(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi vẫn thường hoài niệm về hồi học tiểu học, nơi có hai cây phượng vĩ cao sừng sững chứng kiến bao vui buồn, bao ngây thơ, vụng dại, của những buổi đi học muộn, những giờ ra chơi vui đùa dưới tán xanh. Hình ảnh lá phượng nhỏ li ti rơi trong gió, vương lên tóc, vướng trên bờ vai… cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cho tới tận bây giờ.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6siomJcWo4bum4bui4bq0xKnhu57hu7Thuqom4buA4bum4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqpbVOG6quG7puG7ouG7hiDhuqoiKOG6vuG6si8qJiXFqOG7puG7ouG6tOG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buh4buu4bug4bqqW03hu6bhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6quG7nsWo4buG4bug4bqq4bum4bug4buW4buk4bqqW+G7lOG6quG7nlfhu6Dhuqrhu57hu6pP4bqqJuG7oMagP+G6quG7nuG7qk/Dg+G6quG7puG7suG7oOG6qk/Gr+G6quG7nuG6vuG7oOG6qk/hu4gg4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqpbVOG6qk/hur7FqOG6qio84bum4bui4bqqKn3hu6bhu6LhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qsOa4bug4buY4bum4bqqTuG6vsWo4bqqWz/hu6DhuqpOP1fhu6bDg+G6qk7hur7FqOG6quG7puG7ouG7iCDhuqom4bue4buyw4PhuqpbLOG7puG7ouG6qsOT4buC4bugw4PhuqpPLuG6vuG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqpOP1nhu6DhuqrDkuG7oOG6quG7nuG7qk/huqrhu6Q/WOG7psOD4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7tuG6qiXhur7huqpP4bue4buy4bug4bqqWz/hu6DhuqrDkjvhur7huqrDkyjhu7Thu6Dhuqom4buA4bum4bqqIuG6vuG7puG7nsSC4bqq4buHUeG7puG7nuG6quG7hOG7puG7nuG6qsOZ4buA4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu7DhuqrDmeG7oOG6qibhu6Dhuqol4buy4bug4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7ouG7oMavw4PhuqpbKOG7suG7puG7ouG6qsOZ4buS4bum4bqqJsavT8OD4bqqWyjhu7Thu6bhu6LhuqomJeG7kuG7puG6qk7hu7bhuqpb4bq+4bug4oCm4bqqTynhuqrDmcONPeG6qsOS4bug4bqqw5nDjT3huqrDmeG7guG7oOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqJiVQ4bqqT+G7nsWo4bqqJuG7tOG7oOG6qiZL4bum4bqqTuG7iCDhuqrhu6Lhu6Dhu7bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqjDkybhu54/4bukTuG6quG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqrDicSQxJA9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0TEkERCL0RCw4nDk8SQQsOKQsOJQkImROG6uuG6uOG6vETDmULEglU94buiw4Al4bu1ReG6vOG6uuG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qMSp4bue4bu04bqqJuG7gOG7puG6qj3hu54o4bu44bum4bui4bqqW1Thuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqIijhur7huqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqow4nEkMSQ4bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qCbhu4wiJi3hur7DmeG7oOG7ouG7puG6oOG6qk/hu4zhu6Ym4buMJeG6ouG6qOG6tOG6sDnhu6bhu57huqrhu6Thu6Dhu6bhu57huqrhu57hu6rhur7hurbEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buH4bq+4bug4bqqT+G7iCDhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7huG6qio84bum4bui4bqqKn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qk7hu4TFqOG6qlvhu5bhuqrDmT5P4bqqw5koI+G7puG7ouG6qk/hu57FqOG6qk9YJuG6qk/hu7bhuqrDmeG7oOG7puG7nuG6qibhu57hu6Dhu5Lhu6bhu6LEguG6quG7h1fhu6DhuqrDksavw4PhuqpP4buu4bqq4bui4bug4buAxajhuqpP4bueLuG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qsOZ4bu0PeG6qsOJ4bqqTy7hur7huqom4buu4bug4bqqw5rGoOG6qsOZ4buC4bug4bqg4bqq4buH4bq+4bug4bqqT+G7iCDhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6qk/Gr+G6qiY84bqqw5rhu57hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Thu7Thu6DhuqrDkijhu7hP4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LDg+G6qk8h4bum4bui4bqq4bum4bue4bu24bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqpbVOG6qkDhuqpE4bqqTuG7kuG7puG6qk9YJuG6qk/hu7bDg+G6quG7puG7kuG7puG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDmUrhu6bhuqrhu6Qo4bq+4bqqTkbFqOG6quG7pOG7huG6qk9YJuG6qk/hu7bhuqpA4bqqKuG7iOG7puG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqTlLhuqrhu6Lhu6DGr+G6qiQ/SybhuqrDklnEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buhJeG7tuG7oOG6quG7pkjhu6bhu6Lhuqrhu6bGr+G7puG7osOD4bqqJuG7gOG7puG6qj3hu54o4bu44bum4bui4bqqT+G7nuG7jOG6qk7Gr+G7puG7ouG6quG7pOG7gCbhuqpP4buexajhuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qls/4bug4bqqw5I74bq+xILhuqrhu4nDneG7oOG6qsOSWOG6qiXhur7huqrhu57FqOG6vsOD4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqpbVOG6qsOS4buw4bqqJT5P4bqqT+G7hOG6quG7pFgm4bqq4buixq9P4bqqJiXhu7bhu6DDg+G6qk8h4bum4bui4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu7Lhu6DhuqrDmSg/4bqqw5PEqD/huqpO4bq+xajhuqrDmjPhuqrhu6bhu6Dhu5bhu6ThuqpPLuG6vuG6qiY/WeG7oOG6quG7nuG7qk/huqomJeG7qMSC4bqq4bqnxq/huqrDmeG7kOG6qltLIMOD4bqq4bue4bq+4bug4bqqT+G7iCDhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6qltU4bqqW03hu6bhuqrDkijhu7hP4bqqT+G7nkfhu6Thuqoqxq9P4bqqW+G7huG6qiZX4bum4bqqJuG7guG7oOG6quG7puG7suG7oOG6qirhu4jhu6bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4buI4bum4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqoiO+G6qiJRw4PhuqpP4buIIOG6qk7hu5Lhu6bhuqomJeG7gOG7oOG6qk/hu57hu4JP4bqqTuG6vsOD4bqqT+G7iCDhuqpO4buS4bum4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qk/hu57hu4JP4bqqw5Lhu67hu6DEguG6quG7oeG7gOG7puG6quG7nuG6vuG7oOG6qk/hu4gg4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqo94bueLuG6qk/hu4Thuqrhu6RYJuG6qsOa4buexajhu4Thu6bhu6Lhuqoq4buI4bum4bqqJVjhu6bhu6LEguG6quG7gVZP4bqqT+G7iCDhuqomxajhuqpP4buePOG7puG7ouG6qk7hur7huqpb4buo4bum4bui4bqq4bumVuG7oOG6qibhur4g4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrDmeG7tD3huqrhu6ZH4bukxILhuqrhu4fhur7hu6DhuqpP4buIIOG6qj3hu54o4bu44bum4bui4bqqW1Thuqrhu6bhu54o4bqqJuG7nkog4bqq4bui4bug4buA4buk4bqqJuG7nlLhuqrDmcON4bum4bui4bqqw5nhu5DhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qsOa4bug4buY4bum4bqqTuG6vsWo4bqqJuG7nuG7mOG6quG7nuG7luG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqqw5Mo4bu04bug4bqq4buk4buA4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJuG7nuG7iOG7puG6qiDhu5I/4bqqW0sgxILhuqrhuqnGr+G6qsOZ4buG4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOa4bue4bug4bqqJj8g4buS4bum4bqqw5Mo4buy4bum4bui4bqqT+G7gE/huqrDmeG7tD3huqrhu57hu6pPw4PhuqpP4buA4bqq4bum4bue4buI4bum4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrDmeG7huG7pOG6qiZWJuG6quG7pkfhu6ThuqrDkuG7oOG7lD/huqrhuqXhu4BP4bqq4buHV+G6qsOT4buCIMOD4bqqTyHhu6bhu6LhuqpPxq/huqrDmuG7nuG7oOG6qsOZ4buG4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qsOS4bugxqDhu6Thuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