(vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải là chiếc bánh cuốn nhân thịt như nhiều hàng quán bày bán, chiếc bánh cuốn được hội chị em mong thưởng thức chính là chiếc bánh không nhân được các bà, các mẹ ở quê bày bán trong chiếc thúng nhỏ. Cứ một lớp bánh cuốn phết thêm lớp hành mỡ. Tùy sở thích mỗi người mà bánh cuốn được chấm với nước mắm cốt hoặc pha. Cắn miếng bánh cuốn dai ngon, thơm vị hành càng thêm gợi nhớ một thời thân thương.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOS4bqt4buVOT1hNXA94bujYz3huqfhuqkpOT3DsuG7jcOt4bqpPcOy4bqt4buLPVg4POG6qT0sWeG7sD3huqzhu5nhu4vhur3huqc94bujYz04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT1u4buN4bqvw50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7ssOdw6Dhurvhu7LDieG6rWbhur3huqc9beG6rXvhuqk94bq5PD054bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3hur3huq0y4bq9PcOy4bqtY8OyPeG6veG6reG7mT3hur3huq3huqnhurfhu4094bqtPOG6veG6pz1u4buNKeG6vT04PHA9OCnhur3hu649OeG6reG6qeG6sTk9OCnhur3huq09OeG7jWfhur09w6Hhu5lqOT3huq1p4bqpPTnhuq1jPcOg4bq7PeG6u8Oq4bq94bqnPcOy4bqt4buZa+G6veG6pz3DsuG6reG7lTk9OeG6reG6q+G6veG6rT3hurk8PTnhuq3huqnhurE5PTgp4bq94bqtPcOp4bqtZuG6veG6pz3hur3huq0y4bq9PcOh4buZajk9OSk5PTg84buuPTkpOT3hurvhuqM9az1u4buN4bqvPTg8cD04KeG6vT3Dsm/DquG6veG6pz054bqt4bqp4bqxOT3DsuG6reG7j+G6veG6pz3hur3huq3hu4NWPeG7ueG7lT3hurtpw7I94bq54buJbT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT1t4bqt4bqxw7I9w7Lhuq3huq/hurs94bq54buJbT3huq084bq94bqtPeG6u2xWPcOSw7VwPcOzaz3DsuG6reG6qznhuq094bq7w6zhuqk94bq94bqn4buZxKnhuqk94bq7PD04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DoeG7mWo5PTnhuq0z4bq7PeG7o+G7ieG6qT3hur3hu5nhu4k5PeG6u13hurs9OWfDsj3huq3DqiA5PW3huq0oVj3hu7ld4bq9PeG6u+G6qeG6seG6veG6pz04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT1hKOG6qT3hur3huqfDquG6veG7rj3DsuG6reG7i+G6uz3hu6NjPeG6rTzhur3huq09OTzhur3huqc9w7Lhuq3huq/hurs94bqnauG6qT3hur3huq3hu4k94bq7acOyPcOy4bqtxKnhuqk9w7Lhuq0y4bq9PcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnVsOdL8Og4bq74buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53DoOG6u+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9PzokbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqKiovJSEuYSUlJD8mJjvDsiYkJDsl4bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QqITojPSjhurnDsuG7pCPDkuG6reG7lTk9YTVwPeG7o2M94bqn4bqpKTk9w