(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng xóm quê tôi bây giờ, trước mỗi ngôi nhà vẫn luôn là một cái ao lấp lánh, lung linh tăm cá. Nhưng mỗi lần trở về, tôi vẫn tần ngần đứng mãi đó, nhớ cái ao con con ngày xưa, bờ ao chưa được kè gạch, “quy hoạch” góc này tạo tiểu cảnh gì, góc kia thả xuống những gì, dùng bèo thật hay sen giả… Thực ra, cũng không thể nói rằng những cái ao mới tinh tươm, gọn gàng, bắt mắt được sửa sang, nâng cấp theo thời sống là không đẹp. Thậm chí nó còn rất hợp với nhà to, cổng rộng, sân vườn xây sửa khang trang. Dù thế, tôi vẫn cho rằng, hồn vía của ao chuôm thuộc về những bờ cỏ dại, những tiếng ếch kêu, đôi khi “ùm” một cái không biết giống loài gì vừa từ bụi rậm trong vườn quẳng mình xuống nước.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu4Hhu47Gr8ODR+G7qMOD4bqo4buew4NZ4buOxajDg+G7ouG7jlLhu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nDqkLhu6Lhu4zDgzvhu6Dhu5zDg1bDnUvDg1lUw5XDg0fhur4sw4Phu4zDleG7qHjDg1lXI8avSMOD4buc4bumw5XDg+G7ouG7jFTDlcOD4bui4buOQsODP0bhu6LDg+G7msOdVOG7osOD4buaQsOD4bucw5lZw4NI4bqqw5XDg+G6qOG7nsOD4bua4buA4buuw4Phu5rhuqrhu6Lhu454w4Phu5rDneG7ouG7jMOD4buaw5Xhu6Lhu47Dg1lF4bucw4NI4bqqecOD4buB4buOI+G7ouG7jMOD4buc4bumw5XDg+G7muG7huG7osODWVfhu7DDgz9NeMODWVTDlcODP0bhu6LDg1nhu4bhu6LDg+G7ouG7jOG7huG7osODw4094bui4buMw4Phu5zEkMOVw4PDjeG7oHjDg+G7ouG7jsavw4NI4bqqw5XDg+G6qOG7nsODSOG7nuG7osODSOG7nuG7osOD4bui4buMQizDgzsj4bqoeMODR+G7qMOD4bqo4buew4NI4buOI+G6qMODw40j4buqSMODxqDDqMOD4buMQ0jhu454w4PigJxWw50sw4Phu47hu55DSOG7juKAncOD4buM4bugSMOD4buiQizDg1lD4buew4NZw5VPw53Dg0hE4bui4buOw4Phu4zhu5B4w4Phu4zhu6BIw4PGoMOV4bqow4NZ4buORMODO8OdVeG7ouG7jMOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buM4buQeMODSeG7tOG7ouG7jMODR8Oo4buew4NZ4buO4buCWcOD4buO4bqoLMODWMOM4buiw4Phu4zDlUTigKbDg8O14buOJUjDg1fhuqh4w4NIQOG7ouG7jMODxqDhu45U4bui4buMw4NZ4buOT8OD4bui4bugw5XDg1fhurjhu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhuqrDlcOD4bqo4buew4Phu5zGr8OVw4NZw5Xhu6Lhu47Dg1kjxajhu5x4w4Phu4xR4buiw4Phu4xC4bui4buMeMODR8OJWcOD4bucw4lZw4PDjSPhu6pIw4NYKuG6qMODWOG6qOG7ouG7jHjDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG7gOG7rsODWeG7jsOM4buew4NZ4buO4buow5XDg1hV4bui4buMw4Phu5pCw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg8ON4buI4buuecODw7Xhu47hu4Lhu5zDg0jhu47DlMOD4bui4bugw4NIUOG7osODV+G7gFnDg+G7juG7quG7rsODP8avw5XDg+G7ouG7jkLDg1nhu554w4NI4buk4bui4buMw4NXw5nhu6Lhu4x4w4NY4bq+4buiw4M/I+G7qOG7osODO+G6vizDg1gq4bqow4PGoOG7juG6qOG7ouG7jMODWVfhuqjhu6Lhu4x5w4PhuqHhu7TDg1nhu45MeMODWVTDlcODP0bhu6LDg0jhu47hu57Dg1fhurjhu6Lhu4x4w4Phu47DmuG7osODP8OU4bqow4NI4bu44bqow4Phuqjhu57Dg0jhu47DnVThu5zDg1nhu47DncOZSMODP03Dg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0fhu6jDg0hSw4NJQ8OVeMOD4bui4buOJuG7ouG7jMODWcOVTOG7ouG7jMODTEjhu47Dg8agS8OdeMODw41Uw5XDg8ag4buOw5XDg+KAnOG7tOG7nOKAncOD4bucw5lZw4NI4bqqw5XDg8ag4buOVOG7ouG7jMODR8OVTFnDg+G7jMOVVeG7ouG7jMOD4bua4bueQsOVw4Phu4zhu5DDgz8k4bqow4NZJMODR+G7tsOVw4NX4buC4bucw4NZV+G7nuG7ouG7jMODPyPhu6jhu6LDg1bDneG6vOG7ouG7jMOD4buc4buQ4bui4buOw4M7w51V4bui4buMw4Phu6Ijxq9IeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqJJWeG7jsOd4bucR8ODw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqkxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6suG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bq2xILDgi/huq7huqThuqRJ4bqy4bqu4bq04bqu4bqw4bqy4bqyWeG6tOG6tOG6rMOC4bua4bqwLeG6ruG6tnnhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7geG7jsavw4NH4buow4Phuqjhu57Dg1nhu47FqMOD4bui4buOUuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6pMSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurLhurLhurbhuqLDgy/hu7nhur/DleG7ouG7jsOD4buOUeG6qHbDg2JD4buew4Phur/DleG7ouG7juG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7geG7jibhu6Lhu4zDg+G7okXhu5zDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg1nDneG7pMOVw4NZ4buOxajDg+G7gCx4w4Phu5pAw4NZV8Sow4NI4buO4buy4bui4buMw4NZVMOVw4Phu47hu4bDncOD4bui4buOI8OD4buww4Phu6Lhu45Cw4Phu5zDmVnDg+G7nOG7kOG7ouG7jnjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4buaxq/hu6LDg1jGr+G7nMODWVXDlcODw41Nw53Dg0nhu4bhu5zDg0nEkMOVw4NXw53DmeG7ouG7jMODw43DmuG7ouG7jHjDg0jDnVVIw4NIQizDg+G7nCPhuqjDg+G7osOJ4bui4buMecODw6rhu7JIw4Phu6JU4bui4buMw4Phu6Lhu45C4buieMOD4buc4bu04bqow4Phu4zDleG6quG7rsOD4buOQ1nDg1nhu47hu5DDg1jhuqjhu57hu6/Dg8O14buO4buQw4M74bug4bucw4Phu5pC4bui4buMw4NIQuG7ouG7jMODP8OJ4bui4buMw4M/xKh5w4PhuqNC4buiw4NU4bui4buMw4NYSsODw43DlcODR8Oow4Phu4zhu6bDg+G7ouG7jCPhu6pIw4Phu5pL4buiw4Phu6Lhu4xC4buiecOD4bqjQuG7osODR0LDg1bDneG7hCzDg1bDneG6qOG7ouG7jMOD4buM4bqq4bui4buOw4Phu5pL4buiw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NJxJAsw4Phu6Lhu7LDlcODO+G6qMODxqDDlUzhu5zDg0jhu7jDlXjDg0hC4buew4Phu5rhuqrDg1nhu45U4bui4buMeMOD4bua4bqqw4NHQ0jhu47Dg8ONQuG7osODw41Pw4NJJcODWVcmw4Phu5pC4bucw4NI4buO4buAWcODw41VWXnDgz7DlcOD4bui4buO4bqo4bui4buOw4Phu6Lhu47hu4jhu6J4w4PGoOG7jlLDjMOD4bucQ+G7ouG7jsOD4buOxajhu6LDg1nhu47hu5DDg8ONw5XDg0fDnVThu6LDg0fhuqrhu6LDgz/hurpZecODw7VX4buow5XDg0hQ4buiw4NZVcOVw4PDjeG7gFnDg8ONxJDDg8ONw5XDg0jhu47hu6rDg+G7jsOdLE7hu6J5w4Phu4Hhu47huqjhu6Lhu47Dg1nhuqgseMOD4bui4buO4bqo4bui4buOw4Phu5zDiVnDg+G7nMOd4bqow4PDjSPhu6pIw4Phu5zGr8ODWeG7iuG7rsODw43DmuG7ouG7jMODV+G6qMOdw4NI4bu44bqow4NJ4bq+4buiw4Phu5zhuqjhu6Lhu4zDg0fhuqrhu6LDg1nhu47hu5DDg+G7ouG7jMOaw5XDg0hEw4NHw53hu6TDlcODSOG7juG7qnjDg+KAnDvhuqrhu57igJ3Dg+G7mkPDlcODSOG7juG7nsOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu5rEqHjDg0jhu6Dhu67Dg+G7ouG7juG6ulnDg1nhu45L4bucw4PDjcOa4bui4buMw4NWw51Cw4NZ4buA4bucw4NH4bqq4bui4buOw4NI4buO4buew4NI4bue4buiecOD4buB4buOQsOD4buiQuG7nsODSEDhu6Lhu4zDg0jhu6DDg1Thu6Lhu4zDg0dCw4Phu6LDmcOVeMOD4bui4buM4bueQ8OV4oCmw4PDjU/Dg1lXVOG7ouG7jMODSOG7jiThu6Lhu4zDg+G7ouG7jkLDg0gq4bqoeMODSOG6quG7nMODR8SQeMOD4bui4buOI+G7ouG7jMODxqDhu45U4bui4buMw4PhuqjDlcODWVdU4bui4buMw4NZV8Sow4NI4bue4buiecODw6pAw4NZV8Sow4Phu5zhurpIw4Phu6Lhu47DlUvhu6LDg0jhu45DLMOD4bui4buORCx4w4Phu6Lhu4zhu47hu5JI4buOw4NJQ8OVeMODSOG7gMOdw4NI4buOw5TDg+G7ouG7juG6qMOd4oCmw4Phu47Dk8ODP+G6qOG7ouG7jMOD4buaS+G7osODWcOVTOG7ouG7jMODxqDhu47hu6BIw4NZ4buO4buQw4Phu5zGr8OVw4NH4buSw4Phu4xRw5XDgz9Nw4NWw53hu7DDg1lX4bqqSOG7jnnDg8OhQsOD4bui4buM4bueQ8OVw4Phu7DDgz/Gr8OVw4Phu4zDleG6qMODw43hu5Dhu6Lhu47Dg1kkw4PGoOG7jsOVw4NZVMOVw4NIUOG7osODR+G7innDg+G7j8OdVVnDg+