(vhds.baothanhhoa.vn) - Bây giờ là tháng Chạp. Buổi sớm, tôi nhìn ra bầu trời, mùa đông vẫn khoác tấm áo choàng màu xám, hàng cây bên hông nhà chĩa lên trời những cánh tay khẳng khiu, trơ trọi, thi thoảng mới có vài chiếc lá vàng sót lại đung đưa trong gió. Ở quê giờ này, chắc nội đang khom lưng quét sạch khoảnh sân gạch sạch tinh tươm để cho mẹ phơi cà rốt, củ cải muối chua đón tết. Mấy cây mãng cầu, cành ghé vô tận sân lòa xòa, vài bận ba bảo chặt đi cho lá khỏi rụng nhưng nội không chịu. Nội bảo cứ để vậy mùa hè mà lấy bóng mát, sân thì nội quét hàng ngày được. Cứ đúng dịp tháng Chạp là nó bắt đầu rụng lá, rụng lớp này tới lớp khác, không ngớt khiến nội quét không xuể. Nội vun lá khô thành đống chất ở góc vườn, dăm mười bữa mới đốt một thể.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdtTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu3xq/hu6BN4bup4bu34bq+4buY4buS4bu34bq+4buU4bu3QMOM4bu34buG4bue4buq4bu3w5ThurLhu7fhur7hu67hu5JL4bu34buSUE3hu7fDlUzhu6Lhu5JL4bundi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1dzTEkCThu7dLTVXhu7fDlOG6tOG7t+G7qkzhurLhu5JL4bu3NUzDguG7puG7q+G7tzThu7BRTeG7t+G7qFThu5Dhu6nhu7fhu6rhu6JN4bu34buSTE/hu5Lhu7fGr+G6tuG7t8OKw4nhu7Dhu7fhu6rGr1VN4bup4bu34buQ4buu4bq24bu34buG4bui4buSS+G7t0Dhurzhu5Lhu7fDlUzhu5jhurLhur7hu7fhu6pF4buQ4bu34bqy4buY4bu34bq+TOG7mOG6tOG7kkvhu7fhu5DhurThu7Dhu7c94bqy4buQ4bup4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhur7EkCThu7fDiknhu5Lhu7dM4bui4buSS+G7t+G7kkzhurThu7fhur5M4buM4bq24bu3w5RJ4buS4bu34buqxq9VTeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+4bqy4buSTOG7t+G7quG6tiThu7fDlUxD4buSS+G7t8OVTE3hu7Dhu6nhu7fhu6rGr1Phu7fhu6rGr8agTeG7qeG7t+G7qkxN4bu34buqTOG7mOG6pOG7kkvhu7fhu5BUTeG7t+G6vuG7lOG7t0DhurRN4bu34bq+TE3DjeG6vuG7t8OU4bqy4bu3QOG6tOG7kkvhu7fhu6jhu5Thu6rhu7fDlMOCTeG7t+G7huG7sOG7kkvhu7fhu4ZZ4bq24bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3S03hu5Thu6vhu7fhu4vhu7fFqOG7sEnhu7dLTVXhu7fhu5LhurQk4bup4bu34bq+TOG6qOG6vuG7t+G7klBN4bu34buG4bq24buSS+G7t8OVTOG7mOG7kOG7t8OUWeG7kkvhu7fFqOG7sOG7hOG7quG7t+G7qMOC4bq+TOG7t8OVTOG7mOG6pOG7kkzhu7fhu6jEkOG7kuG7t0vDguG6vkzhu7fhu6jDguG6vkzhu7fhu6pN4buSTOG7t+G7qllT4buQ4bu34buG4buI4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kEbhu7fhu6ZMU03hu7fhur7hurThu7fGr+G7nuG7quG7qeG7t+G6vlfhu7fhur7huqRN4bu34buQ4buw4bueTeG7t+G6vkzhu7Dhurbhu7fhu4bhu5Thu5Lhu7fhu6rDjeG7quG7q+G7t8SRRSThu7fhur7EkCThu7fhu5Dhuqbhu5JL4bu34bq+w4nhu7Dhu6nhu7fhur7hurThu5JM4bu3S0zhu4Thu7dA4bui4bu34buq4bq44buS4bu34buoxJDhu5Lhu7fDlOG7luG6tuG7tz3hu5bhurbhu6nhu7dA4bq0TeG7t8OK4bq44buS4bu3w4rhurbhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G6vkxC4buq4bu34buGTeG7t+G6vkzhu5jhu7fDlOG6suG7t8OVTOG7mk3hu7fGr1bhu5JL4bu34buSTFnhu5JL4bu34buSUE3hu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+TMOT4buw4bur4bu3ZVBN4bu3w4rhuqThu5jhu7fhur7DneG7t+G7huG7iOG7t0Dhurgk4bu34buQ4buu4bq24bu3TMOo4bu34buQ4bq04bu3w5RFJOG7t8OK4buU4buSS+G7t+G7kOG6suG7quG7qeG7t+G7qMSQ4buS4bu34buqTE/hu7fhu5JQTeG7t8Wo4buw4buE4buq4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu5JL4bq0JOG7t+G7hlnDmuG6vuG7q+G7tzXDneG7t+G7huG7rOG7kkvhu7fhu4DDk+G7puG7t+G7qkzhurLhu5JL4bu3NUzDguG7puG7t8OU4bq04bu34buS4buU4bu3w4rhuqjhu6rhu7fhu4bDieG7sOG7t8avVuG7kkvhu7fDlOG6suG7qeG7t8avVuG7kkvhu7fDlFThu6bhu7fhu5LhurQk4bu34buqVE3hu7fDlFThu6bhu7fDlUzhurLhur7hu6nhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buSS1Thu6rhu7fDlUxNw43hu5Lhu7fhu5JQTeG7t8Wo4buw4buE4buq4bu3w5VM4bui4buSS+G7tz3hu7Dhu4jhu6vhu7dlUE3hu7dA4buw4buS4bu3w5ThurLhu7fDlUzhu6Lhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7huG7nuG7kkvhu7fhur5MReG7quG7t8OZ4bu3S+G7lOG6vuG7t0BZVeG7kuG7qeG7t+G7gOG6rOG7kOG7t+G7kFlVTeG7t8OK4bu44bq24bu34buQVE3hu7fhu4bhu57hu6rhu7fhu5BQ4buq4bu34buqTOG7iOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu4Dhu6pM4buw4buQw4rhu7dNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu3w4Phu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fDgOG6sOG6sOG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgeG6osOBL0HEgsSC4buA4bqiQeG6ouG7ucOAQcSC4buq4bqiw4PhurBBw5Thuq4tQeG6ouG7q+G7juG7pkvhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu3xq/hu6BN4bup4bu34bq+4buY4buS4bu34bq+4buU4bu3QMOM4bu34buG4bue4buq4bu3w5ThurLhu7fhur7hu67hu5JL4bu34buSUE3hu7fDlUzhu6Lhu5JL4bun4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7tcOD4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XDgOG6sOG6sOG7teG7ty93xJFN4buSTOG7t0zGoOG6tsWp4bu3xJHhu6s2di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2NM4bui4buSS+G7t+G6vkzDkuG7t+G6vuG7lOG7t+G6vsSQJOG7t+G7kOG6puG7kkvhu7fhur7DieG7sOG7t+G7kOG6tOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlOG7mMOCTeG7t+G6vsSQJOG7t8OVTOG6suG6vuG7t+G6vljhu5JL4bu34buG4bug4buSS+G7t8OU4buYw4Lhu6rhu7fGr1bhu5JL4bu3w5ThurLhu7fDlUxN4bu34buqTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu3QOG7suG6tuG7t+G7qOG6tuG7kkvhu6vhu7dt4buiTeG7t+G7qkzhurbhu5Lhu7fDlOG6suG7t0tP4bu34buQ4bq04bu3xq9W4buSS+G7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fFqOG7sOG6suG7t+G7qkzhu4jhu6nhu7fhu5Dhu67hurbhu7fhu4bhu6Lhu5JL4bu3S0/hu7fhu5DhurThu7fDlUzhuqjhur7hu7fhu5JLTE3hu4rhu6rhu6vhu7dlUE3hu7fhu5JM4buC4buY4bu34buQ4bqo4buq4bu34bq+WVVN4bup4bu34buqw4Lhu5jhu7dM4buU4bq24bu3w5ThurThu7dA4bq4JOG7qeG7t8OU4bqy4bu3QOG6tOG7kkvhu7fGr1bhu5JL4bu3QMOM4bu34bq+UE3hu7fhu4bhu4jhu7fhu5JMWVXhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buQw4nhu5Dhu7c94bq24buSTOG7t+G7kMag4bq+4bu3w5RJ4buS4bur4bu3NeG7mOG7kuG7t+G7kktZVU3hu7dM4bq2JOG7t+G6vsSQJOG7t+G6vuG7nk3hu7fhu4bDjOG7sOG7t+G6vsOJ4buS4bu34buq4buiTeG7t8OU4buwJOG7iuG7kuG7t8Wo4buw4bq24bu34buS4bqs4buQ4bu34buqTOG6suG7kkvhu7fDlUzhuqjhur7hu7fhu5JLTE3hu4rhu6rhu7fhu5BUTeG7t8OUVOG7kuG7t8OUSeG7kuG7t0DhurThu7fhu6rGr1nDmeG7kkvhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7hlnDmuG6vuG7q+G7t2VM4bu44buSS+G7t+G7kkvhurQk4bu34buqTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu3w4pJ4buS4bu34buSUE3hu7fDlOG6tOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buSS+G6tCThu7fhu5JL4bq44bum4bu34buqxq/hurThu5Lhu7dMw4Lhu5JM4bu34bumTOG7rOG6vuG7q+G7t23hu6JN4bu34bq+4buU4bu34buqTEnhu5Dhu7figJxATeG7iuG6vuG7t8OU4bq04buQ4oCd4bup4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7dATeG7iuG6vuG7t+G7klBN4bu34buo4bq2TeG7t0BC4buq4bur4bu3Y0xN4bu34buqTE/hu7fhur5Mw4Ik4bu34buGTeG7t8OURSThu7fhur7hurThu5jhu7fDlOG6suG7t+G6vkzhu7AkSeG7kuG7t+G7gFbhu5JL4bup4bu3w5Thu6zhur7hu7fDlMOCTeG7t+G6vkzDgiThu7dA4bq04buY4bu3w4rDjeG7puG7t8OURSThu7fDiuG6uOG7quG7t8OU4bu24bq24bu34bq+TOG7mOG7t+G7klBN4bu34buG4bue4buq4bu3w5ThurLhu6vhu7dk4bus4bq+4bu3w5VM4bqy4bq+4bu34buqTE/hu7fhur5Mw4Ik4bu34buqVE3hu7fhu4bhu57hu5JL4bu3xq9T4buQ4bu3xq/hu6zhu6rhu7fhu5BQ4buq4bu34buS4bqo4buQ4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu5Dhu6BN4bu3w5Thu7bhurbhu7fhu4bhu4jhu7fhur5M4buY4bu3w5ThurLhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu4ZZw5rhu5Dhu7dMU+G7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdlUE3hu7dA4buw4buS4bu3w5ThurLhu7fDlUzhu6Lhu6nhu7dA4buw4buS4bu34buG4bqy4buQ4bu34bq+4bua4bu34buAw4JN4bup4bu34buq4bq04buw4bu3w5ThurLhu7fhur5M4buw4bueTeG7qeG7t+G7quG6tOG7sOG7t+G6vuG6tuG7sOG7qeG7t+G7quG6tOG7sOG7t+G7gOG7suG6tuG7q+G7q+G7q+G7t+G7qkzhurThu5JM4bu34buQUOG7quG7t+G7huG7nuG7kkvhu7fDlFThu5Lhu7fGr+G7oE3hu7fDiuG6qOG7quG7t+G7hsOJ4buw4bu34buG4bue4buq4bur4bu3NOG6tuG7mOG7t8OUw4nhu5Lhu7fhu5JMWeG7t+G7kFDhu6rhu6nhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu3w5VMTeG7t+G7huG7nuG7quG7qeG7t+G7klBN4bu3w5VJ4buw4bu34buq4buiTeG7t8OU4buuTeG7tz3hurbhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t8OU4bu24bq24bu34buSTFnhu5JL4bu34buqTuG7kkzhu7fhu6rhu6JN4bu3QOG7nuG7kuG7t0xNw43hu7Dhu7fDlSrhu6nhu7dZU+G7kkvhu7fhu5JLw4Lhu5JM4bu34bq+TEPhu5JL4bu34buSS0zhu4Lhu7fDlFVN4bu34buSUE3hu7fhu5DhurThu7fhu6pMTuG6vkzhu7fhu4bDneG7kkvhu7fhu6pM4bq44buq4bu3S8OJ4buS4bu34buG4buI4bu34buSTE/hu5Lhu7fGr+G7nOG7t+G7quG7suG7kkvhu7fhu4bhu57hu5Dhu7fDlOG7tuG6tuG7t0DhurThu7dM4buE4buq4bu34buq4buY4bqy4buSS+G7t8OUSeG7kuG7t8OVTE3hu7fhu6pMRSThu7fhur5M4bus4buSS+G7t8OK4buu4buSS+G7t8OUSeG7kuG7t+G7kMOC4buSTOG7t+G7kEjhu6vhu7c04bqo4buq4bu34buGw4nhu7Dhu7fDlOG6tOG7t+G7kkvGoOG