(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 10 năm xa quê, được đi đó đi đây, thưởng thức nhiều món ngon nơi đất khách nhưng trong lòng tôi chẳng khi nào nguôi ngoai hương vị đơn sơ, giản dị của món nham củ  chuối. Món của một thời nghèo khó nhưng luôn ấm áp vòng tay mẹ.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOKOG6scSD4bqvPyXDqcOM4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTcWpJjjhu44+Uj/hu44+W3vhu45Te+G7jlbhu6Z74buOVlLhu44+NOG6r+G7juG6ryY5P+G7jnsqJsOofeG7jikmW0wvxIPhuq/Do317Kk1MLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE1MWD5N4buhN3vhu47DlMOV4buOe1M+4buOZeG7ouG7juG6o+G6seG7tuG7iuG7jlfhuqdh4buu4buOVz/hu45XW+G7jlc/4buOV+G7psOp4buK4buO4bqvJuG6p8Oheyrhu47huq8m4bqt4buu4buOeyY/QOG6seG7jj5be+G7jnsqfXvhu457Nz/hu45Xxajhuq/hu44pJuG7nuG7ribhu457JuG6p3sq4buO4bqvw6N9eyrhu448XXsq4buO4bqvMT/hu47hu64mw5l7KuG7jikmP+G7jnvhu6B94buOeyrhurExP+G7jnsqfeG7oj/hu44m4bqnN3sq4buOZCzhu45XN3vhu47Egzfhu4rhu44qP1F74buOVizhu47hu67DouG7ouG7jj5be+G7jnsm4buiPuG7juG7rsOi4buOTC9YPk1MWD5N4buuJuG6sTI/4buI4buO4bunW3vhu47hu67DouG7ouG7jj404bqv4buO4bqvJjk/4buOeyomw6h94buOKSZb4buOeybhuqd7KuG7jjzhurExe+G7jsWoPuG7juG7nuG6oeG7jmRdeyrhu47huq/hu6LDqeG7jj7DneG7iEwvWD5NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTFg+TUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7luG7lMOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7kuG7kuG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5DDlC/DlOG7nMagVsOV4buQw5Thu5Dhu5jhu5DGoOG6r+G7luG7muG7luG7muG7lDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4bua4buY4buc4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMWpJjjhu44+Uj/hu44+W3vhu45Te+G7jlbhu6Z74buOVlLhu44+NOG6r+G7juG6ryY5P+G7jnsqJsOofeG7jikmW+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buW4buUw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7kuG7kuG7jOG7ji9NTC9YPk1ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huq7huqnhu44+NOG6r+G7jj5be+G7jlN74buO4buuJi7hu45W4bugeybhu47hu64mfeG7jnsq4bqnOT/hu457KibDqH3hu4rhu457JuG7oj7hu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7juKAnOG6r8Ojw6Hhu44+O3sm4oCd4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqvJuG6reG7juG6o+G6seG7oOG7jmXhu6Lhu45lLuG7iuG7jiY/4bu4PuG7juG7rlvhu44pJlvhu47huq87PuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOz4bqxNOG7ruG7jsSDMnsq4buOVzU/4buO4bqvJuG7osOp4buK4buOZOG7qOG6r+G7juG7ribFqOG6r+G7juG7ruG6pXsq4buO4bqvUD7hu44qIj/hu4484bug4buOV8Oi4buOV8avw6nhu4rhu457JmN7KuG7juG6r+G6p8Oheyrhu44+W3vhu457JuG7oj7hu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7jldS4buO4busLOG7jjxSeyrhu47huqPhurHhu7Z74buO4bqvw6Phuqc44buu4buO4oCcJlV7KuG7jibhu6Dhu47Eg+G7ouG7jsSDMuKAneG7jsSDN3vhu44m4bugfeG7jiZRP+G7jmQs4buO4bqv4bumw6nhu4rhu47huq/hu6DhurHigKbhu47huq8mO+G7jio/OeG7jlfhu6bDqeG7iuG7jj5be+G7jlN74buO4oCceybhu6Dhu457KibDqH3igJ3hu457Uz7hu47FqMOp4buOPFA/4buO4oCc4bqvw6PDoeG7jj47eybigJ3hu47huq8m4bugeybhu47huq8m4bqt4buO4bqj4bqx4bug4buOZeG7ouG7jmUu4buK4buOJj/hu7g+4buO4buuW+G7jikmW+G7juG6rzs+4buI4buOw7Nb4buOeyZjeyrhu44pJj/hu457Jjjhu47huqPhurHhu7bhu4rhu457Jjjhu47hu67hu54/4buOZCzhu44qP1174buK4buO4bus4bqzP+G7juG7rsOi4bui4buOe1Q+4buOeybhu6I+4buO4buuw6Lhu47hu64m4bqxMj/hu44qWz/hu45XN3vhu47Egzfhu47hu6xVeyrhu44+P+G7uHsq4buOPOG7nuG7juG7ribhurEyP+G7jmXhu6J7JuG7iuG7juG6rzE/4buOPFA/4buO4buu4bqzeyrhu47hu64mM3sq4buO4bqvOz7hu47huqPhurHhu5574buOZOG7oOG7jlN74buO4bqvJmLhu4jhu47FqSbhuqd7KuG7juG7rlvhu4484bu04buK4buOxIPhuqvhu47huq8m4buiw6nhu45XNT/hu47huq/Do317KuG7juG7ruG7nuG7ribhu47hu64m4bu44buO4busP+G7uHvhu44mfcOa4buu4buO4buu4bqleyrhu47hu65b4buO4bqvJj3hu47Eg+G6q+G7jsSD4buieyrhu47huq/DoyJ7KuG7iuG7jmXhu6Lhu44mfeG7ouG7juG7rsOi4bui4buO4buu4bue4buu4buOeybhu6Dhu44m4bugeyrhu4484bugPuG7juG7riZ94buO4bqvJuG6q+G7ruG7jikm4bue4buuJuG7juG7rlE+4buOeybhu6h74buOPlt74buOU3vhu44pJjF7KuG7jio/Mnsq4buO4bqvw6Phuqc44buu4buI4buOxakmY3sq4buO4buuMeG7jirhu54/4buO4bqvw6Phu7Lhu44+w5rhu67hu47hu5594buO4bqv4bqt4buO4bqvJuG7pnvhu47huqEm4bq14buu4buOZOG6teG7juG7rOG7oHvhu4rhu457JmN7KuG7juG7rDF7KuG7jiZ94bui4buO4buuJuG6sTI/4buOV+G6p2Hhu67hu47hu65UPuG7jiY54buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hu57hu67hu47hu64m4bqxPuG7jnsmIOKApuG7jikmMXsq4buO4bqvJj3hu44pJj/hu7h74buO4bqvMT/hu47igJzDo+G6sXsq4buOVzR7KuKAneG7iOG7juG7nz9j4bui4buOKSYxeyrhu44qP+G7onvhu47huq8mMXvhu47huqPhurHhu7bhu47igJx7YuG7ouG7jj7hurPhu6LigJ3hu4rhu44p4bq54buO4bqt4buu4buO4bqv4bqxNT/hu47huq8mN+G7juG7ruG6s3sq4buOJuG6pzd7KuG7jmQs4buOPlt74buOU3vhu45l4bqn4bui4buO4buu4bql4buOPFA/4buO4bqz4bui4buOZEDhu4rhu47Do+G6p3sq4buOw6Phuqd7KuG7iuG7juG7oH3hu45Q4bqv4oCm4buOxakq4bugw6nhu47FqMOp4buK4buOVz/hu44mIuG7ruG7iuG7jnsmY3sq4buO4busY+G7ouG7juG7rjc+4buOeybhu6Dhu457KibDqH3hu4484bq34buu4buOe33hu4484bq34buu4buOV1s/4buI4