G7ouG7jEIsw4NHQsODSOG7juG7mMODVsOd4bqo4bui4buOw4NWw53hu4Thu6LDgz/DlU5Iw4Phu6Lhu45CeMODSOG7juG7nsODw41M4buiw4PGoOG7jsOVw4NIROG7nMOD4buMw5XhuqpIw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0hQ4buiw4M/w5VOSMOD4buM4buQw4Phu6Im4bqow4NHQsODV+G6qMODPyPhu6jhu6LDg+G7ouG7juG7pMODSFLDg0lDw5V5w4PhuqPhu6DDg+G7mkLDg0hU4bui4buMw4M/w5VOSMODVsOd4bqo4bui4buOw4Phu6JF4bucw4NYw51VWcODWeG7juG6quG7ouG7jMOD4buaQuG7nMODxqDhu45U4bui4buMw4Phu45MWXnDg8OhQuG7osODWeG6qCzDg+G7jOG7hizDg+G7jMOdw5lIw4NI4bu44bqow4NHQsOD4bui4buO4bukw4NIUsODWSTDg+G7jFVIw4NI4bq+LMOD4buiUcODWcavw5XDg8ag4buO4bueROG7ouG7jsODw43hu4BZw4PGoMOV4bqoeMODxqDhu47DlcOD4buiQuG7nsODWcavw5XDg0jDnVXDlcODPyPhu6jhu6J4w4NWw53huqgsw4Phu5pDw5XDg8ON4bueQ+G7osODw43hu4bDncODw43EkMOD4bua4buA4bucw4NZ4buA4bucw4NIUnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoeG7qMOD4bqo4buew4NZ4buOxajDg+G7ouG7jlLDgz/Gr8OVw4Phu5zDmVnDg0jhur4sw4NYw53hu6Lhu4zDg+G7ouG7jlJ4w4NH4bu2w5XDg+G7nOG6vizDg1fDlMOdw4NXw5RZw4NZw5VM4bui4buMw4NI4buOw5Xhu5zDg+G7ouG7nuG7onjDg+G7muG7tOG7nMODSOG6vizDg+G7ruG7jsOo4buiw4PDjcOM4buiw4NI4buOw5Thu6LDg1fDmsOVw4NF4buiw4M/RuG7osODSFDhu6LDgz/hu5LDg0jhu47huqpZ4oCmw4NIw51V4buiw4Phu47hu7JZw4NZw53hu6TDlcODWeG7jsWow4Phu5zDmVnDg0jhuqpI4buOw4Phu5pDw4Phu5rhu7Thu6Lhu4x5w4PDqkDDg1lXxKjDg8ag4buK4buew4PDjcOVw4NI4buOxajDlcODWSTDg0fhu6jDg+G6qOG7nsOD4bui4buOQsOD4buiUcODO8OdLEvhu6LDg1jhuqjhu6Lhu4zDg+G7ouG7jkLDg8agw5Xhuqh5w4Phur/hu6bDlcOD4buMw5XhuqjDg8ON4buQ4bui4buOw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg0fhu6jDg+G6qOG7nsODxqDhu47huqpIw4NHw5VOWXnDg+G7geG7jkLDg+G7okIsw4NI4bugw4Phu4zDlULhu6LDg+G7juG7nuG6qMOD4bucI8av4buuw4M/QuG7ouG7jMODI8Wo4buceMODP+G7nsODP8OMw4NH4buGLMOD4bue4bui4buMw4NZPUjDg0jhuqrhu6Lhu47Dg+G7nOG7tOG6qMODP8Wow5XDg+G7nOG7gll5w4Phu4Hhu45Cw4PGoMOV4bqow4NI4bugw4NI4bq+LMODSOG7juG6qCzDg8ONxJDDg+G7jkxZw4Phu5zhu7ThuqjDg1bDnUTDgz9Cw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NWw51Ew4Phu6Lhu4zhu57hu6LDg+G7ouG7juG7gFl4w4Phu5xR4bui4buMw4Phu6Lhu47hu4BZeMODSOG7jsOU4buiw4NZV8OJ4bui4buMw4Phu45MWcODV8Oaw5XDg0hQ4buiw4NZV8OM4buew4NZ4buC4buiw4NIQuG7ouG7jsODSOG6qOG7nnnDg8O1V8Sow4NI4bue4buiw4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMOD4buMw4nhu6LDgz/Gr8OVw4NZV1DDg+G7ouG7jOG7juG7kkjhu47Dg0lDw5V4w4NZ4buAWcODSETDg0nDlcOT4buiw4NX4bqow4NWw53huqjhu6Lhu47Dg0fhu6jDg0jhuqjhu555w4PDtVfDqOG7nsODWMOd4bui4buMeMODWVfDqOG7nsODxqDhu45MeMODWVfDqOG7nsODSOG7juG6qCzigKbDg1fDmsOVw4NZ4buO4buQw4Phu7LDg1nDleG7nMOD4bua4busw4NI4buO4bq+4buiw4NZUOG7nMODO8OdVeG7ouG7jMOD4buiI8avSHnDg8Og4bugw4PDjT3huqjDg0jhu44j4bqow4PDjSPhu6pIw4NX4bqow4NI4buOxajDlcODSOG7tOG7ouG7jMODP+G7kMODVOG7ouG7jMODR0LDg0fDiVnDg1lXVOG7ouG7jMOD4buiw5rDlcODSOG6quG7nHjDg1nhuqgsw4NI4buO4bq+4buiw4Phu6Lhu4w94bqow4Phu6Lhu4zhuqosw4NZ4buOTMOD4buiQuG7nnjDgz8k4bqow4PDjcOd4buiw4Phu5oq4bqow4NXxajhu5zDgz8k4bqow4NI4buO4bq+4bucw4Phu5pL4buiw4M/4bqqSOG7jnjDg1nhu44qw4M7w4zhu5zDg0jhu6DDg0jhu47huqosw4PDjSPhu6rhu5zDg8ag4buOVOG7ouG7jHjDg+G7muG7skjDg1jhuqjDncODR+G7tOG7ouG7jMODR+G7tOG7ouG7jHjDg+G7huG7nMOD4buG4bucw4Phu5pC4bui4buMw4M74bug4bucecOD4buN4bq6WcODSOG7juG7mMOD4bui4buM4buOw4zDg1nDlUzhu6Lhu4zDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4buMw5VCw4M/QsODWVfEqMODSOG7nuG7onnDg3BCw4NXw5rDlcODWSThu6Lhu4zDgztUw4Phu6Ijxq9IeMODSOG7juG7gsOdw4Phu6Ijxq9Iw4Phu5zhu7JIw4NZJMODR+G7qMOD4bqo4buew4Phu5pL4buieMOD4buOw4lZw4M/QuG7nsODw43huqrhu5zDg0jhu47huqosecODw7LDneG6qsODWVcj4bqoeMOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu5rGr+G7osODP03Dg+G7ouG7jkJ4w4NZ4buO4buALMOD4bucw5lZw4NH4buow4Phuqjhu57Dg1lXxajhu6LDg1lXI+G7qll4w4NI4buOw5rhu6Lhu4zDg0jhu47hu4rhu57Dg0nhu4DDncODP0xZw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NHI8avSMODSOG7juG6vuG7onjDg0fDlUxZw4Phu6Lhu4zhuqgsw4Phu6Lhu45Cw4NI4bugw4NI4buOw50sTuG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoOG7juG7suG7ouG7jMODWVTDlcODSOG7jiPhuqjDg0fhuqjhu57Dg+G7jMOV4buow4NI4bq+w53Dg0jhuqp4w4NJ4bu0w4Phuqjhu57Dg0jhu6DDg0hEecODcMavw5XDg1lXxKjDg0jhu57hu6J4w4PDjeG7oMOD4buaQsODP8OVTkjDg+G7nOG7gFnDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6J4w4NI4buO4bq84bui4buMw4PDjT3huqjDg+G7okLhu57Dg8ON4bu4w4PGoMOVS+G7osODWVfhu5B5w4PDteG7gFnDg0hEw