(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chặng 6 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, nhiều cơ sở đoàn trong tỉnh đã phát động tổ chức buổi đi bộ, chạy bộ.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IS7huqche0rhu4Phu6lq4buHfeG6p8O54buZ4bqtfeG6reG7g+G6sWp94burZ33huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h3t94bqtdTZ9cOG7gzZq4buDfWrhu4XDqWp9UOG7gzZq4buDfeG7gms3Li/huqchLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXsh4buCw7nGoWrhu4d94bulauG7h33huq3hu4PDo2rhu4d9Mn3huqzhu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeKAnErhu4Phu6lq4buHfeG6p8O54buZ4bqtfeG6reG7g+G6sWp94burZ33huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h+KAnSZ9auG7g+G7heG6u3F94bqt4buTfeG7ocahfeG6q2s4an1w4bufa2rhu4d9cGlq4buDfeG6q8OhfeG7neG7gzdwfeG6q8O1auG7h31ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6p3HDtOG7hX3huqvhu4V94bqnw7UmfeG6reG7gznhu6994bqnw7U/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTJbW+G7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIiAwLyJdW+G6qTFbNTAiXTRwMVswMlvhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tjFde3024buJcOG7tnvigJxK4buD4bupauG7h33huqfDueG7meG6rX3huq3hu4PhurFqfeG7q2d94bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4figJ194bqtdTZ9cOG7gzZq4buDfWrhu4XDqWp9UOG7gzZq4buDfeG7gms3e33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7Mltbe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqprOGp94bur4buFw6lqJn1w4buDNmrhu4N9auG7hcOpan3hu4Nx4buv4bq9an3EqMO54buVauG7h33hu4g3cH1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6p3HDtOG7hX3huq3hu4M54buvfeG6p8O1feG7qzhrfWrhu4c44buvfV0wLTQtIlsiIj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7n2tq4buHfeG6q2wmfXDhu4XDqXF94bqn4buFw6pxfeG7iTh94bqtN+G6rX3huqvhu5NqfeG7q2h9auG7g8O5JX1Q4buDaH3huqtrOGp94bqmacSpfeG7oOG7k2p9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqdxw7Thu4V94bqr4buFfeG6p8O1feG7q+G7meG7hX3hu6HFqX1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94bqtdTZ9XSJbfeG6q2s4an3hu6vhu4XDqWomfXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqKn3hu4Jx4buv4bq9an3huqtrOGp9xKjDueG7lWrhu4d94buIN3B9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqdxw7Thu4V94bqt4buDOeG7r33huqfDtX3hu6vhu5nhu4V94buhxal9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6rXU2fTFbfeG6q2s4an3hu6vhu4XDqWomfXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGo/Pz99UOG7n2tq4buHfeG7i+G7g+G7hX3huqtsJn3huq034bqtfeG6reG6t+G7nX3huqfDtX3huqprOGp94buDceG7r+G6vWp9UOG7g2594busceG6sWp94bqtbH1w4bufw6lqfTFbfeG6q2s4an3hu6vhu4XDqWomfXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqfeG6q8OhfeG6rTjhu4V94bqrw6NwfeG7pWrhu4d94bqpdGrhu4d94bugcOG7nzbhu6s2fXDhu5/DqWp94bqr4buF4bq9an1w4buDaznhu4V9cOG7g8OyauG7h33EqeG7hWrhu4N94bqrw6p94bqrw6Bq4buHfeG7i3Z9cDjhu4V94buL4buDa2FqfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeG7qzh9cOG7g2JrfeG6qcOz4buFfeG7o3HDoWrhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6q8OhfeG6qeG7hX3huq3hu4Nx4buvw6pqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xICLhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIgMC9dNTPhuqkxXTAwMDFdcF0yNDA14buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YzMTV7fTbhu4lw4bu2e+KAnErhu4Phu6lq4buHfeG6p8O54buZ4bqtfeG6reG7g+G6sWp94burZ33huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h+KAnX3huq11Nn1w4buDNmrhu4N9auG7hcOpan1Q4buDNmrhu4N94buCazd7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICJ7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG6qms4an3hu6vhu4XDqWomfXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqfXDhu4NofeG7rcOhfeG6pmnEqX3hu6Dhu5NqfeG6q+G7hX3huqfDtX3hu4PDucahauG7h33hu6Vq4buHfeG6reG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4M2xKl94buH4buFNn3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDJn1q4buHazjhu4V94bur4buF4bq94bqtfeG6rWHhu4V9cOG7g+G7heG6vWp94buh4bul4bqtfeG7i+G7g29iJn3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7hyZ94bur4buZ4buFfcSp4buR4buFfeG7i8SpfeG6q+G7hX3huqfDtX3hu4Nrw6Phuq194bqt4buDOeG7r33huqfDtSZ9SuG7h+G6sWp94buDOGrhu4d94bugNuG6rWvEqeG6pzZq4buLfeG7oWV9cDjhu4V9cOG7n+G7l31dP1tbW33huqvhu49q4buHfeG7qzhrfeG7o3HDvX3huqvDqn3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfV0yfWrhu4M4feG7q8Ogan3hu4NsNn3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu6vhu5nhu4V9cOG7n2h94buH4buFN31dfXB5feG6q+G7j2rhu4cvauG7gzh94burw6BqfeG7g2w2fXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp94buh4buFauG7g33hu6Hhu41q4buHfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDDteG6rX1w4buD4buFw6pxfeG7oeG7jX1wOeG7hX3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIuG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIiAwL101M+G6qTFdMDAxW1twMTEiNDThu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tjUgMXt9NuG7iXDhu7Z74oCcSuG7g+G7qWrhu4d94bqnw7nhu5nhuq194bqt4buD4bqxan3hu6tnfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buH4oCdfeG6rXU2fXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqfVDhu4M2auG7g33hu4JrN3t94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgInt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bqqazhqfeG7q+G7hcOpaiZ9cOG7gzZq4buDfWrhu4XDqWp94buDceG7r+G6vWp9UOG7g2594busceG6sWp9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6reG7g8OjauG7h30yfeG6reG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N94oCcSuG7g+G7qWrhu4d94bqnw7nhu5nhuq194bqt4buD4bqxan3hu6tnfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buH4oCdfeG7qzhrfSIiLTR94bur4bunNn3hu6NxNj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4oCcSuG7g+G7qWrhu4d94bqnw7nhu5nhuq194bqt4buD4bqxan3hu6tnfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buH4oCdfeG7iTh94buDazlwfeG6q8O1auG7h312fWrhu4fhu4PDrTZ9auG7g+G6o8SpfWrhurFq4buHfeG6rTZrfWrhu4PhurVqfXDhu4Phu6Xhuq194bur4bq7feG6p2FrfeG7q+G6vX3hu6Hhu6Xhuq194buL4buDb2J94burOH3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfcSpw7Lhu4V9cOG7n8O54buVauG7h33hu6Hhu41q4buHfeG7iThq4buDfcSpOWrhu4MmfeG6rcO6auG7h33hu4k4feG6reG7k33hu4PDteG7hX3huqvDqn3huqtrOGp94bur4buFw6lqJn1w4buDNmrhu4N9auG7hcOpan3hu53hu4M3cH3hu4Nx4buvfXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfeG7rXFq4buHfeG7i2bhuq3hu4MmfXBnauG7g31q4buHceG7r+G6vWp9cOG7n2tq4buHfeG6rTfhuq194buDazlwfeG6q8O1auG7h302an3hu6Hhu4Vq4buDfeG7rcOhfeG7g8O14buFJn3hu4to4budfXDhu4Phu5Xhu4V94bqt4buD4buFNn3hu6HEkSZ94buD4buRfXDhu5/hu5cmfeG7h+G7hXLhu5194bqr4bubfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXA54buFfeG6rTfhuq194buL4buDcX3hu6vFqeG6rX3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8OgaiZ94burc2rhu4d94buh4bqxcSZ94burc2rhu4d94butNj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V94bqt4buDw6Nq4buHfTJ94bqtdTZ94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33huqfhuqFwfeG6q+G6s3F9cOG7p31q4buHOOG7r30yLTQtIlsiIn3hu6s4feG7i+G6uXB9cOG7g3Lhuq194burOGt9IjQtNC0iWyIiPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu7NxcOG7g2vhu597IeG7quG6sWp94buzauG7gy4v4budIQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]