(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối, tháng cuối của năm, đủ thứ việc, gấp gáp hoàn thành, cảm giác sập nguồn bất cứ lúc nào mà mình không biết trước.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeKAnMav4bq1w6rigJ03w6pr4buTN+G7gWXDgDfDqsOiw7Q3w4Hhu7HDqjfhu4Hhu5nhu5E34buR4bqnw7Q3w7RzbDAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buQauG6s8OAN8Oq4bur4bujbH034bupa+G6t+G7kWo3w6rhu6vhu6NsN8OqduG6sTfhu5HhuqfDtH034buBdjfhu6lreTfhu7lsw6zDqn03asSR4bulN2rhurfhu6U3a+G7k+G6s+G7kTfhu6lr4bqz4buRa303w6rDosO0N2ps4bq3w6o3xrDDqeG7pTfhu5Fq4bur4buf4buRN+G6vcSR4bupN8OqeTfDteG7scOqN+G7keG6s+G7kzfDtOG6szfDtG7hu5FrN+G7j2vhu53hu5FqN+G6vWxp4bupN+G7qcWpeHPDqlswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxSmzhu6Phu5FqN8Oqa2xpw6o34buBbMOs4buRN+G7qWvhu5PhurVsN8Oq4bur4bujbDfhu5Fq4bqzw4A34bq94bq34buTPjdqZeG7kTdraeG7qTfhu6Vs4buRWzfDiuG7k+G7kTfhur3hu4M3w7o34buRa+G6szfhu6lrbjfDteG7g+G7kzfhu5Fr4buD4buTN2rhu5dsPjfDtOG7hTfhu7nDrTfhu7lzbDfDquG7k+G7kTfhu4FsWzfhu6jhu51sN+G7kWrhu59sN+G7qWtl4buRN8Wp4bqxfTfhu5Fr4bu34buRajfDquG7k+G7kTfGsOG7ozfDqnk34buRa8Oiw4A3w7Xhu5PhurXhu5E34bupxanhu5Phu5FqN+G7gWXhu6t9N8Oqw6LDtDdqbOG6t8OqN+G7j2vDqeG7qTfhu49reMO54buRajfDqnbhurE3w7Thu6Hhu6k34buRanh0bDfhu4HhurHhu5FqN8Wp4buxw7Q3xanhu5k34bupxanhu5Phu5FqN8Oqa2xpw6o34bq34buTN+G7j2vhu5PhurfDqjfhu6nhu5M3xrDhu69bN+G6vHHhu5FqN+G7kWtsaOG7kTfhu6nhu51sN8Oqa3Xhu6k34buRa3M34bupc2w34buRa+G6szfhu7nhuqfhu5E34buQauG7q8OA4buJ4buRN0vhu6vDgDfhu6hrbMOs4bulN+G7qcWp4buT4buRajfigJzhu5Br4bu34buRajfhu5Fq4buX4buRN2ps4buZN0vhu6vhurE34buo4bq34bup4oCdPjfhu4B0bDfhu5FqeHRsN+G7qeG6sTfhurFsN+G7geG6pTfDqmti4buRajfhu6nDveG7kWo3xrDhuqfhu5E34buB4burcGw34bq94bqx4buTN+G7kWtsaOG7qzfhu6Vr4butN+G6v+G7q1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4rhu53hu5FqN+G7uWzDrMOqN2vhuqnhu5FqN+G7kWrhurPDgDfDqnbhurE34bup4budbDdq4bqt4buRN8Oqa+G6q+G7qTfhu5Fr4bu34buRajfDquG7k+G7kTfGsOG7ozfDqnbhurE3w7Thu6Hhu6k3w6prbDfhu5Fr4bq34buRazfhu5FqZOG7kTdr4bqz4buRals34buQa+G7t+G7kWo3w6rhu5Phu5E3xrDhu6M3w7ThurM3w6prw7M3w6pl4buRN8O1cjfhu4Hhu4nhu5FrN8Oqd+G7kWo3w6rhu5k34bupa+G7izfhuqfhu5E34buB4buV4buRN+G7ueG6szfDtMSR4bupN+G