(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù mới chỉ học hết cấp 2 nhưng với đam mê sáng tạo, anh Ninh Đức Thanh, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) đã có nhiều sáng chế hữu ích, trong đó sáng chế “Cụm khóa phanh an toàn dùng cho thang máy” của anh được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2021.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG6vmzhu7HhuqDhu4vhu5M4QcOsOOG7k2t5dW044burbMO6OOG6v3M4w7Vsbjjhu4d5w7rhur844bq/ZeG7pzjDquG6q+G7k2s44bup4bqz4buTazjhur9sw60xL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7gOG7rzjhu5F0bTjhur9sw7I4bMah4bq/OGzDreG7qzjhur9l4bunOMOhOOG7k2x54buTazhBdG044buH4bq34buROOG7kWk44bup4bqz4buTazjhu6vDouG7mVs44bq34buTbDjhu5Jt4buTbDjhu4bDveG6vzjhu6ps4bq34buTbFs44bunbHl14buTazjDiuG6tzjhu4Zv4buTbDgg4buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5XhurcwOOG7h+G6pzjhur/hu5U44buTbG3DrOG7sTjhu6nhurPhu5NrOOG6v2zDrThs4bu54buxOG7hur9sWzjhu6vGsOG7meG7k2s44buH4buVOOG7qeG6s+G7k2s44bq/bMOtOOKAnOG6vnbhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44buB4buv4buTazjhur9s4buZOOG7q2zhurfhu5NrOOG7keG6s+G6oOKAnTjhur934bq3OOG6t+G7k2w44buHecO64bq/OOG6vnbhur844bupw7k4bOG7ueG7sTjhu6vGsG444bur4bux4buLOCDDinA4w5Vs4buZ4bq3OGzGoeG6vzhB4bq1OOG6vuG7o+G7k2s44buTa2zhu4swOOG6v2Xhu6c4w6rhuqvhu5NrOOG7h3Dhur84xanhu7HhuqDDrOG7kzhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzhs4bu54buxOG7hur9sOOG7k+G6reG7kTjDoTnDoWFdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjhur/hu4Phu5Phu6vhu4PGsH03MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqj4bqj4bqv4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhYeG6oS/DoWHEg+G7geG6ocOhOWHEg+G6oeG6oeG7q+G6oeG6o+G6ocOgxIPDtDld4buP4bunaz7GsC5h4bqjw6A3OOG6t8O04burLjfhur5s4bux4bqg4buL4buTOEHDrDjhu5NreXVtOOG7q2zDujjhur9zOMO1bG444buHecO64bq/OOG6v2Xhu6c4w6rhuqvhu5NrOOG7qeG6s+G7k2s44bq/bMOtNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqj4bqvNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG6tuG7k2w44buqbOG6t+G7k2w4w6pp4buTOOG6v2xtw63hur844burbOG6t+G7k2s4QeG6ueG7kzjhu4fhuqc44buHecO64bq/OMO04bqp4bunOOG6v3bhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qG3hu5NsOMaw4bq3OOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Fw4burOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOOG6v+G7lTjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7q2zhu5/hu5NrOMO04bq14buROOG7k2tsw6w44bq/czjDtWxuWzjhu5Nr4bq34bqgOOG7q+G7szjhu5Ns4bubOOG6t+G7k2w44buSbeG7k2w44buGw73hur844buqbOG6t+G7k2w44buH4bqnOMO04bq14buROMWp4bux4buD4buTOEF0bTjhu4F24buTazjhur92OOG6v3M4w7VsbjhB4bq1OMOA4buD4buROOG7h+G7lTjhu5NseTjigJzhu4fhu6E44bq/bHNt4oCdOOG7h+G7iTjhu6ts4bub4bq3OOG7qcO94bq/OMO1bOG6s+G7kTjhu6ds4bqzWzjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZXTjhu4bDreG7kzjDtWxtOGzGoeG6vzjhur9l4bunOMOhOOG6t+G7k2w44buH4bqnOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44burbMO6OOKAnOG6v3M4w7Vsbjjhu5NsbuKAnTjDtOG6teG7k2w44buTa2zDrFs44bq/bOG6reG7kTjhur9sw7I44bunbHY4a23hu63hu6c44bq/4buj4buTazhBbeG7i+G6vzjhur/hu6/hu5NrOMOq4bufXThL4bqp4buTOMOq4buVOEF0bTjhu5NrbMOsOOG6v3M4w7Vsbjjhu6vhu7M4w7TEkeG7sTjhu5Np4buTOOG6t+G7k2w44buqbOG6t+G7k2w44bq/eOG7k2s44buTbHk4w6rhurfhu5k4bMah4bq/OOG7qW3hu5NsOMO1bOG6s+G6v1s44buRczh5dOG6vzjhu6nhurfhu7E44buT4bq14bqgOOG7h3nDuuG6vzhB4bq14buZOGzGoeG6vzjDuTjhu5Fw4burOOG7q8aweXXhu5NrOOG7h8OibThsxqHhur9bOOG6v+G6t+G7mTjhu4dj4buTazjhur9s4bux4bqgaeG7kzhBw6w4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu5NseeG7k2s44buB4buZOOG7k2xtw6zhu7E44buTa+G7seG6oGnhu5M44buTbMSR4buTOMO1bOG6s+G6vzjhu5Ns4bq34buxOOG6t+G7k2w44bq/bMOyOGzGoeG6vzhsw63hu6s44buqTOG6vuG7qF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buo4bq34buxOMO1bG04w7Thurnhu6c4a23hurc44buHb+G7k2xbOOG6t+G7k2w44buqbOG6t+G7k2w44buB4bq14buTbDjhu4F24buROOG7q23DrOG7kzjhu5HDuTjDgHnDueG7k2s44bq/czjDtWxuOMawbWnhu5NrXThAdG044burbuG7k2w44burb+G7k2w44burbOG6ueG7qzjhu6ts4bq1Wzjhur9s4bqt4buROOG6v2zDsjjhur/hu6/hu5NrOOG7q+G6t+G6oDjhu5NrbMOsOEHhu7nhu5NrWzjhurfhu5NsOOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOG7p2zhuqVtOMO04bq14buROEFt4buL4bq/OOG7q+G7szjhu6t1OOG7kXU44bup4bqz4buTazjhu4fDreG7kzjhu6vhu59tOOG7kcOz4burOOG7kXRtOGzDreG7qzjDtWzhurPhur9sXTjhu6rGsOG7meG7k2s44burbHVtOGtt4bq34buTOMO04bq14buROOG7k2tsw6w44bq34buTbDjhur/hu5U44burbOG6t+G7kThrbeG6tzjDtOG6qeG7pzjhu4di4burOOG7q2zhurfhu5NrOEHhurnhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhur/hu6/hu5NrOEF0bTjhu5Ns4bq1OOG6v+G7seG7k2s44bq/ZeG7p1s44bq34buTbDjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOOKAnEFvOOG7q2zhu7Hhurnhu5M44burbeG7i+G7kzjhu5Np4buTOOG7k2xtw6zhu7E4w7VsbTjhu6ts4bq34buTazhB4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M4bOG6teG7k2s44bq/4buVOMO1w6jhu5E44burbOG7g+G7mTjhu5NreXVtXTjhu4Ztw6zhu7E44buT4bq14bqgOMO04bq1OOG6v+G7teG6vzjDtcODOOG7k2vhu7HhuqA4bG3hu4nhu5E4w6rDuW044burbOG6t+G7k2s44burbHl14buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7lTjDtWzhu5Xhurc44bunbOG6t+G7k2w44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7k1s44buTw63hu7E44bq/bGPhu5NrOOG7keG6t+G6oDjDgOG6peG6oDjGsOG6tzjhu6nhu7U44bq/4bufWzjhu6loOMOqw7M4xrBzbTjhu6vhu7U44buB4buZWzhs4buZYuG6vzjhur/hu5U44buTa3l1bTjhu6vGsOG7meG7k2s44burbOG6t+G7k2s44burbG844bq/bOG6qeG7kzjhur9s4bqp4bq/OOG7qWg4w6rDszjhu5Nr4bux4bqgOGxt4buJ4buR4oCdXThAdG044buRcm04w7TDqeG7kzjDtOG6qeG7pzjhu4di4burOOG6t+G7k2w44bq/4buVOOG6v+G6peG7k2w4w6rhurPhu5k4QeG6tTjhu4fDrDjhu5NrbMOzOOG6v2x3OGzhurXhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s44buTaeG7kzjhu4dtOMO1w6jhu5E44buTa3l1bTjhur/hu6/hu5NrOGzhurXhu5NrOEHhurU4w7Vs4buj4buTazjhu4Hhu6/hu5NrOOG7h+G7iThB4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buTa3l1bV044oCc4buSbHnhu5NrOOG7q+G7o204w6ptw63hu6s44buTbG3DrOG7sTjhu5NreXVtOOG7h+G6pzjhu6dsdOG7qzjDtHU44bq/4bql4buTbDjDquG6s+G7mTjhu5HhurU4QeG6veG7kzjhur9s4buZOOG7k2t5dW044buHbTjhu6vGsOG7meG7k2s44burbOG6t+G7k2vigJ1bOOG6t+G7k2w44buqbOG6t+G7k2w4w7VsY+G7k2s44buHw7Phu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlOG7mTjDtOG6qeG7k2s4QcOsOOG7qeG7tTjhurfhu5M44buTa+G7seG6oDjhur934bq3OOG7k2t5dW04w7Vs4bqz4bq/WzjDtWxtw63hu5M44bq34buTbDjhu6ps4bq34buTbDjhu5PhuqXhuqA4xrDhurc44bqiOOG7h8Oz4buTbDjigJzhu6vDouG7mTjGsOG6tzjhu5Fw4burOOG6v+G6s204a2844buH4buVOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44bq/bOG7mTjhu6ts4bq34buTazhB4bq54buT4oCdXThAdG044bqiOOG7k2ts4buNOOG7h+G7lVs44bq34buTbDjhu6ps4bq34buTbDjDquG6qeG7qzjhu6vhurfhuqA44buTa+G6t+G6oDhB4bq14buZOOG7qeG6s+G7k2s44bq/bMOtOOG6v3bhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5NdOOG6vnbhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOGvhu6Hhu5E4w7Vs4bux4buTazjhur924buROMO1bOG7leG6tzjhu4d5w7rhur84a+G6qeG7kzjhur/hu5844buHw7Phu5NsOMOqaeG7kzjhu6vGsGnhu5M4w6rhu7Hhu6Hhu5NrOOG7q2zhurfhu5NrWzjhur/hurPhur844bunbHlz4buTazjhu6tt4buL4buTOOG7q8ODOOG7h3nDuuG6vzjhu6vDouG7mTjGsOG6tzjDuTjhu5Fi4burOOG7q8awaeG7kzjhur924buROMO1bOG7leG6t1s4bOG6t2044buH4buX4buTOMO1bOG7leG6tzjhu4d5w7rhur84w7Thuqnhu6c4w4Dhu5nhurfhuqA4QXRtOMO1bOG7seG7k2s44bq/duG7kTjDtWzhu5XhurddXV044bq/4bqz4bq/OOG7q2xtw63hu6s4w6rDszjhu4d5w7rhur84w7Thuqnhu6c44buHYuG7q1s4w7RtaeG7kzjDtcOt4burOEF0bTjhu5Ns4bq34buxOGtt4bu5OMO1bOG7o+G7k2s44bq/bOG7mTjDquG7seG7oeG7k2s44burbOG6t+G7k2s4xrBzbTjhu6vhu7U44buB4buZOMO1bG04w4DhuqXhuqA4xrDhurc44bup4bu1OOG6v+G7nzhs4buZYuG6vzjDtWxtOMOqw7M44buHw73hu6s44bq/4bqz4bunXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6jhurfhu7E4w7VsbThs4buZ4bq14buTOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v3bhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsWzjhu6dsw6nhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDGoeG7k2s44buTbGXhu6s4w7ThurU44burbOG7teG6vzjhu5NrbG3hu4vhu5E44burbuG7k2w4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqVdOOG7pmx24bq/OEF2OOG6v2zhu5k44burbOG7tzjhu5NrbG3hu4vhu5FbOOG6t+G7k2w44buH4bqnOMO1bOG7o+G7k2s44buTa8Op4buTOOG7k2vDom044buR4bq1OOG7h3bhur844burbOG7o+G7k2s44burw6Lhu5k44burbOG6teG7k2w44buRcOG7qzjhu6ts4bq34buTazjhu5HhurPhuqA44burbOG7tzjhu5NrbG3hu4vhu5E44burw6JtOOG7k2vhu6NtOOG7k2zhurU4w6A44burw6nhu5NrOOG6v3fhurc44buRb+G7k2xdOMOKeXThur844buHw6nhu7E44burbOG6t+G7k2s4QeG6ueG7kzjhur9sw7I44bq/bMO94bq3OGzhurXhu5NrWzjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjhu6ts4bu3OOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6tu4buTbDjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOEF0bThs4bq14buTazhs4buV4bq3Wzjhurfhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhu6tsw73hur844burbOG7tzjhu5NrbG3hu4vhu5E4QXRtOOG6v2xu4buTbDjhu5Fv4buTbF044oCc4bq+bG3DreG6vzjhu6ts4bq34buTazjhu4d5w7rhur844burbOG7tzjhu5NrbG3hu4vhu5E44buH4bqnOMOqw7M44bq/4bqp4burOOG7h8O94burOOG6v+G6s+G7p1s44bq/4buVOMO04bqp4bunOOG6v3bhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5NdOMOUw6nhu5M44buHw6nhu7E44burbWnhu5