(vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải là chiếc bánh cuốn nhân thịt như nhiều hàng quán bày bán, chiếc bánh cuốn được hội chị em mong thưởng thức chính là chiếc bánh không nhân được các bà, các mẹ ở quê bày bán trong chiếc thúng nhỏ. Cứ một lớp bánh cuốn phết thêm lớp hành mỡ. Tùy sở thích mỗi người mà bánh cuốn được chấm với nước mắm cốt hoặc pha. Cắn miếng bánh cuốn dai ngon, thơm vị hành càng thêm gợi nhớ một thời thân thương.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4buQZOG7o+G6oz/Do2F1P3Lhurk/Y8SRW+G6oz/hu5Hhu5NqxJE/4buRZGw/4bu24bqhXcSRPzzhu7hYP0Thu51s4buDYz9y4bq5P+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4/hu5PDokAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI0Dhuq/hu4cj4bq+ZMOs4buDYz/hu41kIMSRP+G7gV0/4bqjZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4NkN+G7gz/hu5Fk4bq54buRP+G7g2Thu50/4buDZMSR4bqn4buTP2Rd4buDYz/hu4/hu5Nb4buDP+G6oV11P+G6oVvhu4PDnT/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDP8SD4budb+G6oz9kxKnEkT/huqNk4bq5P+G6r+G7hz/hu4fhu4Xhu4NjP+G7kWThu53Ds+G7g2M/4buRZOG7o+G6oz/huqNkZeG7g2Q/4buBXT/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/4bq/ZMOs4buDYz/hu4NkN+G7gz/Eg+G7nW/huqM/4bqjW+G6oz/huqFdw50/4bqjW+G6oz/hu4fhurc/w7M/4buP4buTw6I/4bqhXXU/4bqhW+G7gz/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjZMSR4bql4bqjP+G7kWThu5nhu4NjP+G7g2Rp4buyP+G6ouG7oz/hu4fEqeG7kT/hu4Ft4buNP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu41k4bql4buRP+G7kWTDouG7hz/hu4Ft4buNP2Rd4buDZD/hu4fDsuG7sj/hu5Dhu5V1P8O0w7M/4buRZGXhuqNkP+G7h2vEkT/hu4Nj4budbsSRP+G7h10/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDP8SD4budb+G6oz/huqNkOOG7hz9ybcSRP+G7g+G7nW3huqM/4buHMuG7hz/huqPhu4vhu5E/ZOG7hTThuqM/4buNZH3hu7I/4bqiMuG7gz/hu4fEkeG6peG7g2M/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDP8OjfcSRP+G7g2Phu4Xhu4PDnT/hu5FkbOG7hz9y4bq5P2Rd4buDZD/huqNd4buDYz/hu5Fkw6Lhu4c/Y2/EkT/hu4NkbT/hu4fEqeG7kT/hu5FkbsSRP+G7kWQ34buDP+G7kWThu51s4buDY+G7skAv4bqv4buHI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNA4bqv4buHI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyEoOuG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0LywsLCwvO3s+w6M7OzohLi4p4buRLjo6KTvhu4E64buyw6rhu41jV8O14buqLHsoJj994buB4buR4buqJuG7kGThu6PhuqM/w6NhdT9y4bq5P2PEkVvhuqM/4buR4buTasSRP+G7kWRsP+G7tuG6oV3EkT884bu4WD9E4budbOG7g2M/cuG6uT/huqFb4buDZD/huqPhu5Phu4vhu4M/4buP4buTw6ImP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJiEoOiY/LyNAL+G6r+G7hyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4bqiZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hur9kw6zhu4NjP+G7g2Q34buDP+G6o2Thurs/4bqjZj9kXeG7g2Q/4buNZMSRP+G7kWRs4buHP8SD4budb+G6oz/DtTLhuqM/4buRw7XDouG7gz/hu4c04buRP+G6oVvhu4NkP+G7geG7k8Os4buDP+G7gV0/4bqjZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP+G7j+G7k8OiP2PEkSDhu4M/w6PhurnDnT9kOOG7jT/Do8Og4buDP8SD4buLxJE/cm3EkT/hu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT/huqPhu4Xhu4M/dH0/4buP4buTw6Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bq+ZMSRP+G6o2fhu4M/4buDZGnDnT/hu5Fk4bq74buDZD/hu5Fk4buFIOG7g2M/4buRw6zEkT/Eg+G7nW/huqM/4buH4bq3P+G6o2Thu4U/dOG7k+G7i+G7g2M/4bqjZG8/4bqjZGzEkeG7sj/hu47hu5PDoj/hu5HDrMSRP+G7h8SR4bqn4buDP+G7kcO14buT4buDYz/Do+G7k8OdP+G7h8Sp4buRP+G7keG7kznhu4M/4bqjZG8/4bqjZOG6uz9kaOG7jT8uP+G7g2NddcOdP3LDqT9yYXU/4bqjZG8/4buBXT/hu4PEkeG6p+G7hz/hu4fhu4Xhu4NjP8SDb8SRP+G6o8ahfT/huqFdP+G6o+G7heG7g8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4PhuqXhu5M/4bqjZG8/w6PEkeG6q+G7gz/DtX0/cl3hu4U/4buDY111P+G6o+G7k+G7i8SRP+G7keG7kznhu4M/4buBXT/hu4PEkeG6p+G7hz9kW+G7hT9k4buj4bqjP+G6o8ahfT/hu4NkceG7g2M/xIPhu6N9P+G7kcO14bqzP8SD4budb+G6oz/hu5Fk4bqv4buFP+G6oV3DnT/hu5Fk4bqv4buFP+G7h+G6tz904buT4buL4buDYz/huqNkb+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNEXeG7g2M/ZGZ9P+G7g2NddT/Eg2Y/4bqjZOG7nX0/4buNZOG7heG7g2M/4buNZOG7mT/hu4Nk4budP+G6o2RvP+G7j+G7k8OiP+G6oTd1P2PEkW7DnT/huqNkxqE/deG6peG7kz/hu4FdP+G7g8Os4buDYz/DtCDhu4M/4bqjxqF9P+G6oV0/4bqj4buF4buDP3JdP+G7g2Rx4buDYz/hu4Nj4budbsSRP8Oj4budbcSRP3Thu5PDrMSRP8SD4bqv4buHP+G6o1s/4bqhxJHhuqnhu4PDnT/hu4fhu5Phu4vEkcOdP+G6o8Os4buDYz/huqPhu5c/w7Qg4buDP3Thu5M44buRw50/ZF3hu4NjP2PEkX0/w6Phu5fhu4Nj4oCmP+G7gcOi4buDP+G6oVvhu4M/ZOG7hTThuqM/4buRw7V94buFP8SDasSRP2Rd4buDYz9kZn3hu7I/4buCZHHhu4NjP8OjMHU/4buDZF0/4buHW8SRP+G7gVs/4buBb+G7jT/hu5Ei4buHP+G7gcSRw6Lhu5M/dMSRw6Lhu5M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7gzLhu4Nj4buyP0Rd4buDYz9kZn0/xIPhu51v4bqjP+G6oV11P+G6oVvhu4M/4buRZF3hu4NkP+G6v2Thu5M/w7XEkcOi4buDYz/huqHEkeG6reG7kcOdP+G7kcO14buF4buDYz/Eg2Y/4bq/ZOG7kz9kXeG7g2M/MeG7g8OdP+G7j+G7k10/cjThu5E/4bqhfeG7hT9jxJFuP+G6o+G7m+G7g2M/4buDZMSp4buDP+G7g2Thurnhu40/ZGzhu4M/4bqjIOG7sj/hu4JkceG7g2M/4bqhXT/huqFb4buDP+G6oVvhu4NkP3TDqOG7hcOdP+G6oVvhu4NkP8O1W+G7gz/hu4NkfeG7g2Q/4buDZOG6t+G7gz/hu4NkXeG7hT/hu4M04buDP8O14buJxJE/4buBYeG7kT/hu5HDtcOzP+G7g2Rx4buDYz/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/cl3hu4NjP8O14buTxKnhu4c/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o2Qg4buFP+G7h8OyP+G7g2Thu50/4bq/ZeG6o2Q/4buRZGXhuqNkP+G7h27EkT9jaMSRP+G7h2jEkT/hu4Nj4budbsSRWT9k4budbOG7g2M/4buRZGzhu4c/4bqjxqF9P+G7g+G7nW3huqM/w6Phu5Xhu4NjP8OzP+G7j+G7k1vhu4M/4bqh4buZ4buDw50/4buNZMOzP+G7g2NkxJE/4buDY+G7meG7kT/hur9kZsSRP+G6o+G7m+G7g2M/4buBfeG7gz/hu5FpfT/hu5Fk4buTP2Thu5nhu5E/4buDY+G7nW7EkT/Eg8SR4buyP+G7hmbhu4M/4buDXeG7hT/huqPhu5vhu4NjP2Q44buNP2TDoOG7g8OdP+G7g2Thu53hu4NjP3JtxJE/4buRw6zEkT9kw6nhu4NkPyDhu4NkP8SDbOG7gz/DtGzDnT/hu4NkbT/hu4NkOOG7kT/hu4FdP+G6o2Thurk/4bqhW+G7gz/huqFb4buDZD/huqPhu5Phu4vhu4Phu7I/Q8SRfeG7gz9kXeG7g2M/4bqjZOG6uz/DozHhu4c/4bqjZMSR4bql4bqjP2Nk4bqlP+G7g2RpP3JhdT/hu4ddP+G7g2Phu51uxJE/xIPhuqXhu4M/4buD4budbuG7hz/hu4Phu51v4buNP+G7keG7nz/DtFvhu4NjP8O0beG7h+G7sj/huqJmP+G7geG6tT/Eg2Y/4buBXT/hu5Fk4buj4bqjP+G7j+G7k10/4bqhw6nhu4NkP8Oj4bq5P3JdP2Q44buNP8Ojw6Dhu4M/4buDZDjhu5E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6v2Thu5M/4bqjZG/hu7I/4bqgfeG7hT9jxJFuP8SDxJE/cm3EkT/hu4fhurfDnT/hu5HDrMSRP+G6o+G7m+G7g2M/xIPhu51v4bqjP+G7neG7kz/hu5HEkcOi4buDP+G7g2Phu4nEkT/Dsz9kXeG7g2M/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDw50/4buRZOG7ncOz4buDYz/hu5Fk4buj4bqjP+G6oVvhu4NkP3JdP8SDb8SRP+G7h+G6tz/Eg8SRP+G7h+G7k30/ZF3hu4Nj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyEoOuG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0LywsLCwvO3s+w6M7OzohISx74buRLikuOyHhu4E64buyw6rhu41jV8O14buqKXsmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQZOG7o+G6oz/Do2F1P3Lhurk/Y8SRW+G6oz/hu5Hhu5NqxJE/4buRZGw/4bu24bqhXcSRPzzhu7hYP0Thu51s4buDYz9y4bq5P+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4/hu5PDoiY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omISg6Jj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu7bhu63hu4NkP+G7h8SR4buDZD9kaH3hu7hAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