buORDvhu47huq8m4bu44buK4buOPjY/4buOPMave+G7jlc/4buOJiLhu67hu45kQOG7jnsm4bug4buK4buOV+G6p2Hhu67hu45Te+G7jj404bqv4buOe1Q+4buOeybhu6I+4buO4buuw6Lhu47hu64m4bqxMj/hu44pJj/hu7h74buO4bqvMT/hu47hu65b4buO4buuUT7hu44qP+G7nuG7ruG7jj47eybhu47huq8m4buo4bqv4buOJlB7JuG7juG6oSbhurfhu67hu4rhu457KibDqH3hu457JuG6p3sq4buO4oCce33hu45Xw6LigJ3hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1FUuG7juG6rzE/4buOPOG7oOG7jsOU4buO4bqvw6N9eyrhu47hu5bhu45lUuG7jmRYe+G7juG7rD89e+G7juG7rsOi4bui4buOJuG6scOpI3vhu47hu6Hhu6jhurHhu47hu6U04buu4buI4buOxakm4bug4buO4buu4bue4buuJuG7juG7rD89e+G7juG7ribhuqfhu6Lhu45X4bu4e+G7jsOU4buOKT7hu457JuG6p3sq4buO4busMuG7jj7DneG7juG6rzE/4buOPFA/4buOPOG7oD7hu47Do+G6sTR7KuG7iOG7jkThuqc5e+G7jnsm4bug4buOw6PFqOG6r+G7jsOjNHsq4buK4buO4buu4bumw6nhu45l4buieybhu47huq/Do+G7nj/hu457KiLhuq/hu47huqPhurHhu6J7JuG7jntTPuG7iOG7juG6ribhu6g+4buO4buuJjrhu4rhu47hu6wy4buO4bqvMT/hu47hu65de+G7juG6r+G7qHvhu45W4bq1eyrhu44+NOG6r+G7jikmfVF7KuG7jlfFqOG6r+G7jmThuqc5e+G7jlc94buOV+G7oH3hu47hu6J94buK4buO4bqvJlHhu47hu67hu57hu4jhu45vMuG7juG6r8OjM3sq4buOw6PFqOG6r+G7jnsmP0DhurHhu47hu64m4bqxMj/hu47huqPhurHhu6J7JuG7juG7on3hu4jhu47FqeG7oH3hu4484bug4buO4buuJuG6sTI/4buOJjThuq/hu4rhu47hu64m4bqxMj/hu45lP+G7tj7hu45k4bug4buO4buuJuG6sTI/4buOeyrhuqvhu4jhu4jhu4jhu45k4bqp4bui4buO4buuW+G7juG6r8Oj4bueP+G7jlN74buOZOG6qeG7ouG7juG6r8Oj4bueeybhu47Eg1Dhuq/hu448w6Hhu4jhu47DsybhurEyP+G7jsSD4bu04buOw6PDouG7jnsm4bui4bqx4buO4bqvw6M14buO4bus4bqxM3sq4buK4buOKeG7uOG6r+G7juG6r8Oj4bueP+G7juG7ruG6s3sq4buOPOG6t+G7ruG7iOG7jsOzW+G7jikmP+G7juG7kuG7iuG7juG7mOG7juG7rOG6sTN7KuG7juG7ruG6s3sq4buO4buuJjp74buO4busWz/hu47huq/Do+G7tnvhu47hu67hu6bDqeG7iuG7juG7rDLhu47hu64mw5rhuq/hu44m4bu44bqv4buOZEDhu45XWD7hu45k4bugfeG7jnsm4bug4buOKj/FqD7hu47hu64mfeG7juG7riY6e+G7jj7hurEzP+G7iOG7jsODMz/hu45XPeG7jio/UT/hu47huqPhurHDqeG7uOG6r+G7jibhu7jhuq/hu47hu64m4bq3eyrhu4rhu44+w53hu47huq8xP+G7juG6rybhuqc5eyrhu47hu65U4bqv4buOPiB7KuG7jiZ9eyrhu47huq/Do+G7tnvhu47hu6zhu7jhuqHhu47huq8m4buie+G7juG7riZ94buO4buuUeG7jnsm4bug4buO4oCceybhu6Y+4buOeyY/4oCd4buOeyZjeyrhu47huq/Do+G6p+G7ouG7juG7rOG6sTN74buOPj8jeyrhu4jhu47hu41b4buOPOG7oOG7juG7ruG7nuG7ribhu45XN3vhu44qP1F74buOZOG7oOG7juG6rz/hu7jhuq/hu44pPyM+4buOeybFqOG6r+G7jj7hu6Dhu44+NOG6r+G7jnsq4bqnOT/hu44+w53hu47hu5jhu47hu659e+G7juG7rlvhu47huq8mPeG7jjzhu6A+4buI4buOxakq4bugw6nhu45XW+G7jnsm4bug4buO4bqvMT/hu457KibDqH3hu45X4bu