M44burbOG7tzjhu5NrbG3hu4vhu5FbOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOOG6t+G7k2w44buHw6zhu7E44bq/4buVOOG7kWLhu6s44buB4buZOMO04buZOMO04bqp4buTa1s4w6rhuqXhu5M44burbMSR4buTOOG7q+G7o2044buB4buvOOG7h+G6pzjhu6ts4bu3OOG7k2tsbeG7i+G7kTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOGzhurXhu5NrOOG7q8aw4bqt4buROMO0w6nhu5M4QXRtOGzhurXhu5NrOGzhu5Xhurc44buTbHnhu5NrOEHhur3hu5M44bq/4buVOOG6v2zhu63hu6s4w6pl4burOOG6t+G7k1044buo4bq34buxOMO0w6nhu5M4xrBzbTjhu6vhu7U44buB4buZOOG6v+G7r+G7k2s44burbOG6t+G7k2s44buR4bqz4bqgOOG7keG6tTjhu5NreXVtOEHhur3hu5M44oCc4buTa+G7seG6oGnhu5PigJ044bur4bujbThB4buxbTjhu5Hhu7Phu5NrOOG7p2zhurPhu6s4w7Vs4buV4bq/OEFvOMOqbcOt4burOOG7kW/hu5NsOOG7h+G6pzjhu6ts4bq14buTbDjhur/hu6Phu5Nr4oCdXTjhu6jhurfhu7E4w7TDqeG7kzjhu4fhu5U44bq34buTbDjhu6ps4bq34buTbDjhu6ttw63hu6c44burduG6vzhBdG04bOG6teG7k2s44burxrDhuq3hu5E4w7TDqeG7kzjGsHNtOOG7q+G7tTjhu4Hhu5k44buT4bu54bq3OOG6v+G7r+G7k2s44burbOG6t+G7k2s4QeG6ueG7kzjhu4fhu4k4w7Vt4buJ4buROOG6v2zDveG7k2s44burbuG7k2w44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7k1044oCc4buqbHVtOGtt4bq34buTOOG7h+G7lTjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG6tTjhu6tseXXhu5NrOMOA4bux4bqgaeG7kzjhur/hu5U44burbcOt4buTazjhu4dw4buTazjDtHThu5NbOGzhurXhu5NrOMOA4buV4buROOG7q3nDueG7k2s44bq/4buVOOG6v2zhu7HhuqDhu4vhu5M4a2844bq/w7044bq/bMOi4bqgOMWp4bux4bq3OMOA4buD4buRWzjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjDqm3DreG7qzjhur9s4bux4bqg4buL4buTOOG7q2xvOGzGoTjigJzhur9l4buR4oCdOOG7q2zhu7c44buTa2xt4buL4buROOG7q8aw4buZ4buTazjhu4dp4buR4oCdWzhB4buz4bq3OOG6v3l1bTjhurfhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOEHhu7Phurc44bq/bOG7mTjDqm3DreG7q10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7q+G7g8OA4burLeG6t8O0bWvhu5N7OOG6v+G7g+G7k+G7q+G7g8awfTcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezhhYcOhw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6Fh4bqhL8OhYcSD4buB4bqhw6E5YcSD4bqj4bqj4bur4bqv4bqxYcSDw6HDtDld4buP4bunaz7GsC7Do2HhurE3OOG6t8O04burLjfhur5s4bux4bqg4buL4buTOEHDrDjhu5NreXVtOOG7q2zDujjhur9zOMO1bG444buHecO64bq/OOG6v2Xhu6c4w6rhuqvhu5NrOOG7qeG6s+G7k2s44bq/bMOtNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy43YWHDocOgNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MsOK4bqr4buTazjhu6nhurPhu5NrOOG6v2zDrTjhu4dw4bq/OMWp4bux4bqgw6zhu5M44bq/d+G6tzjhurfhu5NsOOG7km3hu5NsOOG7hsO94bq/OOG7qmzhurfhu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Lhuq3hu5E4w6E5w6E5WzhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzjhur524buROMO1bOG7leG6tzjhu6ds4bq34buTbDjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOOG7geG7r+G7k2s44bq/bOG7mTjhu6ts4bq34buTazjhu5HhurPhuqA44bq/d+G6tzjhurfhu5NsOOG7h3nDuuG6vzjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzhscjjhu6vGsMO6OMO1beG7k2w44bunbG44w4DhurPhur84w7Thurnhu6c4xanhu7HhuqDDrOG7kzjhu6nDuThs4bu54buxOOG7q8awbjjhu6vhu7Hhu4tbOOG7h+G6pzjhu4d5w7rhur844bq+duG6vzjhu6jDuThs4bu54buxOOG7q8awbjjhu6vhu7Hhu4s4IMOKcDjDlWzhu5nhurc4bMah4bq/OEHhurU44bq+4buj4buTazjhu5NrbOG7izA44buH4bqz4buTbDhrbeG6szjDtOG6tTjhu4fhurPhu6c4w73hu5NrOOG6v+G6s+G6vzjhu6ttaeG7sTjhur9s4bux4bq74buTOMOq4bql4buZOGxwOEHhurU44buHecO64bq/OOG6v2Xhu6c4w4rhuqvhu5NrOOG7h3Dhur84xanhu7HhuqDDrOG7kzhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzhs4bu54buxOG7hur9sOOG7k+G6reG7kTjDoTnDoWFdOExt4buL4buTOOG7k+G6t+G6oFs44buTbG3DrOG7sTjDtWzhurPhur9sOGzhurXhu5NrOMO04bq1OOG6v+G6szjhu5NsxJHhu5NbOOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7q8awaeG7kzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjhu4fhuqc4w7Thuqnhu6c44buHYuG7q1s44bup4bu3OOG7gXbhu5NrOOG6v3bhu5E4w7Vs4buV4bq3OOG7p2zhurfhu5NsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44buB4buZOOG6t+G7k2w44buqbOG6t+G7k2w44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1044buSa+G7meG6tW04a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44bq/duG7kTjDtWzhu5Xhurc44bunbOG6t+G7k2w44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu4Hhu6/hu5NrOOG6v2zhu5k44burbOG6t+G7k2s44buR4bqz4bqgWzjhurfhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOOG6v+G7l+G7kzjhur/hu5U44buTbOG7ueG7k2s44bup4bqz4buTazjhur9sw6044burbWnhu7E4w6pt4buJ4buxOOG7k2x5ezjhur/DqeG7sTjhu6ts4bq34buTazjhu6vhu7U44buHcOG7k2tbOMOq4bq14buTOOG7q8aw4buX4buTOMOq4bqz4buTOMO1buG7k2w4w7R04buTOMWp4bux4bq34bqgOOG7q+G7tTjhu4dw4buTazjhu4Hhu6/hu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazjhur/hurPhur844bunbOG7l+G7k2s44bqt4buTOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjDtHThu5M44bq/d+G6tzjDtWzhurPhur9sOOG7qcOi4buTWzjhu5Ns4bq1OGzhurXhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOOG6t+G7k2w44buqbOG6t+G7k2x7OOKAnOG7qOG6s+G7k2s44burw6Lhu5k4w7Vs4buZ4bq3OGzGoeG6vzjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjhu4HhurXhu5NsOMawbWnhu5NrOOG6v2zhu5k44burw6nhu5NrOMO0dOG7pzjhu6vGsG444burbMO94bq/OOG7keG6tTjhur/hu5U44burbOG7iTjhu4fDreG7kzjhu6vhu7M44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhu6tsw7o4w6pv4buTbDjhu6tseXXhu5NrWzjhu5Ns4bu54buTazjhu5NreXVtOOG6v2zDsjjDqm3DreG7qzjhur/hu5U44buR4bqz4bqgOOG7keG7leG6v1s4w7Rt4buTbDjDtW3hu4vhu5M4bOG7mWLhur844bq/4buVOOG7q2zhu4k4w7ThurU44buRcOG7qzjhu4Phu5E4bMah4bq/OOG7qW3hu5NsOMOq4bq54bq/OOG7q23hu4nhu7E4bMah4bq/XTjFqOG7seG6t+G7kzjhu6vGsMah4buTazjhu5NsZeG7qzjDtOG6tTjDtWxzbThrw7ptOOG7h3nDuuG6vzjhuqI44burecO54buTa1s44buTbcOs4buROOG7h+G6t+G7kTjhu5FpOOG6v3fhurc44buRcm044buTa3l1bThB4bq1OOG7q8Oi4buZOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2s44bq/bOG7mTjhu5FybTjhur/hurM44buTbMSR4buTOOG7p2zhurPhu6s4bOG7seG6oDjhu6ttw6zhu5E44buT4bqt4buTazjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZ4oCdXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6tuG7seG7q2zhu5nGsDcyw4rhurVtOEHhurU44bql4buTbHs44bumbOG6t+G7kzhAxJHhu5MxL+G7pzI=

Bài và ảnh: Phan Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]