7Lhu43DreG6qT3DsuG6reG7iz1YODzhuqk9LFnhu7A94bqs4buZ4buL4bq94bqnPeG7o2M9OCnhur3huq09OeG7jWfhur09buG7jeG6ryM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM/OiQjPS/hu7LDnS/DoOG6u+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bu54bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DqeG6rWbhur3huqc94bq94bqtMuG6vT054bqtZD054bq/PeG6rTzhur3huq09beG6reG6qT3DsuG6reG7i+G6uz3DoeG7mWo5PW9dOT3Dsm/huq/hur094bq7IMOyPTgp4bq94bqtPeG6ueG7jWbhur094bq5PD054bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT1u4buN4bqvPeG6p+G6qXvhur09YWPhu6494bqtM209YTfhur09w6Fn4bqpPeG7o+G7ieG6qT3hur3huq3hu53hur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk9OcOq4bq9PeG7oSg9buG7jeG6r1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDieG6reG6qT054buB4bq9PeG6veG6reG7g+G7rj3DsuG6rWThur3huq09w7Lhuq3Dqnvhur3huqc9w7Jm4bqpPcOh4buZajk94bq74bqjPTnhuq3Dqj3hu6Hhu41n4bq94bqnPTnhuq1qPTnhuq3hu4vhuqlWPU7hu43huq89w7Jm4bqpPeG6u+G6qeG6t+G6vT3Dsm/hu43hur3huqc9YeG7jeG7rj3hurtpw7I9w7Lhu4004bq9PTnhuq1qPTnhuq1kPeG6reG7h209Jj3hur3huqc8cOG7rj3hu6NiPeG7ozVwPTnhuq1qPeG6uTw94bq94bqp4bq34bq7PeG6u8Oq4bq94bqnPcOhauG6qT054buRKD04PD05w6rhur3hu649w6EgOT044bqp4bqzw7I94bq94bqx4buNPTnhuq1qPWHhuqnDouG6vT1vKD3hu6M8w6o94bq94bqnPHA9OeG7jWfhuqk9w7Lhu4004bq9PeG6uTw94bq94bqp4bq34bq7PeG6rSnDqj3huq3hu5U5PTnhu5EoPeG6veG6reG7neG6veG6pz3DoeG7lSg9w7Jvw6M9w6Hhu5lqOT3DsuG6rcOgw6o9ODzhu649w7Lhuq3DoMOqPeG6u+G6oz3hu6Hhu41n4bq94bqnPTnhuq1qVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6rDzhur3huqc94bqt4bq/KD3hur3huqc8cD3DoeG6vz054bqt4buZKD1t4bqtw6rhur3huqc9beG6reG7jz3hur3huq3hu5k9OeG6rWo9buG7jeG6rz04MnA94bqn4bqpxKnhu649OeG6reG7kT1w4bqx4buNPeG6uTw94bq9ZuG6veG6pz3Ds3vhur09OeG7kSg9ODw9OcOq4bq9PeG7ozw94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWHhu5nhu4nhuqk94buh4buNZuG6qT3DocOg4bq7PTkpPTjhuqnhurXhur3hu6494bq74buNZ+G6qeG7rj05ZuG6veG6pz05w7Q9w7N74bq9PeG7oeG7jTPDsuG7rj3huq084bq94bqnPeG6p+G6qSg9YcO04bq94bqn4oCmPeG6ueG6r+G6vT04KeG6vT3huq3DqiA5PcOybyjDqj3DocOt4bqpPeG6rTzhur3huqc94bqt4bq/KFY94bq84bqt4bud4bq94bqnPWF9cD3hur3huq08PeG6uynhuqk94bq5KT3hurlqbT3Dsj7hurs94bq54bqp4bqv4buNPeG7oeG6qeG6r+G7jT3Dsm/DquG6veG6pz3hur1d4bq94bqnVj3huqw84bq94bqnPeG6reG6vyg9w6Hhu5lqOT04PHA9OCnhur09w7Lhuq084bq94bqtPcOp4bqt4buNPW/huqnhuq/hur3huqc9OOG6qeG6s8Oy4buuPcOyb8Oq4bq94bqnPcOh4bq/PcOp4bqt4buNPeG6rTzhur3huqc9W+G6veG7rj1u4buNPD3hu6Mgw7I9OCjDqj3huqfhuqnEqT054buT4bq94bqnPeG6veG6rWnhur094bq94bqtY2094bqt4buL4bq9PTl7Vj3hurzhuq3hu53hur3huqc9ODw9OCnhur09OCnhur3huq094buhw6jDquG7rj04KeG6veG6rT1vKeG6vT3hur3huq0o4bq94bqtPeG6veG6reG6o+G6vT3hur3huq08w6o94bq9IOG6vT1vaOG6qT3hurk1w7I9w7Jvaz3hur3huq3hu53hur3huqc9OeG6reG6qeG6sTk9OCnhur3huq094bujPOG6veG6pz1v4buNaeG6uz3Dsm/DquG6veG6pz054bqte8OqPeG6u2w94bq94bqt4buZPcOp4bqrOeG6rT3DsuG6reG6qznhuq094bq7xKnhuqk94bqn4buH4bqpPeG6u+G7h+G6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qeG7rD3huq3hu5nhu4vhur3huqc9w7Lhuq3hu4vhurs9OeG7kSg94bq94buZ4buJOT1hw7Xhur3huqc9az1u4buNKeG6vT044buP4bq94buuPW3huq1rPeG6veG6p+G6reG6qT3hur3huqfhu4/Dsj3DqeG6reG6v+G6qT054buT4bq94bqnPeG6uSjhur09w7Lhu4MoPcOy4bqt4buNPeG6reG7j8OyPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOh4bqpVj3hurrhur/hur094bq9PMOqPTnhu5Phur3huqc94bqtM2094bqtN+G6veG7rj3hur3huq3hu5nhur3huqc94buj4buJ4bqpPcOyZuG6qT3huq1i4bq94bqtPXvhur3huq09w6Hhu4vhur09w7Phu4vhu6494bq94bqt4buJPeG6veG6rTPDsj3hurk8PTnhuq1jPTgp4bq9PTgp4bq94bqtPTnhu41n4bq9Vj3huqbhuqko4bq9PeG6rTzhur3huqc9OeG6rWQ9YVvhurs9OeG6reG6qeG6sTk94bqn4bqt4bqxPeG6veG6reG7gz3hu6M1cD3hurs8PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOh4bqx4bq9PeG6veG7mcSp4bq7PeG6veG7mWptPcOy4buXPcOzKeG6veG6pz3Ds+G7ieG6u1Y94bu54bq/PeG6ucSDPcOh4bq/PeG6uTw9w7Lhuq3hu5U5PW7hu408PThi4bq94bqtPWFjPeG7ozw94bqtM209YTfhur094bq94bqtM8OyPcOyb8Oq4bq94bqnPcOp4bqt4buNPTnhuq1qVj3hu7cow6o94bqn4bqpxKk9w6Hhuqk94buj4buJ4bqpPeG6u+G6o+G7rj3Dsmbhuqk9OeG7k+G6veG6pz3DoeG7mWo5PeG7meG7jT3DsuG6qeG6r+G6vT3hur3huqdo4bqpPWs94bqtPOG6veG6pz04KeG6veG6rT054buNZ+G6veG7rj3DsuG6reG7mWvhur3huqc9w7Lhuq3hu5U5PTgp4bq94bqtPeG7ozw9w6Fq4bqpPeG6u+G6oz3DoeG6qT3hurvhu40oPeG6rTzhur3huqdWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/OiRt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKioqKi8lIS5hJSUkPz8qIcOyJjsmJT/hurkkVmVt4bqn4buqb+G7pDshIz0o4bq5w7Lhu6Qjw5Lhuq3hu5U5PWE1cD3hu6NjPeG6p+G6qSk5PcOy4buNw63huqk9w7Lhuq3hu4s9WDg84bqpPSxZ4buwPeG6rOG7meG7i+G6veG6pz3hu6NjPTgp4bq94bqtPTnhu41n4bq9PW7hu43huq8jPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPzokIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSPhu7JYxanhur3huq094bq74bqp4bq94bqtPeG6reG7hyhZw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5Jvw6rhur3huqc9OOG7jcOt4bqpPcOz4buJ4bq7PeG6uyjhuqk9w7Jvw6rhur3huqc