7qWzDreG7kTfhu5FreDfDqmtybFs34buQa3jhu5FqN+G7qeG7nWw34bupa23Dqms34bu54bqn4buRfTfhu6lrbcOqazfhu4Hhu5fDqjfhu6lrcls3w4rDosO0N2ps4bq3w6p9N+G7j2tsN+G6veG7q+G7n+G7kTfhu6nhu51sN8O14bq1bDfDteG7nWw34bupa3I3w6p24bqxN+G7kGrhu6vDgOG7ieG7kTfhu6hraTdL4buT4bqz4buRajfDlWzhu5FrN+G7geG7l8OqN+G7ueG6szfhu6nhu7M3w6p4dGx9N8O0w7o34buQauG7q8OA4buJ4buRN+G7pGvhu5Phu5FqN+G7uGzDrOG7qTfFqeG6sTfhu4Hhu4s34bupa8SRw4A3w6rhu6vhu6HDqjfhu4F0bDfhu4Flw4A3w6prxJHhu6k34buRauG7neG7kTfhu6lu4buRa1s34buoxJHhu6k3w6rDojfDqnfhu5FqN8Oqa8OzN+G7geG7izfDqmvhu6Phu5FqN8Oqa+G7l2w34bu5c2w34bq94bqzN8awaeG7pX03a+G6scOAN+G7geG7seG7kWo3a3Lhu5E3w7XhurM34bun4buraOG7kTfhu4FsN2tu4buRazfDouG7kWs34bq94bqzN8SRw4BbN8OU4buh4bupN+G6veG6szfGsGnhu6U3w6preOG6sTfhu4F2N2ps4bqzfTfDqnfhu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN8Oq4buV4buRN+G7qcWpZls3w5Thu6Hhu6k34bq94bqzN8awaeG7pTfDtOG6szfhu7lzbDfhu6nhu51sN+G7geG7mTfDteG6szfhu5FxbDfhurfDtDfDouG7kWt9N8Oq4bqx4buRazfDtOG7hzfhu6nDvTfhu4Fl4burN+G7qXNsN8Oq4bur4bujbDfhu5FrZOG7kTfhu7lsaOG7kVs3w5Thu6Hhu6k34bq94bqzN8awaeG7pTfDtOG6szfhu6nhu51sN2vhurPhu5FqN+G7kWrhurPDgDfhu49rbDfhu4Fp4buRN+G7ueG6p+G7kTfhu6Vr4buV4buRajfhu6nhu51sN8Oqa8OzN8O04buT4buRajfhu49r4bud4buRajfhu6Vrw6JsN+G7kWtu4buRN+G7qWvEkcOAN8Oqa+G7kzfDtOG7oeG7qTfhu5Fq4bqzw4A34bq9buG7kWs3w4Bo4buRN+G7qcWp4budbDfhu6fhu6vhurFbN8av4buzN+G7kWrhu6Hhu6k34buRauG6teG7qTfhur3huq3hu6k34buBZeG7qzfhu6nDvTfDtXRsN+G7keG7mWx9N8OqeTfhu5FreDfhu7nhu5034bupbuG7kWs34buBaeG7kTfhu7nhu5034bupZMO0WzfDiuG7mTfDtWc34bu5bjfhu6lraTfDtOG6szfhu5FqeHRsN+G7qeG6sTfhur3DouG7kzfhu6nhu51sN+KAnOG7gWxo4buR4oCdWzfhu4Dhu51sN8O14buxw6o34bup4budbDfDqnk34buRamvDsjdqbOG6tzfDtOG6szfDqnk34buBbGjhu5E34bu54bqzN+G6vXPhu6k34buRamvDsjfhu4FsN+G7qWtuN8Oq4bur4buhw6o3xrDhu6Phu5FqN8Oqd+G7kWo34buBw7lbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGvhu7fhu5FqN8O14buxw6o3xJHDgH034buRa3M34bupc2w3w6rhurdsN8OqeHRsN8O04buZw7Q3w7Thu4PDtDfDtOG6szfGsMOi4buRajfhu49r4buT4bq3bDfDqnbhurE3w6rhu6834buAcTfhu6hrbzfDlHI34bup4budbDfDteG6tWw34bupa8SRw4A3w6rhu6vhu6HDqjfGsOG7o+G7kWo34bupa8Op4bupN+G7geG6t+G7kWo3w4Bo4burWzdL4bqxw4A34buRa3g3w7Vl4buRN2pl4buRN+G7gWTDgDfhu5FrxJHhu6l9N+G7