLhuqHDsuG7peG7m+G6oXbhuqd44bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqFow7rhu43huqHGoXLhuqHDssO14bubw7LhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqF3w7J44bqhw7J5d+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oWhq4bub4bqhxqF44bqn4bqhdsSRxqEx4bqhd8Oy4buNanfhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqh4bubw7Phu53huqnhu43huqFo4bu5xrBm4bqhd+G6q+G7neG6oWbhu6XhuqFmw7Jq4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oWbhuq1m4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqFm4bqtZuG6oeG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFmw7JBZuG6oeG7m2Thu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oWbhur/hu5vhuqHhu5vDueG6oeG7l8OAZuG6oeG7m8OzZOG7m+G6oWbDssOp4bub4bqhd8O14bubw7LhuqF34buv4bqr4bubw7PhuqHhu4V4cuG7m+G6oeG7heG6reG7mzHhuqHDsuG7oeG7seG6oWbDssaw4bqhd8OA4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G6q+G7jeG6oWbhuq1m4bqh4buVw7J44bqhw4PDgGbhuqHhuq544bubw7PhuqHhu6144bqn4bubw7LhuqFmw7LGsDDhuqFodOG7m8Oz4bqhd8Oyxanhu43huqF3eOG6sMSp4bub4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqh4bq24bqhd8OyQWYx4bqhd8Oy4bqn4bqw4bqhaMO64buN4bqhd8Oy4buj4buN4bqh4buteGnhu5vhuqHGoXjhuqfhuqF2xJHGoeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7mzIyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6A34buE4bqp4buN4bqhw4PhuqnhuqFi4bubw7Ig4bqhw5J44bqwa+G7m+G6oUbDsuG7jTYv4buxNw==

Bài và ảnh: Huyền Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]