(vhds.baothanhhoa.vn) - Kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng thang máy đang được nhiều gia đình sở hữu nhà cao tầng lựa chọn lắp đặt. Ông Trần Hoàn, ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), cho biết: “Năm 2017, tôi xây dựng tổ hợp nhà ở 4 tầng và văn phòng cho thuê cao 8 tầng tại lô 603 - 608, mặt bằng 530, phường Đông Vệ. Khi đó, việc sử dụng thang máy cho hộ gia đình chưa được phổ biến nên tôi cũng rất đắn đo. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu và tham khảo tại các thành phố lớn, tôi quyết định lắp đặt thang máy liên doanh do Công ty TNHH thang máy kỹ thuật điện AZ cung cấp. Qua 5 năm lắp đặt và sử dụng thang máy, tôi nhận thấy quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn vì nó giúp cho việc đi lại và sinh hoạt tại các tầng cao của gia đình dễ dàng hơn”.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEN1I+G6ujY84bq6w5oiKlZV4bq6KDLhurrhu5h9VlXhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurrhu5LDmlfhurpWw5rDjOG6ujrhurrhu5JJV+G6uinhu4xWVUIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uENuw5lWw5rhurop4bug4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bqk4bq6VsOaPOG6uuG7kuG7jDzhurooMuG6uuG7mH1WVeG6uinDmklWVeG6uuG7rsONN+G6uuG7lElWVeG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaw5lQPOG6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhurooOuG6usOaMzzhurpWw5rDjOG6uuG7kklX4bq6KeG7jFZV4bq64busMUnhurrhu5LDmsOdVuG6uuG7rEss4bq64buUTSnhuqbhurrhu5lWVeG6usO5IeG7jFbhurrDrFfDjFbhuqThuro64bq6LMOaIiZWVeG6uuG6ueG7tlZV4bq6eVHhurrhuqjDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqrhuqThurrhu5LDmlfhurrhu5DDmeG7oCnhurThurrigJzDskrhu67hurrhur7hurzDikbhuqThurop4bu2w5nhuro2w5M34bq64buYMVZV4bq6KT3hurrDmj8s4bq6VsOaw4zhuro64bq64buG4bq6KeG7jFZV4bq6NMOM4bq6NEpW4bq6LMOaWVZV4bq64buSw5pX4bq6KcOaPOG7nuG6uuG7kklX4bq6R+G6uinhu4xWVeG6uinhu4rDmeG6uuG7rOG7tuG6uuG7hOG6vOG7gOG6ui3hurrhu4ThurxH4bqk4bq64buuTSnhurrhu5BMVlXhurrhu4Lhu4DhurzhuqThurosw5oiJlZV4bq64bq54bu2VlXhurp5UeG6puG6um7DmsOZ4bq64buUWOG6pOG6ujTDmVHhu5LhurooMuG6uuG7mH1WVeG6uinDmklWVeG6uuG7rsONN+G6uuG7ksOaV+G6usOaI+G6ulXDmUnhurrhu5Thu6ZWw5rhurrhu5LDmiJJ4bq64buUIj/hu5Lhurosw5o94bq64buQw5nhu6BW4bq6VuG7nlbhurop4bu2w5nhurrhu5JdVlXhurohw5Ip4bq64buUS1bhurrhu5RX4bqm4bq6w7k8N+G6ulbDmsOZ4bueVuG6uihJPOG6uuG7sMOaw5nhurop4bum4buu4bq6w5rDmVI84bq6NMOM4bq6KcOaSeG7ruG6uuG7sMOa4buIV+G6uinhu4rDmeG6uuG7ksON4buS4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrhu6wqVuG6pOG6uinhu7bDmeG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7rEss4bq64buUTSnhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurrhu6zDmeG7nlbhurrhu5hXSVbDmuG6uuG7mFfhurpl4bu2VlXhuropN+G6usO5w7LDrMOs4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6uuG7lMOZUVbhurrhuqFa4bq64buSPFZV4bq64buSw5Is4bqm4bq6dDxJ4bq64buC4bq6Vkrhu67hurrhu6xLLOG6uuG7lE0p4bq6NMOM4bq6KDLhurrhu5h9VlXhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhuqThurop4bu2w5nhurpWw5rhu45W4bq6KcOaw5I34bq6Ljw34bugKeG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUWOG6uuG7rMOM4bq6w5pXw4xW4bq6KVfDjFbhurrhu5Q+VlXhurrhu5RLVuG6ujThu6bhurpWWOG6ulXDmT4s4bq64buSw5pX4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7lMOZ4bq64bus4buKw5nhuro0w4zhuroow5lWw5rhurrDmlfhu4op4bq6KeG7isOZ4bq64buSw43hu5Lhurop4buMVlXhurrhu5JJV+G6uuG7kltJ4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6uuG7mFPhurrhu5jDjFZV4bq6w5olVuKAneG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uCnhu5Y2KS1J4busw5lVVuG6tOG6uuG7kuG7llYp4buWIcOC4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7guG6vsOKLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4bq8Ry/hur7Dikbhu5jhu4LDiuG7guG7guG6vMOK4buCKcOKRsOKw4rhu4bhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg0hHR+G6uOG6uknhu6wpw4Phurh1I+G6ujY84bq6w5oiKlZV4bq6KDLhurrhu5h9VlXhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurrhu5LDmlfhurpWw5rDjOG6ujrhurrhu5JJV+G6uinhu4xWVeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhur7DiuG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSIlVlXhuropMeG6pOG6uuG7tlZV4bq6w7JVPDdTVuG6uuG7szzDk1bhurrDucOaWzfhuqThuro64bq6LMOa4bu44bq6b+G7nuG6usOsV8OMVuG6uuG6qMO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6quG6pOG6uuG7ksOaw5lJ4bq6KOG7nOG6tOG6uuKAnMO5ISIq4buS4bq64buUw5M34bq64buww5rDmeG6uuG7rMOM4buu4bq6VsOaw4zhuqThurop4bu2w5nhurpWVcOa4buo4bq64buA4bq6KeG7jFZV4bq6KcOa4bum4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7kuG7jFbhurooMuG6uuG7mH1WVeG6uinDmklWVeG6uuG7rsONN+G6puG6usOyw5oiVlXhurooSTzhurrhu7DDmsOZ4bq64buUWFbhurrhu5Dhu7jhurrhu67hu5rhurrhu5Thu6BW4bq6OuG6uuG7kntWVeG6uuG7lMSo4bq6NuG7iDfhurohSeG6uiHDkinhurpWw5rDmVA84bq64buQw5Ip4bq64buS4buOLOG6puG6unPDmllWVeG6ulZVW+G6uuG7kltJ4bq64buQ4bu44bq64buu4bua4bq6OuG6uinhu4xWVeG6uuG6vuG6pOG6uizDmllWVeG6uinDmibhuro64bq6KeG7jFZV4bq64buA4bq6VuG7nlbhuro0w5lR4buS4bq64bus4bueVuG6uizDmllWVeG6usOaV03hu5Lhuropw5pLLOG6usOaIiVWVeG6uiHDkinhuro0w5Ip4bq6NOG7iOG6puG6usOySuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vsOK4bqk4bq64buUIj/hu5LhurooMeG6uiki4bq6NMOSVuG6uikw4bq64buSw43hu5Lhurrhu5Dhu4pW4bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6ujTDmeG7nlbhurpl4bu2VlXhuropN+G6usO5w7LDrMOs4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6uuG7lMOZUVbhurrhuqFa4bq6NCrDmeG6ulXDmeG7iMOZ4bq6LMOaw40s4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq6w6zhu43Ds+G6u+G6um/hu4tpw7nhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buS4buMVuG6usOa4bu44bq6c+G7pCnhuqThurop4bu2w5nhurrhu5TEqOG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7rEss4bq64buUTSnhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurop4buKw5nhuro0xajhuropIeG7pOG6ujrhurpVw5kzSeG6uuG7kuG7jDzhuropw5pJVlXhurrhu5Aj4bqm4bq6w7kw4bq6VlXDjDfhurrhu5JY4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq6KDLhurrhu5h9VlXhuqThurpVw5k+LOG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5TDmeG6uuG7rOG7isOZ4bq64buSW0nhurrhu5Dhu7jhurrhu67hu5rhurop4bu2w5nhurrhu5Thu6BW4bq64buSw43hu5Lhurop4buMVlXhuropIVdWVeG6ulZV4bu2w5nhurpWw5rDjOG6uuG7lCI/4buS4bq6KcOaPOG7jlbhuropw5lRVuG6usOaJVbhuqThuro0w5lR4buS4bq6w5oiJVZV4bq64buww5pYw5nhurpWVcOMN+G6uiFM4buu4bqk4bq6VlXDjDfhurop4bugKeG6uuG7kl1WVeG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5JZVuG6ujTDkinhuro04buI4bq6VsOaIuG6uikhIirhu5LigJ3huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OyVcOMN+G6ulZJN+G6pOG6uinDmklWVeG6uuG7rsONN+G6uuG7lMSo4bq6KSE64bq6VuG7nlbhurrDmuG7oCnhurooIOG7kuG6uinDmsOZ4bugKeG6uinDmjHhu5Lhuro0w4zhuropw5rhu7ZWVeG6uuG7mH1WVeG6pOG6ulXDmT4s4bq64buk4buSw5rhurrhu5LDmlfhuro0w5lR4buS4bq64buUw5nhurrhu6zhu4rDmeG6uikhV1ZV4bq6VlXhu7bDmeG6ulbDmsOM4bq6KcOaPOG7jlbhuropw5lRVuG6pOG6ulbDmklWw5rhurrhu5LDmlhWVeG6pOG6ulXDmeG7iOG7ruG6uinDmsOZUjzhurrhu5QiP+G7kuG6uinDmibDmeG6ulXDmUlW4bq6KeG7uMOZ4bq64buUSeG6uuG7sMOaw5nhurrhu5jDmeG6uuG7ksOaPDdSVuG6puG6unkqw5nhuropw5rDmeG7oCnhurrhu7Dhu6Dhurrhu6zDmVbDmuG6usOaV+G7iinhuqThurrhu5QiP+G7kuG6uijhu4hW4bq6NjzDkinhuropw5rhu5ZX4bq64buw4buk4buSw5rhuropw5oiKuG7kuG6usOaw5lRVuG6uikh4buKVlXhurrhu5JbSeG6uikwVlXhurrhu5Lhu7ZWVeG6uikh4bumVsOa4bqk4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq64buSWOG6uinDmlLhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7rEss4bq64buUTSnhuro0KsOZ4bq64buw4bugKeG6uuG7ksOSPOG6usOa4bu44bq64buQ4bue4bq6KeG7tlZV4bq6w5pXTeG7kuG6uuG7kExWVeG6uuG7sMOaPFZV4bq6KcOaxqAs4bq6NMON4buSw5rhurrhu7Dhu6RWw5rhuqThurrhu7DDmjxWVeG6uinDmsagLOG6ujTDjeG7ksOa4bq6c3ll4bqk4bq64buww5o8VlXhurpWw5rhu7bhu67huro0w43hu5LDmuG6uuG7sOG7pFbDmuG6puG6puG6puG6uijhu6Lhurrhu5TDjSzhurogVlXhuropw5Ip4bq64buS4buI4bq6VsOaPOG6uuG7kuG7jDzhurrhu5JbSeG6ulZVIibDmeG6uuG7mHtWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nhu4rDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6umXhu7ZWVeG6uik34bq6w7nDssOsw6zhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurrhu7DDoOG6uinDmjzhu44p4bq64buUw5lRVuG6uuG6oVrhurrhu5RJVlXhurrhu6zDjOG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq64buYw5RW4bq64buU4buMPOG6uikhV1ZV4bq64bus4buoVsOa4bq6NDHhu5Lhurrhu5I8VlXhurrhu5LDkizhuqThurrhu6xLLOG6uuG7lE0p4bq6NMOM4bq64buQ4buIV+G6uikh4bum4bqk4bq64buQ4buIV+G6uuG7mCI7VlXhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhuro0KsOZ4bq6w5olVuG6usOK4bqm4bq84bq84bq84bq64buww5rDjeG7ksOa4bq6w5rDjFZV4bq6KDLhurrhu5h9VlXhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6NH3huqThurrDmiVW4bq64buC4bq84bq84bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq64busSyzhurrhu64qw5nhurrhu64kw5nhurpWSuG7ruG6puG6umXhu7ZWVeG6uik34bq64buSWOG6uuG7lCPDmeG6ulZVXeG6ulbDmsOTVuG6uigx4bq64buU4bu2VlXhurrhu5Thu4hX4bqk4bq6KOG7iFbhurosw5rDleG7ruG6uuG7kljhuropw5oiJVZV4bq6w5rDmVE84bqk4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5LDkizhurrhu5LDmiBWVeG6ulbDmuG7jlbhuropw5rhu5ZX4bq6KcOZ4buePOG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7i8O64buN4bq6SOG6vOG6vMOK4bq04bq+4bq8w4rhu4Lhuro0w4zhurrhu5LDmiBWVeG6ulbDmuG7jlbhurrDmj8s4bq6Ljw34bq6KcOa4buWV+G6unRlecOy4bq64bq84bq+4bq04bq+4bq8w4rDii/EkW/hurnDucSR4buzw6zhuqbhurpl4bu2VlXhuropN+G6usO5w7LDrMOs4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6uuG7lMOZUVbhurrhuqFa4bq64buSXVZV4bq64buUxKjhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64buuIynhuroo4bu44bq64buYMeG6usONVuG6uinhu4rDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ulbDmiLhurThurrhu6XEkcOyw6nhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThurrEkVFWw5rhuro0w5lRVuG6uuG7teG6uuG7mCI/4buS4bq64buSPeG6uikhPDdQVuG6pOG6umXDmjxWVeG6uuG7kiLhurrhu4BGSOG6pOG6usO5ITxWVeG6uinDk+G7ruG6uigx4bq64buww5lRVuG6usO9w5rDmSnhu5bhurpzSeG7rEnhu5Lhu5bhuro0w4zhurrDmiVW4bq64buC4bq84bq84bq64buww5rDjeG7ksOa4bq6w5rDjFZV4bq6KSLhurpWw5rDk1bhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G7mVZV4bq6w7kh4buMVuG6usO5w5rDmeG7oCnhurrDucOa4buk4buSw5rhuqThurplw5pb4bq6KcWo4buSw5rhurrDrOG6uXTDueG6umXhu7ZWVeG6uik34bq6w7nDssOsw6zhuropw5pJVlXhurrhu67DjTfhurrhu7DDoOG6uinDmjzhu44p4bq64buUw5lRVuG6uuG6oVrhuqThurrhu5LDmsOZSeG6uijhu5zhurThurrigJx5KsOZ4bq6LMOaIiVWVeG6uuG7ksOaw5Phu67hurrigJxzw5p94buS4bq6NH3hurrhu7DDmsON4buSw5rhurrDmsOMVlXhurrhu5BMVlXhurrhu5Lhu4jhuropIcONw5nhuropw5nhu67igJ3huqThurrhu6zDkjfhurrhu6594buS4bq6KcOZ4buePOG6uuKAnOG6uSJJ4bq6KcOaSVZV4bq64buuw4034bq6KSE64bq6KcOaw4xWw5rhuroo4buIVuG6uizDmsOV4buu4bq6KcOa4bu2VlXhurrhu5h9VlXhurrhu5QiP+G7kuG6uigy4bq64buYfVZV4bq6ISNWVeG6uiHEqMOZ4bq64buSw5pX4bq64buSw43hu5LhurrDmiPhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4oCd4bqk4bq64buS4bu2VlXhuropN+G6uuG7rDzhu7ZW4bq64buSw5o+4bq6KSHDnVZV4bq64buS4buIw5nhuropw5nhu6BW4bq64buS4bu2VlXhurpWVcOaUeG6pOG6ulZVw5rDmeG7nlbhurrhu5IgPOG6uigy4bq64buYfVZV4bq6VsOaM1ZV4bq6NOG7jinhurrhu6zDmVE84bq64buuKsOZ4bq64buUUuG6ulbDk1ZV4bq64buSSVfhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7rCI/VlXhuro0w4zhurpVw5nhu4jhu67hurpVw5nDjeG6uinDmsOMVsOa4bq6KOG7iFbhurosw5rDleG7ruG6puG6uuG6uSPDmeG6ulZVXeG6ulbDmsOTVuG6uigx4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5TDjFfhurop4buKV+G6uuG7kMOMw5nhurrhu5Dhu4hW4bq6KTDhurrhu5LDmjw34bueVuG6uuG7ruG7tlbhurpWVcOaw5lRLOG6ujR94bq64buU4bugVuG6uinDmVbDmuG6uinDmuG7jFbhurosw5p94buS4bq6NH3hurrhu7DDmsON4buSw5rhurrDmsOMVlXhuqThuroo4bui4bq64buU4buW4buu4bq64buU4bugVuG6uuG7ksOaV+G6uuG7sMOaw43hu5LDmuG6usOaw4xWVeG6ulbDmjNWVeG6uijhu4hW4bq6LMOaw5Xhu67huro0w4zhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6NH3hurop4bu4KeG6ulbDmsOSKeKAneG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LOG6oTwpw5pXIeG6uEPDs8OZVsOa4bq6w7nDmktWVUIvLEM=

Minh Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]