(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua với sự vượt khó đi lên nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Như Thanh đã bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu, góp phần xóa đói giảm nghèo.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6p0nhu6jhu6/DrUnDgU9J4buvT0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvRMOAROG7r0XDjeG7hE/hu69J4buKT0nhu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69N4bqgTuG7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0jDjcOVw43hu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanDrVPDk09I4buvT0lWT0jhu69P4bquTuG7r1LDmsOB4buvV+G7nMON4buvVOG7rOG7r1fhu6jhu55V4buvTEnDkuG7r0XDjeG7r03hur5P4buvT0nDjeG7hsOa4buvSeG7lOG7r0/hu5BPSOG7r8SQ4bqkT+G7r1VT4bq+T+G7r0Xhu4jDgeG7r0PhuqBP4buvScOaw53hu4JP4buv4bqnSeG7qOG7r8OtScOBT0nhu69FxILhu69Dw5Xhu69X4buST+G7r0XhuqzDmuG7r1Xhu6jhu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvVMODT+G7r1nDmuG6plV04buvTMONT0nhu6/EkMOTw4FPSXThu69Fw5PhuqBP4buvTOG7gFXhu69Iw43DmVHhu69PScOBw5rhu69N4bqgTuG7r0jDjeG6oMOadOG7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69Zw5LDgeG7r0XDksON4buvSMONw4NO4buvT0hJw6jDk3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzd8O9UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94d3l5L3h2dsSQdnh4w7134buzeVV5QeG7s+G7teG7uU12dUtRSHFT4budw73hu7d24but4buvw4FNVeG7neG7reG6p0nhu6jhu6/DrUnDgU9J4buvT0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvRMOAROG7r0XDjeG7hE/hu69J4buKT0nhu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69N4bqgTuG7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0jDjcOVw43hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3fDveG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqSDhuqrDneG7r07huqJPSeG7r1fDjeG7gkThu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvUUnDk09I4buvVVPhuqDDk+G7r1TDg0/hu69Zw5rhuqZVdOG7r0zDjU9J4buvxJDDk8OBT0nhu69Iw43DlcONdOG7r0Xhu5hPSOG7r0nhuqBPSeG7r0Thu6RPSOG7r0/hu5BPSOG7r8SQ4bqkT+G7r1VTw5NPSOG7r03huqBO4buvSMON4bqgw5rhu69X4bqg4buvWcOSw4Hhu69Fw5LDjeG7r0jDjcODTuG7r09IScOow5N04buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r1LDmsOB4buv4bqh4buUw43hu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69Jw5rDneG7gk/hu6/huqdJ4buo4buvw61Jw4FPSeG7r03DmuG7kE/hu69Sw5rDgU/hu69V4bqkTnThu69EScOZ4buvVVPhu45PSOG7r0Xhu4BP4buvV8ON4buCROG7r1fhuqhP4buvReG7lE9I4buvSeG7lMON4buvV8ON4bq+T+G7r0nhu5TDjeG7r1fDjeG6vk/hu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69VScOBTuG7r0jDjcOB4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r0TDgEThu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvTMONT0nhu69V4buA4buvVeG6qFHhu69VSeG7hOG7r0jDjcOZUeG7r09Jw4HDmuG7r1VTw5NPSOG7r1TDg0/hu69Zw5rhuqZVdeG7r8OtSeG7kE9I4buvUsOaw4Hhu69Xw43hu4JE4buvVUnhuqBPSeG7r03huqhR4buvRMOAROG7r1Xhu5bhu69J4buUw4104buvREnDjeG7r0nhu5TDjeG7r0/hu5BPSOG7r8SQ4bqkT+G7r09ISeG7huG7r09IScON4buCUeG7r09J4buo4buvT8Oa4buQw43hu6/hu5JE4buvT0nhu5jDjXThu69VSeG6vsOa4buvxJDhu4JV4buvVVPDgU9I4buvUUnhu6ZE4buvVVPDmsOd4buGT+G7r1VJ4buST0h04buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvTeG6psOd4buvTuG6qFV04buvVVPhu5hPSOG7r0ThuqTDneG7r+G