4e+G7jj7huq3hu67hu47hu643PuG7juG7rl174buO4bqhJlE/4buOVzR74buOKSZ94buiP+G7jjzhu6J7KuG7juG6ryY74buOPOG7oD7hu44qO+G7juG7rlvhu45Wxq/hurHhu45Te+G7iuG7juG7rDThuq/hu4rhu45X4bqnOXsq4buK4buOxINj4bui4buI4buI4buI4buOVz3hu4484bugPuG7juG7rOG7nnsm4buO4buuJuG6sTI/4buK4buOKVg+4buO4buuJuG6sTI/4oCm4buOeybhuqfhu47hu6zhu6bDqeG7jio/OeG7iOG7jsWpKn3hu6A/4buO4buuJuG6sTI/4buOJn17KuG7jikmMeG7iuG7jj7DneG7juG6rzE/4buO4buuXXvhu44+NOG6r+G7jj5be+G7jlfDmuG7ruG7juG7rD8j4bqv4buOPuG7oOG7jntbP+G7jsOj4bui4buOeyY/QOG6seG7jnsq4bqnOT/hu44pJjF7KuG7jikmID/hu47huq/DozLhu44+VOG6r+G7jnsqUOG7ruG7jnsmP+G7tnvhu45XW+G7jjzhu6Dhu44+W3vhu457JuG7oj7hu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7iOG7jsOzJjp7JuG7juG7riYzeyrhu47huq8xP+G7iuG7jlbhu6Z74buO4busPz174buO4buuJjp7JuG7jioy4buu4buOKSY/4buOeyomWOG7jik94buO4buu4bqleyrhu47huq8mMuG6r+G7jjzhu7Z74buO4oCc4buuw6Lhu47hu64m4bqxMj/hu47hu67huqV7KuG7jlN74buOV+G6p2Hhu67hu44mUUnigJ3hu4jhu47igJzhu7nhu4rhu45Te+G7jlfhuqdh4buu4buO4buuJuG6reG7iuG7jnsqfXvhu457Y+G7ouG7jjzhu6Dhu45XVXsq4buOKSbhu57hu67igJ3hu4rhu47huq8xP+G7jntbP+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6ribhu6jhuq/hu45k4buow6nhu4rhu47Do8Wo4bqv4buOeyY/QOG6seG7juG7rFB74buO4bqvw6Phu7Lhu44mPyN74buO4bqvUD/hu47hu65de+G7juG7ribhuqfhu6Lhu45X4bqnYeG7ruG7jnsmO3vhu47huq8mxajDqeG7juG7rsOi4buO4buuJuG6sTI/4buOJn3DmuG7ruG7juG7rlvhu47huq8mPeG7jnsqJiHhu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7jjzhu6A+4buOxIPhu6J94buOPuG7oOG7jlN74buOV+G6p2Hhu67hu4rhu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7juG7rlvhu44qO+G7jnsqfXvhu4jhu4jhu4jhu47FqVvhu47hu64m4bue4bqv4buOZT974buOZTrhuq/hu45k4bug4buOJsav4bqx4buOeybhuqfhu44pJjF7KuG7juG7rlvhu45WP3sm4buOVuG6p8Ogeyrhu4rhu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7jlc64buuJuG7juG6rybhuqvhu67hu4484bug4buO4bqvJuG6reG7ruG7jlN74buO4buuJn3hu448YXvhu4jhu45E4bug4buO4buufXvhu457KuG6pzk/4buO4buuJi7hu45Te+G7juG7rsOi4buO4buuJuG6sTI/4buOKSY/4buOV1Lhu45XWz/hu45X4bu4e+G7juG7ruG6s3sq4buO4buu4bqr4buu4buK4buOKSYxeyrhu47hu65de+G7jio74buOVz3hu45Te+G7iuG7jnsm4bqn4buO4bqvO3sm4buO4buuUXsm4buO4buuw6Lhu6Lhu457JuG7pnvhu45k4buo4bqv4buOPFJ94buO4buhUOG7ruG7juG6r8OjfXsq4buO4bqvw6PhurHDqSN74buOeypUe+G7juG7ruG6s3sq4buO4bqv4bu2e+G7juG7rsOi4bui4buOeybhu6Dhu45kU3vhu47FqeG7oj7hu47Ds+G7on3hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3FqSbhuqd7KuG7jmQ4P+G7juG6r8OjP+G7uOG6r+