(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, đồ ăn, thức uống nuôi anh em tôi lớn khôn trong những ngày thơ bé đều là những thứ kiếm được trong lúc cha mẹ đi làm đồng, trong đó có thứ rất khó quên, đó là bát canh tập tàng mẹ nấu.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPMMOCw43hu5VF4bul4bqk4buVw710TuG7leG7s3PDicOC4buVTHNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7leG7iOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bucw5Rz4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j+G6peG7huG6pOG7lUVz4bui4buVRcWpw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU3huqTDicOC4buVTHPhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVRUZO4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHVF4buVw4nhurTDgsSC4buVw4nhu4bDieG6tG3hu5Xhu7fhu4Thu5Xhu6fDiW3hu5VOw4Lhu5Dhu7Phu5VP4buCw4nhurThu5XDiU/hu4bhuqThu5Vzw4nDguG7leG7uUXhu5VO4buG4bqk4buVxJDDjcOJ4buVRMOC4buGw4nhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buVTsOCSeG7lcO9QeG7leG7t8SCT+G7lcSQdeG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lU7DguG7kOG7lUThuqTDg0Xhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU5M4bq4w4nhurThu5XEkMOT4buz4buV4buzw4Jz4buVRcOB4buV4bu34bqk4buVxJB1ReG7leG7t+G7hMOJ4bq0beG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5Xhu7Phurrhu5VOw4Lhu5Dhu5VM4buvTuG7lUTDguG6uuG7lUtP4bqiw4lt4buV4bu34bq64buVxJB14buVw710TuG7leG7s3PDicOC4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7lUXDgeG7lcOJ4buvT27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7o+G7n+G7l0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4bqkxqBuw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4bub4budL8ahcnDhu7XGoeG7l3Hhu5fhu6Hhu5/hu51OcMah4buf4bufxJBxLcahbkNK4bq04buZ4buVc8SQTsOt4buZMMOCw43hu5VF4bul4bqk4buVw710TuG7leG7s3PDicOC4buVTHNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7leG7iOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bucw5Rz4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7o+G7n+G7l+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPw7PDmcOJw4Lhu5XDieG6tE/hu4TDiWvhu5Uow4lO4bu5TMOJ4bu5TsOy4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDDguG7lsOJ4bq04buVTsOC4buQ4buVTHNP4buV4bu1w7rhuqThu5XGoOG7knPhu5XDicOCw5Phu5XEkOG6osOJ4buVRUnDieG7lUXhu4jDieG7lcOJ4bq4w4nhu5VOSeG7leG7tcOUw43huqThu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOTHfDieG7lUXDlHPhu5VMdeG6uOG7lcOJSeG6pOG7leG7s3TDicOC4buV4bu34buEw4nhurThu5VNc0/hu5XGoOG