ucOtN8O14bqz4buRajfhur9k4buRN8Oq4bqxN+KAnOG7gWw3w6rEkcOA4oCdN8Oqa3JsN+G7uXNsN+G7neG7kWo34bq94bqzN+G7gXnhurE34bq94bq14buRN+G7qWtk4buRN+G7qcO9N+G7qWvhu6vDujfhu5FrxqFbN+G7kOG7mWw3w6pr4burw4DDrOG7kTfhu7lzbDfDquG6t8OqN8Oq4buvfTfGsOG6seG7qzfhu7nhurNsN+G6veG6sTfDqmThu6s3w6rhurfDqjfDquG7rzfDteG6tWw3w6rEkeG7qTfhu6lsaeG7kWo3a+G6t+G7qVs34buo4budbDfhu49r4bud4buRajfhu6fhu6vhurHhu5E34bupZMO0N+G7kWtsw63hu6s34bu5bMOsw6o3w6rhurfDqjfDquG7rzdr4bq34bupN8Oq4buZN2vhurHDgDfhu49r4bud4buRajfhur3Dumw34buB4buZN+G7j2vhu53hu5FqN+G7pWvDomw3auG7qzdkw7Q34buRa+G6tcOqN8OqduG6sTfhu6nhu51sfTfhu4Fsw63hu6s34bup4budbDfDqmvhu7E34bqgN8O14bqzN+G7qWtl4buRN+G7qWvhurdsWzfhu5Br4bu34buRajfhu53hu5FqN+G6veG6szfhu6fhu6vhurHhu5FrN+G7keG6p8O0N+G6veG7reG7kTfhu4HEkeG7qX03w6rEkcOAN8Oq4bqzw4A3w7ThurM3w7Xhu7HDqjfhu5HhurPhu5M3w6p34buRajdr4buf4buRN+G7kWtsaOG7kTfhu7nhu6tsN+G7qXhybFs3Smzhu6Phu5FqN+G7kWt4N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gXnhurE34bupxalmN+G7kXJsN+G6vcOi4buRN8O14bqz4buRajfDtHFsN+G7j2tsN+G7qeG7nWw34buBaeG7kTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buRa+G7t+G7kWo3w6pr4burw4Bp4buRN+G7gWw34bupw7034bupa2zDrOG7kTfDtHFsN+G6v2/hu6U3w6rhu6vhu6NsN+G7keG6p8O0WzfDimvhu7Hhu5FqN8Oqa2Lhu5FqN+G6veG6seG7kzdqbHQ34buB4bq34buRazfhu5Fr4bqx4burN+G7geG7izfhu6nFqeG6seG7kWs3amzhurPhu5FrN8O04buh4bupN+G7qWt5N+G7geG7nzfDqmtybDfhu5HhurPhu5M34buB4buZWzfhu5Bp4burN+G6veG6teG7kTfDqmXhu5E3w6prcmx9N8Oqa+G7seG7kWo3xrBnN8Oqa+G7q8OA4buL4buRN8aw4bqx4buRajfhu6nFqeG7lTfhu49r4bq3w6pbN8OK4bq3bDdr4buf4buRN+G7kWtsaOG7kTfhu5FreDfDqmvDszfhur/hurPhu5FrN8Oqa+G7kzfhu5Fr4bu34buRajfDquG7k+G7kTfhu5FqeHRsN8Oqa2Lhu5FqN+G6veG6seG7kzdqbHQ34bq9bGnhu6k34bupbeG7kWs34bup4buT4bq34buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG7leG7kTfhu6nhu51sfTfDtHFsN+G7qWvhurfhu5FqN8O1eHLhu5FqN+G7ueG6s2w3w6pr4buvw6o34bupxalsw6zhu6t9N8SRw4A34bupa2k3w7ThurM3w6p5N+G7geG6seG7qzfhu4Fl4burfTfDqmvhurfhu5E34buRw6Lhu5FbN8OKw6LDtDfDgeG7scOqN+G7qWxo4burN8Oq4buzw6o34bupa3h04buRajfDgeG7q8SR4bupN2tsw6zhu5E34bu54bqz4buTN8Oq4bur4bujbDfhu5Fq4bqzw4B9N+G7j2tsN8O04buXbDfhu6lreTfhu4HhuqU34bq94bqt4bupN+G7gWXhu6s3a+G7k+G6s+G7kTfhu6nEkeG7qVