(vhds.baothanhhoa.vn) - Bún Huế “lai” Thanh ấy chính là món bún Huế đến Thanh Hóa, hòa nhập vào ẩm thực xứ Thanh, được người Thanh Hóa cải biến cho hợp khẩu vị.
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR0Y1NjQ/JllHaTgm4buIw7Q34buw4buI4buKJeG7juG7suG7iuG7iOG7s8Od4buOJsOdRi81NjQ/JllHRi/DnUpHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDtOG7pOG7jsOa4buKR2k4JuG7iMO0N+G7sOG7iOKAnCXhu47hu7LigJ3hu4jhu7PDneG7jibDneG7iOG7oMOi4buIVcOd4bu0JsOd4buIJcOU4buIKjom4buIVDgm4buIw7Q34buw4buIw5nhu7Am4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hur7hu4jDnTvhu47hu4gmw51RMuG7iOG6t8OUP+G7iFIq4buINsOdxINV4buI4bq14bqj4buI4buzw53hu44mw53hur7hu4jDmeG6oSBV4buIJlnhuqEi4buy4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4hV4buS4buy4buIVOG7suG7sCbhu4hVw50/4buIw50gMuG7iCTDnVI34buI4bq34bu44buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buK4buyw63hu6QmNuG7pDThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4rhurPhu7LDmjbDneG6vOG7iMOTw5PEqDLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE5Kw5Iy4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tLSi9K4buMw5PDmk1KTkpPSk024buM4buMTk0lSi1K4buAPTJZ4buK4buI4buOJTZE4buKaTgm4buIw7Q34buw4buI4oCcJeG7juG7suKAneG7iOG7s8Od4buOJsOd4buK4buI4bqz4buyw5o2w51E4buKw5PDk8So4buK4buIw53hu6Thu7JZw502ROG7ik5Kw5Lhu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsOt4buOMjbhu7I/JuG7ikfhu4JlJsOd4buIKuG7sibDneG7iMOdLOG7juG7gOG7iOG7oVk3PCbhurzhu4jhu5EmNuG7pDQm4bukNuG7hEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdpOCbhu4jDtDfhu7Dhu4glw5Thu4gqOibhu4jhu5Qm4buIw5nhu5jhu4jDmeG6oSBV4buIw5nhu7gmw53hu4jDmuG7jibDneG6vuG7iCXDlCrhu4gm4buqJuG7iDbDneG6oVsmWeG7iMOd4buy4buuN+G7iFIq4buINsOdxINV4buIVcOh4buO4buIw7Q34buw4bq+4buINjQw4buINsOdw5Qmw53hu4gqOibhu4jDmlfhu4jhu5Qm4buI4bq3w5Thu4gkw5064buIVC7hu4hVw6Hhu47hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4jDmuG7nibhu4hV4buS4buIJuG6oV1V4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8OtOybhu4hUOCbhu4jDtDfhu7Dhu4jigJwl4buO4buy4oCd4buI4buzw53hu44mw53hu4gl4buQ4buy4buI4bq1N+G7oDbhu4gyw53DlTbhu4g2w6Phu4jhurfhu7Lhu65V4buIJuG7lCrhu4hK4buMTcOT4buIKuG7mjbhu4g2NFEm4buIw7Q34buw4buI4bq3MeG6vuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMO0N+G7sOG7iDbhuqPhu4g2w5Um4buIJMOd4buWMuG7iCZb4buy4buI4bq3w5Thu4jDnSzhu4g2NGHhu4gl4buQ4buy4buIJsOd4buy4busN+G7iDDhu4jhu7PDneG7jibDneG7iMO0OuG7juG7gOG7iOG7oVnhuqEi4buy4buIw7Q34buw4buIw5nhu5jhu4gq4buOJlnhu4g2w53hu6Q/4buIKjom4buIw7Q34buw4buINOG7juG7iOG7s8Od4buOJsOd4buA4buIaeG7