7jOG7leG6tOG7qU5u4buVIMOB4buVTsOCw5TDjMOJ4bq04buVw73DueG6uOG7lUxzT+G7lU53SuG7lU51w4nhurThu5Xhu4jhu5Xhu7fhu63hu6Lhu5XDieG6tOG6uMOJ4buVw4nDguG7r07hu5XGoOG6rOG7lcOJ4bq64buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDiU/hu4bhuqThu5Xhu7XDlMSow4nhurThu5XDveG7iOG6pOG7leG6tOG7guG7s+G7lUzDuuG7lUXEqOG7lUV1T+G7lcagdeG7leG7t8OU4buK4buz4buVTsWpReG7leG6tEbhuqThu5XDveG7iOG6pOG7lcOCw5RJw4nhurThu5XGoOG6qOG7lcOJ4bq0w4pO4buVw4nhurR14bq44buV4buz4buOc+G7lcSQw5Nz4buV4buzw4LhuqbDiW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPMMawReG7leG7nOG7ucOJ4buVxJB5w4nhu5XGoMON4bqk4buV4buz4bq+beG7lU7hu5LDieG6tOG7lcOJ4bq0w4rDieG7lU53SuG7lU51w4nhurThu5Xhu7Phu4Lhu5VOTOG7hOG6pOG7lcSQ4bqiw4nhu5XDguG7kMOJ4bq04buVxJDhu6/hu6Lhu5XDicWpw4nhurRt4buV4bu34bq6w4nhu5XEkOG7r+G7ouG7leG6tOG6pOG6um3hu5Xhu7fDknPhu5XhurThuqTEqMOJ4buVxqDDjeG6pOG7lUXDlHNt4buVw4nhurThu69O4buVw4nhurThu63hu6Lhu5XGoMON4bqk4buV4bq04bqkw4pO4buVTcOUScOJ4bq04buV4bu34bqiRW3hu5VNw5RJw4nhurThu5VFc+G6pG3hu5Xhu61F4buVTsOCdkXhu5XEkMONw4nhu5XhurThuqThu5Zz4buV4bu34bqiReG7lcagdcOJ4bq04buVTkzhu6fDieG6tOG7lcO9w7rhu7Phu5Xhu7Phu45z4buV4bu34buvTuG7lU5Mw4zhuqRu4buV4bqlw4Lhu7nhurjhu5Xhu7d0ReG7lcO9w7rDieG7leG7t3ZP4buVTkx2w4lt4buV4buzw4Lhu63DieG7leG7t+G7r05t4buVTuG7huG6pOG7lcOC4bqmTuG7lcOCdeG7leG7s+G7p8OJ4bq04buVxJDhu4TDieG6tOG7lcOJ4bq04buY4buz4buVRcOS4bqk4buVTsOCSUXhu5Xhu7Phu45z4buVTElF4buVTMO6beG7lU53w4nhu5XDgsOU4buIw4nhurThu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lUTDguG6puG7lU5M4bq4w4nhurThu5XEkHXDicOC4buVw4nhurRzw4nhu5XDieG6tHRO4buVw4LDlEnDieG6tOG7leG7s+G6vm3hu5XDgsOUScOJ4bq04buVTHNPbeG7lcOCw5RJw4nhurThu5XDguG6uHPhu5Xhu7XDuuG6pG3hu5VM4buE4bqk4buVRcO54bqk4buVReG6ouG7lcOJw4JH4buVTHNPbuG7leG7ssOCc+G6uOG7leG7huG6pOG7lcSQdeG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5VMc09r4buVTHNP4buVTXNFbeG7lUxzT+G7leG7tcSCw4nhu5Xhu7NJRW3hu5VMc0/hu5Xhu7PDk+G7s23hu5VMc0/hu5Xhu7Xhuq5PbeG7lUxzT+G7lUVP4buC4bqkbeG7leG7s8OCT3Phu5VF4bu5bm5ubuG7leG6peG7r07hu5Xhu7PDueG7leG7s3Thu7Phu5XEkOG6uHXhuqThu5VMc0/hu5Xhu6/hu6Lhu5XDguG7ikrhu5XEkMO64bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XhurTDiuG6pOG7lcO9xrDDieG6tOG7leG7s3ThuqThu5VO4bqiw4nhu5VFRuG7s+G7lUXDuuG7s+G7leG6tOG6pMO5w4nhu5Xhu7Xhuqht4buV4bu14butw4nhu5Xhu7Xhu6Vr4buVTHNP4buVTndK4buVTnXDieG6tG7hu5Xhu7bhu7lF4buV4buzdOG7s+G7lcSQ4bq4w7rhuqThu5VMc0/hu5XDieG7r0/hu5Xhu7Nzw4nDguG7lcagw43huqThu5VFxalF4buVTuG7hkXhu5XDgnPhu6Lhu5VOQUrhu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lcOC4bq44bup4