6rk/hu69Sw5rDg3Thu69VU+G7mE9I4buvRMWo4buvVeG7sOKApuG7r1XhuqLDjeG7r07hu5RV4buvVOG7kuG7r1nEguG7r09J4buo4buvw61Jw4FPSeG7r8Ot4bqkT3Thu6/DrUnDgU9J4buv4bq14bu0dOG7r2ZJ4buo4bueT0jhu6/huqdIScONdOG7r2ZJw5nhu6/huqdJw5rhuqhPdOG7r0nhu5TDjeG7r1fDjeG6vk/hu69F4buo4bueROG7r1XDjeG7gFHhu69E4bqoT+G7r09Jw43hu4bDmuG7r1VJ4buQT0jhu69Vw41P4buvV+G7huG7r0xA4buvT+G6rk9IdOG7r0zDjU9J4buvT0hJw43hu4JO4buvVVPDk09I4buvVMODT+G7r1nDmuG6plV04buvREnhuq5P4buvT8Oa4buQw4104buvVeG7ik7hu69Mw43hu4BO4buvVUnhu4jhu69VU+G7qOG7ok9IdOG7r+G7qk9I4buvxJDhu6ZPSOG7r+G6teG6oeG6tcOt4buvV+G6oMOT4buvVMODT+G7r1nDmuG6plV04buvSMONw4NO4buvREnDjeG7r1FJw4x04buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69P4bquT0jhu69Uw5rhuqZVdOG7r07DgU9I4buvTeG6osON4buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0TDgcOTdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6peG7kOG7r0nhu4pPSeG7r1VT4buYT0jhu69Ew4FO4buv4buNw41PSeG7r0TFqMOB4buvSMONw4Hhu69F4buKT0nhu6/hu5BPSOG7r8Oi4buo4buiT0jhu6/hurVJ4bqwROG7r+G6oeG7mE9IdOG7r1VJ4buQT+G7r+G6ocODw43hu6/DreG6pE904buvWcSC4buv4bqhw4PDjeG7r8Oiw5NPSOG7r03huqDhu69O4buUVeG7r0XDjeG7hE/hu69J4buKT0l14buv4bqn4bqwTuG7r0PhurBV4buvReG7iMOB4buvSeG7ik9J4buvReG7mMON4buvT8OZw43hu69Ew4HDk+G7r+G7kE9I4buvWcOAROG7r0Xhu4hPSeG7r1XhuqhR4buvVVPDmk9I4buvV+G6oMOT4buvVVPhu5hPSOG7r0TDgEThu69Nw5PhuqLDjeG7r0ThuqTDneG7r+G6rk/hu69Sw5rDg3Thu69VU8OTT0jhu69Fw5Lhu69Ew5Lhu69Ew4FO4buv4buNw41PSXXhu69bw4FP4buvReG6rMOa4buvV8ON4buCROG7r0XhuqzDmuG7r1Xhu6jhu69I4bqyUeG7r09Jw43hu4bDmuG7r0xJw5Lhu69MSeG6rk904buvxJDhuqxP4buvxJDhuqDhu69F4buo4bueROG7r1Thu6zhu69Iw43DmVHhu69FUOG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r0ThuqZRdOG7r09I4bqgT0l04buvReG7gE/hu69Pw4HDneG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69VU+G7mE9I4buvROG6pMOd4buv4bquT+G7r1LDmsOD4buvRMWow4Hhu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0RJw5rhuqpP4buvQ+G7iOG7r1VJw5rhu69Jw5PhuqJESXThu69Ow4FPSOG7r03huqLDjeG7r0zhu7Thu69X4buOT0jhu69T4bqmVeG7r03hu5xPdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dndRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N3w71RWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h3eXkveHZ2xJB2eHjDvXh3dlV5eEHhu7fhu7NNdnVLUUhxU+G7nXjhu7dB4but4buvw4FNVeG7neG7reG6p0nhu6jhu6/DrUnDgU9J4buvT0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvRMOAROG7r0XDjeG7hE/hu69J4buKT0nhu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69N4bqgTuG7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0jDjcOVw43hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnfhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3fDveG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtScOJw5Phu69D4bqg4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8OtSeG7iOG7r8OtScOa4buv4bug4buvWcSC4buv4bqhw4PDjeG7r8Oiw5NPSHThu69Xw43hu4JE4buvVVPhu5hPSOG7r0Phu6jhu6DDjeG7ryLDjUZPdOG7r0Phu6jhu6DDjeG7r8SQw4Hhu69Zw4FPSXThu69Ow4xV4buvw61Jw4DDjXThu69Ew4FOdOG7r0nhu5hPSOG7r1nDjeG6vk7igKbhu69J4bqsw5rhu69PSeG7qOG7r09J4bqg4buvT+G6oMOT4buvVVPDk09I4buvWcSC4buvRMavT0jhu69VU+G7mE9IdOG7r1TDk09I4buvReG7hOG7r0XDiU7hu69N4bqiw43hu69Iw43DgOG7r1VT4buI4buvTMONT0nhu69V4buA4buvRMOBw5Phu