(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 10-12-2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 187/2021/NQ-HĐND về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 187). Xoay quanh nghị quyết này, phóng viên Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với các ông: Thạc sĩ Đoàn Nam Hưng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế; BSCKI Hà Văn Thức, Giám đốc BVĐK huyện Bá Thước; BSCKI Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc BVĐK huyện Đông Sơn.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7TDiuG6reG6qWQkb+G7j3Hhurfhu40kKiEu4busJEHhu4Ek4bq7NG4kw6A1cSThurnhuqnhur99w6rhuq0k4buNw7Now6rhuq3hu7Dhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu0w4rhuq0+cSQqJS0qJi0mJSYqViThuqjDgMOKw4Ek4buNxJHDquG6qSTDoFskOSnDqiThuqk+w6rhuqkkw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJMOyaCQqIS4vJiUmKi/Dik8t4bqow4DDisOBJOG7n+G6syRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqkk4buN4bqp4buPJOG6qcO14buNJDk8YSTDsmUk4buNw7Njw6rhuqkkw6DDrSRhKeG6vyThu58+JDk8YSTDsmUk4bq7PuG6vSThu5/huqvhurVhJOG7jXvhuqskYTxhJMOg4buJw6ok4bufZCTDsuG7myTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kcSThu43hurckYWfDquG6rSThurs2biThu43EkcOq4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpViThuq3huqsp4bqrJMOg4bq/e8OqJCYlJiYkLSQmJSY7JFnDsinhu48kw6AzcSThuq3hu4Phuqsk4buNIuG7jSThurs+JMOK4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSQqIS7DnVckUOG6vylxJG/hu48pw6rhuqkkw6rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJMOqPnFWJG7huqnhu4HDquG6rSThu5/huqvhurHDqiThu7k84bq/JOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJEHhu49o4bqrJOG7jeG7jzXDqiTDoFskYeG7gSRh4buPw61hJOG7jcOzKeG6vyTDoMOs4bqrJOG7n8Sp4bqrJGE8YSRnw6rhuq3hu6wk4buM4bqpe2Ekw7JlJMOA4bq/PsOqJMOKKeG6vSThuqjhu5XDquG6rVYk4buMw7Phu5Vsw6rhuq0kbuG6qeG7h8Oq4bqtJOG7jMOsJGHhuqnhu5dhJGE8w6okOcOtJC0kw5JsJFEk4buN4bq34buuJOG7ucOSQeG6uOG6qiThuqg+JOG7nl3DqiThu4zhuqnhu5dhViThuqzhuqs84bq9JMOgaGEk4bu54buew4Dhurgk4bqp4buPceG6tcOqJOG7uTwk4buM4bqp4buVxKlh4buuJOG7ucOSQeG6uOG6qiTDiuG6reG7j3HhuqXDqiThu55dw6okQeG6qeG7j8Oq4bqtViRO4bqp4buBJOG6rOG6qzzhur0kw6BoYSThu7nhu57DgOG6uCThuqnhu49x4bq1w6okw4Bnw6rhuq0kw5Lhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCRh4bqhw6rhu43huqHDs+G7rj3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJCEsLm5w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmPzovJiouw6E6JiU6JiY/4buNKDshKCHhurslV8OpbuG6reG7sMOz4bumISw/PSQp4bq74buN4bumPcOK4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSQqIS7hu6wkQeG7gSThurs0biTDoDVxJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSThu43Ds2jDquG6reG7sD0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9ISwuPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buN4bqhcOG7jS0p4bq74bqr