(vhds.baothanhhoa.vn) - Bây giờ là tháng Chạp. Buổi sớm, tôi nhìn ra bầu trời, mùa đông vẫn khoác tấm áo choàng màu xám, hàng cây bên hông nhà chĩa lên trời những cánh tay khẳng khiu, trơ trọi, thi thoảng mới có vài chiếc lá vàng sót lại đung đưa trong gió. Ở quê giờ này, chắc nội đang khom lưng quét sạch khoảnh sân gạch sạch tinh tươm để cho mẹ phơi cà rốt, củ cải muối chua đón tết. Mấy cây mãng cầu, cành ghé vô tận sân lòa xòa, vài bận ba bảo chặt đi cho lá khỏi rụng nhưng nội không chịu. Nội bảo cứ để vậy mùa hè mà lấy bóng mát, sân thì nội quét hàng ngày được. Cứ đúng dịp tháng Chạp là nó bắt đầu rụng lá, rụng lớp này tới lớp khác, không ngớt khiến nội quét không xuể. Nội vun lá khô thành đống chất ở góc vườn, dăm mười bữa mới đốt một thể.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7HEqeG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVecOZ4buaxKjhu6V54bq4w5Xhu4554bq4w5R54buyR3nhurzGoOG7pnnDksSCeeG6uOG7qOG7juG7innhu47hu5zEqHnDk+G7iOG7luG7juG7inXhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhV4bqvw4rDg+G6unjhu7Ew4bqq4bu4eeG7isSoUXnDkuG6rnnhu6bhu4jEguG7juG7inkx4buI4bqwVeG7p3kwxajhu6LEqHnhu6RQ4buM4buleeG7puG7lsSoeeG7juG7iEvhu455w5nDg3nDiUPFqHnhu6bDmVHEqOG7pXnhu4zhu6jDg3nhurzhu5bhu47hu4p54buyReG7jnnDk+G7iMOVxILhurh54bumQuG7jHnEgsOVeeG6uOG7iMOV4bqu4buO4buKeeG7jOG6rsWoeeG7tsSC4buM4buleeG7iOG6ruG7juG7innhurjhuqrhu7h5w4nhu4Thu4554buI4buW4buO4buKeeG7juG7iOG6rnnhurjhu4hOw4N5w5Lhu4Thu4554bumw5lRxKh54buO4buIw53hu47hu4p54bq4xILhu47hu4h54bumw4Phu7h5w5Phu4jhuqzhu47hu4p5w5Phu4jEqMWo4buleeG7psOZ4bugeeG7psOZ4buSxKjhu6V54bum4buIxKh54bum4buIw5Xhurbhu47hu4p54buMUMSoeeG6uMOUeeG7suG6rsSoeeG6uOG7iMSoRuG6uHnDksSCeeG7suG6ruG7juG7innhu6TDlOG7pnnDkuG6sMSoeeG6vMWo4buO4buKeeG6vOG7rsODeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buKxKjDlOG7p3loecOaxajhu4R54buKxKhReeG7juG6ruG7uOG7pXnhurjhu4jDguG6uHnhu47hu5zEqHnhurzDg+G7juG7innDk+G7iMOV4buMecOS4buu4buO4buKecOaxajhur7hu6Z54buk4bqw4bq44buIecOT4buIw5Xhurbhu47hu4h54buk4bqq4buOeeG7iuG6sOG6uOG7iHnhu6ThurDhurjhu4h54bumxKjhu47hu4h54bum4buu4bug4buMeeG6vEl54bq44buIw5V54buM4buAeVXhu4jhu6DEqHnhurjhuq55w5nGoOG7puG7pXnhurjhu7B54bq44bq2xKh54buMxajGoMSoeeG6uOG7iMWow4N54bq8w5Thu4554bumRuG7puG7p3nhuqtC4bu4eeG6uOG6quG7uHnhu4zhurLhu47hu4p54bq4Q8Wo4buleeG6uOG6ruG7juG7iHnhu4rhu4jhur554buy4buWeeG7pkThu4554buk4bqq4buOecOS4buQw4N54bu24buQw4Phu6V54buy4bquxKh5w4lE4buOecOJw4N5w4nhurbDlXnhurjhu4jhuqbhu6Z54bq8xKh54bq44buIw5V5w5LEgnnDk+G7iOG7mMSoecOZ4buq4buO4buKeeG7juG7iOG7ruG7juG7innhu47hu5zEqHnDk+G7iOG7luG7juG7innhurjhu4hMxajhu6d5YuG7nMSoecOJ4bq2w5V54bq4VnnhurxJeeG7skThu7h54buM4buow4N54buIw6h54buM4bquecOSQuG7uHnDicOU4buO4buKeeG7jMSC4bum4buleeG7pOG6quG7jnnhu6bhu4hLeeG7juG7nMSoecOaxajhur7hu6Z54buI4bqu4buO4buKeeG7juG7iuG6ruG7uHnhurzhu65S4bq44buneTFWeeG6vMav4buO4buKeeG6ukxVeeG7puG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVecOS4bqueeG7jsOUecOJw4Lhu6Z54bq8Q8WoecOZ4buq4buO4buKecOSxILhu6V5w5nhu6rhu47hu4p5w5JQVXnhu47huq7hu7h54bumUMSoecOSUFV5w5Phu4jEguG6uOG7pXnDk+G7iOG7luG7juG7innhu47hu4pQ4bumecOT4buIxKhG4buOeeG7juG7nMSoecOaxajhur7hu6Z5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bu2xahJ4buneWLhu5zEqHnhu7LFqOG7jnnDksSCecOT4buI4buWeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhurzGoOG7juG7innhurjhu4hC4bumeVN54buKw5Thurh54buy4buuUeG7juG7pXnhurrhurThu4x54buM4buuUcSoecOJw53Dg3nhu4xQxKh54bq8xqDhu6Z54buM4buc4bumeeG7puG7iEnhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweOG6uuG7puG7iMWo4buMw4l5xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6ecOBw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54bu34bqi4bqiVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7VB4bu1L+G7s8OAw4DhurpB4buzQcO94bu34buzw4Dhu6ZBw4HhuqLhu7PDkuG6oC3hu7NB4bunT1Xhu4p4ecODw5Lhu6ZweMSp4buIxILhu47hu4p5MeG7iOG6sFV5w5nhu5rEqOG7pXnhurjDleG7jnnhurjDlHnhu7JHeeG6vMag4bumecOSxIJ54bq44buo4buO4buKeeG7juG7nMSoecOT4buI4buW4buO4buKdXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweMOBw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bu34bqi4bqieHkv4bux4bqrxKjhu47hu4h54buI4buSw4PDunnhuqvhu6cy4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqt4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7iE154bq4w5R54bq44bqq4bu4eeG7jOG6suG7juG7innhurhDxah54buM4bqueeG7juG7iMSoR8WoecOSw5XhurDEqHnhurjhuqrhu7h5w5Phu4jEguG6uHnhurjhu6zhu47hu4p54bq84bua4buO4buKecOSw5XhurDhu6Z5w5nhu6rhu47hu4p5w5LEgnnDk+G7iMSoeeG7puG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVeeG7slfDg3nhu6TDg+G7juG7iuG7p3nEqeG7lsSoeeG7puG7iMOD4buOecOSxIJ54buKS3nhu4zhuq55w5nhu6rhu47hu4p54buO4buIxKhHxah5w5rFqMSCeeG7puG7iEnhu6V54buM4buow4N54bq84buW4buO4buKeeG7ikt54buM4bquecOT4buIw4Lhurh54buO4buK4buIxKhI4bum4buneWLhu5zEqHnhu47hu4jDisOVeeG7jMOC4bumeeG6uOG7rlHEqOG7pXnhu6bhurDDlXnhu4jDlMODecOS4bqueeG7skThu7jhu6V5w5LEgnnhu7Lhuq7hu47hu4p5w5nhu6rhu47hu4p54buyR3nhurjhu5zEqHnhurxJeeG7juG7iOG7rlHhu47hu4p54bq44buIw5V54buO4buIw53hu47hu4p54buMQ+G7jHnhu7bDg+G7juG7iHnhu4zhu5Lhurh5w5Lhu4Thu47hu6d5McOV4buOeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu4jDg+G7uHnhurjhuqrhu7h54bq4xqDEqHnhurxHxah54bq4Q+G7jnnhu6bhu5bEqHnDksWo4bu4SOG7jnnDmsWow4N54buO4bq04buMeeG7puG7iMSC4buO4buKecOT4buIw4Lhurh54buO4buK4buIxKhI4bumeeG7jFDEqHnDklDhu455w5Lhu4Thu4554buy4bqueeG7psOZ4buuU+G7juG7innhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54bq84buuUuG6uOG7p3li4buIw53hu47hu4p54buO4buK4bqu4bu4eeG7puG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVecOJ4buE4buOeeG7juG7nMSoecOS4bqueeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7juG7iuG6ruG7uHnhu47hu4pEVXnhu6bDmeG6ruG7jnnhu4jhurDhu47hu4h5VeG7iMav4bq44bunecSp4buWxKh54bq4w5R54bum4buI4buE4buMeeKAnOG7ssSoSOG6uHnDkuG6ruG7jOKAneG7pXnhu47hu4jDneG7juG7innhu7LEqEjhurh54buO4bucxKh54bukw4PEqHnhu7Lhuqbhu6bhu6d54bqt4buIxKh54bum4buIS3nhurjhu4jhurDhu7h54bq8xKh5w5JC4bu4eeG6uOG6rsOVecOSxIJ54bq44buIxajhu7jhu4Thu4554bq64buq4buO4buK4bulecOSxq/hurh5w5LhurDEqHnhurjhu4jhurDhu7h54buy4bquw5V5w4lGVXnDkkLhu7h5w4lE4bumecOSWcODeeG6uOG7iMOVeeG7juG7nMSoeeG6vMag4bumecOSxILhu6d54bqpxq/hurh5w5Phu4jEguG6uHnhu6bhu4hLeeG6uOG7iOG6sOG7uHnhu6ZQxKh54bq8xqDhu47hu4p5w5nhu6Dhu4x5w5nGr+G7pnnhu4zhu5zhu6Z54buOw4Lhu4x5w5Lhuq7hu4x54buM4buaxKh5w5JZw4N54bq8SXnhurjhu4jDlXnDksSCeeG6vOG7rlLhurh54bq84buuUuG7jHnhu4jhu6Dhu47hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Fi4bucxKh54buyxajhu455w5LEgnnDk+G7iOG7luG7pXnhu7LFqOG7jnnhurzEguG7jHnhurjhu5h54bq64bqwxKjhu6V54bum4bquxah5w5LEgnnhurjhu4jFqMagxKjhu6V54bum4bquxah54bq4w4PFqOG7pXnhu6bhuq7FqHnhurpXw4Phu6fhu6fhu6d54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7jOG7nOG7pnnhurzGoOG7juG7innDklDhu455w5nhu5rEqHnDicOC4bumeeG6vEPFqHnhurzGoOG7puG7p3kww4PDlXnDkkPhu4554buO4buI4buueeG7jOG7nOG7puG7pXnhu6bDmeG7rlDhurh5w5Phu4jEqHnhurzGoOG7puG7pXnhu47hu5zEqHnDk+G7hMWoeeG7puG7lsSoecOS4buoxKh54bu2w4N5VeG7iOG7kOG7juG7innDklnDg3nhu47hu4jhu67hu47hu4p54bumSuG7juG7iHnhu6bhu5bEqHnhu7LGoOG7jnnhu4jEqEbFqHnDkyPhu6V54buu4bug4buO4buKeeG7juG7iuG6sOG7juG7iHnhurjhu4jhuqzhu47hu4p54buO4buK4buIw4p5w5JRxKh54buO4bucxKh54buM4bqueeG7puG7iErhurjhu4h54bq8VuG7juG7innhu6bhu4hE4bumeeG7ikPhu4554bq8SXnhu47hu4hL4buOecOZ4buUeeG7plfhu47hu4p54bq8xqDhu4x5w5JZw4N54buy4bqueeG7iOG6vuG7pnnhu6bDlcSC4buO4