(vhds.baothanhhoa.vn) - Đôi khi giữa cuộc sống xô bồ nơi phố thị, tôi lại bất giác giảm ga khi chứng kiến những người phụ nữ băng qua các làn xe chỉ để gom nhặt vỏ của một lon bia hoặc chai nước ngọt ai đó vứt ở bên đường. Họ đến từ nhiều vùng quê và tuổi đời cũng không giống nhau nhưng dưới chiếc nón cũ sờn theo năm tháng, tôi nhận ra ở họ đều có mái tóc đã chuyển sang màu đỏ úa, hệt như những chiếc lá cuối thu.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7lU9B4buiTy10ReG6psOC4bq4bOG7l0TDk05P4bqm4bq04buebeG7lcO14bqn4bqk4buQw43hurjDguG7l8OJdeG6puG7l0/hurzhu7Xhu5fDknThu48v4bqk4bubw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO14bu44buC4bqm4buXxJDhuqThuqbhu5fDguG6psagdOG7l+G7tcOTR+G7teG7l07hu4ThurjDguG7l+G7ouG7guG7l+G7s0bhu5fhurjDjeG6puG7l0vhuqThu4Thu5dP4bqk4bqqbuG7l0/hu4Lhuqbhu5dFw7nhuqbhu5fhu7N2T+G7l8OC4bqmdeG7teG7l8OC4bqm4bulw4nhu5fDgnThu5fEkOG6pOG6puG7l+G7teG6pOG7kuG6uMOC4buXxJDhuqbEguG6uOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0vhuqThu47hu5fhurjGoOG7l+G7s8Wp4bq4w4Lhu5dMw5N04buX4bu1deG7teG7l0XDuuG6uOG7l+G7okHhu5fhu7XhuqRC4buX4bu54bq24buXw4LhurrDieG7l+G6uOG6pOG7q0/hu5fhu5rhu4Dhu5fhu7XDlXThu5fDiUdP4buXReG6uuG6uOG7l+G7s+G6pnThu5fhuqThurrhu6vhu7Xhu5fhu7XhuqR04bqm4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhurjDguG6vk/hu5d04bqm4buX4bu54bq84buX4bua4buST+G7l8So4buX4buzw4Phurjhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDgm/hu5co4bq+4buX4bu5xILhurjhu5dP4buY4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu5rhu4zhurjDguG7l0zDk8OD4buX4buaw7rhu5dPw5NI4bqm4buX4bu54buK4bqm4buX4bu1w5ThurjDguG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fDguG6puG7hOG6uMOC4buX4bq44bqkdMOT4buX4bq44bqk4buQ4bq4w4Lhu5fhu7fhu5DDjOG6puG7l+G7teG6pOG6psSC4bu14buX4bq44bq84bq44buX4bu1w5Thu5dO4buK4bq44buXT+G6pEHhurrhu5fhurjFqcOJ4buXT+G6pHXhurjDgm7hu5dP4buC4bqm4buX4bq44bqkeOG6uOG7l0104buXxKjhu5fhuqThur7hu5fhu7nhuq7Dk+G7l+G7teG6vOG7l8OJdeG6puG7l0/hurzhu7Xhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqTDk+G7nuG6tuG6uOG7l0504bq4w4Lhu5fDicO6w5Phu5fhu7nhu4Dhu5fDknRu4buX4bqk4bqwT+G7l+G6uOG6pOG7kOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqbEguG7teG7l0V14buX4bu1w5Phu4Thuqbhu5dP4bqkw5Nv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bqm4bu0QeG6uE9BTeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7leG7nOG6puG7t0/huqRs4buXcsahxqFL4buibeG7l+G6pEHhuqbDguG6pE9s4buXcMahxqFL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bud4bubxqEv4bud4bubcuG7t+G7m+G7m+G7o+G7n3Lhu53hu6FP4budxqHhu6HGoUVxLXThurjhuqQt4buaQS3hu7XhuqR04bqmb0RLw4Lhu5Xhu5d0RU/DrOG7leG6p+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fDiXXhuqbhu5dP4bq84bu14buXw5J04buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5VwxqHGoeG7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu0w4rhurjhu5fhurjhuqTDjOG7l+G7ueG7iE/hu5fDguG6puG6vOG7l0XDueG6uOG6pOG7l+G7tcOT4buE4bqm4buX4bq4xanDieG7l+G6uMOC4bq6deG6pm7hu5fEkOG6pOG6puG7l0/hu4Lhuqbhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7fhur7hurjhu5fhu7fDgEvhu5fhurjhuqTDuuG7l+G7teG7lnThu5fhu7XhuqTDk3nhurjhu5fhu7Phuqrhu5fhu7nhurzhurjhu5dPxIJP4buXT+G6pOG6qOG7l+G7teG6vOG7l8OJR0/hu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fDgsO64bue4buXw4LDiuG7l+G7uXThurjDguG7l+G7ucO5S+G7l+G7okHhu5fhu7NJ4bq4w4Lhu5fhu7fhu5jhurjDguG7l0XDueG6puG7l+G7tXZP4buXT+G6psSC4bq4w4Lhu5fhuqThu4DhuqZs4buX4oCcMeG6pMO64buX4bu14bq84buX4bu5RuG6uMOC4buX4bq4dU/hu5fhu7N14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l3ThurjhuqRr4oCdb+G7l8OiRuG6puG7l+G6uOG6pOG7kOG7l+G7ueG7p+G7l+G7ueG6unXhurjhu5fhu7PhuqbEgk/hu5dPTeG7kMOM4bu1buG7l+G6uMOBT+G7l8OJ4burT+G7l+G7teG6pOG6quG7l+G7msOT4bqm4buX4bqk4bux4bq44buXRcOD4bq44buXxJDhuqThuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dP4buC4bqm4buXw4nhu4rhuqbhu5fhu5rDuuG6uuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjhuqTDuuG7l8OC4bq6w4nhu5fhurjhuqThu6tP4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l0vhuqTEguG7l0XhuqbhurDDk+G7l+G7uXThurjDguG7l+G7s8O64bue4buX4buz4buYdOG7l0V04bq44buXS+G6pHThurhv4buX4bu04bqkQuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhuqxP4buXS+G6pMOST27hu5fhu7XhuqThuqrhu5fhu7nhu6fhu5fhu6LEgkvhu5fDguG6vuG6uOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dP4bqk4buS4buX4bu1d+G6uOG7l+G7s+G7gOG7l+G7ueG6pm7hu5dNRuG6puG7l+G6uOG6pHThurjhuqThu5dPdOG7nuG7l0V24bue4buX4buzdOG6uuG7l+G7s+G6qOG7l+G7msO64buX4bu14bqk4bqmxILhu7Xhu5fhu7Xhu6/hurjhu5fhu7lDdOG7l+G7ueG6tuG7l07hu63hurjhu5fhu7PDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqkbuG7l+G7ueG7iOG6puG7l0/hu4Lhuqbhu5fEkOG6puG6tsOJ4buXT0104buX4buiQcOJ4buX4bu14bq84buX4buz4buA4buX4bq44bqkd8OJ4buXT+G6pOG7kuG7l8OC4bqo4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l8OJw4zhuqbhu5fhu7PGsE/hu5fhu7l3w5Phu5fhu7Xhu6/hurjhu5fhu7Xhu6/hurhu4buX4bu5xILDieG7l+G7ucSCw4lv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhuqfhu4Lhuqbhu5fhu7Phu6Xhurps4buX4oCc4bu04bqk4bq64buX4bu14bqk4bqq4buX4bu5duG7nm7hu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXS+G6pOG7peG6puG7l09N4bul4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G7ueG7r8OT4oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1w6rhu5h04buXRcO6w4lu4buX4bu14bqk4bqq4buX4bua4buYdOG7l8SQ4bq2bOG7l+KAnDB04bue4buXTMOTdW7hu5fhu7XhuqThu5Lhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXT+G6pOG6qOG7l+G7teG7peG7l+G7s8OTSOG6puG7l0514bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5dP4buC4bqm4buX4bu14bq84buXxJDhuqThuqbhu5fhu7XhuqRC4buX4bq44bqk4burT+G7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l8OJduG7nuG7l+G7s+G6qHThu5fhu7V1T+G7l0/hu4LhurjDgm/hu5ch4bqm4buK4buXw4nDk3Thu5fhu7N14bq44buXw4Lhuqjhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXxJDhuqThurxu4buX4bua4bqo4buX4bu14bqkQuG7l03huqbDg+G6uMOC4buX4bui4bun4buXT+G7guG6puG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G7teG7peG7l+G7teG6pOG7juG7teG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4buiw5Phu4ThurjDguG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l0vhuqThu4Thu5fhu7nhuqbhu5dP4bqkw5Phu5fDicOTdOG7l0vhuqTEguG7l0XhuqbhurDDk+G7l01G4bqm4oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu04bqk4bqq4buX4bu54bun4buX4buhxqHhu5dPw5NI4bqmbuG7l+G7teG6pEbhurjDguG7l+G7teG6pOG7seG6uMOC4buXw4l04bue4buXw4l2T+G7l07DjMOJ4buX4bua4bqo4buX4bu5R0/hu5dMw5NRbuG7l8OJR0/hu5fDieG6qOG6uOG6pOG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fhu7nhuqbhu5dFw7rDieG7l+G6uMOT4buC4bqm4buX4bud4buX4bu14bq64bq4buG7l8OJR0/hu5fhu7nhu5J04buX4bqk4bq+4bu14buX4bu5w7nhuqbhu5fhuqThur7hu7Vu4buXw4lHT+G7l+G7ueG7knThu5fhuqThur7hu7Xhu5fhurjDguG6pOG6rm/hu5fhurHhu5dMw5PDg27hu5fhu7XhuqThuqrhu5dFw7rDieG7l+G7n+G7l07DuuG6uuG7l03Dk0fhurjDguG7l+G7msO64buX4bq4w5Phu4Lhuqbhu5dP4bqkw4PDieG7l8OCw7pu4buX4bua4bqqT2/hu5fDqsO64bq64buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bq44buC4bq4w4Lhu5fhurjhuqTDuuG6uG7hu5fhu7XhuqThuqrhu5fDicOM4bqm4buXT0104bq44bqk4buXT+G6pMOV4buX4bu54bqm4buXT+G6pMOT4buXw4nDk3Thu5dOxrBP4buX4bua4buO4bq44buX4bu54bq24buX4bu14bq84buXT+G6pMODw4nhu5dP4bqm4bqu4bq44buXT0104bq4w4Lhu5dPTeG7peG6pm/hu5fhu7Thu4LhurjDguG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0/Dk+G7nuG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhL4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7tXThurrhu5fhurjhuqThu5DhurjDguG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7tXXhuqbhu5dFw7rhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4buz4bqq4buXw4LDiuG7l+G7s+G6vG7hu5fhu7XhuqRC4buX4bu1d+G6uOG7l+G7teG6pOG6qsOT4buXxJDhuqThurzhu5fhu7nhuqbhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G7msO64buXTMOTdOG6uOG7l051T+G7l0/huqThuqjhu5fhu7Xhurzhu5fhurjDgsO64bue4buX4bu1w5ThurjDguG7l8SQ4bqmxILDieG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7teG7peG7l09NxanDieG7l+G6uMOC4bqk4bqo4bq44buX4bu5RuG6uMOCb+G7l8Oq4bqo4buX4buaeOG7nuG7l8OJw7rhu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7m8ah4buX4bq4xanDieG7l0XDusOJ4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhurjDuuG7nm7hu5fhu7XhuqThuqrhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXT+G6pOG6tuG7l+G6uOG6pMOM4buX4bu54buQ4buI4bu14buXTuG7hOG7l8SQw4nhu5fDieG6qOG6uOG6pOG7l+G7ueG7p+G7l0/hu5jhurjDguG7l+G7ueG6pm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G7guG6puG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5dO4bqm4bq44bqk4buXTXThu5dPTeG6uuG6uMOC4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buXxJDhuqThurzhu5fEkOG6pMWp4bq44buX4bq4w4Phurjhu5fhuqThuqbhurbDk+G7l+G7ueG7kOG7iOG7tW7hu5fhu5rDjOG6puG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G6uMOC4bqkw6jhurrhu5fEkOG6pEhu4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G7msOM4bqm4buX4bqk4bq+4buXTMOT4bug4buXw4LhuqZ14buX4bu14bqk4bux4bq4w4Lhu5fEkOG6pHXhu7Xhu5fhurjDuuG6uuG7l07huqbhurjhuqThu5fDicO54bq4w4Ju4buX4bu34buM4buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l+G7ueG6vOG7l+G7teG6pELhu5dFw7rhu5fDiXbhu57hu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhu7PDueG7teG7l0XhuqBv4buXw6rDjOG6puG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0/huqTDk+G7l8OJw5N04buX4bu5RuG6uMOC4buX4bq4dU9u4buX4bu54bqm4bquw5Phu5fhu7nhurzhu5dFw7nhuqbhu5fhu7XDuuG6uMOC4buXT+G6pHbhu57hu5dN4buG4buX4buzxKjhuqbhu5dP4buC4bqm4buX4bu54bq24buX4bug4buX4bqk4bq+4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6pELhu5dO4but4bq44buXTsO64bq4w4Lhu5fhu7PFqeG6uMOC4buXTMOTdOG7l+G7ueG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu54bq24buXReG7kOG7iMOJ4buXReG7q0/hu5fDiUdP4buXw4l5w5Phu5fhu5pB4buX4bu14bqkdOG6pm7hu5fDicO64buX4bu1w4rhurjhu5fhu7XhuqThu7HhurjDguG7l+G6uMOCw7nhuqbhu5fhurjhuqThu6tP4buX4bu14bul4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7uUbhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDicO64buX4bu1deG7teG7l+G7uXXDieG7l8OJdOG7l0/Dk+G6uMOC4buXTXThu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G7s3ZP4buX4bu14bqkdkvhu5fhu7V14bu14buXw4nhu4Thuqbhu5fhurjDgsOT4bue4buX4bqk4bqm4bq2w4lv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhuqfhu4Lhuqbhu5fhurjhuqTDjOG7l+G7teG6vOG7l0V34bq44buX4bua4buYdOG7l+G7ueG6puG7l0zDk3Thu5fDiUdP4buX4bq4w4Lhu6fhu5dP4buQ4buXT+G6pOG6qOG7l+G7s3ZP4buXw4LhuqZ14bu14buXw4LhuqZ4T+G7l8OJ4bqo4bq44bqk4buX4buzxKjhuqbhu5dP4bqmxILhurjDguG7l+G7tcOK4bqm4buX4buiQeG7l8So4buXS+G6pOG6rHThu5dOdMOT4buXReG7kOG6uMOC4buX4buadOG6uMOC4buXRcOD4bq44buX4bqm4bq44bqk4buX4buA4bqmb+G7l+G6p+G6pOG6qOG7l010buG7l+G7teG6vOG7l8OJR0/hu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7nhuqbhu5fhu6JB4buX4bu5w7lL4buX4bu14bqkxKjhu5dP4bqkQeG6uuG7l07GsE/hu5fhu5rhu47hurjhu5fhu7VG4bq4w4Lhu5fEkOG6ruG6uOG6pOG7l+G7s0nhurjDguG7l+G6uOG6pOG6psOD4bq44buX4bu34buY4bq4w4Lhu5dFw7nhuqbhu5fhurjDgnThu57hu5fDguG6psagdOG7l+G6uMOC4bun4buXT+G7kOG7l+G7teG6pELhu5fhu7nhurbhu5fhurjhuqThu6tP4buXT+G7iuG7l+G6pHThuqbhu5fhurjDguG6pOG6qOG6uOG7l+G7uUbhurjDguG7l8OJR0/hu5fhu7l1w4nhu5fhuqThuqbEgsOT4buX4bua4buYdOG7l0/huqThu6Xhu5fhu6LDk+G7hOG6uMOCb+G7l+G6p03hurrhurjDguG7l8OJxrBP4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bqm4buX4bu54buQ4buK4bq4w4Ju4buX4bua4bqm4bqw4bu14buXRcO6w4nhu5fhu7nhurzhu5dP4bqkeE/hu5fhu7fDueG6puG7l+G7t0dPbuG7l0/huqThuqbEgsOT4buXTsOT4bue4buX4bq4w4LhuqRD4buX4bq4w4Phurjhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7teG6pOG7kuG6uMOC4buXxJDhuqbEguG6uG7hu5fhu7l04buXTuG7hOG7l+G7ueG6rsOT4buXRXbhu57hu5dFw7rDieG7l8SQ4bqk4bq84buX4bu14bqk4bqqw5Nv4buXMeG6pOG7kOG6uMOC4buXT+G7guG6puG7l+G7s+G6psSCT27hu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0vhuqThu47hu5fhurjGoOG7l3bhu57hu5fhu7Xhurzhu5dL4bqkd+G6uOG7l+G7uXXhurjDguG7l09NdeG7teG6pOG7l8OJw7rhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXTXZP4buX4bu5deG6uMOC4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDquG6qOG7l8OJ4buQw5Phu5dO4bqm4bq44bqkbuG7l+G7teG6vOG7l+G7s+G6psSCT+G7l+G7s3Thurrhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0vhuqThu47hu5fhurjGoOG7l+G7msO94bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu7nDuUvhu5fhu6JB4buX4bq44bqk4buQ4buXT+G6pMSCb+G7lyjhur7hu5fhu7nhuqbhu5fhu6LDk+G7nsOD4bq44buXTMOTdOG7l0/huqThu4rhuqbhu5fDguG6pnThurhu4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l8OC4bqmdOG6uOG7l+G6uOG6pOG7kOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhuqThuq7hu5fhu7PhuqbEgk/hu5fhu7nEguG6uOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhuqThuqbhurbDieG7l+G6uMOCw5Phu55u4buXw4nhurBP4buX4bq44bqk4bq+4bu1beG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhuqThuq7hu5fhu7PhuqbEgk/hu5fhu7nEguG6uOG7l8OJdeG6puG7l0/hurzhu7Xhu5fhu7lB4bq44buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G6uMO64bq64buXw4Lhuqbhu4rhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqTDk+G7nuG6tuG6uOG7l0504bq4w4Lhu5fDicO6w5Phu5fhu7nhu4Dhu5fDknRu4buX4buideG7teG7l+G7osONb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buVT0Hhu6JPLXRF4bqmw4Lhurhs4buXTeG6psOC4bqkT23hu5XDtTB04bqm4buXw6rDk+G6puG7jy9Lw7U=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]