4bqtw6rhu6wkYeG6ocOq4buN4bqhw7Phu6494bu04buy4bqh4bq94bu04buyw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu0R8Oq4bqtJMOA4bq/PsOqJMOKKeG6vSThuqjhu5XDquG6reG7rCThurjhuqlnw6rhuq0k4buN4bqpw6Ik4bq7NG4kw6A1cSTDsuG7myThu43huqnhuqvhurfhu48k4bqp4buR4buNJMOq4bqp4buPJGE14buPJDk8YSTDsmXhu7Ivw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu04buyL+G6oeG6veG7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RO4bue4busJOG7jMahJMOqXeG6vSQmJSYlJMOg4bq3w6okw6opcVYk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkYeG7gSQmJSwkw6rhuqkzw6ok4buf4bqr4bqxw6okcSThu43hurckYWfDquG6rSThurs2biQ54buFJOG7n+G6q+G6tWEkWeG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6Dhu4EkYeG7gSQoLCQ5PGEkw7Jlw50kw6Dhu5VrYSRh4bqp4bq/JOG6uz4kw6Hhur8kPG4k4bq74bubYSRhZ8Oq4bqtJOG7n+G6q+G6tWEk4bufPiThu43huqnhu48kw6rhuqk2biThu43huqk0blckw4AzcSTDs2Ykw7M+w6rhuq0k4bq7PiThur3DreG7jSThu43huqnhu5thJOG7jeG6tyTDoDzDquG6rSQ54buPacOqViRhPsOq4bqtJOG7jXvhur8kw7MpJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSThu43Ds2jDquG6rSThurvEqcOqJOG7n+G6syTDquG6reG7j2nDqiTDquG6qTPDqiThurvhu5thJGwkOeG6tcOq4bqpJOG7n+G6q+G6tcOqJGFnw6rhuq1XJEfDquG6rSRh4buBJOG7jeG6qcOiJGHhuqnhuqspJMOyxIMk4buN4bqp4bqx4bq9JOG7n+G6syTDoOG6q+G6s+G7jyTDqj5x4buw4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEfDquG6rSTDgOG6vz7DqiTDiinhur0k4bqo4buVw6rhuq3hu6wkQeG7gSTDszThu40kw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6rhuq3hu49x4bqxw6okw6rhuqkzw6okw6E4w6okw6DhurfDqiThu5/huqvhurVhJMOq4bqpM8OqJOG7n+G6q+G6scOqJHEk4buN4bq3JGFnw6rhuq0k4bq7Nm4kOeG7hSThu5/huqvhurVhV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zDs+G7lcSpYSThuqnhurfhu40k4bq7PiTDoeG6vyThuqnhu4Mk4bq74buPZ8OqJMOgaOG6qyThur0w4buNJOG7n8Sp4bqrJDxuJOG6u+G7m2EkYWfDquG6rSThu5/huqvhurVhJOG6u8Spw6okw6rhuqnhu5Uk4buNw7Phu5thJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiThurvhuqvhurHDqiThu43hu5FhViTDquG6reG7lWrhuqskOeG6tcOq4bqpJMOq4bqtPnEkYT7DquG6rSTDoOG7h+G6qyThuqnhu4XhuqskYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJMOhZGHhuqkk4buf4buRJGEp4bq/V1dXJOG7ueG6scOqJGF7w6rhuqkkw6Dhu4FWJGHhu4kkYeG6qeG6tyTDoMOiJDl94bq/JOG7n+G6tSThuqnhu4MkYeG7h8OqJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJDk04buNJGE2blYkYeG6qeG7lSkkw6Dhu5VrYSTDoMOtw6rhuq0k4buf4bqr4bqxw6pWJMOgPMOq4bqpJOG6reG6qzwkw6DDtcOq4bqtJOG6veG7l2Ek4buNxqEkw6rhuq3hu5Vq4bqrJDnhurXDquG6qVYk4buNxqEkcFsk4bqpw63huqskw6DhurfDqiRhfSRhPGEkYTRuJG/hu499w6ok4bq7clfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bqoKeG6qyThurs+ViTDoeG6vyThu43huqnhu48kw6rhuqk2biRh4buTKSTDquG6qTPDqiThu5/huqvhurHDqiRxJOG7jeG6tyThurnhuqlnw6rhuq0kw6B94bq9JDl94bq/VyThu4zGoSTDql3hur0kJiUmJSTDoOG6t8OqJMOqKXFWJH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0kYeG7kykkw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSooJMOq4bqxw6okw7JoJOG6u+G7lWvDquG6rSQ54bq1w6rhuqkkw6rhuqkzw6okw6DhurfDqiRhPGEkYeG7iSTDsmwk4bq54bqpPOG6vSRh4bqp4bujKSQ54bq1w6rhuqkk4bqt4bqrfeG6vVYkfcOq4bqpJOG6qeG7lWzDquG6rSTDoOG6t8OqJMOq4bqt4buPacOqJOG7jeG6qeG7jyRh4buTKSRhPGEkYeG7iSTDsmwk4bq54bqpPOG6vSRh4bqp4bujKSQ54bq1w6rhuqlXJMOB4bq/JGE8YSQ54bq1w6rhuqkk4buf4bqr4bq1w6ok4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiRh4buJJGHhuqnhurck4buN4bubJGHhuqnhu5Mkw6rhurHDqiTDquG6rTPDqiTDsjxh4bqpJMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSThurnhuqlnw6rhuq0kYeG7h8OqJOG6qeG7iyThu43Ds2skw6Dhu5VrYSTDquG6qeG6q+G6s+G7j1Yk4bu54bqoUOG6qCThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JOG7jcahJGHhuqlo4bqrJOG7jeG6qSnDquG6qSThu43hur88w6okYeG6qeG6qyRu4bqpYiThu5/hu5Vr4buNJMOgZMOq4bqpJOG6veG7l2Ek4bq54bqrw6rhuqkk4buN4bq3JOG6ucO6JOG7jeG6qeG7jzbhu40kw6pd4bq9JCYlKi5WJCYlKiEkYeG6qeG6vyRhPGEkYeG7iSTDsmwk4bq54bqpPOG6vSRh4bqp4bujKSQ54bq1w6rhuqkk4bufxKnhuqskw7JoJOG7jeG6q+G6s8OqJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSQmJT8k4buNdSTDoGnDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bu5KSThurs+ViTDoMOiJMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JGHhuqk04buNJOG6u+G7lWvDquG6rSThurnhuqk84bq9ViRh4bqpN8OqJMOg4bq/PMOqViTDoOG6q+G6s+G7jyThu43Ds2QkYTXDqiThu43huqnhuqvhurfhu40kbuG6qX3huqskYeG7gSTDoDVxJMOg4buTJOG7jeG6qeG7j2hhViThu5824buNJOG7jeG7lSRxJOG7jeG6t1YkYeG7gSTDquG6qeG7lSThu582cSQ5PGEkw7JlJOG6vcSp4bqrJGHhu4Ek4bq54bqpfSTDql3DquG6rSRhaMOq4bqtJOG6qeG6q+G6t8OqViTDoOG6oeG6vSThurnhuqvDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6teG6vSRh4buTKSThur1jw6rhuqkkbuG6qeG7kWEk4buf4buRJMOq4bqt4buVauG6qyQ54bq1w6rhuqlXJOG7jOG7j3Ekw6rhuqnhuqvhurHDqiThuqnhuqvhurXDqiTDqilxJGwkYTxhJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiRhZ8Oq4bqtJGHhu4fDqiThu43huqnhuqvhurfhu48kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4buN4bqp4buPaGFWJOG7nzbhu40k4buN4buVJHEk4buN4bq3ViThu43huqnhuqvhurfhu40kOWQkcSThu43hurdX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOSaCThurvhu5Vrw6rhuq0kw6rhuq3huqnEkSThu5/huqvhurVhJOG7jXvhuqsk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4bq7PiQmJSwkw6rhuq3hu5Vq4bqrViThu43hu49xJMOq4bqp4bqr4bqxw6ok4buNw7PhurHDqiThu43huqnhu5thJOG7jeG6tyTDsmgkw6rhuqkzw6ok4buf4bqr4bqxw6okcSThu43hurckYeG7gSRyJMOgZMOq4bqpJHDhuqvDqiTDquG6reG6qcSRJOG7n+G6q+G6tWEkYeG7gSThu43huqnDoiThurvEqcOqJOG6qeG7icOqVyThu4zhu49xJMOq4bqp4bqr4bqxw6okw7JoJMOqPnEkYeG6qeG7lSkk4buN4bqpw6Ikw6rhuq3huqnEkSTDoOG7lWthJMOh4bq/JGHhu4Ekw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6pd4bq9JGFnw6rhuq0k4buNPGFWJOG7nz4k4bq54bqpZ8Oq4bqtJG7huql94bqrJCnhuqskYeG7mcOq4bqtJGHhu4Ek4buN4bqpw6Ik4buNY+G6vSTDoOG7lWthJGFnw6rhuq0k4buf4bqr4bq1YSThurnhuqk8YSRu4bqpw7Qk4bqpa25XJOG7ueG6scOqJGF7w6rhuqkkw6Dhu4FWJMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOqPnEk4buN4bqp4buVasOq4bqtJMOgWyTDrMOqJMOgZMOq4bqpJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqkk4buNe+G6qyTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0TuG7nuG7rCTDiuG6reG6qWQkb+G7j3Hhurfhu40kKiEuJMOzKSTDoGrhuqtWJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJGHhuqliw6rhuqkkw7I8YeG6qSThu5Xhu48k4buf4bqr4bq14buNVyTDiuG6qeG7lcOq4bqtJOG7jcahJMOq4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSTDoOG6t8OqJOG7jeG6qeG7m2Ek4buN4bqr4bqlw6ok4bq7PiRhfSThu580w6okw6DhurNXJOG7jOG6qeG6oeG6vyRnw6rhuq1WJMOq4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSTDqj5xJGHhu4Ek4bq7NG4kw6A1cSThurnhuqnhur99w6rhuq0k4buNw7Now6rhuq0kw6Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJMOy4bubJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jyThuqnhu5Hhu40kw6rhuq3hu49pw6okw6rhuqkzw6ok4bq74bubYSThu4174bqrJOG6qeG6tSThu43huqlow6rhuq0kYeG7iSTDsmwkcSThu43hurckYWfDquG6rSThurs2biThuqnhuqvhurXDqiTDqilx4buw4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEfDquG6rSTDgOG6vz7DqiTDiinhur0k4bqo4buVw6rhuq3hu6wk4buM4bqp4bqh4bq/JMOK4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSQqIS5WJMOh4bubJOG6ueG6q+G6t8OqJMOy4bqvJOG7jeG6qeG7jyThuqnDteG7jSThurnhuqnhur99w6rhuq0kPyUlJMOq4bqt4buVauG6q1Yk4bufxKnhuqskw7JoJOG6u+G7lWvDquG6rSTDoOG7gSThurnhuqnhu4EkYeG7gSThu43huqnDoiThurs0biTDoDVxJMOy4bubJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jyThuqnhu5Hhu40kw6rhuqnhu48kYTXhu48kOTxhJMOyZSRh4buTKSRhPGEkYeG7iSTDsmwkcSThu43hurckYWfDquG6rSThurs2biTDquG6qeG7lSThuqnhuqvhurXDqiTDqilxVyThu4zhu49xJMOq4bqp4bqr4bqxw6pWJMOK4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSQqIS4k4bq9bCTDsykk4bq9w63hu40kYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpJMOq4bqpIOG6vSThu43huqnhu48k4bqpw7Xhu40kOTxhJMOyZSThu5/hurMk4bqp4bq1JOG7jeG6qWjDquG6rSRxJOG7jeG6tyRh4buJJMOybCTDquG6qeG7lSThu43Ds+G7j8Oq4bqtJOG7jTPhur0kcSThu43hurdWJOG7jcOze+G6vSRxJOG7jeG6tyRwW1YkYTxhJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiThurnhuqnhu48k4buf4bubYSThur3huqvhurPDqiTDqsO14bqrViRhPGEk4buNw7Phu4/DquG6rSThu40z4bq9ViQ54bq1w6rhuqkk4buf4bqr4bq1w6okYeG6qeG7j3HhurHDqiThurnhuqnhur8pJMOgMGEk4buN4bqpw7Qkw6rhuqnhu5Uk4buMw7Phu4/DquG6rSThu40z4bq9JE7huqk8biRxViThu7nhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiThu4wz4bq9JOG7jeG6qTXDqiRh4buBJOG7jeG6qcOiJOG7jeG7j3HDosOqJMOh4buRw6rhuq0kw6Dhu5VrYSQ5PGEkw7JlV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDgMOiJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okw6rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJMOqPnEk4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499ViRhNcOqJOG7jV3DquG6rSRh4buVasOq4bqtJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpZ8Oq4bqtJMOgw6