94bq5POG6veG6reG7rj054bqt4bqp4bqxOT044bqxbT054buRKD054bqtYz04KeG6vT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DoeG7gz1vxqE54buuPcOp4bqtZuG6veG6pz3huqfhuqko4bq9PcOy4bqt4buL4bq7PeG6ucah4bq94bqnPeG6u8O14bqpPeG6rTzhur3huq09beG6reG6qT3huq3hu4EoPW7hu41w4bqz4bq9PeG7o+G7ieG6qT3hurvDteG6qT3DsuG6reG7i+G6uz054buRKD3hurvDoz04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT054buB4bq9PeG6veG6p+G6reG6qT3hur3huqfhu4/Dsj3DqeG6reG6v+G6qVY94bq44buZ4bq94bqnPeG6u+G7jWbhuqk9OGnDsj3hurvhu485PW8oPcOhw6094bq54bqv4bq9PcOp4bqt4buNZuG6vT3hu6N74bqpPTlb4bq94bqnPcOyb+G6r+G6vT3hurvhuqnhurPhur3huqc94bq9aOG6qeG7rj054bqtYz04KeG6vT3huq084bq94bqnPeG7ocOqKD3DsuG6rTXDsj3hur3huq3huqM9w6HhurU9OGnDsj1hPOG6vT3DoeG6t+G7jVY9w4E1cD3hur1dbT3hu6Phu43hur3huqc94bq5PuG6qeG7rj054bqt4buX4bq94bqnPeG7ozzhuqk94bqn4bqpMnA94bq5PD04KeG6veG6rT054bqt4bqr4bq94buuPTnhuq1jPeG6uTNwPTnhuq3huqnhurE5PcOh4buTKD3Dsm/DoD3DssOqPeG7oeG7jXDhuq/hur094bq94bqnKOG6veG6p+G7rj3hurtpw7I94bq54buJbT3huqc+w6o9w7JvXeG6veG6pz3DsuG6qeG6veG6rT3hurvhu4Phur3huqc94bq7KOG6veG6rT3DoeG7mWo5PeG6veG6rTM5PW8oPW9o4bqpPcOhKW094bq94bqt4bqjPeG7oeG7jWfhur3huqc9OeG6reG6qeG6sTk9byk9w7Jvw6A94buPbT3hur3huqfhu5lqOT054bq/PcOy4bqtw6ooPeG6q8OyPeG6u2w9b2jhuqk94bq94bqt4bqjPeG6veG6rTzhur3huqc94bqnM209w7Lhuq084bq94bqtPTnhuq3huqnhurE5PTgp4bq94bqtPeG7o+G7lyg94bujIOG6veG7rj3hur3huq3hu4M94buh4bqp4bq94bqtVj3DgWjhur3huqc9w7Lhuq3EqeG6qeG7rj054bqtYz3hur3huq0o4bq94bqtPeG6veG6reG6o+G6vT3hurvhu485PeG6u2nDsj3hurvhu41m4bqpPThpw7I9w7LhuqnhurFtPcOy4bqtw6DDqlY9w4Hhu5lqOT054bqt4buX4bq94bqnPWFb4bq7PTkp4bqpPTgp4bq94bqt4buuPTnhuq1jPcOp4bqt4bqhw6o94bq54bqhw6o9w7Lhu4/hurs94bq5PuG6qT3DsuG6rTzhur3huq094bq7acOyPeG7oTNtPW9o4bqpPW7hu43hurPDsj3hu6M8w6o9OCnDsj3huq084bq94bqtPW3huq3huqk9w7Lhuq3hu4vhurs94bq5xqHhur3huqdWPeG7ueG7lT3DoeG6t+G7jT3DoSDhur3hu649w7Lhuq3Dqlvhur09w7Lhuq3Dql3DsuG7rj054bqt4bqr4bq94bqtPeG7oSk5PcOh4bqx4bq9PcOy4buX4bq94bqnPcOhaeG6veG6pz3Dsik5Vj3hu7cp4bq94bqtPcOybynhur3huqc94buhw6rhur3huqfhu649OeG6reG6qeG6sTk9OCnhur3huq09w7JvXeG6veG6pz3hur3huqc04bq9PcOh4buZajk94buh4bqxbT3hurk04bq9PeG6ueG7mWrDsj3hu6M8w6o9OeG6reG6qeG6sTk9w7Lhuq3hu4/hur3huqc94bq94bqt4buDVj3hurzhurHhu409w6nhuq0pOeG6rT3hurvhu40oPeG7o+G6t+G7rj054bqtYz3hurkzcD04KeG6veG6reG7rj054buVPeG6u2nDsj3hurnhu4ltPTgp4bq94bqtPTnhuq1jPW3huq3hurHDsj3hurtpw7I94bq54buJbT3huq084bq94bqtPeG6ueG6r+G6vT3hursgw7I9