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0XEguG7r0XEguG7r0XhuqzDmuG7r1Xhu6jhu69T4bqmVeG7r09Jw43hu4bDmuG7r0Thu5BPSOG7r1Thu6pEdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7jeG7nMON4buveHThu7Phu69Jw4Hhu69VU+G7mE9I4buvROG6pMOd4buv4bquT+G7r1LDmsODdOG7r0PhuqDhu69E4buMT+G7r0/DmuG7kMON4buvVUnhur5O4buvRMOA4buvTeG6rk9IdOG7r0TDgOG7r1VT4bqwTuG7r1VT4bq+T+G7r8SQw43hu4JP4buvVcOMREnhu693dOG7s+G7r0nDgXXhu6/huqfhuq5O4buveHZ4duG7r1VT4buw4buvREnDjeG7r1FJw4x04buvSMONw4Hhu69F4buKT0nhu69Ew5Lhu69VScOa4buvT0nhuqhR4buveHbhu69VU8ON4buCw5rhu69V4buw4buvROG6pMOd4buv4bquT+G7r1LDmsODdeG7r+G6p+G6rk7hu69Pw4HDneG7r0PhuqDhu6/DrUnDmuG7r+G7qOG7nEThu69Vw4xPSeG7r8SQw5PDgU9J4buvVUnDmuG7r1Xhu7Dhu69E4bqkw53hu69Ew5Lhu69Sw5rDg+G7r0xJw5PDg09I4buvVVPhur5P4buvw7124buvVVPDjeG7gsOa4buvReG7mE9IdOG7r09Iw5PhuqDDjeG7r1PDgeG7r0Thu4xP4buvRMOS4buvVUnhur5O4buvVUnDmuG7r09J4bqoUeG7r0xJw5PDg09I4buveXbhu69VU8ON4buCw5rhu69F4buYT0jhu69V4buw4buvT8Oa4buQw43hu69Ew4B14buvIOG6pMOd4buvTeG6oOG7r09JVk9I4buvUsOaw4Phu69PSOG7jlXhu69Fw4BPSOG7r0hJw43hu69PSeG6qE/hu69EScOT4buvVOG7rOG7r0/GoOG7r03hu6xE4buvRMWow4Hhu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0PhuqDhu69VU8OTT0jhu69Dw5rhu5bDjeG7r0XhuqzDmuG7r8SQ4busT0jhu69PSEnDjeG7glHhu69D4bq2T0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvVVPhu5hPSOG7r1VT4buOVeG7r1fhuqDhu69Pw5rhu5DDjeG7r0TDgHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxakg4buo4bueROG7r0PDjeG7gFV04buvVVPDk09I4buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r1Xhu7Dhu69Iw41Ww4Hhu69P4bquTuG7r3h2d0Hhu69F4buAT+G7r3h2eHfhu69Jw5rDneG7gk/hu6/huqdJ4buo4buvw61Jw4FPSeG7r0TDkuG7r3d1eHZ24buvSeG7lOG7r0Xhuq5PSOG7r0zhu7Lhu69Uw4NP4buvWcOa4bqmVXThu69Mw41PSeG7r8SQw5PDgU9J4buvSMONw5XDjXThu69VU8OTT0jhu69Fw5Lhu69Ew5Lhu6/hu7V2duG7r0nhu5Thu69F4bqiVeG7r8SQw4FPSeG7r0nDjeG7gsOa4buvVMODT+G7r1nDmuG6plV04buvTMONT0nhu6/EkMOTw4FPSeG7r0jDjcOVw43hu69Ew4BE4buvROG6plF14buvw63Dk+G6oE/hu69Jw5rDneG7gk/hu69Jw43hu4JP4buvRMOS4buv4bu5dXl24bu34buvSeG7lOG7r1TDg0/hu69Zw5rhuqZVdOG7r0zDjU9J4buvxJDDk8OBT0nhu69Iw43DlcONdOG7r1VTw5NPSOG7r0XDkuG7r0TDkuG7r3jhu69J4buU4buvReG6olXhu69E4bqmUeG7r8OtU8OaT0jhu6/hu6jhu5pPSHThu6954bu34buvSeG7lOG7r0XhuqJV4buvROG6plHhu69VxKhPSXThu695w73hu7nhu69J4buU4buvROG6plHhu69Jw5rDneG7gk904buv4bu3dUF3QeG7r0nhu5Thu69E4bqmUeG7r1nEgnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butxJBVScOaTkPhu6/DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dndRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N3w71RWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h3eXkveHZ2xJB2eHjDvcO9duG7t1Xhu7N4duG7s3hNdnVLUUhxU+G7neG7tXh24but4buvw4FNVeG7neG7reG6p0nhu6jhu6/DrUnDgU9J4buvT0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvRMOAROG7r0XDjeG7hE/hu69J4buKT0nhu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69N4bqgTuG7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0jDjcOVw43hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnfhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3fDveG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOt4buw4buvVVPDk09I4buvUUnDk09I4buvVVPhuqDDk3Thu69PScON4buGw5rhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvTcON4bq+T+G7r0zhu4BV4buvVMODT+G7r1nDmuG6plXhu69Iw41Ww4Hhu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69X4bucw43hu6/EkMOTw4FPSeG7r09IScON4buCUeG7r07DgU9I4buvTeG6osON4buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r0TDgcOT4buvT0nhu6jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvVVPhu5hPSOG7r0XhuqDDk+G7r+G7oOG7r1nEguG7r8O1w5rhuqRP4buvIsOadOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69VU+G7mE9I4buvT0jhu5Dhu6/EkOG6oMOd4buvV+G6oOG7r0TDleG7r03huqBO4buvVUnhu6pE4buv4bquT+G7r0RJw5Phu69D4buM4buvVFbDgeG7r1XhuqLDjeG7r1nEguG7r8O04bq+T+G7r8OtSeG7jnThu69mScOZ4buv4bqnScOa4bqoT3Thu6/huqHDg8ON4buvw6LDk09I4buvV+G7nMON4buvxJDDjeG7gk/hu69Vw4xESeG7r3jhu7N24buvScOBdOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69VU+G7mE9I4buvROG6pMOd4buv4bquT+G7r1LDmsODdOG7r1VT4buYT0jhu69Tw43hu4ZPSHThu69ESeG6rk/hu69Pw5rhu5DDjeG7r1XhuqLDjeG7r1nEguG7r+G6peG6qMOa4buvw6LhuqROdOG7r8O04bq+T+G7r8Oi4bqiRHThu6/DtcOa4bqkT+G7r2ZJw5lEdOG7r8O04bq+T+G7r8OtSeG7juKApuG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqSDhu4BP4buvT8OBw5104buvV8ON4buCROG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69Ew4BE4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0XEguG7r1XhuqLDk+G7r1fDjeG7gkThu69N4bqgTuG7r1XhuqLDjeG7r0RJxqDhu69EScOT4buvSeG6oE9I4buvT0jhuqBP4buvTcOBw5Phu69F4buUT0h04buvSMONw5lR4buvREnDk+G7r3nDveG7s+G7r0nhu5Thu69J4buUw43hu69Xw43hur5P4buvVUnDk8OAVeG7r09IScOow5N14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXUnFqOG7r1Xhu4hESeG7r+G6oeG7lMON4buv4bqn4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69Jw5rDneG7gk/hu6/huqdJ4buo4buvw61Jw4FPSeG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/huqHDmsOd4buv4bqhw5PhuqBPSOG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BVdOG7r1fDjeG7gkThu69Z4bqkw5rhu6/EkOG7rE9I4buvV+G6oOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69EScONdOG7r1Xhu5bhu69J4buUw43hu69P4buQT0jhu6/EkOG6pE/hu69PSEnhu4bhu69PSEnDjeG7glF04buvReG7iE9J4buvSeG7qOG7nE9I4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r0XDgU9I4buvReG7qOG7nkThu6/huqHhu5TDjeG7r+G6p+G7kE9I4buvxJDhuqRP4buvScOaw53hu4JP4buvVcOMREnhu69E4busROG7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT3Xhu68g4buAT+G7r0/DgcOddOG7r0XEguG7r1VJ4bqgT0nhu69N4bqoUeG7r0Xhu6jhu55E4buv4bu14buvVeG7luG7r0nhu5TDjXThu69EScON4buvSeG7lMON4buvT0hJ4buG4buvT0hJw43hu4JRdeG7ryDhuqTDneG7r03huqDhu69Nw5PhuqLDjeG7r0nhu4pPSeG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69J4bqiVeG7r09J4bqkT+G7r0TFqMOB4buvSeG7lMON4buvReG7hOG7r1VJw5rhu69Jw5lVdOG7r1XhuqhR4buvSeG7nlHhu69J4buUw43hu69Xw43hur5PdOG7r03huqDhu69PScOa4buvROG6rMOa4buvROG6plHhu69VScON4buAVeG7r0TFqMOB4buvSeG7lMON4buvV8ON4bq+T+G7r0/hu5BPSOG7r8SQ4bqkT+G7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69F4buIT0nhu69J4buo4bucT0h04buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r0/hu5BPSOG7r09IScON4buCUeG7r1VJw4nDk+G7r0nhu6jhu5xPSOG7r1VJ4buI4buvVVPhu6jhu6JPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVEjw5pVScOTU+G7rcWpw61ow6zhuqfDoOG7r8OiNeG7ry3hu6/DreG6ocOs4buvw63huqFqw7Thu6cvUcWp

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]