G7jjzhurnhu47hu6o+4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jjzhu6DigKbhu47hu67hu54/4buOKjvhu47hu67huqV7KuG7jlN74buOV+G6p2Hhu67hu4rhu457KuG6pzk/4buOVuG7pnvhu47huqPhurHhu7bhu47huq8xP+G7jldS4buO4buuJuG7uOG7juG7rD/hu7h74buO4buuw6Lhu47hu64m4bqxMj/hu47huq8m4bugeybhu457Jj9A4bqx4buOPlt74buOV8Oa4buu4buOxINRe+G7jsOjxajhuq/hu44mxajhuqHhu45W4buwe+G7iuG7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu47hu65b4buOeybhu6I+4buO4buuJsOi4buO4buuJuG6sTI/4buI4buOw7Mmw5l7KuG7juG7rD/hu7jhuq/hu45kO+G7jlfhu6bhurHhu47hu65b4buO4bqv4bu2e+G7jioiP+G7jjzhu6Dhu457JuG7oj7hu4rhu457JuG6p3sq4buOe1vhu45XUuG7juG6r8Ojw6Hhu47huq8m4bugeybhu44+W3vhu47huqPhurHhu6Dhu45kw5rhuq/hu44mxajhuqHhu45W4buwe+G7juG7rsOi4bui4buO4bqvMT/hu44m4buiw6nhu47hu6zFqOG6r+G7juG7ruG6reG7juG7oj/hu45XUuG7juG6r+G6qXsq4buOxIM/eybhu47Do+G7ouG7jmThu6Dhu448OHvhu4484bu2e+G7jns3P+G7jjzhu6B7KuG7juG6o+G6seG7tuG7jnsqJsOofeG7jikmW+G7juG7rsOi4bui4buOZOG6s3sq4buOV8Wo4bqv4buO4oCc4buuJlF94buOPGLhu6Lhu4rhu47huq/hurc/4buOPuG6p+G7ouKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7lOG7nOG7nOG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5bhu5bhu5ThuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buQw5Qv4buQ4buQ4buQVuG7mMOU4buY4buU4buc4buU4buU4bqv4buY4bua4buY4buc4buYPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5TGoOG7kOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zFqSY44buOPlI/4buOPlt74buOU3vhu45W4bume+G7jlZS4buOPjThuq/hu47huq8mOT/hu457KibDqH3hu44pJlvhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7lOG7nOG7nOG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buW4buW4buU4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3FqSp94bugP+G7juG7rsOi4buO4buuJuG6sTI/4buK4buO4bqhJuG6teG7juG6r+G7nuG7jlc94buOPOG7oD7hu44+W3vhu457JuG7oj7hu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7juG7rsave+G7juG7rlvDjeG7jjxQ4buu4buOw6Phu6J7KuG7jio/UuG7juG7rOG7ouG7jsSDM3vhu4rhu45k4bqpeyrhu47Do+G7onsq4buK4buOeybhurc+4buOw6Phu6LhurHhu44+4bqzP+G7juG6r+G6pzc/4buOe3174buOSibhurd7KuG7juG6o+G6seG7uC/hu45Z4buK4buOw6Phu6LhurHhu47Do1M+4buK4buOJuG6t3sq4buO4buuJuG7onsmS+G7iuG7jjrhuq/hu44qP8WoPuG7jnvhurExP+G7jiZ9w5rhu67hu44pJuG7uOG7juG7ribhurHhu6Lhu45kVOG6r+G7jjzFqMOp4buOe+G6pzjhu67hu4rhu45X4bqnOXsq4buK4buOOOG6r+G7jio/UuG7iOG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6ruG7tnvhu44+W3vhu45Te+G7jmQye+G7jldS4buOVzd74buOKj9Re+G7jj7hu6Dhu47hu67hu57hu64m4buO4buuJuG7uOG7juG7rD/hu7h74buO4buu4bqleyrhu45kMeG7juG7ruG6s3sq4buOKj9Re+G7jlc3e+G7iuG7juG7riYu4buO4buuxq974buOKT/hu7g+4buOV+G6p2Hhu67hu44+NOG6r+G7juG7rsOi4buO4buuJuG6sTI/4buOJjThuq/hu47huq8mOOG7jj4se+G7iuG7jio/XXvhu4rhu4464bqv4buO4buuJuG7nuG6r+G7iuG7jikmMXsq4buOZTfhu44qIuG6r+G7jsSDUOG7ribhu45kIOG7iuG7juG6rybhu54/4buO4buuJi7hu4jhu47hu6fDnX3hu457JiDhu44pJmLhu44+w6Lhu47hu64m4bqxMj/hu45XW+G7jjzhu6Dhu4484bq34buu4buO4bus4bugfeG7jnsq4bumPuG7jmThu6B94buOVuG6sXsq4buOVizhu64m4buOe+G6pzjhu67hu44+4bqxMj/hu4rhu45kVOG6r+G7juG6rybhu7Y+4buOe2Lhu6Lhu47huq/Do+G7nj/hu47hu64m4buieybhu448OHvhu4jhu47huqAm4bq14buO4bqv4bue4buOKjM+4buO4buuW8ON4buOPFDhu67hu47Do+G7onsq4buOKj9S4buO4bus4bui4buOxIMze+G7iuG7jmThuql7KuG7jsOj4buieyrhu4rhu457JuG6tz7hu47Do+G7ouG6seG7jj7hurM/4buO4bqv4bqnNz/hu457fXvhu45KJuG6t3sq4buO4bqj4bqx4bu4L+G7jlnhu4rhu47Do+G7ouG6seG7jsOjUz7hu4rhu44m4bq3eyrhu47hu64m4buieyZL4buK4buOOuG6r+G7jio/xag+4buOe+G6sTE/4buOJn3DmuG7ruG7jikm4bu44buO4buuJuG6seG7ouG7jmRU4bqv4buOPMWow6nhu4574bqnOOG7ruG7iuG7jlfhuqc5eyrhu4rhu4444bqv4buOKj9S4buI4buI4buI4buOw7PDouG7juG7ribhurEyP+G7jsSD4bui4bqx4buOKSY/4buOZVHhu47Eg1Dhu64m4buOPsOi4buK4buO4buuJsave+G7jsSDN+G7jmQ4P+G7jnvhuqc44buu4buOxIMxP+G7jsOjMz/hu47hu6xb4bqh4buOeybDneG7iuG7jmRU4bqv4buOw6Phu5594buI4buO4bul4bugPuG7jmThu6jDqeG7iuG7jlc94buO4buuw6Lhu47hu64m4bqxMj/hu44pJuG7nuG6r+G7jnvhuqc44buu4buI4buO4bul4bq34buu4buOKsOa4bqh4buOVuG6sXsq4buOVizhu64m4buOKj/FqD4ve+G6pzjhu67hu44pJuG7uOG7jivhu45X4bqnOXsq4buOxIPhu7Thu47huq8mP+G7jnsm4bui4bqx4buO4oCc4bqr4buu4oCd4buOe33hu4574bu24buI4buOw7PhurN7KuG7jmQ4P+G7juG7ruG7nuG7ruG7jnsq4bqxw6nhu7Z74buOPD8j4bqx4buO4bqhJuG6teG7juG6r+G7nuG7iuG7juG7rsOi4buO4buuJuG6sTI/4buOxIPhu7Thu45X4bqnYeG7ruG7juG6r8OjNHvhu47huq8m4bu2PuG7juG7ruG6s3sq4buOKj/hu57hu45XNuG7jlc94buO4bqvU3sq4buOxIPhuqvhu47huq/huqc3P+G7jj7hu57huq/hu47hu64mfeG7jj5be+G7jlN74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bunW3vhu457JuG7oj7hu47hu67DouG7juG7ribhurEyP+G7jiZ94buge+G7juG6rybhu6B7JuG7jjzhu6Dhu4484bq34buu4buOV+G7nnsm4buO4bqvJuG6reG7ruG7jlfGr8Op4buOV8Oi4buOZCzhu44qP+G7nuG7ruG7iuG7jnsmP0DhurHhu457KuG6pzk/4buOPuG6sTJ74buOxIPhu6Dhu45k4bugfeG7jlN74buOeyrhu6LDqeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xN4bquU3sq4buO4bquJuG6t8OpTC/huqFN

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]