OCnhur3huq1WPeG7ueG6rWQ94bq94bqtYuG6vT3DsuG6rWbhuqk9OeG7k+G6veG6pz3DoeG7kT3DqeG6qznhuq09w7Lhuq3huqs54bqtPeG7o2M94bqn4bqpKTk94bq5N+G6vT3DsuG6rWM94bqn4bqpKTlWPeG6vOG6seG7jT3DqeG6rSk54bqtPTnhur89w7Lhuq3EqeG6qT3huqfhuqko4bq9PeG6veG6p2jhuqk94bq5PuG6qT1u4buNKeG6veG7rj3hu6Phu5coPVvhur09OCnhur3huq3hu6494buj4buXKD054bqtxKk9w6Fq4bqpPTgp4bq94bqtPcOybynhur3huqc94bujPD3hu6HDoOG6uz05KTnhuq09OeG6rWM94bq5POG6uz04KeG6veG6rT054buT4bq94bqnPeG6uTw9OSnhuqk9w7Lhuq3hu4894bujY1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDgeG6tT3hurk84bq7PeG6veG6r+G6vT054bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3hur3huqfDquG6veG7rj3huqc+w6o94bq5PD3hur3huqfhu41w4bqv4bq9PeG6ueG6qeG6s+G7jT054bqt4bqr4bq94bqtPeG7ozw9w6Hhu5lqOT3hur3huqfhu5nEqeG6qT04KeG6vT3hurnGoSg9OeG6reG7h+G6vT3DqXU9OTzhur3huqfhu649w6nhuq1m4bq94bqnPWHDo8OqPW7hu40pPTnhu5Phur3huqc9w6nhuq1m4bq94bqnPTnhu5Xhur3huqc9buG7jSk9w6HhurU9OGnDsj3hurtj4bq9PeG7ozw9w6nhuq1m4bq94bqnPeG6vSnDslY94bqmPsOqPcOyb13hur3huqc9w7Lhuqnhur3huq09w6Hhu5lqOT3hur3huqcy4bq7PeG7ozzhuqk9w7LhuqnhurHhur3huqc9w7Jvw6rhur3huqc94bq94buZ4buJOT3Dsz454bqtPW9o4bqpPcOhw6Dhurs9byg94buhKHA94bq94bqt4buNcMOi4bq94buuPeG6reG7gSg94buj4buJ4bqpPeG6ueG7mWrhur3huqc94bq94buZ4buJOT3hu6Phu5coPcOh4buRPW9o4bqpPcOh4buZajk9w7JvKeG6veG6pz3hurnhuq/hur094bq7acOyPeG6u+G6qeG6seG6veG6pz3hu6N74bqpPcOyb13hur3huqfhu649w6Egw7I94bq54bqv4bq9PeG6vWjhuqk94bq94buZ4buJOT3hur3hur/hur3huqdWPeG6vGjhuqk94bq94buZ4buJOT1rPWHhu5nhu4nhuqk94bq54buNZuG6vT3Ds2bhuqk9w6HhurU9OCnhur3huq09OeG6reG6q+G6vT3hur3huq3hu5k9cT3hurvhu41n4bq9Vj3hu7dpw7I9w6Hhu5lqOT3hu6EocD3hurtj4bq94buuPcOp4bqt4bqpPcOybynhur3huqc9OCnhur3huq09w7PEgz3DqeG6rWbhur3huqc9OGM94buj4bq/4bq9PTnDtDlWPeG6rDzhur3huq09beG6rXvhuqk9OeG6reG7h+G6vT3hur3huq3hu53hur3huqc9OeG7kT3hur3huq3hu4Phu649OOG6vzk94bqt4bqxw7I94buj4buDPcOp4bqtZuG7rj1v4bubKD3Dsz454bqtPW9o4bqpPcOy4bqtKeG6qT3hurvhu4Phur3huqc9w6HDoOG6uz1t4bqt4bqpPcOy4bqt4buL4bq7VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7ueG6reG6qeG6sTk9OCnhur3huq09OeG7jWfhur09w6nhuq1m4bq94bqnPeG6veG6rTLhur094bq7acOyPcOy4bqtxKnhuqk94bqnMnA9w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc94bq94bqt4buJPcOh4bqx4bq9PcOyNeG6vT04MnA94bqn4bqpxKlWPeG7ueG6rWo9buG7jeG6rz3Dsmbhuqk94bujN+G6vT054buB4bq9PeG7ozw94bq94bqnPHA9OTzhur3huqc9w6nhuq0o4bq94bqnPcOybyjhur3huqc94bqt4buL4bq94buuPeG6rTzhur3huqc94bqt