(vhds.baothanhhoa.vn) - Phía bên kia ô cửa, cánh bằng lăng chung chiêng trong sắc xanh của bầu trời, trong ánh nắng vàng rực bung tỏa khắp nơi. Gió ngân nga trong từng tán lá, tiếng ve râm ran như tiếng nhạc của mùa hè. Đất trời ru ta trong tiếng vọng của buổi hoa niên, trong mọi xôn xao, náo nức của lòng người. Bây giờ là tháng của mùa thi và của cả những cái ôm giã từ nơi cửa lớp - xanh trong một niềm nhớ thương và hy vọng.
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d04bq7xanEqOG7gErhu7Xhu4LFqcOM4buCw73FqcOM4buGUMSo4buAxanhuqbFqMO94buh4buh4buhcy/hu4bhu6l0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5o34bqqw73huqzhu6d0w6rhu4bhu4TDvcWp4bqkRcSoxanDjOG7gsO9xanDk8Wp4bqmxajDveG7n8Wp4bqm4buzxKjhu4bFqeG6pOG6oMSo4buAxanhu4rDgcSo4buAxanhuqbhu4ZQxKjhu4DFqeG6puG7huG7gkXEqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu57DgOG6psWp4buww73EqOG7hsWp4bqmVMO9xanhuqThurZQxanhu6Dhu6Lhu5jhu4Lhu5/FqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buzxKjhu4bFqcSow4DEqOG7gMWp4buo4bu1xKjhu4DFqeG7ouG7puG6psWp4bqkUMSo4buAxanhu6BOw73FqcOM4buGw4Dhu5rFqcSo4buQ4buC4buhxak24buCS8WpxKjhu4Dhuq7EqMWpxKjhu4DDvcWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6Dhu6TEqOG7gMWp4bug4buzxKjFqeG7iuG7s+G7n8Wp4bug4buCw4nEqOG7gMWp4buo4bqqxanhu6Lhuq7hu4jFqeG7osO9xKjFqcSo4buGw5rFqeG7oOG7gsOJxKjhu4DFqcSo4buG4bu34bqmxanhuqZUw73FqeG7iFLDvcWp4buGw6jhu6HFqT7hurDhu6DFqeG7oOG7ouG7mOG7gsWp4buiUMWp4bugw73FqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bug4buCw4nEqOG7gMWp4buoTcSo4buAxanhuqZUw73FqeG6pFDDleG7gsWp4buGSsO9xanEqOG7gkXEqOG7n8Wp4bug4buiSsSo4buAxanhu4hN4buCxanhu7DDk8Soxanhu7DDvUrhu5/FqcSo4buzSsWpxKjDmeG6psWp4bqmVMO9xanhu4pMxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4Lhu6HFqSjhuq7hu6zFqeG7gOG7guG7mMWp4buK4bu1xanhu6Dhu4bhu7PEqOG7gMWp4bqmVMO9xanhu4hSw73FqeG7oOG7huG7gsWp4buo4bu1xanhuqZUw73FqeG6puG7ucWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqbhu7Phu4LFqcOT4buIxanhu4Dhu4JBxanhu6Dhu6TFqcSo4buQ4buCxanhuqbFqMO9xanhu4rhu5Lhu5rFqS3FqeG7sMO9xKjhu4bFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buI4buO4bugxanEqOG7guG6uOG7iMWpxKjhu4bhu5LFqeG7oOG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7qOG7tcWp4buG4busxanhu6hNxKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G6rOG7oOG7hlDhu4jhuqTFqeG7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxanhu693xrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7seG7qXkv4bupd3fhuqx24bup4but4bupd+G7seG7reG7oOG7qXfhu6nGsOG7iuG7rS3hu6t24buhw43hu5rhu4Dhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bq7xanEqOG7gErhu7Xhu4LFqcOM4buCw73FqcOM4buGUMSo4buAxanhuqbFqMO94buh4buh4buh4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d2xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4buvd8aw4bunxakvdOG6r+G7gsSo4buGxanhu4ZNw73hu53FqeG6r+G7oTxzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g8O9xanhu4rhuqLEqOG7gMWp4buKxJDFqcSo4buAw4Dhu4jFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4buA4buCw73EqMWp4bqkRcSoxanEqOG7gErhu7Xhu4LFqcOTxanhuqbFqMO94buhxanDo+G7hkrhu7nEqOG7gMWp4bug4bui4buY4buCxanhu4jhu7VQxanhu7DDvcSo4buGxanEqOG7gE3huqbFqeG7qMOA4bugxanhu6hESsWp4bqow5Phu4LFqeG7qOG6uuG7oMWp4buI4bqu4busxanhu6Dhu6LDgMSo4buAxanhu7PEqOG7hsWp4buKRcSoxanEqOG7hsOaxanEqELhu6DFqeG6psOa4buY4buCxanhu6Dhu4bhu4LDiVDFqcSoxq/FqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buo4bqqSuG7n8Wp4bug4bukxKjhu4DFqeG6qMOS4buIxanEqMOAxKjhu4DFqeG6qFLDvcWp4buA4buCxqDEqMWp4buo4buS4buCxanhu6Dhu7PEqMWp4bqk4bu1xKjhu4DFqeG7sMO9xKjhu4bFqeG6pOG7gsOJ4bqm4bufxanhu6LDgOG6psWp4bug4bukxKjhu4DFqeG6rOG7ueG7gsWp4buo4bu1xKjhu4DFqUvEqOG7gMWp4bu5xanhu7BQw5LEqOG7gMWp4bue4bquxKjFqeG7gOG7t+G6puG7hsWpxKjhu4bDmsWp4buiVMWp4buiReG7n8WpxKjhu4bDmsWp4buI4buY4buCxanhu4BN4buC4buhxanhu4Phu4bhu7PEqOG7gMWpxKjDgeG7iOG7n8Wp4bugw73FqcSo4buGRsSoxanhu6Dhu4bhuqpKxanhuqjhu7Phu4jFqeG7oOG7okzFqcSo4buGTsWp4buwUcSo4buAxanhu7Dhu4TEqOG7hsWp4buzSsWp4buIVcWp4bqmUsSo4buAxanEqOG7hsO9UMWp4bqm4buGU+G7msWp4bu5xKjhu4bhu5/FqeG6puG7huG7t8So4buGxanhu4pMxKjhu4DFqcSo4buG4buSxanhu4Dhu4Lhuq7hu6zFqeG7muG7hlHhu6DFqeG6puG7huG7gsO9xanhu7DDveG7ocWp4bqx4buGxq/EqOG7gMWp4buA4buCTeG7oMWpxKjDmuG7kuG6psWp4buIw4Dhu6DFqeG7iuG6sOG7msWp4buK4buzxKjhu4bFqeG7sOG6qsSoxanhu4rDgsSoxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7oOG7gsOJxKjhu4DFqeG6psOa4buY4buCxanhuqhSw73FqeG7qFDhu4LFqeG7qETFqeG7qOG7tcWp4bqm4bu5xanEqMOU4buCxanhu4bhu7NKxanhu4bDmeG6psWp4buo4bq4xanhu4jhu47hu6DFqcSo4buA4bu14busxanhu4jDveG7gsWp4bqow73EqOG7gMWp4bqow4nEqOG7ocWpKVXEqOG7gMWp4buK4bu1xanhu6DDvcWp4buo4bu1xanhuqjhu7Phu4jFqeG6pOG7t8SoxanEqOG7gOG7teG7rMWp4buww5rDvcWp4bqw4bus4bufxanhuqZSxKjhu4DFqcOM4buGS+G6psWp4bqmw5rhu5jhu4LFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bqkUMOV4buCxanhuqbhu4bhu4LDvcWp4bugw73hu6zFqeG7iFLDvcWp4buG4bu3xanhuqZQw5Lhu4Lhu5/FqULhu5rFqeG6puG7s8So4buGxanhu5rhu4bDmuG7lMSo4buAxanhu4bhu4zEqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu4rDmlDFqeG6pFHhu6DFqeG7oOG7osO9SsWpxKjhu4bDvVDhu5/FqeG6plLEqOG7gMWp4buG4buz4bugxanhu6jDvcSo4buAxanhuqThu7nEqMWp4bugw4HEqOG7gMWp4buAw5PFqeG7oOG7t+G7iMWp4bqk4buC4bq64bugxanhu4jhu7Phu4LFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7rEVQxanhuqzhurBQ4buhxanhuq9Sw73FqeG7huG7t8Wp4bqw4busxanhuqhBxanhu7DDvcWp4bui4buM4buC4bufxanEqOG7hsOaxKjhu4DFqeG6rOG6sFDFqeG6sMSoxanhuqZUw73FqcSo4buGxq/EqOG7gMWpxKjDgeG7iMWp4bug4buG4buzxKjhu4DFqeG7hk3huqbFqeG7oOG7okzFqeG7iEHhu4LFqeG7iEHhu4LFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bua4buGw73hu4LFqcSo4buGTMO9xanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7oOG6ruG7iMWp4bug4bui4buExanhuqZUw73FqeG7oMO9xanhu6jhu7XFqeG7iE3hu4LFqcSo4buAw5rhu5jhu4Lhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundMOj4buGSuG7ucSo4buAxanhu6Dhu6Lhu5jhu4LFqeG6pEXEqMWpw4zhu4LDvcWpw4zhu4ZQxKjhu4DFqeG6psWow73FqeG7ilDEqOG7gMWp4buK4buCxKjhu4bFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4buew4DhuqbFqeG7iOG7tVDFqeG7iFLDvcWp4buG4bu34buhxako4bqgxKjhu4DFqeG7isOBxKjhu4DFqeG7oOG7hOG7iMWp4bqk4buCw4nhuqbhu5/FqeG7hkrDvcWp4buGTeG6psWp4bug4buiTMWp4bug4buG4bu5xanhu4rhu7XEqMWp4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buGSuG7ucSo4buAxanEqOG7hkPFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buew4DhuqbFqeG7oOG7kMWp4buo4bu1xKjhu4Dhu5/FqeG7oOG7pMSo4buAxanhuqbhu4ZS4buIxanhu4ZKw73FqeG7nsOBxKjhu4DFqeG7ikTFqeG7oOG7osOAxKjhu4DFqeG7sOG7gsSo4buGxanhuqjDvcSoxanhuqbhu7Xhu4LFqeG7oOG7okrEqOG7gMWpxKjhu4BR4bugxanEqOG7gOG7tcSoxanhu5rhu4bDmuG7lMSo4buAxanhuqhOxanhu6jhu7XFqeG7iOG7tVDFqeG7iuG7s8WpxKhKxKjFqeG7oOG7kOG7ocWp4buDw73FqeG7oOG7psWpxKjhu4bhu4JFxKjFqeG7oOG7huG6sOG7rMWp4buKTMSo4buAxanEqOG7hsOaxanhu6jDmuG7ksSo4buAxanhu6jhu4RQ4bufxanEqOG7hsOaxanhu4Dhu4LDgcSo4buAxanhu4jDgOG6psWp4buI4buO4bugxanEqMOU4buCxanEqOG7guG6uOG7iMWpw4zhu4ZLxanhu6Dhu4bDkuG7oMWpxKhFxKjFqeG7iuG7mOG7guG7ocWpPuG6vMWp4bui4buM4buC4bufxanhu6DDvcWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu4rhu7XFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6qOG7gsWp4buew71KxanhuqTDlMSo4buAxanhu6Dhu4bhurDhu6zFqeG7osOaxKjhu4DFqeG7osOaxKjhu4Dhu5/FqeG6pMOUxKjhu4DFqeG7oOG7huG6sOG7rMWp4buKw5pQxanhu4pQ4busw4nEqMWp4buo4bu1xanhu6jhurDEqMWp4buow5rhu5DEqOG7gMWp4bqow4nEqMWp4buK4bu34buhxanDo+G7hkrhu7nEqOG7gMWp4bug4bui4buY4buCxanhuqRFxKjFqcSo4buASuG7teG7gsWpw4zhu4ZQxKjhu4DFqeG6psWow73FqcSo4buGw5rFqeG7sMO9xanhu7DDk+G7guG7n8Wp4buo4buY4buCxanhu6jhu5Thu4LFqeG7huG7kMSoxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7oMO94bufxanhu6jhu5Lhu4LFqeG6pkrEqMWp4buA4buz4buCxanhu4hGxKjhu4bhu6HFqWzhu7Xhu5/FqeG6pkrEqMWp4bqoQcWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqRHxanhuqjDmuG7lOG6psWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu4BGxanhu6Dhu6LDmuG7kuG6psWpw4zhu4bhu4LFqeG6qMOJxKjFqeG7qOG7kuG7gsWpw4zhu4ZK4bu5xKjhu4DFqeG7oOG7ouG7mOG7gsWp4buww73EqOG7hsWpxKjhu4DDgOG7oMWp4bqw4bus4bubxanhu4Hhu4zhu4LFqeG6qOG6ruG7rOG7n8Wp4bui4buY4buCxanhu7DDvcWp4buoTMSo4buAxanhu6DDveG7rMWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWp4buo4bu1xanhu6Dhu4bhurbhu6zFqeG6psOT4bufxanhuqbhu7PEqOG7hsWp4bqm4buG4buC4buIxanEqErEqMWpxKjhu5Lhu6DFqeG7iuG7tcWp4bqmSsSoxanhu57EkMWp4bua4buG4bu54buCxanhu4jhu47hu6DFqeG7iEbEqOG7hsWp4bqow5Lhu4LFqeG6rOG7guG6usSoxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7gOG7gkvFqeG6pEFKxanhuqZQ4buO4bqmxanhuqjhu5jhu4Lhu5/FqeG7nsSQxanhu4jhu47hu6DFqeG7iEbEqOG7hsWp4buow5rhu5Thu6DFqeG7nFDDvcWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu6Dhu4bFqMWp4bug4buG4buz4bqm4buGxanhuqZUw73FqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqOG7ocWpKUrEqMWp4bqmS8Wp4buexILEqMWp4bue4bu1xKjhu4DFqeG7iuG7teG7iMWp4buI4buO4bugxanhuqxMxKjhu4DFqeG7nsOTxKjhu4DFqeG6puG7huG7ueG7rMWp4bqsTeG6psWp4bug4buG4buzxKjhu4DFqcSow4Hhu4jFqeG7hsO94busxanhuqbhu4ZIxanhu4rhu7XFqeG6puG7tcSo4buGxanhuqbhuq7hu6zFqeG7rMOJUMWp4buS4bugxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7iFLDvcWp4buA4buCS8Wp4bqm4buGw5rhu5LEqOG7gOG7m8Wp4buDw73FqeG7qOG7tcWp4bqmSsSo4bufxanhuqbhu4ZRxKjhu4DFqeG7oMO9xanhuqjhurhQxanhuqThu4LDieG7oMWp4bui4bqgxKjhu4DFqeG7oOG6sOG7oMWp4bqm4bu5xanhu5rhu4ZTxanhu6Dhu4ZQ4buO4bqmxanhu6jhu7VKxanEqMOBxKjhu4DFqeG7iuG7puG6puG7n8Wp4bqk4bu5xKjFqeG7iknEqOG7hsWp4bqmVMO9xanhuqZKxKjhu5/FqeG7muG7hlPFqeG7oOG7hlDhu47huqbFqeG7qOG7tUrFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4buARsWp4bqmSsSoxanhu4ZN4bqmxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bueUMOS4bugxanEqMOB4buIxanhu6Dhu4bhu7PEqOG7gMWp4bucUMO94buhxakp4buGSMWp4buISsSo4buAxanhuqZKxKjFqeG7huG7guG6vFDhu5/FqcSo4buG4bu1xanhu6DDvcWp4buow4LEqMWp4buK4bu1xanEqOG7kOG7gsWp4bqmSsSoxanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7qOG6uOG7n8Wp4buow4LEqMWp4buK4bu1xanEqOG7kOG7gsWpxKjhuq7EqOG7gMWp4bqoxqDFqeG6pEbEqOG7hsWp4busRcSoxanEqOG7huG6sOG7oMWpw4zhu4bhu4LFqeG6pkrEqMWp4buI4bq64bugxanhu4hO4buCxanhu6jhu7XFqeG6puG7huG7s8SoxanEqOG7ucSo4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4PDvcWpxKjhu4bhu5Lhu5/FqeG7iOG7juG7oMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG7oOG7ouG7lsWp4buo4bq4xanEqOG7huG7teG7n8Wp4bqmSsSoxanEqEvhu4Lhu53FqWzhurLhu6zFqeG7iuG7tcWp4bqoQcWp4buGw4nhu6DFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buGTeG6psWp4bue4buCxKjhu4bFqeG7ouG7jOG7gsWp4bqoS3DFqeG7g+G7hkrhu7PEqOG7gMWp4bqm4buGUeG7oMWpxKjhu4DGoMWpxKjhu4Dhu7XEqOG7gOG7n8Wp4bqk4bqw4bugxanhuqbhu4bhu5Thu6DFqeG7oMO9xanEqOG7huG6ssSoxanhu6LDvcWp4bqmSsSoxanhuqhBxanhu4rhu5LEqMWp4bug4buG4bqy4bugxanhu6Lhu4zhu4Jwxak+QcWp4buuxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4bug4buiw5Phu4LFqeG6qOG7gsWp4bug4buiSsSo4buAxanDjOG7hkrhu7nEqOG7hsWpw4zhu4bDgOG6psWpw4zhu4bDk8So4buAxanEqOG7gOG7mOG7ocWpKVXEqOG7gMWp4bqoQcWpxKjhu4bhurLEqMWp4buiw73FqeG6qMOa4buU4bqmxanhu67FqcSo4buA4buGScO9xanhuqZUw73FqeG7oOG7huG7s8So4buAxanEqMOB4buIxanhu4ZN4bqmxanhu6Dhu6JM4bufxanhuqZUw73FqeG7iOG7s+G7gsWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buI4bu1xanhuqZKxKjFqeG7qOG7pMO9xanhu4jhu5Lhu4LFqcOMR+G7msWp4busRVDFqeG7qOG7tcWp4buAw4DEqMWp4bqkS+G7ocWp4bqxw5Thu4LFqeG7ikrFqeG7isOAxKjhu4DFqeG7isOCxKjFqeG7oOG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG6puG7ueG7iMWp4bug4bui4bu1xKjFqcSo4buA4bqy4buaxanhu4pMxKjhu4DFqeG7oMO94buhxako4buCw4nhu6DFqeG6pMO9SsWp4buA4buC4buYxanhuqZKxKjFqeG7oOG7huG7puG6psWp4bue4bumxanhu6Dhu6LDmuG7lsSo4buAxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7huG7m8WpKMO9SsWp4buA4buC4buYxanhuqZKxKjFqeG7nFDhuqrEqMWp4buo4buS4buCxanhu4Dhu4LDk8So4buAxanhu4Dhu4JLxanhuqRFxKjFqcSo4buASuG7teG7guG7m8WpPuG6vMWp4buIw5Thu4LFqcOM4buG4buCxanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7qOG6uMWpxKjhu4bhu7Xhu5/FqcSoU8Wp4bqmw5rhu5jhu4LFqeG7huG7t8So4buGxanhu5rhu4ZR4bqmxanhu6Lhu7fEqOG7gMWpxKjhu4Dhu5jhu4LFqeG7oOG7okXEqMWpw4zhu4ZQw5PEqMWp4buI4bqi4bugxanhu7Dhu4LEqOG7hsWp4bugw5rhu5Dhu4LFqeG6plTDvcWp4bqmSsSo4bufxanEqOG7hsavxKjhu4DFqcOaUMWp4bua4buG4buC4bq4xKjFqeG7nsSQxanhu6Dhu4bhuqpKxanhu4Dhu4JLxanhuqTDveG7rMWp4bqo4buC4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4PDvcWp4bqmVcSo4buAxanhu6Dhu6TEqOG7gMWpxKjhu4bDmsWp4bqmSsSo4bufxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4bug4bui4buY4buCxanhuqRFxKjFqcOM4buCw73FqcOM4buGUMSo4buAxanhuqbFqMO9xanhu6jhu6TDvcWp4buI4buS4buCxanhu4hE4bufxanhu4rhu7fFqeG7isOC4buI4bufxanhu6jhu6TDvcWp4bqo4bq24busxanDjOG7huG7s+G7oMWpw4zhu4bDvUrFqeG6qMOa4buU4bqmxanDjOG7huG7s+G7iMWp4bua4buG4buzxanhu6jhu7XFqeG6puG7huG7gsSo4buGxanhu5rhu4ZT4bqm4buhxak+S8Wp4buK4bu1xanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4bug4bui4buY4buCxanhu4hFxKjhu4bFqeG7iMOTxKjhu4DFqeG7iOG7tcWp4bqmSsSoxanhuqjDvcSo4buAxanhu4bDmuG7ksSo4buAxanhu6Dhu5Lhu4Lhu5/FqeG7iuG7tcWp4buA4buC4bqw4bqmxanhu4jhu5DFqeG7oFDDleG7gsWp4bug4buiRMWp4buI4bu1xanhu6DDvcWp4bqoQcWp4bug4bukxKjhu4DFqeG6pkvhu6HFqeG7g8O9xanhu4DhuqLhu5rFqeG7iuG7t+G7gsWp4bugw73FqeG7oOG7okrEqOG7gMWpw5rhu5LhuqbFqeG7iOG7kMWp4bqmVMO9xanhuqZKxKjhu5/FqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buGSuG7teG7gsWp4bqkQUrFqeG7qOG7tcWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu57DveG7rMWp4buIRcWp4bqmSsSoxanhuqjDvcSo4buAxanhurDhu5rFqVThu6HFqeG7g8O9xanEqOG7hkbEqMWp4bug4buG4bqw4busxanEqOG7huG7guG6uuG7oMWp4buGUOG7rMOJ4bugxanhu6jhu7XFqeG7nFDhu6zDieG7oMWp4bug4bqu4buIxanhuqZUw73FqeG6pkrEqMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6Dhu6TEqOG7gMWp4bqk4bu14buCxanhu4ZN4bqm4bufxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7oOG7pMSo4buAxanhu6Dhu4LDicSo4buAxanhuqbhu4ZQw5PEqOG7gMWp4bqk4buzSsWp4bug4buGw5nhuqbFqeG6pMO9SsWp4bqoReG7iMWp4bqs4bu14buCxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG7iuG7t8So4buGxanhu4bDveG7rMWpxKhLxKjhu4DFqcSo4bum4bqm4buhxanhu4PDvcWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bqmSsSoxanhu4Dhu4LhurDhuqbFqcSo4buAVMWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu6Dhu6JMxKjhu5/FqeG6puG7hkjFqeG7nuG7lMWp4bug4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSoxanhu6Dhu6LDk+G7gsWp4bucUMO9xanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qMOTxanhu4Thuqbhu4bhu5/FqeG6puG7hkjFqeG7nuG7lMWp4buIRsSo4buGxanDjOG7hsOTxKjhu4DFqcOMR+G7msWp4buK4bu14buIxanhu4bDieG7oMWp4bqk4bu14buCxanhu6DhurLhu5rFqeG6qOG6vMWp4bqkw5rhu5LhuqbFqeG7qOG7tUrFqeG7oOG7hsWoxanhu6Dhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG7iuG7ksSoxanhu4rDvUrFqeG6plTDvcWp4bqo4buY4buCxanEqOG7gMOa4buY4buC4buhxakpSsSoxanhuqjhu6TEqOG7gMWp4buKSsWp4buKw4DEqOG7gOG7n8Wp4bqmS8Wp4bui4bqw4bugxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG6pkrEqMWp4bqow5rhu5jEqOG7gMWp4bqo4bq8xanhuqjDicSoxanhuqjhu4Thuqbhu4bhu5/FqeG6puG7hkjFqeG6puG6tsSoxanhuqZKxKjFqcOM4buCRcSoxanhu6Dhu6JGxanhu6jhu7XFqcSo4buGw4LEqMWpxKjhu7fhu4Lhu5/FqeG6puG7hkjFqeG6puG6tsSoxanhuqZKxKjFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhuqbhu7Phuqbhu4bFqeG6qMOS4buCxanhuqzhu4LhurrEqMWp4buo4buS4buCxanDjOG7hkvFqcOM4buGw4HEqMWp4buo4bu1xanhu6Dhu4bhurDhu6DFqeG6pOG7t+G7guG7ocWp4buDw73FqeG7oOG7gsSoxanhu6LhuqDEqOG7gOG7n8Wp4bqmSsSoxanhu57EkMWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG6psOTxKjhu4Dhu5/FqeG7nsSQxanhuqTDmuG7kuG6psWp4buKRcSoxanhuqjhu7Xhu4LFqeG7qOG7gsSo4buGxanhu5xQw73EqOG7gOG7ocWpw6Phu4bDk8So4buAxanhuqZLxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu7VKxanigJzhu6Dhu6Lhu7nhu4LFqeG6pMOa4buS4bqmxanhu6Dhu6JFxKjFqeG7hkrDvcWp4buG4buMxKjhu4DigJ3hu5/FqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqmS8Wp4buo4buCxKjhu4bFqeG7nFDDvcSo4buAxanEqOG7tUrFqeG7iOG7tcWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu5rhu4bhu7nhu4LFqeG6qMOVxanhu4jhu4zFqeG7hsOT4buCxanhu6jhu7XFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7iMOA4bug4buhxak+4bq8xanhu6Lhu4zhu4LFqeG6pkrEqMWp4bqoQcWp4buGTeG6psWp4bqm4buz4bqm4buGxanhuqbhu4bhurDhu5rFqcSo4buG4bqyxKjFqcSoS+G7n8Wp4bqm4buG4bqw4buaxanEqOG7huG6ssSoxanhuqTDmuG7kuG6psWp4buI4buO4bugxanhu4hGxKjhu4bFqeG7oOG7okXEqMWp4bqmSsSoxanhuqjDmuG7mMSo4buAxanhu4ZN4bqmxanhu6jhurDEqOG7n8Wp4buK4bqixKjhu4DFqeG7isSQxanhu6jDmuG7lOG7oMWp4buKRcSoxanhuqbhu4bhu4TEqOG7hsWp4buIRsSo4buG4buhxakoRcSoxanhuqbhu7fEqOG7hsWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu4pKxanhu4rDgMSo4buAxanhu6jhu7XFqeG7huG7rMWp4buoTcSo4buA4bufxanhu6DDvcWp4buow4LEqMWp4bug4bumxanhu4bhu7VKxanhu6jhurjFqeG6pkrEqOG7ocWp4buD4bumxanhu4bhu7VKxanhu6jhurjFqeG6pkrEqMWp4bqow5rhu5jEqOG7gMWp4bqmSsSoxanhuqhBxanhuqbhu4ZNxKjhu5/FqeG7qOG6uMWp4bqm4buz4bqm4buGxanhuqZKxKjFqeG7qMOa4buU4bugxanhu6LDvcWpw4zhu4ZO4buCxanhuqbhu7Phu4LFqeG6pEvEqOG7gMWp4bqmVMO9xanhuqTDksWp4buIQ8Wp4buo4bu1xanhuqbhu7nFqeG6puG7s+G6puG7hsWp4bqmSsSoxanhu6BG4buIxanhuqbhu4ZKxanhu4hGxKjhu4bFqeG7iOG7juG7oMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqo4bq8xanhu4ZN4bqmxanhu6DhurLhu5rhu5/FqeG6qOG6vMWp4bug4buCxKjFqeG7oMOa4buWxKjhu4Dhu6HFqeG7g8O9xanhu6Dhu6bFqeG7huG7tUrFqeG7qOG6uMWp4bqmSsSoxanhu6hGxanhuqhBxanDjOG7gkXEqMWp4bqoR8So4buGxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7iFPhuqbFqeG7oOG7gkVQxanhuqjhuqLhu6DFqeG7osO94bufxanhu6hGxanhuqhBxanhuqzhu7fhu6zFqeG7oMO9xanhuqbhu7Phuqbhu4bFqeG7hk3huqbFqeG6plTDvcWp4bqmSsSo4bufxanhu6hGxanhuqhBxanhuqbhu4ZKxanhu6DDvcWp4bug4buGReG7iMWpw4zhu4LEqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu4jFqeG6qOG6vMWpxKhQw5Phu4LFqeG6rOG7t+G7rMWp4bqq4buIxanhuqZKxKjhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundCjhurZQxanhu6Dhu6Lhu5jhu4LFqeG6pEXEqMWpxKjhu4BK4bu14buCxanDjOG7hlDEqOG7gMWp4bqmxajDvcWp4buow4LEqMWpxKjhu4DhurLhu5rFqeG7oOG7ouG7tcSoxanhu57DgOG6psWpxKjDgMSo4buA4bufxanhu57DgOG6psWp4buGSsO94bufxanhu6jDgsSoxanhuqThu4LDieG6psWp4buww73EqOG7hsWpxKjhu4Lhurjhu4jFqeG7oOG7gsSoxanhu6jhu7XFqeG7huG7rMWp4buoTcSo4buAxanhuqZUw73FqeG7oMO94bufxanhuqZUw73FqeG6pkrEqOG7n8Wp4bqmVMO9xanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG7gMOa4buQxKjhu4DFqeG7iOG6ouG7oMWp4buGTeG6psWp4bug4buiTMWp4bui4bu3xKjhu4DFqeG7osagxanhuqzDmuG7kuG7gsWp4bue4bquxKjFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4Dhu6HFqSjhurZQxanhu6Dhu6Lhu5jhu4LFqeG6sOG7rMWp4buexJDFqeG6pkzEqMWp4bui4buOxKjhu4DFqeG7huG7kMSo4bufxanhuqbDvUrFqeG7huG7kMSoxanhuqbhu4ZKxanhuqZKxKjFqeG7oOG7hk7DvcWp4bqm4buG4buE4bufxanhuqbhu4ZKxanhuqZKxKjFqeG7oOG7huG7puG6psWp4buG4buC4bq6xKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanDmuG7kuG6psWp4buI4buQxanhu6Dhu4bhu4LDiVDFqcSoxq/FqeG6plTDvcWp4buIRsSo4buG4buhxanhurHhu4bDmsSo4buAxanhuqZVxKjhu4DFqeG7ouG6sOG7oMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanhu6Dhu4bFqMWp4bug4buG4buz4bqm4buGxanhuqjDvcSo4buAxanhuqbhu4bhu5jFqeG6pkrEqMWpxKjhu5Dhu4LFqeG6qEvhu6HFqSlKxKjFqeG7hkHhu6zFqeG7iuG7tcWp4buI4buO4bugxanhuqxMxKjhu4DFqeG7nsOTxKjhu4Dhu5/FqeG6pOG7gsOJ4bugxanhuqbhu4ZKxanhu6jhu7XFqeG6pOG7gsOJ4bugxanEqOG7huG6ssSo4bufxanhuqThu4LDieG7oMWp4bqo4buCxanhuqjDmuG7mMSo4buAxanhu6hMxKjhu4DFqcOM4buG4buCxanhu4DhuqLhu5rFqeG7muG7huG7ueG7gsWp4bug4bui4buWxanEqOG7gOG7t+G7gsWp4bqmVMO9xanhuqZQ4buO4bqmxanhuqjhu5jhu4Lhu6HFqeG6r+G7juG7oMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4buww73hu5/FqeG6pkrEqMWp4buexJDFqeG7iuG7t+G7gsWp4bqk4buM4buCxanhu4bhu4zhu4LFqcOM4buG4buCxanEqOG7hkbEqMWp4buew4DhuqbFqeG7oOG7hOG7iMWp4bqk4bqgxKjhu4DFqeG7isOBxKjhu4DFqeG7qOG7tcWp4buI4bu1UMWp4bua4buGw5rhu5TEqOG7gMWp4bqm4buG4buz4busxanhuqhOxanhu4LEqMWp4buGRsSo4buGxanhu6Dhu6JFxKjFqcSo4bq4xKjFqeG7oOG7ouG7mOG7gsWp4bug4buiSsSo4buAxanhu7DDvcSo4buG4bufxanhu57EkMWp4buK4bu34buCxanhuqzDvcWp4bqs4buCw4nhu6DFqcSo4buG4buSxanDjOG7hlDEqOG7gMWp4bug4bui4buY4buCxanhuqRFxKjFqcSo4buASuG7teG7gsWpw5PFqeG6psWow73FqeG6plTDvcWp4buK4buS4buaxanhu4ZN4bqm4buhxals4bu1xanhu6DDvcWp4bqk4buCw4nhu6Dhu5/FqcSow5Thu4LFqcSo4buG4buSxanhurDhu6zFqeG6puG7jsSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7oEbEqOG7hsWp4busRVDFqeG7oOG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG6plTDvcWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWp4buo4bu1xanhu57hu6bFqeG7iErEqOG7gMWp4buITuG7gsWp4bqmVMO9xanhu6Dhu4bhurbhu6zFqeG6psOTxanhu57EkMWp4buK4bu1xanhuqjhu4Lhurzhu4jFqeG7oOG7psO9xanhuqbhu4ZKxanhuqZKxKjFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bueUMOS4bugxanhuqZQ4buO4bqmxanhuqjhu5jhu4LFqcSo4bu14bus4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4bug4bqq4buw4bugLcO94buK4buC4buAxKjhu53FqeG7ouG7guG7gOG7huG7oOG7o+G7p3Rz4bue4bug4buiSsSo4buAdOG7g+G7ucSoxanhu6jDgcSoxanhuqZUw73FqeG7g+G7ouG6tsSoxanhu4Phu4ZHxak34buMxKjhu4DFqcOdxKjhu4ZzL+G7nuG7oOG7okrEqOG7gHRzL+G7mnQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]