G6oeG7k2rEkT/DtG3hu4c/4buHfcSRP+G7kcO14buF4buDYz/hu4Fd4buDZMOdP+G6o2TEkeG6peG6oz/huqHhuqXhu40/4bqjxqF9P+G6o2Thurk/4bqhW+G7gz/huqFb4buDZD/huqPhu5Phu4vhu4M/xINpP8O14buh4bqjw50/4bq/ZMOs4buDYz9jxJF94buDP+G7kWRs4buHP+G7geG7oeG7g2M/4buH4buVxJE/ZF3hu4NkP+G7jWTEkT9kZ30/4buP4buTdeG6reG7gz9ybcSRP+G7h+G7lcSRP+G7kWRs4buHP+G6o8ahfT/hu4fhurM/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDP+G6o2fhu4M/4buDY2TEkT/hu4Nj4buZ4buRP+G6v2RmxJHhu7I/4buA4bud4buDYz/hu4fhu5PDrMSRP+G6ocSp4buRP+G7h+G7meG6oz/DtX0/xINqP+G7gcOi4buDP+G6v2Thu5PDrOG7gz9yIMSRP+G6ozHhu4NjP+G7kcO1w6Lhu4M/4buHxJHhuq3hu4NjP+G7g+G7icSRw50/4bqjZOG6uT/huqFb4buDP2Rd4buDYz904buFfT/hu5FkYeG7kT/hu4Nk4bq3P8SD4bqpP+G6ocSp4buRP8OjXeG7gz/Eg+G6p+G7k+G7sj/EgmF1P+G7gzLhu40/cuG7k+G7g2M/4buBIsSRw50/4bqjZOG7n+G7g2M/cl3EkT9jxJE3dT/hu4FdP+G6oVvhu4NkP+G6o2Rl4buDw50/4bqjZOG6uT/hu4E4dT/huqNkxJHhuqXhuqM/xIPhu5t9P+G7kcO14bqvP+G7keG7hT904buTdcOi4buDP+G7g2N94buDY8OdP+G7h8Sp4buRP+G7gW3hu40/YyLhu4U/4buRw7Uy4buDYz/hu5HEkeG7g2Q/4buHaeG7g2M/4buHfeG7g2Q/xIPhu51v4bqjP+G7g2Q44bqjP8O1fT/DteG7icSRP8SDW+G7jT/hu4Nk4bq3P3Thu5Phu4vhu4NjP+G6o2TEkeG6peG6oz/DtVs/4buRw7Xhuq8/4buZ4buNP+G7g2Phu51v4bqjP+G6o2Y/4buRZOG7hX0/ZeG7kT/hu4fDsj/DteG7icSRP+G7g2Thurc/4buDZF3hu4NjP2M44buNP+G7kWRd4buDZD/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/cuG7n30/cjThu4PDnT/hu4NkaT90xJHhu4Nk4buyP8SC4buJ4buDYz/hu5FkbsSRw50/4bqjZOG6uT/hu4NkfeG7g2Q/4buDZOG6t+G7gz/hu4fhu5nhuqM/4buHxKnhu5E/4buH4buTw6zEkT/huqHEqeG7kT/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Fk4bqv4buF4buyP8SC4budb+G6oz/huqNk4buf4buDYz/DozHhu4c/4bqjW8SRP+G6oVvhu4Nkw50/4bqjZOG6uT/hur9k4bqx4buFP+G7geG6seG7hT/hu5Hhu5nhu4c/4buBIsSRP+G7kWRd4buDZD/hu4fEqeG7kT90OOG7jT/DteG7icSRP+G7j+G7k+G6reG7kT9yXeG7hT/huqFb4buRP2Rd4buDZD/hu41kxJE/4buRZGzhu4c/4buB4buh4buDY+G7sj/huqLhu6M/xIPhuqfhu5M/xIM04buDw50/4buRZOG7hTHhu4M/4buRZOG7hTLhu5HDnT/huqNkZeG7g2Q/dFvhuqM/xIPhuqXhu4M/4buR4buf4buDYz/Eg8Sp4buDYz/hu5Fb4bqj4buyP+G6oFvhu4NkP+G7kcO1W+G7g2M/dOG7heG7g2PDnT/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/4buRw7Uy4buDYz/hu4NjOeG7gz/Eg+G7nW/huqM/dOG6peG7jT/hu4E54buDP+G7geG7nW/hu5E/cl3hu4U/4bqjZMSR4bql4bqjP+G7kWThu5nhu4NjP+G7g2Rp4buyP+G7guG6peG7kz/hur9kW+G6o2Q/4buH4buTfT9y4bqnw50/4bqjZOG6uT/hu4E4dT/huqFb4buDZMOdP+G6o+G7oz/hu4fEqeG7kT/hu4Ft4buNP+G6oVvhu4NkP+G6o2Thurk/4buNZOG6peG7kT/hu4fEqeG7kT/hu4Ft4buNP2Rd4buDZD/hu4HDouG7gz/hu4c04buRP+G6oVvhu4Nk4buyP+G6omThurs/4buDZMOp4buDP+G7kWTDrMSRP+G6o+G7m+G7g2M/xIPGoT/hur9l4bqjZD/hu5FkZeG6o2Q/cuG6uT9jxJFb4bqjP+G7gcOg4buDP+G7kWThurk/Y8SRW+G6o+G7sj/hu4LhuqXhu5M/4bq/ZFvhuqNkP+G6o2Y/4buRZG7EkT9jxJF94buDP+G7g2Phu4nEkT/hu4EixJE/4buP4buTW+G7g8OdP3Lhu599PzHhu4M/4bqhW+G7g2TDnT9y4buffT/huqNkbj/Eg2/EkT/huqFb4buDZD/hu5HDtVvhu4NjP3JdP3Thuq/hu4c/4bqjW+G6o2Q/4bqjZOG6uT/hu4Fd4buHP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7m+G7g2M/4buBXT/huqNbxJE/4buRZOG7mT9y4bq54buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8SC4bqpP+G7gV3hu4c/4buDw6Lhu4M/4bqjZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4Nj4buF4buDw50/YyLhu4U/4buBXT/hu4Nj4buTdcOi4buDP+G7gcSR4bqt4buTP+G6o2Rl4buDZD9yXT/Eg+G7nW/huqM/4buDY+G7nW7EkT/huqFb4buDP+G7geG7oX0/4bqjZGjhu4M/4bq/xak/4bqjXeG7g2PDnT/hur9kw6zhu4NjP8Oj4bqz4buFP+G7j+G7k1s/4bqj4bub4buDYz/hur9kw6zhu4NjP+G6o+G7o+G7g2M/4buP4buTWz/Eg+G6qT/huqHEqeG7kT/hu4fhurnhu4M/cl0/4bq/ZMOs4buDYz/hu4Nb4buR4buyP0Mi4buFP+G7kcO1MuG7g2M/4buRxJHhu4NkP8SD4budb+G6oz/hu4NjN+G7hz9yXcSRP+G7kcSR4bql4buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/4buD4budbeG6oz/DtCLhuqNkP8O14buJxJE/xIPhuq/hu4c/w7V9P3R9dT/hu4Nk4buTdeG6q+G7g8OdP2RnfT9ybcSRP+G7geG7nW/hu4NjP+G7g+G7nW3huqM/cuG7n30/xIPGoT/DteG7icSRP8SD4budb+G6oz/hu5HDtVvhu4NjP+G7gcOi4buDP+G7h8Sp4buRP+G7h8SR4bql4buDYz9yIMSRP+G7kcO1MuG7g2PDnT/EgzThu5E/4buBw6Lhu4M/4buD4buJxJE/4buD4budbeG6oz/hu4Nm4buDY+G7sj/hu4Lhu4nEkT/hu4Phu51t4bqjP8OzP8Oj4budbcSRP+G7geG7k8Os4buDP8O0w6zEkT/Eg+G6qT/huqFb4buDZD/huqNkZeG7gz/hu4Nk4budP8O6P+G7h+G7k+G7i+G7g+G7sj/huqDEqeG7kT/Eg+G7nW/huqM/dH11P+G7h+G6ueG7g8OdP+G6v2TEkT/hu5HDtVvhu4NjP+G6oVvhu4NkP8O04bq1P+G6v2TDrOG7g2M/4bqh4bq5P3Jm4buDP+G6o+G7l+G6o+G7sj9EXeG7g2Q/4buNZCDEkT/huqNkaOG7gz/hu4NkceG7g2M/4bqjxqE/4buDZGnDnT/huqFm4bqjP2ThuqXhu5E/cmk/4bq/ZMOsw50/w7VwfT/DtCLhuqNkP8O14buJxJE/4buRZFvEkT/hu4dp4buDYz/Eg+G6r+G7hz/hu41kxJE/4buRZGzhu4fhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hur9kw6zhu4NjP+G7g2Q34buDP+G7h8Sp4buRP+G7kWRuxJE/Yzd1P+G7kWThu51s4buDYz/hu4NkbT/Eg+G6peG7gz/hu5Fh4buDP+G6oTd1P2PEkW7hu7I/4bqiZG8/4buP4buTw6I/4buRw6zEkT9yw6Dhu4M/4bqjZ+G7gz9yXT/hu4NjXXU/4