buKecOS4buE4buOecOT4buIxKh54bum4buIQuG7uHnhurjhu4jGr+G7juG7innDieG7qOG7juG7innDkuG7hOG7jnnhu4zhurDhu47hu4h54buM4buC4buneTDDguG7pnnhurxDxah5w5Lhuq554buO4buK4buS4buOecOSWcODeeG7juG7iOG7mHnhu7JQxKh5w5Lhu5Lhu455w5Phu4jDlMSoeeG7jOG7mOG7juG7innhu6bDg+G7juG7innhurjhu4hR4buOeeG7slHhu455w4nDg+G7uHnDkuG7hOG7jnnDmsWow4N54buMQuG7uHnhu4jhuq7hu47hu4p54bq44bqq4bu4ecOZ4buaxKh54bumw4Phu455w5LDleG6suG7juG7innhu7Lhuq7DlXnhu4jhu6554buy4buW4buneWLhu4jDneG7juG7innDkuG7kuG7jnnDk+G7iMOUxKh5w4nDg+G7uHnDkuG7hOG7jnnhu4zDg+G7juG7innhu6bhu4jDisOVecOT4buI4buW4buO4buKecOJxKhG4bumecOJw4PDlXnhu47hu4jEqOG7hMWoecOS4bqueeG7jOG7qMSow7p54buM4buoxKh54bq8QuG7pnnDmsWo4buEeeG7puG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVeeG7juG7isODxKh54buO4buKxILEqOG7pXnhu4zhu6jEqHnhurjhu5h54bq64bqwxKh54bq44buI4buuw4N5w5Phu4jhu5Z54buI4bqs4buOeeG7juG7muG7juG7innhu47hu5rhu47hu4rhu6V54buM4buoxKh5w5LEgnnhurjhu4jFqMagxKh54bum4buIw4Phu47hu4h54bum4buIw4Phu47hu4jhu6fhu6fhu6d54bqt4buIxKh54buO4buIS+G7jnnhu6bhu4hC4bu4ecOT4buIw5TEqOG7pXnhu6bhu5bEqHnhurjDlHnhurjhurbhu4x54buKxKjEguG6uHnhu47hu4hMVXnhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnnhu47hu4jhu6554bq44buIROG7jHnDkuG6sMSo4buleeG6uOG7kOG7jnnDk+G7iOG7luG7juG7innhu4rEqMOD4buOeeG7juG7iOG7rnnhu6bDmcOV4buO4buKeeG6uOG6qsWoeeG6uOG7iMWo4bu4SOG7jnnhurjhu6J54bumSuG6uOG7iHlTeeG6uOG7iMag4buOecOJ4bua4buO4buKecOSw4PEqHnhu6bEqOG7hOG7jnnhurjhurbhu47hu4jhu6d5MMWo4bua4buOeeG6uOG7rlHEqHnhu47hu4hC4bum4bulecOT4buIxKh54bum4buWxKh54buMxajGoOG7jnnhu6bDmcSC4buO4buIeeG7juG7iMOd4buO4buKecOS4buS4buOecOT4buIw5TEqHnhu47hu4jhu67hu47hu4p54buKxKjDlHnhurhWecOaxajEkOG7jnnDmsWow4Phu47hu4h5w5Phu4jEqEbhu455w5Phu4jDlMSoecOJxILhu4x54bq44buI4bqm4bumeeG7juG7iOG7rnnhu4zFqMag4buOeeG7psOZ4buExah54buO4buK4buu4bugxKh54bum4buWxKjhu6V54buow4N54buy4bquw5V54bq84buWxKh54buMw4Lhu6Z54bq4w4Phu7h54bu2w6jhu6d5w63hu4hKw4N5w4nhu4Thu455w5PEqMODeeG6vMag4buO4buKecOSWcOD4buleeG7juG7nMSoeeG6uOG7rOG7juG7innhurzDg+G7juG7innhu47hu4jDisOVeeG7jMOC4bumeeG7psOZxILhu47hu4h54buO4buIw53hu47hu4p5w5Lhu5Lhu455w5Phu4jDlMSoeeG7juG7iOG7ruG7juG7innhurjhu6zhu47hu4p5w5Phu4jhu5bhu47hu4p5w5NMVeG7pXnhurrhu5Dhu47hu4p5w5JIeeG7rlDhu6Z54bq4Vnnhu6bhu4hGeeG7psWo4buW4buOeeG7psOZ4bquw5Xhu6d54bqt4buIw5TEqHnDicSC4buMeeG7suG6rsOVecOT4buIxajhu5bhu4554buM4bqm4bumeeG7ikPhu7h54buK4buQ4buleeG7tuG7ruG7oOG7juG7innhu7bDg8OV4buleeG7iOG6pOG7jnnDkuG7hOG7jnnhu47hu4jDneG7juG7innhu7JG4bumeeG6uOG7iOG6quG7jnnhurjhu4jEqOG7jHnDk+G7iMOC4bq4ecOT4buI4buieeG6uOG7sMODeeG7juG7nMSoecOJU8SoeeG7jOG7nOG7pnnhurxRxKh54buyQuG7pnnhu7Lhurbhu6V54buKxKjDg+G7jnnhu47Dg+G7juG7p3nEqeG7lsSoeeG7slDEqHnhu47hu5zEqHnhu47hu4hL4buOeeG7juG7iMODxajhu6V54bumxKhG4buO4buKeeG6uOG7rlHEqHnhu4jDg8SoecOJ4bqueeG6uOG7iMSCxah54buKxKjhu5Dhu4554bumw4Phu455w4nDg+G7uHnhu6bhu4jDisOVecOT4buIw5TEqHnDkuG7hOG7jnnhu6bDmVHEqHnhurjDg8OV4bun4bun4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxYuG7iMOd4buO4buKecOS4buS4buOecOT4buIw5TEqHnhu4pSxKh54buyR3nhu4rEqELhurh54buM4bugecOaxajhuqrhu7h5w5rFqEPhu4554bq8w5Xhuq7hu4554bum4buq4buleeG7juG7iMOC4bq4eeG7juG7iFB54buO4buIw53hu47hu4p54buO4buK4buuUcSoeeG6uMOV4buOeeG7tsODecOaxajhu4R54buM4bqueeG7psOZU3nhu7JH4bunecSDQ+G7jnnhu4jDg8SoeeG7jOG7ruG7oMSoeeG7juG6tOG7jHnhu6bhu5bEqHnhu7bDg3nDmsWo4buE4buleeG7tsODeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7jOG7qMODeeG6vMag4bumecOSxIJ54bum4buIxILhu47hu4p5MeG7iOG6sFV54bq44buww4N54buO4bucxKjhu6V54bu2w4N5w5Lhu5Lhu455w5Phu4jDlMSoeeG7puG7iOG6quG7jnnhu6bhu4jFqOG7nOG6uOG7p3nEqeG7iMSC4buO4buKeTHhu4jhurBVecOaxajhu4R54buO4buI4bqueeG6uOG7kOG7jnnhurzDlHnDicOU4buO4buKeeG6usSC4buO4buKeeG7juG7nMSoecOT4buIw5Xhu4x5w5Lhu67hu47hu4p5w5rFqOG6vuG7pnnDksSC4buleeG7ssWo4buOeeG6vMag4buO4buKecOZ4buaxKh54bq8xqDhu6Z5w5JZw4Phu6d5xKnhu5bEqHnDkuG6puG7juG7innhu47hu4rhu65RxKh54buO4buI4bqm4bumeeG7juG7iFB54bumV+G7juG7innDkyR54buOxKhI4buMeULFqHnhu6bhu4jhu6Dhu6V54bumV+G7juG7innhu4hL4buO4buIeeG6tuG7juG7iHnhu47hu4rhuq7hu7h54bq44buseeG7jOG6rnnDmeG7ruG7juG7innDmVbhurh54bumw5nDleG7juG7innDkuG7kOG7juG7iuG7p3nEqcOZw5Xhu47hu4p54buKxKhC4bq4eeG7jOG7oHnhurjhu4hEVXnhurjhu4jDleG6sOG7juG7innhurjhuqrFqHnhu47DlMSoeeG7jOG7nOG6uHnhu4zhurDhurjhu6V54bu44buExah54bum4buI4buu4bug4buO4buKeeG6vEPhu7h54bumw5lLxah54buMRuG7jnnhurjhu7DDg3nhu47hu5zEqHnhu6bhu5bEqHnhu7JF4buOeeG7juG6pOG7jHnDkuG7kOG7juG7isO6eeKAnMSp4buIxILhu47hu4p5MeG7iOG6sFV5w5nhu5rEqOG7pXnhurjDleG7jnnhurjDlHnhu7JHeeG6vMag4bumecOSxIJ54bq44buo4buO4buKeeG7juG7nMSoecOT4buI4buW4buO4buKdeKAneG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu6bDiuG7tuG7pi3Dg8OSxKjhu4rhu47DunnDmcSo4buK4buI4bumw7l44bux4bur4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7scSp4bq24buOeeG7suG6tOG7jnnhurjhu7DDg3kz4bquw5V5xKnhu4jDg+G7juG7iHnEqeG7qOG7juG7iuG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL1Xhu7E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]