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4rhurdsN8O14bq14buRazfDgeG7q8OAaOG7kTfhu6lrxJHhu6t9N+G7geG7nWw34bq94bqz4buRN+G7qeG6scOAN+G7ueG7o+G7kTfhu49rYuG7kWo34buPa2zhu6s34bupxal4c8OqN8Oq4bq3bDdqbOG6tzfFqeG7g+G7qTfDqnbhurE3w7Thu63hurE34buB4bud4buRajfhu49r4bud4buRajdq4bqn4buRajfhu6nhurHDgDfDteG6tWw3w6rhurPhu5FqN+G7qWg3w6p54buRajdrcuG7kVs3S+G6sWw3a+G6s8O0N8Wp4bqn4buRajfhu6nhu51sN8Oq4bujN2rhu5/hu5FqN+G7geG7izfhu49r4bud4buRajfhu4HDqeG7pTfhu7nhurPhu5M34buRa+G6seG7q1s34buoa8Oi4buRajdr4buT4bqrw6o34bup4budbDfDteG6tWw34bula+G7rTfFqeG6sTfDtOG7oeG7qTfDteG6s+G7kTfhu49r4buZbH034buRa3g34bup4buzN8aweMO6bDfEkcO0N8Oqa+G7kzfDtG7hu5FrfTfhu5FreDfDtOG7q+G7o+G7kTfDtOG7l2w34bupa3k3a+G6pcOAN8OqeTfDtHI3a+G7n1s34bu44bqzN8Oq4buZN+G7kWt4N+G7qWtpN+G7qeG7nWw3w7RzbDfhu7l4deG7qTfhu6fhu6vhurE34buB4buT4bq14buRN+G7gXh04buRajdqZeG7kTfDozfhu4/DtDfDqnbhurE34buRa+G7t+G7kWo3w6prbMOt4burN2ps4bq34bulN+G7qWnhu6k34buBeHThu5FqN+G7j+G7h+G7kTfhu4HhuqvDqjfhu5FqeHRsfTfhu6lsaeG7kWo3auG6qeG7kTfDqnbhurE3w6rhurfDqjfhu6VreHLhu5FqN+G7qWzDrOG7kX03w7Thu61sN+G7j2vhu5lsN+G7o+G7kWo34bq94budN8OBw6I3xanhurE34buRauG6teG7qTfhu6lrw7pbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOKa2zDreG7qzfhu5Fq4bqzw4A3w6rhu6vhu6NsN8Oq4but4buRajfDqnbhurE34buR4bqnw7R9N8WpdGw3w6rhu53hu5FqN8aww7p9N+G7kWvhu7fhu5FqN8Oqa2xpw6o3w4Hhu4c3w7ThurfDgDfhu7nhu6FsN+G7ueG6s+G7kWo34bu54butN2rhurFbN8OKa+G6rcOqN8O14bqzN8O04buT4buRajfhu7nDrTfhu5Fr4bqzN+G7gWTDgFs3w4rhu5Xhu5E34bup4budbH03w7Xhu7HDqjfhu5HhurPDgDfhu6nhu51sN8Oqa8OzN+G7qWvDqMO0N+G7gXh1w6o34bur4buj4buRajfhu7nhurNsN8Oq4bujw6o34bq9bOG6sTfhu7lzbDfhu6lr4bqp4buRajfhur3hurXhu5E34bupa2Thu5FbN+G7kGt44buRajfFqeG7n2w3w6p34buRajfDqmti4buRajfhu4F4dcOqfTfhu5Hhu5k34bq9w6Lhu5M34buB4bqx4buRajfhur3DqeG7kTfhu49sacO0N+G7qWzDreG7kVs3w4rDojfhu5HhuqfDtDfhu49sacO0fTfhu5Fq4bqzw4A3w6rhu6vhu6NsN+G7ueG6u+G7kTfhu49sacO0fTfhu6lsw63hu5E34buB4buLN+G7gWThu6s3w6pr4buTN2tp4bupWzfigJzDiuG6tzfhu49sacO0N+G7qWtow7Q3w6pr4bux4bupfTfDtOG7k+G7kWo3w6rhu5k34bupa2jDtDdt4bupN+G7qWzDreG7kTfhu4F44bqxN+G7uXU3w6rhu5Phu5E34buBbDfDqmtybFs3w4rhu5Xhu5E34bq94bqzN+G7qWtuN+G7geG7izfhu7nhurNsN2vhu53DtDfhu5Hhu7fhurF9N8O14buxw