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NZV1DDg0jhu47FqMOVw4NIPcOD4buu4buORMOVw4Phu5pCw4NXI+G7qlnDg8ONw53hu6TDlXjDg1lXVeG7osODWeG7kOG7nHjDg0jhu45DLMOD4bui4buORCx4w4PGoOG7juG7oEjDg0gj4buow5V4w4Phu5xMw53Dg+G7nOG6quG7nuKApsODw41M4buiw4NHxJDDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODV+G6qHnDg+G7geG7jiPhu6Lhu4zDg0jDnVXDlcOD4buiReG7nMODWeG6qlnDg+G6qOG7nsOD4buaQ8OVw4Phu5pCw4NI4buOw50sTuG7osOD4bucQsODxqDhu45U4bui4buMw4NI4buG4buiw4Phu5rhu6jDlcOD4buc4buow5XDg+G7jFHDlcOD4buiQuG7nnjDg1nhu4BZw4NZ4buORCzDg+G7mkDDg1lXxKjDg1lX4bue4bui4buMw4M74bug4bucw4Phu5pC4bui4buMw4NYSsODO+G7suG7nMODO8OUWXjDg1nhu7Lhu5zDg1nhu7bhu5zDgzvDjOG7nMODWMOdVVnDg+G7ouG7jEIsw4NYw51VWcODR8Od4bukw5V5w4Phu4Hhu44jw4PDjcSQw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buaTnjDg0g9w4NZ4buO4bqq4bui4buMw4NI4buOQ+G7rnjDg0nhur7hu6LDg+G7mkLhu6Lhu4zDg0jhu6DDg0fhu4Lhu6LDg0fhu5LDncODO8OdVMOVw4Phu6Lhu4wj4buqSMODw41M4buiw4Phu5zhu4Asw4NIQOG7ouG7jMODWErDgz9Nw4NZ4bqqWcOD4bqo4buew4M/QsODWeG6qlnDg0hEw4Phuqjhu57Dg+G7jkLhu6Lhu4zDgzvhu6Dhu5x5w4Phu4Hhu4xCLMOD4bui4buOQsODWVTDlcODWeG6qlnDg+G6qOG7nnjDg1nhu45Pw4Phu6JC4buew4Phu5zhu4jDg1lUw5XDg0hA4bui4buMw4PDjcOaw4Phu5zDmVnDg0jhu45Tw4M7VMOVeMOD4bui4buAw53Dg+G7gOG7nMODSOG7jsOow4M74bqo4bui4buOecOD4bqrQ+G7nsOD4buiTOG7rsODSULhu6Lhu47Dg0nhu7bhu5zDg1jDnVVZw4Phu6JF4bucw4NI4buO4buow4NZTFnDg8ONTOG7osOD4buM4bugw5XDg0fhuqrhu6Lhu47Dg0jhu44j4bui4buMeMODw43DmsODO1TDlcODP0LDg+G7ouG7jEIsw4NZ4bqqWcOD4bqo4buew4Phu5pCw4M/w5VOSMODw43hu4bDncODWcOVS+G7osODSOG7huG7osODw41M4buiw4NZ4buOPcOD4buMQ+G7nsOD4buiTOG7rsODVsOdLsODR+G6qsOdw4PDjSPhu6pIw4NZV8Oa4bui4buMw4NZV1FZeMODWELhu6Lhu4zDg1hELMODSOG7jsOdw4NZ4bueQuG7onnDg8Og4buOw6jDgzvhuqjhu6Lhu47Dg0dCw4NZVMOVw4Phu47huqrDlcODWVdL4buiw4PDjcOaw5V4w4M/JOG6qMOD4buO4bqqw5XDgz8k4bqow4NJQyzDg0jhu47huqrDncOD4buu4buORMOVw4NI4buOUeG7osOD4bua4bqqw4Phu4zDlULDg0jhu57hu6Lhu4x4w4Phu47FqMOVw4Phu6Lhu4xEw4NYw4lIw4M/QuG7ouG7jHjDg8ag4buOw5XDg+G7ouG7gMOdw4Phu6Ijxq9Iw4Phu5zGr8OVw4PDjSPhu6rhu5zDg+G7jiPFqOG7ouG7jMODP0LDg+G7ouG7jFFZw4Phu47hu4LDnXnDg8OhQsODSeG6uuG7osODSVDDgzvhu57hu6Lhu4x4w4Phu6Lhu4zhu55E4bui4buOw4Phu5pDw5V4w4PDjcSQw4NZ4buO4buALMODSOG7juG6qsOdw4NZ4buOw4zhu57Dg+G7mkDDg1lXxKjDg0jhu45DLMODWSTDg1gj4buo4buiw4PDjcOaw5XDgzvDnVXhu6Lhu4zDg1nDlFnDg0fhu6jDg+G6qOG7nsODO8OM4bucw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg+G7msav4buiw4PDjcSQw4NX4buC4bucw4NX4buSSOG7jsODWeG6qlnDg+G7oiPGr0jDg+G7juG6qCzDg0jhu44j4bqoeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7geG7jEIsw4NZ4bqqWcOD4bqo4buew4Phu5rDnVThu6LDg+G7mkLDg+G7ouG7jEIsw4Phu47DmcOVecOD4bq/QsOD4bui4buMQizDg+G7jsOZw5XDg+G7gCzDg+G7sMODVsOdS8ODWVTDlcODxqDhu4rhu57Dg8ONTOG7osOD4buOTFnDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg0jhu45D4buueMODWSTDg+G7ouG7jkLDg+G7okIsw4NY4bqo4bui4buMw4Phu6Lhu45Cw4Phu6JRecODw6Dhu47DnSxO4buiw4Phu5pC4bui4buMw4NI4buOw50sTuG7osOD4buiI8avSHjDg0jhu47DnSxO4buiw4NHw51U4buiw4NZQsOdw4NH4bqq4buiw4NHw6h4w4NHw51U4buiw4NZ4buO4buy4bui4buMw4NH4bqq4buiw4Phu5zhu4hZ4oCmw4M7VOG7osODO+G6qOG7nsODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nDlUzhu6Lhu4zDg+G7oiPGr0jDgztVw5XDgztEw4NZJMOD4buM4buGw53Dg1hQ4bui4buMw4PDjeG7pMODV+G6qMODxqBL4bui4buOw4Phu5wjxajhu6Lhu4x4w4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buOxajDlcODR+G7tOG7osOD4buO4bue4bqow5XDg+G7osOa4bui4buMeMOD4bui4buM4bqow5XDg+G7ouG7jOG6qsOV4oCmw4Phu4Hhu47Gr8OD4buOI8Wo4bui4buMw4M/4buSw4NZ4buK4buuw4PGoOG7juG7nsOD4bua4bqqw4Phu4wk4bui4buMw4Phu5rhuqrDg+G7ouG7jOG7jk54w4NI4bqqw4NJw5VMSMODxqDhu47hu57Dg+G7muG6qsOD4buu4buOw6jhu6LDg8ONw4zhu6LigKbDg8Og4buO4buYw4Phu5rhu57huqjhu6Lhu47Dg1bDneG6qOG7ouG7jsODR+G7qMOD4bqo4buew4Phu6Lhu45Sw4Phu5zDmVnDg+G7muG7skjDg+G7mkLDg8agw5VM4bucw4PDjeG7uMOD4bua4bqqw4NI4buO4buew4Phu5zhu6Dhu6LDg8ag4buO4buew4NXw5rDlXnDg+G6qyThu6Lhu4x4w4Phu6Lhu4zhu45Ow4NH4bqo4buew4Phu4zDleG7qMODSEDhu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg1lXw5rhu6Lhu4zDg+G7sMODWcOUWcODR+G7qMOD4bqo4buew4Phu5xD4buiw4NIw51Vw5XDgz8j4buo4buieMODw43huqjhu6Lhu4zDg8ONxajhu5zDg0dU4bui4buMw4NXJUjDg1fhu6x5w4PDquG6qsOD4buu4buOw6jhu6LDg8ONw4zhu6LDg+G7nOG7tOG6qMODw41U4bui4buMw4PGoOG7juG7oMODWcOdVVnDg+G7mkLDg0fhu7DDlcODw43EkMODw43DlU/hu5zDgzvDnSxMWcOD4bui4buOJuG7ouG7jMODVsOdRMOD4buMw5VCw4NI4buOw5Thu6LDg1fhu7ZIeMOD4buu4buORMOVw4M/w5Xhu6LDg0hC4bui4buOw4Phu6JC4buew4NZV0vhu6LDg0jhuqjhu554w4Phu5rhuqrDg0hQ4buiw4NH4bqq4bui4buOw4NZxKh4w4Phu4494bui4buMw4NI4buOw5VMSMODV+G7pMOD4buc4bq+LMODP0Lhu57Dg+G7nELDg1nDnVVZecODw6BA4bui4buMw4NI4bugw4PGoOG7jsOVeMODWOG7qsODSOG7juG6qsOdw4NY4buELMODSOG7juG6vuG7onjDg0dCw4Phu6Lhu4zhu55Dw5XDg0dE4buew4NZVMOVw4Phu5pL4buiw4PDjcOaw5XDg8agw5VM4bucw4Phu5rhuqrDg+G7jEXhu6Lhu4zDg+G7muG7oFnDg8ON4bqqLMOD4buiw5rDlXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoOG7juG7suG7ouG7jMODWVTDlcOD4bui4buO4buC4buiw4Phu5zhurpZw4NZw53hu6TDlcODWeG7jsWow4NH4bq44bui4buMw4NH4bqo4buew4PGoCnDg+G7osOVTuG7nMODSOG7jiPhuqjDg0fhuqjhu57Dg+G7jMOV4buow4Phu67hu47huqjDlcOD4bui4buOQ1l5w4PDoULDg1lUw5V4w4M/RuG7osODWFXhu6Lhu4zDg0jhu7Thu6Lhu4zDg0dVw4Phu5zhu4jDg1lX4bue4bui4buMw4NIReG7osOD4bui4buOQsODOyPhuqh4w4Phu6Lhu44j4bui4buMw4PDjcSQw4Phu5rhur7DncODxqDhu45U4bui4buMw4NX4bqow4M/I+G7qOG7osOD4bui4buO4bukw4NIUnjDg0hC4bui4buMw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0nhuqrhu5zDg0cjxq9Iw4M7w51V4bui4buMw4NI4buGw53Dg+G6qOG7nnnDg+G6veG7jlThu6Lhu4zDg0hQ4buiw4PDjT3huqjDg0jhu47huqrDncOD4buiQuG7nsODWFXhu6Lhu4zDg8agTcODR0vhu6LDg8ONT8ODR0LDg+G7ouG7juG7qMODWVdU4bui4buMw4NHTOG7rsOD4buaKuG6qHjDg1bDneG7sMODWVfhuqpI4buOw4M/4buQw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NZV1DDg+G7ouG7jOG7juG7kkjhu47Dg0lDw5V5w4PDtVfhu57hu6Lhu4zDg1lXw5TDg+G7ouG7jsavw4Phu6Lhu4xCLMODSELhu6Lhu4zDg+G7nOG7qMODSeG7huG7onjDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1lUw5XDg1nDleG7onjDgz9OWcOD4buiw4nhu6Lhu4zDg0jDnVXDlcODSOG7tOG7ouG7jMODWErDg0jhu6DDg0fhu6Dhu6Lhu4zDg0nhuqrhu6Lhu4zDg+G7nOG7kOG7ouG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ON4bugeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6osODWFks4buaw4zGsOG6olnDjDtZLeG6qOG7msOV4buM4buidsODV8OV4buM4buOWXfhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDtUThu6LDgz9F4buiw4NI4bu44bqow4PDqibDg+G6v+G6qMOV4bu3L1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7ty/hu67hu7k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]