4bq/KD1t4bqtw6rhur3huqc9beG6reG7jz3huq3hu4vhur1WPUF9cD3huq084bq94bqnPVvhur3hu649buG7jTw94bujIMOyPTnhu5Phur3huqc9w7Jvaz3hur3huq/hur09w7M+OeG6rT3Ds8SDPeG6reG7i+G6vVY94bu54bqtYz04KeG6vT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3hur3huqc8cD3hur08w6o9w6F9PcOp4bqtZuG6veG6pz054buB4bq9PeG6uTzhurs9w7JvKeG6veG6pz04KeG6veG6rT3hur3hu50o4buuPeG6veG6reG7meG6veG6pz04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT1u4buN4bqvPcOy4bqtYj3hu6M34bq9PcOh4buZajk9ODxwPTgp4bq9Vj3hu7nhuq3huqnhurE5PcOy4bqt4buP4bq94bqnPeG6veG6reG7g+G7rj04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DoeG7mWo5PcOhNXA94bq54buJbT3hurkpPTnhuq3hu41n4bqpPcOy4buZ4buL4bqpVj3DieG6rSk54bqtPcOh4bqx4bq9PeG6u+G7jSjhu6494bq94bqn4buZxKnhuqk9OCnhur094bqtPOG6veG6pz3hurkzcD04KeG6veG6reG7rj1t4bqt4bqxw7I94bqtPOG6veG6rVY94bu54bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3Dsm9d4bq94bqnPeG6veG6pzThur3hu6494bqtPOG6veG6rT1t4bqt4bqpPcOy4bqt4buL4bq7PeG6ucah4bq94bqnPeG6ueG7jWbhur094bq5PD3DsuG6reG7lT1u4buNPD3hu6Mgw7I94bqtM209YTfhur094bq74buH4bqpPeG6veG6p+G7mcSp4bqpVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7sks9w7Lhuq084bq94bqtPW3huq1n4buuPcOp4bqtZuG6veG6pz1v4bqp4bqv4bq94bqnPeG6p2I9w7Jm4bqp4buuPeG6rWnhuqk9OeG6rWM9w6Dhurs94bq94bqt4buJPW7hu43huq/hu649w7Lhuq1k4bq94bqtPcOy4bqtw6p74bq94bqnPeG6u+G7jWfhur09W+G6vT054bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DqeG6rWbhur3huqc94bq94bqtMuG6vT3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPW3huq174bqpPcOhIMOyPcOyb+G7meG7iTk9b2jhuqk94bqnw6rhurs9OeG6reG7jeG6veG6pz3hurtpw7I9OeG6reG7jXDhurHhur09w6HhurU9OcO14bq94bqnPcOy4bqt4buZa+G6veG6pz3DsuG6reG7lTlWPeG6vOG6reG7neG6veG6pz3hur3huqc8cD3hurspw7I9w7JvxKnhuqnhu649w7Lhuq3hu5lr4bq94bqnPcOy4bqt4buVOT3DocSRKD04KeG6veG6rT054buNZ+G6vT3DqeG6rWbhur3huqc94bq94bqtMuG6vT1vXTk9OeG6reG7j8OyPeG6rTzhur3huq09beG6reG6qT3hurnhuq/hur09w7Jv4bqv4bq9PeG6uyDDsj04KeG6veG6reG7rj054bqt4bqp4bqxOT04KeG6veG6rT1hKOG6qT3hur3huqfDquG6veG7rj3huq084bq94bqtPcOy4bqt4buL4bq7PeG6p+G6qeG7geG6veG7rj054bqtM+G6uz3hu6Phu4nhuqk94bq94buZ4buJOT3hurtd4bq7PTlnw7I94bqtw6ogOT1t4bqtKD3hu6Phu4nhuqk9OeG6rSjhur3huq3hu6494buJw7LigKY9w7Lhuq1iPTnhu4Hhur094bqnYj04IuG6veG6p1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyPhu7LDkuG6rXvDqj3hurzhuqfhu41w4bqv4bq9w50vbeG7sg==

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]