nlJP4bue4bqq4bum4bui4bu44bukw4PhuqomJVbhu6bhuqrhu57hu6pPw4Phuqrhu57FqMONT+G6qiXDqOG7puG6qsOZPyDhu5bhu6bhuqpP4bueKOG6vuG6quG7puG7osWo4bq+4bum4oCm4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu57hu4Dhu6bhu6LhuqpO4bq+w4PhuqrDmuG7nuG7oOG6qibhu6Dhu5gm4bqqJiXhu7bhu6DhuqpP4buo4bum4bqqw5nhu4BP4bqqw5Lhu4BP4bqq4bukKOG6vuG6qj3hu5474bumw4Phuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqT+G7huG7puG7nuG6qj3hu54o4bu44bum4bui4bqqw5rhu57DjOG7puG7ouG6qsOa4bue4bugP+G6quG7puG7nijhuqpP4buew4zhu6bhu6Lhuqrhu6Thu4Qg4bqq4buk4bq+IOG6qiopT+G6qipW4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDkuG7iOG7pOG6qk/hu55X4bug4bqq4bum4buEIOG6qsOZWE/Dg+G6qiY84bum4bui4bqqw5Lhu6om4bqq4bukSuG7pOG6quG7pOG7tOG7oMOD4bqq4bumxajhu6bhuqom4buyw4Phuqrhu6RLPeG6quG7pOG7gj3huqrhu6Thu6pP4bqqJj/hur7huqomLuG6vsOD4bqqw5I/4bq+4bqqw5nhu4Dhuqo94bueLuG6qiLhur7hu6bhu57huqrDmuG7nkg94bqqT+G7hOG6qibhu4Dhu6bhuqolWOG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqc/VuG7oOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqomKMOD4bqq4bue4bq+4bug4bqqT+G7iCDhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7huG6quG7puG7nijhuqolOibhuqolP1gm4bqq4bukUeG7puG7nuG6qiXhur7huqrhu6Thu4bhuqrDkuG7sMOD4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu5474buk4bqq4buexajhur7huqrDmeG7tOG7puG6qsOa4buexajhu4zhuqoqSE/huqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7gOG7oOG6quG7pkjhu6bhu6LhuqrDmT/hu6bhu6LhuqrDmeG7oOG7puG7nuG6qsOSSj/huqrhu57DqMSC4bqq4bqp4buA4buk4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhur7hu6ThuqpP4bueOuG7puG7ouG6qibhu67hu6DhuqpO4buA4buk4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqT+G7gE/huqrhu6Y/4bqqQOG6qibhu57hu4jhu6bhuqpP4buIIOG6qiYlw6jFqOG6qsOZ4buS4bum4bqqTsOU4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu5474buk4bqq4buexajhur7huqrhu6JK4bum4bqqJkrhu6Thuqpb4bu04bugw4PhuqolV+G7oOG6qibDjeG7puG7ouG6qk/hu57FqOG6qk/hu4BP4bqqTuG7guG7puG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqq4bumfcSC4bqqxKnhu54sIOG6quG7nsWo4bq+4bqqPeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqpPxq/huqolxKgm4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qk/hu6rhu6bhu6LDg+G6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5nhu4bhu6ThuqomJeG7qOG6qibhu6Dhu5I/4bqqw5rhu57hu6DGoOG7psOD4bqqJjzhu6bhu6LhuqpP4buq4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qibhu4BP4bue4bqqJeG6vuG6qiVX4bug4bqq4bukxKg/4bqqw5JKP+G6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6bhu57hur4/4bqqw5LGoOG6quG7ouG7oEsmw4Phuqrhu6bhu54sIOG6qk/hu6rhu6bhu6Lhuqrhu57FqOG6vuG6qk8u4bq+4bqq4bq+4bug4bqqTlLhuqpOP+G7puG7ouG6qsOSSj/huqomJSjhu7RP4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5LGr+G6qibhu54/4bq+4bqqTz9YT8SC4bqq4buhJeG7qOG6qk/hu57hu7Lhu6DhuqrDkuG7suG7puG6quG7ouG7oOG7hOG7puG6qltLIMOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6quG7nko/4bqq4bum4bueKOG6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6qsOS4buUP+G6qk8o4bu24bug4bqqw5nhu5Lhu6bhuqrDmuG7nsWo4buA4bug4bqqT+G7nlDEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buX4bqqTj9Z4bug4bqqT+G7nuG7oOG6vuG6qibhur4g4bqqTz9W4bug4bqqT8SoPcOD4bqqT+G7gOG7oOG6