6o34buR4bqz4buTN8Wpw6Lhu5FrN+G7kWvhu4PigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG7nWw3w6prcmw34bu5cmw3amzhu7fhurE34buRa+G7t+G7kWo34buRanDhu5E34buRauG6seG7kWo3w6p24bqxN8Oq4bur4buhw6o3xrDhu6Phu5FqWzdKbMOp4bupN8O0buG7kWs3w7Xhuq3DqjfDteG6rcOqN+G7ueG6s2w34bq94bqxN8Oq4bq3bH034buRa3g34buB4buLN8OB4buZw6o3w7XhurVsN8O0czdrceG7kTfhu4Hhu6Hhu5E34bupxanhu5Phu5FqN+G7ueG7reG7kWo34buR4bql4buTN8Oqa3nhurE34buRa2zDreG7qzfDqsOiw7Q3w4Hhu7HDqjfhu6lsaOG7qzfDquG7s8OqWzfFqOG7mzfFqeG6s+G7kWo3w6prw7M34bu54bqzbDfhu5Fq4bqzw4A34bupa+G7nWx9N+G7keG6p8O0N8O0c2w3xrBnN+G7gWnhu5F9N+G7kWvhu7fhu5FqN8O1dGw3w6pr4buxw6o34bup4buj4bupN+G7geG7heG7pTfGsGc34buBeHXDqjfhu6nFqeG6seG7kzdq4bu1bDfhu5Fr4bqx4burfTfhu5Fr4bu34buRajfhu6ls4buRN+G7kWvhuq3hu5E34bq9beG7pTfhur1t4bulN8O0cWw34buRauG6s8OAfTfhur3hu5fhu5E34buRa8ahN+G7qcWp4buT4buRajfhu5Fr4bqzN8OB4bux4buRajfDgW3hu5FrN+G7p+G7q2Xhu5E34bq34buTN+G7geG7heG7pTfhu5Fq4bufbDfhu4Fpw7Q34buBbDfhu4Fpw7Q3w7XhurVsN+G6v+G6p8O0N+G6veG6sTfhu4Hhu5/hu5FqN8O0w73hu5FqN+G7qeG7q3BsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhur7hurXhu5M3amXhu5E34buBZMOAN+G7qeG7nWw3a+G6scOAN+G7kWpr4buHN8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN+G7qMWp4bq1w7Q3xrDhurXDqjfDqsOiw7Q3w4Hhu7HDqls34bqwbDfDqnfhu5FqN+G7kWprw7I3w6rDosO0N8OB4buxw6o3w7XhurM34buBbMOt4burN8WpxJHhu6k34bup4buzN+G7kWtsaOG7kVs34buQa3jhu5FqN8Oqa2Lhu5FqN8Oq4buZN8aw4buzN+G7qeG7szfhu5FrbGjhu5E34buR4bqz4buTN+G7gXY34buB4buLN8Oq4buT4buRN+G7kWp4dGw3w4HhurNsN8O04bqlbDfDtOG6pWw3w7ThurM34buPa+G7neG7kWo3w6pl4buRN+G7keG7q+G7nWw34bq/eMO54buRals34buQa3g3w6rhurdsN8OqZMOAfTfhu5Fp4burN+G7j2vhu53hu5FqN+G7qXhzbDfhu5F4c8OqN2vhurPhu5FqN+G7kWrhurPDgH03w7Vk4burN8O1ZOG7qzfDqmvhu5M34bupbTfhu6VrZOG7kTfhu4HhurXDtDfhu6lrbjfDqnfhu5FqN+G7j2vhu503w6rhu5Phu5FqfTdr4buD4buTN+G7seG6sVs3w4rhu5Phu5E34buRanh0bDfDqnfhu5FqN+G7ucOpw4A34bupa+G7nWx9N+G7qWxp4bulN8OB4buxw6p9N+G7qcWp4buVN8Oqa+G7q8OAw6zhu5E3w7ThuqVsN+G7uXNsN8O04buh4bupN+G7kWp4dGw3xanhu59sN8Oqd+G7kWo3w6pr4bq34buRfTfDteG6s8O0N8O04buh4bupN8Oq4bud4buRajfhu7lsw6zDqjfDqsOiN+G7keG6p8O0N8Oqd+G7kWo34buTw6JsfTfhu5Fqa+G7hzfDtOG7oeG7qTfDtXRsN+G7qeG7kzfhu6lsaeG7kWo3w6rhu6vhu6NsN+G7kWrhurPDgDfhu6lrbjfDqmvDszfDtOG7q+G7o+G7kTfhur3GoTfhu4FsN+G7kWrhurHDgOKApjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHigJzGr+G6tcOq4oCdN8Oqw6LDtDfDgeG7scOqN2vhurHDgDfhu5Hhu5lsN+G7geG7seG7kWo3a3Lhu5E3w7XhurM34buR4bq14bulN+G7qWtow7Q34buRa+G7t+G7kWo34buBbMOt4burN+G7qeG7o+G7qTfhu4Hhu4Xhu6V9N+G7qeG7szfhu4F44bqxN+G7qWtow7Q34bu54bqz4buTN+G7qcWp4bq3bDfhu6lsw7Q3w7Ru4buRazfhu5Fr4bu34buRajfDgeG7scOqN8Oqw6LDtDfhu6l4cmw3w7RzbH03auG6q+G7pTfDtOG7oeG7qTfhu7nhurNsN+G7kWp4dGw34bq94bq14buRN+G7geG7izfDqmts4bqxN8awc+G7qTfhu5Fr4bu34buRajfhu5Fq4buX4bupN+G6veG7rWw3w6rhu63hu5FqN+G7kWvhurHhu6t9N+G7gWw34buBaeG7kTfDtOG7oeG7qTfhu5FybDfDtHNsN+G7geG7izfhu6lrw6jDtDfhu49r4bq34bupN+G7gXh1w6o34bupxanDujfhu7nDrTfhu5FybDfDtG7hu5FrN+G7geG6seG7kWo3xrDhu6Phu5Fq4oCmN8OKa8OzN8Oq4buZN+G7gWzDreG7qzfGsOG6tcOqN+G7qWtpN+G7keG6s+G7kzfDqmvhu5M34bu5w73hurE34buBdn03w6pr4buTN+G7j2vhu53hu5FqN+G7p+G7q+G6tzfhu4Flw4B9N+G7geG7izfhu6nhurE34bq9bGnhu6k34bupxalk4buRN+G7p+G7q+G6oH03amzhu7c3am7hu5E34buRa+G7t+G7kWo34bula2Xhu5E34buR4bqn4buRajfDtXh14buRajdrbMOs4buRN+G7geG6seG7kWo3w6rhu5k3w6p24bqxN8O0buG7kWtbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N8Oqdzfhu6nFqeG7nWw34bun4bur4bqxfTfhu4Hhu5nhu5E3w6pr4bqz4buTN8O04buh4bupN+G7keG6p8O0N8O0c2x9N+G7qcWpaOG7kTdr4bqz4buRazfhu6nFqW7hu5FrN8SRw4A3w6pr4bqtw6o3w6pr4bqt4buRN8Oqa2Lhu5FqN+G7qWtsaeG7qzfhu5Fr4bu34buRajfDqsOiw7Q3w4Hhu7HDqjfhu6lsaOG7qzfDquG7s8OqWzfhu5BreOG7kWo3xanhu59sN+G6sWw3w6p34buRajfhu6Vrw6JsN8Oqa+G6reG7qTfDqmts4burN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7keG6p+G7kWo3w7V4deG7kWo34bupbcOqazfDquG7s8OqfTfhu5Fr4bu34buRajfhu4Fsw63hu6s34bup4buj4bupN+G7geG7heG7pTfDqnbhurE3w6rhu6vhu6HDqjfGsOG7o+G7kWo34buB4buLN8O14bqzw7Q34bu54burbDfhur3DouG7kTfhu6lrZOG7kTfhu7nhurM34buRa+G7t+G7kWo34buRanh0bDfDgeG7q+G7kWo34bun4bur4bqx4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDY3xrDhu6nDgMO14buHLDbhu6nhu4fDgeG7qS3hurHDtWxq4buRPjfFqWxqa+G7qXs2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajHhu6jDouG7kTfhu7nhuqfhu5E3w6p24bqxN8OUTOG7kEs34buoS1gwL8aw4bupxanhu5Phu5FqMTAv4bulMQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]