jibhu4jDmVA34buIw50s4buIKjDhu4gzN8OVJuG6vuG7iDY3w6JWJuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iOG6teG6o+G7iOG7s8Od4buOJsOd4buIWeG7sjgy4buI4bq34buy4buuVeG7gOG7iMOsUCbhu4jDmsOU4buIJlnhuqEi4buy4buIWeG7sjgy4buI4bq34buy4buuVeG7iCbhu5Yq4buIw5nhuqEgVeG7iFThu7Thu4gzN8Oi4buwNuG7iCXhu5Dhu7Lhu4g2w5VVw53hu4g04buO4buIw5lW4buIKjDhu4hV4bqv4buO4buIw53DlCZZ4buINOG7suG7qiZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7oeG6oV1V4buIVMOVNuG7iFQ4JuG7iFQ74buIw7Q34buw4buIw5nhuqEgVeG7iFXDncOh4buIw53hu7Lhu6434buIw5rDlMOi4buIVSgmWeG6vuG7iCrhu44mWeG7iMOd4buwNuG7iFThu7Thu4g2NDfDouG7rCbhu4g2w51W4buIw53hu7Lhu64m4bq+4buIw5lW4buINuG7kD/hu4gm4buqJuG7iDbDneG6o+G7iCbhuqFdVeG7iDY0PyZZ4buIKsOU4buIJlksNuG6vuG7iDbDnVsq4buIJeG7uCrhu4gqw5Thu4jDmVEq4buIw5nDlOG6vuG7iFU64buI4bq3w5UmWeG7iMOdP+G7juG7iCZ74buy4buIKjHhu4gqw5Q34buINsSD4buO4buIJsOd4bqh4buIw5174buIMsOdw5VVw53hu4Dhu4jhurThuqFbJlnhu4jDnVAq4buIJcOU4buI4bq14bqhWyZZ4buIKSZZ4buIVcOh4buO4buIVDvhur7hu4g04bqv4buO4buINeG7kFXDneG7iDbDo+G7iMOdKCrhu4g2NOG6oV1V4buIJlnhu54q4buI4bq3XeG7suG7iCbhuqFdVeG7iFnDoyZZ4buIw5k+4buIJj8m4buIKj424buINuG7suG7sCZZ4buINDzhu7Lhu4jhurdd4buy4buIw5nhu6Qq4buIw51QKuG6vuG7iMOZVuG7iDbhu5QmWeG7iMOZPuG7iCZZLDbhu4hVOybhu4hVOuG7iFXhu5Lhu4jhurXhuqFbJlnhu4g14bqhIibhu4glICbhu4jDmeG7mOG7iCU3PlXhu4hULuG7iCbhuqFdVeG7iMOZUDfhu4jhurfDlOG7iFXDnT/hu4jhurfDlD/hu4jDnVAq4buIVTkmWeG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7PDneG7uDbhu4hUO+G7iFXDnT/hu4gqOibhu4hUOCbhu4jDtDfhu7Dhu4glw5Thu4g2w53hu7g24buIVDvhu4hU4buWMuG7iMOdP+G7mlXhu4gm4buQKuG7iFQ74bq+4buIw5nhu5jhu4jDmeG6oSBV4buIw51QKuG7iOG6t8Oj4buO4buIVcOd4bu0JuG7iDZd4buy4bq+4buIw5lW4buINMOVP+G7iCZZNz7hu7Lhu4g2w53DleG7suG7iFThu5Im4buINj/hu4jDmT7hu4jDmsOUw6Lhu4jhurfDo+G7juG7iDLDneG7kuG7suG6vuG7iDbDneG7uDbhu4glICbhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4glw5Thu4hU4buWMuG7iFXDneG7nibhu4hZ4buyO+G7iCU+NuG7iOG6teG6oVsmWeG6vuG7iFQ64buIVcOd4buaNuG7iDQ84buy4buIJTc+VeG6vuG7iMOZVuG7iCTDneG7suG7iDbDncOV4buy4buIJcOVNuG7iCrhu7Lhu7AmWeG7iDbDneG7uDbhu4hVOuG7iCVdMuG7iOG6ty7hu4hU4bu24buIVOG7jj/hu4gmWT/DlOG7suG7iDY0KCZZ4buIVOG7ljbhu4gq4buWNuG7gOG7iGk4JuG7iMOZ4bqhIFXhu4glxIPhu47hu4hVUDfhu4gk4bqn4buINSDhu7Lhu4g2NOG7liZZ4buIJiEm4buIJsOU4bq+4buIVTrhu4jDmT7hu4jDmuG7juG7suG7iMOaOybhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buL4buwJuG7iFQ4JuG7iMO0N+G7sOG7iCXhu47hu7Lhu4jhu7PDneG7jibDneG7iDbDneG7tuG7iMOZ4buY4buIJMOdw5VV4buIJsOd4buy4busN+G7gOG7iOG7r+G7iOG7s8Od4buOJsOd4buIw7Q64buO4bq+4buIJuG6oV1V4buIVDgm4buIw5nhuqEgVeG7iFXDnT/hu4g2w53hu6oq4buIKn3hu7Lhu4g2w505Jlnhu4hO4buIVT8m4buINigq4buIw53hu6Thu4jhu4JZ4buyIuG7iMOZ4bqhIFXhu4g2w53hu47DouG7iFTGoCZZ4buINigq4buINTjhu4Thu4Dhu4jhu53DneG7suG7iMOdUCrhu4hU4buOP+G7iFnhu7Ii4buIVcOgJlnhu4hVOuG7iFnDoyZZ4buI4bq3w5Thu4gqPjbhu4hUOuG7iDbDneG7nibhu4g14buS4buIw5k/4buQJuG7iFU64buIJsOd4buy4busN+G7iDbhu7Imw53hu4jDmlA34buIJsOd4bugNuG6vuG7iDbhu5A/4buIw53huqFbJlnhu4g2w51bKuG7iDM3w6Lhu7Am4buINMOh4buA4buI4buzw53huqPhu4hZ4buy4buO4buI4bq34bu44buIJMOdKCZZ4buINsOdVuG7iDbDneG7suG7sDfhu4jDmeG6oSBV4buIJcOU4buIKuG7lirhu4g2KCrhu4jhu4Iq4buWKuG7iDQ3KVXhu4Thu4Dhu4gm4buwN+G7iFQu4buIJsOd4buy4busN+G7iDM3w5Xhu4g2w53hu7bhu4hZ4buWNuG7iCY8Jlnhur7hu4jhu7Q24buINsOd4bu24buIJsOd4buQNuG7iCbDneG7qD/hu4jhurco4buI4bq34bu44buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8OtOSZZ4buI4bq3XeG7suG7iMOZOuG6vuG7iFTDlTbhu4hUOCbhu4hVw6AmWeG7iMOZ4bqhIFXhu4hZ4buy4buO4buIWeG7suG7kirhur7hu4g24buUJlnhu4g2w53hu6oq4buIKj424buINSnhu4gqOibhu4Dhu4jhu7PDo+G7iDbhu7Lhu7A24buIVDvhur7hu4hZ4buOJuG7iCUgJuG6vuG7iDY04bqjJlnhu4hVODbhur7hu4gqPlXhur7hu4gmw53hu6A24buIJcOU4buIVcOd4bueJuG7iFnhu7I74buIVeG7kuG7iFVhVeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iOG6teG6oVsmWeG7gOG7iOG7s8Od4buqKuG7iCbhurHhu47hu4hZ4buy4buO4buI4bq34bu44buIVcOgJlnhu4jDmcOh4buIJT/hu5Dhu7Lhur7hu4gmWT/DlOG7suG7iMOdw5Qmw53hu4jDnT/hu47hu4jhurfDlOG7iDThu4434buIVcOdNynhu7Lhu4hVOybhu4hVOuG7iMOdOCZZ4bq+4buIKjnhu7Lhu4g24buO4buI4bq3w5Thu4hZ4buyw5Xhu4jDmVE34buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7n33hu7Lhu4jhurc5Jlnhur7hu4gq4buy4busJuG7iFU64buIKj424buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG7iFIq4buINsOdxINV4buINOG7suG7qiZZ4bq+4buI4bq3w5Thu4gkw53hu7Lhu4hSKuG7iDbDncSDVeG7iFXDoeG7juG7iMOZ4bugNuG7iMO0N+G7sOG7iDLDnWFV4buI4bq3YeG7iCTDncOVVcOd4buIMOG7iOG7s8Od4buOJsOd4buIw5nhu5jhu4gq4buOJlnhu4g2w53hu6Q/4buIJuG7pjbhu4jhu7Q24buIJsOd4buy4busN+G7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4hSKuG7iDbDncSDVeG7iFXDoeG7juG7iOG6teG6o+G7iOG7s8Od4buOJsOd4buIw5lW4buINuG7kD/hu4g04buO4buIKj424buIKjom4buIw5nhu5pV4buINjThuqEmWeG6vuG7iOG6t8Oj4buO4buIWeG7suG6seG7iMOZ4bqhIFXhu4jhurfhu7jhu4jDtDfhu7Dhu4jhurfDo+G7juG7iDbDnVsq4buIw53huqFbJlnhu4jDmeG7oDbhu4jhu7PDneG7jibDneG6vuG7iCZZUyrhu4g04buO4buIVcOgJlnhu4g04bugNuG7iMOZw5UmWeG7iDY04bueJuG7iDY0LCZZ4buI4bq3w5Thu4gmWT8m4buIKuG7suG7riZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyYjc2w50/NOG7ikdGNTY0PyZZR+G7oVk3w6JXJuG7iMO04bqxN+G7iOG7oVkoJkYvNTY0PyZZR0YvMkc=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]