qiY/WeG7oOG6qsOSLuG6qsOZ4bu04bum4bqqw5LGoOG6quG7puG7nuG7tMOD4bqqw5LGoOG6quG7nuG7tuG7puG6qsOTw53hu6DDg+G6qsOSxqDhuqrDmT8g4buY4bum4bqqw5koP8SC4bqq4bqtKOG7tOG7oOG6qibhu4Dhu6bhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6qltUw4PhuqomPOG7puG7ouG6qk/hu4Dhu6bhu57huqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6quG7nlfhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqq4buOPeG6qlvhu4bFqOG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqW0DDg+G6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDk+G7qOG7puG7ouG6qsOZKD/huqpOOibhuqrhu6bhu6Lhu67huqrhu6bhu6Lhu57hu5Lhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqw5JKIOG6qk/hu4Thu6ThuqoiOk/huqrDkijhu7hP4bqqJsON4bum4bui4bqqT+G7nsWo4bqq4bum4bue4bq+P8SC4bqq4bqnxq/huqpO4buC4bum4bqqTyjhu7bhu6DhuqpbP+G7oMOD4bqqT8av4bqqTuG7guG7puG6qk/hu57hu4zhuqrhu6TDjSbhuqom4buew5Xhu6bhuqom4bueO+G7puG7osOD4bqqJuG7njom4bqqJuG7nlAm4bqq4bumKOG7tE/huqrhu6RIJuG6quG7puG7okjhu6bhuqrDk+G7huG7oMOD4bqqT8av4bqq4bum4buexq/hu6ThuqpbO+G7oOG6qsOSSj/huqpb4buGxajhuqrDmeG7qOG7puG7ouG6qk/hu67huqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qk/hu54u4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqW1HhuqoqSD3huqo94bue4buE4bug4bqqT+G7nuG7oOG6vuG6qiLhur7igKbhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7n+G6vj/huqrhu6bhu4Ygw4Phuqrhu6TDneG7oOG6qsOZSuG7puG6quG7ouG7nuG7juG6qiQ/4bq+w4Phuqom4buexKgg4bqq4bum4bui4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4buk4bu04bug4bqqw5rhu57hur7hu6bhu6LhuqomJeG6vuG7puG7osOD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibhu67hu6DhuqpP4buE4buk4bqqIjpP4bqqw5lN4bum4bqqw5lY4bumxILhuqrhu6k/4bug4bqqW1Hhuqrhu6Lhu6Dhu7bhuqrDkuG7iCDhuqpP4buAT+G6qk/hu57hu4A/4bqqw5Io4bu4T+G6quG7nuG7qk/huqomJcWo4bum4bui4bqq4bukWCbhuqrhu6bhu6Lhu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hur7hu6DhuqomSuG7puG7osOD4bqqKuG7iOG7puG6qk7hu5Lhuqom4buu4bum4bui4bqqJiXhu4Thu6Dhuqom4bue4buE4buk4bqqKuG7gk/hu57huqoq4buQxILhuqrEqeG7nijhu6bhu6LhuqpPIeG7puG7ouG6qk/Gr+G6qk/hu546JuG6qk7hu4jhu6bhu6LhuqrDmuG7nj/hu4jhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7qOG7puG6qsOSKOG7uE/huqom4buexKgg4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7nlHhu6bhu57huqrhu4Thu6bhu57huqokP+G7jOG7puG6qibhu54/WE/huqrDkkbhuqomPOG7puG7ouG6quG7okjhu6bhuqpOxq/huqpb4bu04bug4bqq4bumR+G7pOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqrDkko/4bqqw5Lhu7bhu6DhuqpPLuG6vuG6qiY/WeG7oOG6quG7nuG7qk/huqomJeG7qMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqnhu4g/4bqqw5LGr+G6qibhu6Dhu5jhu6bhu6Lhuqpb4buM4bqqJeG7iOG7pOG6qiXhur7hu6bDg+G6qsOZ4buo4bum4bui4bqqTuG7iOG7puG7ouG6qsOa4bueP+G7iOG7puG7ouG6quG7puG7nuG7tOG6qiYlKOG7tuG7puG7osOD4bqq4bum4bue4bu04bqqT+G7ruG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqT+G7ni7huqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6TDg+G6quG7puG7nuG7tOG6qk7hu4Lhu6bDg+G6quG7puG7nuG7tOG6qsOZ4bu0PeG6quG7nuG7qk/Dg+G6quG7puG7nuG7tOG6qibhu4Dhu6bhuqo94bueKOG7uOG7puG7ouG6qltU4bqq4bum4bui4buGIOG6qiIo4bq+xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurThu4fhu4bhuqrhu4fhu6Dhu5g/4bqyLz3hurQ=

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]