7kuG7t8OU4bu24bq24bu34buSTOG7muG7t0BUTeG7t8OUxqDhu5Lhu7fDlUzhu5RN4bu34buQ4bua4buSS+G7t+G7quG6tuG7kkvhu7fhur5MVeG7kuG7t0BV4buS4bu3w4rhurYk4bu3w5RJ4buS4bu3xajhu7Dhurbhu7fhu5BFJOG7t0zhurThu5JL4bu34bq+xJAk4bu3xq/hu6BN4bu34buq4bq24buS4bu3w5Thu5jhuqbhu5JL4bu3QOG6tOG7mOG7t0xZ4bu3QOG7ouG7q+G7t2VM4bu44buSS+G7t8OUxqDhu5Lhu7fDlUzhu5RN4bu3w4rhurYk4bu3w5RJ4buS4bu34buQ4bq24buSS+G7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w4pNw43hu6rhu7fDiuG6tuG7mOG7t+G7kkxNSeG7sOG7t8OU4bq04bu34buQ4buuTcWp4bu34buQ4buuTeG7t+G7hkXhu6rhu7fFqOG7sEnhu7fhu6pM4bqy4buSS+G7tzVMw4Lhu6bhu7fhu5JL4bq2TeG7t+G7kkvhurJN4bup4bu34buQ4buuTeG7t+G6vuG7muG7t+G7gMOCTeG7t+G6vkxZ4bq24bu3w5VM4bui4bu3TEPhu5Lhu7fhu5Lhu6Dhu5JL4bu34buS4bug4buSS+G7qeG7t+G7kOG7rk3hu7fDlOG6suG7t+G6vkzhu7Dhu55N4bu34buqTOG6tuG7kkzhu7fhu6pM4bq24buSTOG7q+G7q+G7q+G7t2NMTeG7t+G7kkxP4buS4bu34buqTEUk4bu3w5VM4buUTeG7qeG7t+G7quG7ok3hu7fhur7hu5Thu7fhur7huqThu5Dhu7dLTeG6suG6vuG7t+G7kkzDk+G7puG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bu34buSTFnhu7fhur5M4bq44buQ4bu3w5TDgk3hu6nhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu5JMWeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vsSQ4buw4bu34bq+TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhur5R4bu34buqTuG6vkzhu7fDmeG7t+G6vkzhu57hu5Lhu7fDiuG7oOG7kkvhu7fDlOG6tk3hu7fhu6pNSeG7kuG7t+G6vuG6pOG7kkzhu6vhu7c04buw4bug4buS4bu34bq+WVVN4bu34buSTEXhu6rhu6nhu7fDlUxN4bu34buq4buiTeG7t+G7kOG7sOG7nuG7kuG7t+G7qsav4bqy4buSTOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3w5TGoOG7kuG7t8OVTOG7lE3hu7fhu5JMWeG7kkvhu7dLTeG7lOG7t+G6vsOd4bu3xajhu7Dhurrhu5Lhu7fFqOG7sOG6tuG7kkzhu7fDlUxNw43hu5Lhu7fDlUzhu5RN4bu3w4rhurLhu5Dhu7fhur5MQuG7quG7t+G7kkxZ4bu34buQ4buw4bue4buS4bu34buqxq9J4buw4bu34buSS1lTTeG7t+G7quG7ok3hu6nhu7fhu67hurbhu7dA4bq04buY4bu34buG4buiTeG7t+G7kOG6qOG7quG7t+G6vuG6tiThu7c9w6jhu6vhu7fEqUxO4bq24bu3w4pJ4buS4bu3w5VN4bq24bu34buG4bue4buSS+G7t8OU4bu24bq24bup4bu34buSUE3hu7fhur5Y4buSS+G7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu5JM4buC4buY4bu34buQ4bqo4buq4bu34buqxq/hurLhu5JM4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fDlMag4buS4bu3w5VM4buUTeG7t+G7kkxZ4buSS+G7t+G6vljhu5JL4bu3w5VM4bui4buSS+G7t8OVw5Phu6bhu6nhu7fhu4Dhu5bhu5JL4bu3w5Thu4rhu7dZVOG7quG7t+G6vsOd4bu34buqTMON4bu34buq4buw4bui4buS4bu34buqxq/hurThu5jhu6vhu7djTOG7lE3hu7fDiuG6suG7kOG7t0DhurThu5jhu7fDlUzhu7Dhu6Lhu5Lhu7fhu5BC4buq4bu3S8OJJOG7t0vhu5bhu6nhu7c9WVPhu5JL4bu3PeG6tuG7mOG7qeG7t0zhuqrhu5Lhu7fDlEnhu5Lhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t0DDjeG7quG7t+G6vkzEkOG7kuG7t+G6vkxN4buQ4bu3w5VM4bqo4bq+4bu3w5VMUeG7t+G6vlfhurbhu7fhu5JQTeG7t8OKw5lN4bu34buQUOG7quG7t+G7hlVN4bu3QEXhu6rhu7dA4bqk4bup4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu5Lhurbhu5Lhu6vhu7dt4buiTeG7t0BUTeG7t+G7klBN4bu34buSTE/hu5Lhu7fhu5JM4bq24buw4bup4bu34buqTcON4buSS+G7t+G6vllVTeG7t0zhurZN4bu3w4rhurThu7fhur5M4bqy4buw4bu3S03hu5bhu5Lhu7fhu6rhurbhu5Lhu7fDiuG6tiThu7fhu6pM4buC4buY4bu3w5VM4buUTeG7t8OUSeG7kuG7t+G7qsavVU3hu7fhur7hurbhu5jhu6vhu6vhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3ZUzhu7jhu5JL4bu3w5TGoOG7kuG7t8OVTOG7lE3hu7dLw5pN4bu3QMOM4bu3S01F4bq+4bu34buQU+G7t8Wo4buwxJAk4bu3xajhu7DDieG7kuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t+G7qlbhu6nhu7fhu5JM4bqo4bq+4bu34buSTFThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhur7hu5jhu5Lhu7c94bq24bu3xajhu7BJ4bu34buQ4bq04bu34buqxq/DmeG7t0DDjOG7q+G7t+G6s8OJ4buS4bu3TOG6tk3hu7fhu5BZU03hu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu6rhu6JN4bu3PeG6tuG7t8Wo4buwSeG7qeG7tz3hurbhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kOG7ruG6tuG7t+G7huG7nuG7quG7t8OU4bqy4bu34buqTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu34bq+V+G6tuG7t+G7klBN4bup4bu3PeG6tuG7t8OUxqDhu5Lhu7fDlUzhu5RN4bu34buqTMSQ4buS4bu34buqTOG7sFDhur7hu6vhu7dtTOG6suG7kkvhu7c1TMOC4bum4bu3xajhu7BJ4bu34buSTOG6tOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7huG7lOG7t8OK4buU4buSS+G7t+G7gOG6suG7kkvhu7fhu5JQTeG7t8OVTOG7mOG7kOG7t8OUWeG7kkvhu7fFqOG7sOG7hOG7quG7t8OU4bqy4bup4bu3QOG7sOG7kuG7t+G7huG7nuG7kkvhu7fGr+G7oE3hu7fhu4bhu57hu6rhu7fDlOG7tuG6tuG7q+G7t23hu6JN4bu3w5RC4buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhu5JMQuG7quG7t+G7kkxU4bu34buq4buy4buSS+G7t8OVP+G7t+G7kk3hu4rhu5Dhu7dF4buw4bu34buqTFPhu6nhu7fhu6rhu7Lhu5JL4bu3TE/hu5JM4bu34bqk4buSTOG7t+G7kkvhurQk4bu34bq+WOG7t+G7kOG6tOG7t8avWeG7kkvhu7fGr8Od4bq+4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5Thu5bhu5JL4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t0tNReG6vuG7t+G7kFPhu7fhur5M4bq44bum4bu34bq+TOG7mMOC4buSS+G7t+G6vsSQ4buw4bu34buS4buUTeG7t+G7kFDhur7hu7fhu5DDguG6vuG7qeG7tyRJ4buw4bu34buqTFlT4buSS+G7t+G7hsOJJOG7t+G7qsavT+G7sOG7t+G7kMON4buS4bu34bq+V+G6tuG7t+G7klBN4bu34buq4buiTeG7t0Dhurzhu5Lhu7fhu5Lhuqrhu5Dhu7fDlOG7luG7kkvFqeG7t+KAnG1M4bqy4buSS+G7tzVMw4Lhu6bhu7fGr+G7oE3hu6nhu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhur7hu5Thu7dAw4zhu7fhu4bhu57hu6rhu7fDlOG6suG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fhu5JQTeG7t8OVTOG7ouG7kkvhu6figJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu14buq4buCPeG7qi3hurbDlE1L4buSxanhu7fGr01LTOG7qsaw4bu1d3bhu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3beG6pOG7kuG7t0Dhuqzhu5Lhu7fhur5X4bq24bu3N+G6tOG7mOG7t21M4bq24buSTOG7t23hu67hu5JLdi/hu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3di/hu6Z3


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]