bqjXeG7g2M/4bq/ZH3hu4NjP+G7kcO1feG7g2M/ZGzhu4PDnT9kXeG7g2M/ZGZ9P+G7jWThu4Xhu4NjP+G7jWThu5k/ZGzhu4Phu7I/w4MwdT9kXeG7g2M/MeG7g8OdP+G7j+G7k10/cjThu5E/4bqj4bub4buDYz/hu5HDtcOzP+G7g8Oi4buDP8O0IuG6o2Q/w7ThurU/ZGzhu4Phu7I/4bqiZOG6uT/huqFb4buDP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4NjXXU/4buDXeG7hT/EgzA/4bq/ZMOs4buDYz/huqNn4buDP+G7gV3hu4c/4buRw7Vb4buDYz/huqFb4buDZD/hu4NxfcOdP+G7g2Thu53hu4NjP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hu4/hu5PDoj/hu5Fkw6k/csOg4buDP8SD4budb+G6oz/huqFddT/huqFb4buD4buyP+G6omTEkeG6peG6oz/hu5Fk4buZ4buDYz/hu4NkacOdP+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/Eg+G7nW/huqM/xINhdT/hu4Ft4buNP+G7gVs/4bqjZOG7k+G7i8SRP+G7keG7nWzEkeG7sj/hur5kW+G6o2Q/xIPhuqXhu4M/4buH4buTfcOdP+G7g2Phu51uxJE/4bqhW+G7gz9kXeG7g2M/4buBOHU/4bqhW+G7g2TDnT/hu41k4bql4buRP2Rd4buDZOG7sj/huqJkxJHhuqXhuqM/4bqhW+G7g2Q/4bqj4buT4buL4buDP+G7kcO1MuG7g2M/4buDYznhu4PDnT9kXeG7g2Q/4buNZMSRP+G7kWRs4buHP+G7geG7oeG7g2M/4buB4buTw6zhu4M/4buBXT/hu5Fk4bujP+G7j+G7k10/cjThu5E/ZDjhu40/w6PDoOG7gz/hu4doxJE/4buDY+G7nW7EkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDkz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7i8OdP+G6v2TDrOG7g2M/w7XEkcOi4buDYz9jw6k/4buRw6zEkcOdP2TEqcSRP+G6o2Thurk/4bqv4buHP+G7g2RtP+G7j+G7k8Oiw50/4buRZOG6u+G7g2Q/4buRZOG7hSDhu4NjP+G7h+G7k+G7i+G7gz8x4buDP+G6o2TEkeG6peG6oz/huqFb4buDZD/huqPhu5Phu4vhu4M/4bq/ZMOs4buDYz/hu4NkN+G7gz/hu5Fk4budbuG7g2M/4buNZCDEkT/EgzThu5E/4buRw7Xhu51t4bqjP8O14buJxJE/Y+G7heG7hz/huqNk4buT4buDYz/hu4fEqeG7kT/huqNk4buTdeG6peG7gz/Eg+G6qT/huqPhu5Xhu4NjP+G7kWThu53Ds+G7g2M/4buRZOG7o+G6o+G7sj/hu4JkceG7g2M/4buDY111P+G7h1vhu5E/4buRw7VuxJHDnT/hu5Fk4budw7Phu4NjP+G7kWThu6PhuqM/xIPhur19P+G6oVvhu4NkP+G6o+G7k+G7i+G7gz/hur9kw6zhu4NjP+G7g2Q34buDP8O1MuG6oz/huqNk4buZ4buRP2Rd4buDZD/hu41kxJE/4buBw6Lhu4M/4buRw7XDouG7gz/hu4c04buRP+G6oVvhu4Nkw50/4bqjZMSR4bql4bqjP+G6oVvhu4NkP8OjfcSRP+G7g2Phu4Xhu4PDnT9kXeG7g2Q/4buRZGzhu4c/Y8SRZ+G7g8OdP+G6o2Q44buHP3JtxJE/4buD4budbeG6oz/hu4cy4buHP+G6o+G7i+G7kT9k4buFNOG6oz/hu41kfT9ybcSRP+G6o2R94buDZMOdP23hu5HigKY/4buRZMOpP+G6o2fhu4M/Y8OpP+G6oTPhu4Nj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43GsOG7k+G7kWThu4XDtSYj4buQZCDhu4U/4buCY+G7k3XDouG7g0Av4buNIw==

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]