buz4buV4buzdOG7lUzhu4bhu5XDicOUw43DieG6tOG7lU7DguG6rOG7leG6tMOK4bqk4buVxJB14buV4buzc8OJw4Lhu5VOd0rhu5VOdcOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hurVzT+G7lUVP4buC4bqk4buVxJB04buV4bub4buVRXVPa+G7lUV1T+G7leG7nHPDicOC4buVSsOC4bqmc+G7lUXhu6lO4buVTkzhuqLDieG7leG7s+G7jnPhu5XEkHRt4buVReG7qU7hu5Xhu7XDlMON4bqk4buV4buz4buOc+G7lcSQdOG7lUV1T+G7leG7t+G6vuG7leG7t3dF4buV4buz4bq64buVw4nDguG6pMSCT+G7lcOCw7pO4buVSsOC4buvw4nhu5VOTMWpw4nhurThu5XDvXRF4buVRMOCxalK4buVReG7qU7hu5XEkHRt4buVRXPDieG6tOG7lcag4bqo4buVReG7qcOJ4buVTuG7mOG7lcOJw4LhuqThuqLDieG7leG7s+G7jnPhu5VFT+G7guG6pG7hu5XhurVzT+G7leG7tcSCw4nhu5Xhu7NJReG7lcSQdOG7lUXhur7DieG6tOG7lU5zw4nhurRt4buV4bucc8OJw4Lhu5VFw5TDjU5t4buVxJB04buVTuG6uOG7lcOJw4Lhu69O4buVw73GsMOJ4bq04buVw4nhurThurrDieG7leG7s8OC4butw4nhu5Xhu7N04bqkbeG7lcSQdOG7lcOJw4Lhur7hu5Xhu7V2w4nhu5XDicOCw5Thu5Xhu7N04bqk4buVReG6usOJ4bq04buVTnPhu6Jt4buVTkzhuqLDieG7leG7t3ZP4buVw4nhurTDisOJ4buV4buzw4LhuqThu5Xhu7PDguG6pk7hu5XDguG6uHPhu5XEkOG6pOG7lU7huqThu5XDicOCw5Thu5VOTOG7kMOJ4bq04buV4buzdOG7om7hu5XhurVzT+G7leG7s8OT4buz4buVxJB04buVTOG7p8OJ4bq04buV4buzw5Rz4buV4bu1deG6pOG7lcOJw4LDlOG7lcOJ4bq04bq6w4nhu5VOc+G7ouG7lUV1T+G7leG7nHPDicOC4buV4bu3d0Xhu5VKw4JJw4nhu5VKw4LDjU7hu5VFdU/hu5VKw4Lhu6/DieG7lcO9w7rhu7Phu5XDiUnhuqThu5VKw4J2w4nhu5XDieG6tMOKw4nhu5Xhu7Phu45z4buVxJB0buG7leG6tXNP4buVTXNF4buVxJB04buVw4nDguG6vuG7leG7nOG6pk/hu5XDicOCw5Thu5Xhu7PDk+G7s+G7lXThurjhu5Xhu5xzw4nDguG7leG7tXXhu6Lhu5VFw4rDieG6tOG7lcOJw5TDjeG7s23hu5VOw4Lhu63DieG7lUV1T+G7leG7t+G6vuG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDicOCdMOJw4Lhu5XDicawReG7lUFK4buVReG6rMOJw4Lhu5Xhu5xP4buCw4nhurThu5Xhu7fhu69ObeG7lcOC4bq4c+G7lcagdcOJ4bq04buVRUnhu5XDicOC4buM4bui4buV4bu34bq+4buV4bu54buV4buvSuG7lcO94bqiw4nhu5VFQUrhu5XEkHRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6tXNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7lcOJ4bq0xalO4buVw73hur7hu5VKw4J2w4nhu5VM4bq2beG7lcOJw4Lhu6lO4buVxJDhu6/hu6Lhu5VKw4J2w4nhu5XDieG6uMOJbeG7lUzhu5Rz4buVTcO64buzw4Lhu5Xhu7fhu7lF4buVxJBPRuG7s23hu5VEw4LhuqThu5XEkE9G4buz4buVw4nDgsON4buV4buzw4Lhurjhu5XhuqZO4buVRU/hu4LhuqRu4buVIk9G4buz4buVxqDhu5Jz4buV4buzw4LhuqbDieG7lU7DjeG6pOG7lcagw41O4buVxJDhuqLDieG7leG7t0JzbuG7leG6tXNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7lcSQT0bhu7Phu5Xhu7PDguG7r0Xhu5XGoMON4bqk4buVRcWpReG7lU5BSuG7lcOC4bq44bup4buz4buVRcWpReG7leG7s3Thu6Lhu5Xhu6fDieG7lcagw43huqThu5Xhu7NJReG7lcOJ4buvT+G7leG7s+G6uuG7leG6tMOCw4Phu5VEw4Lhurhz4bqk4buVRMOC4buG4buVTsOC4bqs4buVw4nhurThurjDieG7lcO94bqkw4NO4buVw4nDgsOUw4zDieG6tOG7lcOJdeG6uG7hu5XhurVzT+G7lUXEgkVt4buVw4nhurThurjDieG7leG7s+G6uMOJ4buVRcWpTuG7lcO94buI4bqk4buVRXVP4buV4bucc8OJw4Lhu5XDieG6tMWpTuG7leG7s+G7jnPhu5VMc0/hu5Xhu7PDk+G7s23hu5VFdU/hu5Xhu7fhur7hu5Xhu7Phu45z4buVTHNP4buVTXNF4buVTHNP4buVRU/hu4LhuqRt4buVTsOCSUXhu5XGoOG6qOG7leG7teG6qE/hu5XDieG6tMOKTuG7leG7s+G7jnPhu5XDgsOUScOJ4bq04buV4bu34buEw4nhurThu5VLT+G6om7hu5Uww5TDjeG7s+G7lUxzT+G7leG7s+G6uuG7lcag4bqo4buVw4nhurTDik7hu5Xhu7XhuqhP4buVRXRO4buVTuG7mOG7lcOJw4LhuqThuqLDieG7lUTDgnThu7Phu5Xhu5xz4buVxqDDjeG6pOG7lcag4bqo4buVw4nhurTDik7hu5XEkOG7iuG7leG7s+G7jnPhu5VF4bug4buV4buzw4LhuqbDicOCbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hurVzT+G7lcagdeG7leG7s3PDicOC4buVTHNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7leG7s+G6uuG7leG7t+G7qeG7s+G7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7Xhurbhu5VE4bqkw4NF4buVxqB14buV4bu14bq24buVw4nhu69PbuG7leG6r+G7lU7DguG7hsOJ4buVS0/huqLhu5Xhu7PDguG6quG7leG7s3bDieG7leG7t+G6pOG7lUxz4buV4bu34buEw4nhurRt4buVTHPhu5XDicOUScOJ4bq04buVTHPhu5XDveG7peG6pG3hu5XDgnPhu6Lhu5VMc+G7lcagw5TDjMOJ4buVw4nDgnXhu5Xhu7fhuqThu5VFRk7hu5XGoOG6vMOJ4bq04buVTkzhurjDieG6tOG7lU5z4bui4buV4bu34bul4buV4buz4bq64buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOBw4nhu5VMc0/hu5VOd0rhu5VOdcOJ4bq0buG7leG6pcOC4buQ4buVw4l14bui4buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7fhurzhuqThu5XDguG6vuG6pOG7leG7s8OCw4Phu5XDveG6pMODw4nhu5Xhu7N2T+G7lUThu6Bt4buVw4nhurTDlOG7iuG7s+G7lcSQw7rhuqThu5VM4buvTuG7leG7t0nDieG7leG6tOG6pMO5w4nhu5XGoHXhu5Xhu7Xhurbhu5XDieG7r09t4buVc+G6pOG7lcOJ4buvT+G7leG7s8OVw4nhurThu5Xhu7fDlOG7iuG7s27hu5Xhu7Thurbhu5XDieG7r0/hu5XDicOCw5TDieG6tOG7leG7p8OJ4buVTOG7r07hu5XDieG6tOG6uMOJ4buVxJB1w4nDgm3hu5XDvUfhu5VFdE5t4buV4bunw4nhu5XDicOC4bqkxIJP4buVxJB2w4nhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7s8OCdMOJbeG7leG7s8OC4bqq4buV4buzdsOJ4buVTsOC4bqiReG7lcOC4bq44bup4buz4buVw73DjU7hu5Xhu7fhuqThu5VFRk7hu5XDgnPhuqThu5XEkOG6uMO64bqk4buVTHNP4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bunw4nhu5XEkMO64bqk4buV4buz4bq64buV4buzw7lF4buV4bq04bqkdOG7s+G7lcOJ4bq04bq4w4nhu5XDicOCw5Thu5XEkHbDieG7leG7t3ZP4buVRcON4bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu6fDieG7lU7DguG7kOG7lUxzT+G7lcagdeG7lcSQ4bq4w7rhuqThu5Xhu7Nzw4nDguG7lcOJdeG7om7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPXcOC4bqk4buV4bucw5Rz4buVw71PR+G6pOG7leKAnOG7s0lF4buV4buzc+G6uOG7leG6tMO64bq44buVREFF4oCdbeG7leG6tOG7qUrhu5VEw4LhuqThu5VFw5Jz4buVRXXDieG6tOG7lU7DguG7r07hu5XDvXRO4buVw4nDgnXhu5XDieG6tMOCw6jhurjhu5VOw4LDlMOMw4nhurThu5XEkOG7r+G7ouG7lUxzT+G7lU53SuG7lU51w4nhurThu5Xhu7dGw4nhu5XGoMON4bqk4buV4bq0w7rhurjhu5XDieG7r0/hu5Xhu7PDgnThurjhu5Xhu6fDieG7leG7s8OC4bq44buVS09z4buVw73hu5ZzbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48h4buGReG7lcOJc+G7ouG7lcagw43huqThu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VKw4Lhu4zhu5XDieG7luG7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7fDuuG6pOG7lcOCw4rhu5Xhu7PDguG7q8OJ4bq04buV4buz4bq8w4nhu5XDieG7r0/hu5VMc0/hu5XGoHXhu5Xhu7Nzw4nDguG7lUxzT+G7lU53SuG7lU51w4nhurThu5XDieG7lnNt4buV4buzw4Lhuqrhu5XDiUnhuqThu5VOw4Lhu4bDieG7leG7teG7peG7lUxzT+G7lcagdeG7leG7s3PDicOC4buVTHNP4buVTndK4buVTnXDieG6tOG7lcagecOJ4buV4buz4bq8w4nhu5VF4bul4bqk4buVw4nDgsOU4buVxJBPUuG7lU5M4bu5beG7lcO9w4PDieG7lcOJw5TDjeG7s+G7lU3hu63DieG7leG7t+G6rMOJw4Jt4buVRXThuqThu5XDicOCdeG7leG6tEjhu5VOw4Lhu63DieG7lU7Dgk9G4buz4buV4buvReG7lXRK4buVw4nhurTDgkJz4buVTuG6rMOJw4Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOCw4zhuqThu5XhurThuqRzw4nhu5VOTOG7huG6pOG7lUtPc23hu5Vzw4nDguG7leG7uUXhu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VO4buG4bqk4buVxJDDjcOJ4buVxJDhuqLDieG7lU7DguG7ueG6uOG7lcOJ4bunReG7lU7DgnTDieG6tOG7lUXDknPhu5VFdcOJ4bq0beG7leG7s+G6vMOJ4buVRcOB4buVTuG7huG6pOG7lU7DguG6rOG7leG7t+G7peG7leG6tOG6pHVu4buVMMOC4buWw4nhurThu5XDvU9H4bqk4buVTkzDjOG6pOG7lcOJ4bq6w4nhurThu5XDieG7mOG7s+G7lUXDgeG7leG7s8OC4burw4nhurThu5Xhu7fhurzhuqThu5XDguG6vuG6pOG7leG6tOG6rOG7leG7s8OC4bqq4buV4bu14bupw4nhu5Xhu7Phu4bhu5Xhu7PhurjDieG7leG7teG7rU/hu5XDieG7r0/hu5Xhu7PDguG6uOG7lcOJ4buE4bqk4buV4buzc8OJw4Lhu5VOd0rhu5VOdcOJ4bq04buV4bunw4nhu5Xhu7PDguG6uOG7lUV0TuG7lUxPRk5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6peG7huG6pOG7lcO94bqkw4NO4buVScOJ4buVRcOBbeG7lUnDieG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7leG7t0Jz4buVTHNPbeG7lcO9dE7hu5Xhu7Nzw4nDguG7lU53SuG7lU51w4nhurThu5XDiU/hu4bhuqThu5Vzw4nDguG7leG7uUXhu5VO4buG4bqk4buVRMOC4buGw4nhu5XEkMONw4lt4buV4bu1eU/hu5Xhu7fhuqThu5Xhu7fhu61P4buVxqDEguG7leG7t+G7rU9t4buVTuG7huG6pOG7lcOJdeG6uOG7lUtP4bqiw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lUtP4bqibeG7lUtP4bqiw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lUxzT+G7lU53SuG7lU51w4nhurThu5VFw4Hhu5XDieG7r09u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUpTT07DguG6uEzhu5nhu48h4buWT+G7lTDhurThu4bDieG7jS9K4buP

Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]