Ikw6Dhu5UpJGHhuqliw6rhuqkkw7I8YeG6qSThu43huqvhurduJGE2w6okw6Dhu5VrYSTDoGjhuqsk4buN4buVa8Oq4bqtJOG7jeG6qeG7kSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4bq7PiQ5PGEkw7JlVyThu57hurMkYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpViTDquG6reG6vz7huqskw6rhuqnhu6PDquG6rSTDqsOt4bqrJMOh4buPw6rhuq0kw6BbJMOg4buVa2Ekb+G7j3Ekw6Bkw6rhuqkk4buNw7Phur/DquG6rSTDquG6reG6qWQkb+G7j3Hhurfhu40k4buN4bqpYyThur3DreG7jSRx4bq34buPJOG7jWgkw7M04buNJG/hu48pw6ok4buNw7Phu4PDquG6rSThurs+JOG6u1vDquG6qSTDoHvhur8kYeG7kykkYTxhJGHhu4kkw7JsJHEk4buN4bq3JG7huql94bqrJOG7jeG6qeG7m2Ekw7Lhu5sk4buN4bqpKXEkw6DDrOG6qyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGE8YeG6qSThurtbw6rhuqkkw6B74bq/ViTDoOG6q+G6s+G7jyThuqk+w6rhuqlWJOG7jXvhur8k4bq9Z+G6qyThu43Ds+G7lWrDquG6rSThurs+4bq9JOG7n+G6q+G6tWEk4buN4bqp4buPNsOqJOG6u2vhuqskw6DDoiRhPGEkOTxhJMOyZSRu4bqpPOG7jSThuqnhu49xJOG6qeG6t+G7jSThurnhuql9JMOqXcOq4bqtJGHhu5MpJOG6vWPDquG6qVckQeG7gSRh4buJJOG6qcOt4bqrJG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiQ5fcOqJOG7jeG6qTPDqiThu58+JGHhu4Ek4buN4bqp4buPJMOq4bqpNm4kw6B94bq9JDl94bq/JOG7jeG6qWMk4bq9xKnhuqskw6Dhu5Mkw7Lhu5dhJOG6reG6q+G7oyRh4bqpM8OqJMOg4buVa2EkYTxhJDk8YSTDsmUk4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4bufPiRhaMOq4bqtJOG6qeG6q+G6t8OqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJGHhuqHDquG7jeG6ocOz4buuPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkLC46bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiY/Oi8mKi7DoTomJTomOizhu406KjshLOG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YmOzs9JCnhurvhu43hu6Y9w4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJCohLuG7rCRB4buBJOG6uzRuJMOgNXEk4bq54bqp4bq/fcOq4bqtJOG7jcOzaMOq4bqt4buwPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0sLjo9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCRh4bqhw6rhu43huqHDs+G7rj3hu7Thu7LhuqHhur3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7RHw6rhuq0k4bqoPiThu55dw6ok4buM4bqp4buXYeG7rCTDkzThu40k4bq54bqp4buBJG7huqk84buNJOG6qeG7j3Ek4bqp4bqr4bq14buPJG/hu4994buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si/huqHhur3hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0TuG7nuG7rCRQ4bqrw6okZ8Oq4bqtJGHhuqnhuqspJMOyxIMkw6rhuqnhu6PDquG6rSThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4oCc4bqt4bqr4bujJGHhuqkzw6rigJ0kOTxhJMOyZSRsJOG7ueG7nsOA4bq4JOG6qeG7j3HhurXDqiThu7k8JOG7jOG6qeG7lcSpYeG7sOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RHw6rhuq0k4bqoPiThu55dw6ok4buM4bqp4buXYeG7rCThu4zhuqnhu5thJOG7jeG6tyThurs+JDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiThuq0wbiTDszThu40kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7nzTDqiTDoOG6syTDqj5xVyThu57EqeG6qyThu41jw6rhuqkk4bqpY8Oq4bqpJOG6qeG6q+G6tcOqJMOqKXFWJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiTDoCnDquG6rSThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJOG7jeG6qeG6oeG6vyRh4buJJGHhuqnhurck4buN4bubJGHhuqnhu5NXJCYkw6pd4bq9JMOqKXEkw6Hhur8kfcOq4bqpJOG6qeG7lWzDquG6rSTDqjDDquG6rSTDquG6syRh4buTKSTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qSRB4bq+4bue4bqqw4EtKigkw6rhurHDqiThurvhu5Vrw6rhuq0kOeG6tcOq4bqpJMOq4bqpM8OqJMOg4bq3w6ok4bq54bqpPOG6vVYkw6DhuqvhurPhu48k4buNw7NkJOG6reG6q33hur0kw6rhuqnhuqvhurPhu49XJEHhu5nDquG6rSQmJMOqXeG6vSThuq01w6okw6AzcSThurvhu5Vrw6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKSThu7nhuqhR4buMJOG7jXvhuqsk4bqp4buPceG6tcOqJOG6reG6q33hur0k4bq9e8Oq4bqpViQ54bqxw6okYXvDquG6qSTDoOG7gSThu5/huqvhurVhJOG7jeG6qWfDquG6rSThu43hu49x4bq3w6ok4bq54bqpPOG6vSRh4bqp4bujKSQ54bq1w6rhuqlWJOG6reG6q33hur0kw6rhuq3hu49pw6ok4bqp4buLJOG7jcOzayThu43GoSTDquG6rTPDqiTDsjxh4bqpJMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSRh4buZw6rhuq0k4bqtM3EkfcOq4bqpJOG6qeG7lWzDquG6rSTDoOG6t8OqJMOq4bqt4buPacOqJOG7jeG6qeG7j1dXV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RB4buZw6rhuq0kJiTDql3hur0kw6opcVYkOeG6tcOq4bqpJOG7n+G6q+G6tcOqJOG6ueG6qWfDquG6rSThu43Ds2Jh4bqpJOG6uzZuJMOg4buVa2Ekb+G7j8O6JMOgw6IkYeG6qeG6qyThu43Ds30k4bq74buV4buJw6rhuq0k4buNXcOq4bqtJOG7jeG6qeG6seG6vSRh4bqp4bq/JGE8w6okOcOtViTDoeG6vyTDoOG7gSTDoGrhuqskw7Jow6rhuq0kYTzDqiQ5w60k4bqtMG4kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqlYkYeG6qcSRJOG7jcOzfSTDoOG7lWthJOG6u+G7leG7icOq4bqtJOG7nz4kbuG6qeG7kSRhNG4k4buN4bqp4bqh4bq/JOG6u+G7leG7icOq4bqtVyRB4buJJMOybCThu5824buNJGHhuqk04buNViThu43DsynDquG6rSThu43huqnhuqvhurfhu40kOWRWJOG7nzbhu40k4buN4buVJHDhu49ow6rhuq0kYTRuJOG7jcOzNeG6vSThu43Ds+G7g8Oq4bqtJMOq4bqxw6okYeG7mcOq4bqtJH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4bq54bqpZ8Oq4bqtJMOq4bqp4buFJMOg4bq3w6okYWfDquG6rSThu408YSThurnhuqk84bq9JGHhuqnhu6MpJDnhurXDquG6qVYkYeG6qV3hur0kw7Lhu4FhJDnhurXDquG6qSTDquG6qTPDqlck4bueYyThu582cVYkw6rhuq3hu49pw6okw6rhuqkzw6ok4bq74bubYSRh4bqpNOG7jSThurvhu5Vrw6rhuq0kYSnhur8kw6rhuqnhu5UkOTxhJMOyZVYk4bu5w5JB4bq44bqqJOG7n+G6syQ54bq1w6rhuqkk4buf4bqr4bq1w6ok4bq94bqr4bqzw6okw6rDteG6qyThurs+JOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tE7hu57hu6wkw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJCohLiRh4buBJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJHIkw6rhuq3huqllKSThu43huqnhuqvhurfhu40k4buN4bqp4bubYSTDquG6qTThu40k4bq7PiTDoGjhuqsk4bufxKnhuqskYTxhJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiRhZ8Oq4bqtJOG6uzZuJOG6veG6q+G6s8OqJMOqw7XhuqtWJOG7n8O0w6rhuq0kw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6pXJOG7jOG7j3Ekw6rhuqnhuqvhurHDqlYkw6rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJG7huqk84buNJOG6qeG7j3Ek4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499JGHhu4fDqiRu4bqpfeG6qyRu4bqp4buRJOG7jeG6qeG7j8OtYSThu58+4bq/JMOzNOG7jSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyRx4bq34buPJOG7jWhWJMOy4buPcSTDquG6reG6qWUkYeG7kykkZ8Oq4bqtJOG7n+G6syTDoOG6q+G6s+G7jyTDqj5xJOG7jeG6qeG6tyTDqj7hur/hu7Dhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0R8Oq4bqtJOG6qD4k4bueXcOqJOG7jOG6qeG7l2Hhu6wkw4DDoiRu4bqpPOG7jSThuqnhu49xJMOg4buVa2Ek4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499ViTDquG6reG6vz7huqskYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpJOG6qeG7iyThu43Ds2skYeG6qeG6vyRhPGEkOTxhJMOyZSRh4buBJGHhuqk04buNJOG6u+G7lWvDquG6rSRhKeG6vyThu5/hurMkOeG6tcOq4bqpJOG7n+G6q+G6tcOqViRhPGEkw6Dhu4nDqiThu59kJGE1w6okYeG7gSRh4buJJMOybCThu5824buNJGHhuqk04buNJMOsw6okw6Bkw6rhuqlXJOG7jOG7j3Ekw6rhuqnhuqvhurHDqiThuqnhuqvhurXDqiTDqilxViTDoeG6vyThur3DreG7jSTDsmgkYeG7iSRh4bqp4bq3ViRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqkkw6Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqtPsOq4bqpJHEk4buN4bq3JGHhu4fDqiTDquG6qeG6q+G6s+G7jyQ5NOG7jSRhNm5WJMOg4buBJOG6uz4kYeG6qeG6tyTDoMOtJGHhuqliw6rhuqkkw7I8YeG6qSThu5/EqeG6qyRhPMOqJDnDrSRxJOG7jeG6tyRh4bqp4buVKSRu4bqpw7Qk4bqpa25WJMOq4bqt4buPacOqJOG7jeG6qeG7jyThurnhuqlnw6rhuq0kw6Dhu5MkYeG6qeG6q1Ykw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6uz4kw6rhuq3hu49pw6ok4bq54bqrw6rhuqkkbuG6qWIkYeG6qeG6qyRh4bqp4bq/JHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJGHhu4kkw7JsJOG7nzbhu40kYeG6qTThu41WJOG6veG7jykkw7Ii4bq9JOG7jcOzKcOq4bqtJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jSQ5ZCThurnhuqlnw6rhuq0kYeG7gVYkw6rhurfhu48k4bufNnEkw7Lhuq8kw7M04buNJOG6ueG6qeG7gSRu4bqpPOG7jSThuqnhu49xJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfSRh4buZw6rhuq0kw6rhuqnhu5Uk4bqt4bqr4bujJGHhuqkzw6okYTxhJDk8YSTDsmUkYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJGEp4bq/JOG7n+G6syRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJGHhuqHDquG7jeG6ocOz4buuPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkLiombnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiY/Oi8mKi7DoTomJTo/JTrhu40uOyY7OuG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YmLDs9JCnhurvhu43hu6Y9w4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJCohLuG7rCRB4buBJOG6uzRuJMOgNXEk4bq54bqp4bq/fcOq4bqtJOG7jcOzaMOq4bqt4buwPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0uKiY9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCRh4bqhw6rhu43huqHDs+G7rj3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7LhuqHhur3hu7RHw6rhuq0kw4rhuq3hu49x4bqlw6ok4bueXcOqJEHhuqnhu4/DquG6reG7rCTDiuG6qT4kw6rhu5XEqWEkYTXDqiRh4buBJOG6vcOt4buN4buyL+G6oeG6veG7tOG7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w6rhuq3hu49pw6okw6rhuq0zw6okw7I8YeG6qSThu41o4bqrJOG7jeG6qeG6q8Oi4buPJMOgw6IkOeG6tcOq4bqpJOG7n+G6q+G6tcOqJOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqt4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tE7hu57hu6wkw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJCohLiTDsykkw6Bq4bqrJMOy4bqvJOG6rW0k4bq54bqp4buBJGHhuqnhur8kYTPhu48kYeG6qeG7j3HhurXDqiThu43huqnhuqvhurfhu48kw6rhuqkzw6ok4bq74bubYSRsJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiRhZ8Oq4bqtVyRBfeG6vSRww7VhJGHhu5MpJGfDquG6rSThu5/hurMk4bufNMOqJMOg4bqzJMOqPnEkw6rhuqnhu5Uk4buN4bqp4bq3JMOqPuG6v1Yk4buN4bqp4buVKSRnw6rhuq3hu7Dhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0R8Oq4bqtJMOK4bqt4buPceG6pcOqJOG7nl3DqiRB4bqp4buPw6rhuq3hu6wk4bq6M+G7jyTDqilxViTDquG6qeG7o8Oq4bqtJDk8YSTDsmUk4bqtIsOqJDnhu4Ek4bufxKnhuqskOeG6tcOq4bqpJOG7n+G6q+G6tcOqJOG7nzjDqiThu5/GoSkk4bq7PuG6vVYk4bufxqEpJGHhuqlqJMOga+G6qyRw4bqh4bq9JMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSRh4buBJGHhuqliw6rhuqkkw7I8YeG6qSThu43huqkpcSTDoMOs4bqrJOG6rWMk4bq54bqpZ8Oq4bqtViTDquG6qeG7lcOq4bqtJOG7jcOz4bqxw6ok4buN4bqp4bubYSThu43hurckYeG6qeG7lSkk4buN4bqpKXEkw6DDrOG6qyThuq1jJMOq4bqp4bqr4bqz4buPVyThu57EqeG6qyThu43huqvhurPDqiThurvhu5Xhu4nDquG6rSThurnhuqnhur99w6rhuq0kOy0sJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqtL+G7jeG6qTzDquG6rVYkYeG6qV3hur0k4bq74bq/JGF9JOG6vcOt4buNJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqkk4bq7PiTDszThu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiTDquG6scOqJOG6qeG7gyTDoFskw7Nq4bqrJDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiRhZ8Oq4bqtJMOg4bqrJOG7jWPhur0kYWfDquG6rSThu5/huqvhurVhJGHhu4Ek4buN4bqp4buPJMOq4bqpNm4kYSnhur8k4bqp4buJw6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOK4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jSQqIS4kw7MpJMOgauG6qyThurs+JMOg4bqr4bqz4buPJOG6ueG6q+G6tcOqJOG7jWjhu40kw6DDoiThuq1tJOG6ueG6qeG7gSRh4bqp4bq/JGEz4buPJGHhuqnhu49x4bq1w6ok4buN4bqp4bqr4bq34buPJMOq4bqt4buPacOqJMOq4bqpM8OqJOG6u+G7m2FXJOG7jOG7j3Ekw6rhuqnhuqvhurHDqlYk4bq94buPaMOqJOG6rW0k4bq54bqp4buBJOG7jeG6qWMkw4rhuqk+JMOq4buVxKlhJGE1w6okYeG7gSThur3DreG7jSTDquG6reG7j2nDqiTDquG6rTPDqiTDsjxh4bqpJOG7jWjhuqsk4buN4bqp4bqrw6Lhu48kw6DDoiRh4bqp4bq/JDnhurXDquG6qSThu5/huqvhurXDqiThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rVck4bu54bqxw6okYXvDquG6qSTDoOG7gVYkYTzDqiQ5w61WJMOq4bqpM8OqJOG7n+G6q+G6scOqJOG6ueG6qWfDquG6rSTDquG6rcahw6rhuq0kw6ozw6rhuq0kYSnhur8k4buNw7Njw6rhuqkkw6DDrSRh4bqp4buPceG6scOqJOG6vWfDqlYkw6ozw6rhuq0kYSnhur8k4buN4bqpPOG6qyTDoMOtJG7huqnhu5FhJOG7n+G7kSTDquG6reG7lWrhuqskOeG6tcOq4bqpV1dXJMOAaOG6qyThu5/EqeG6qyQ54bq1w6rhuqkk4buf4bqr4bq1w6okYWfDquG6rVYk4buNZ+G6qyRh4bqp4bq/JMOzIMOq4bqtViTDquG6t+G7jyThuq3huqsp4bq/JOG7jeG7myRh4bqp4buTJOG6vcOt4buNJG7huqk1w6okw6BbJOG6ueG6qeG7gSRh4buHw6ok4buN4bqr4bq3w6ok4buNxKnhuqsk4buN4bubJGHhuqnhu5Mk4bqp4bq/PsOqJOG7jeG6vz7DqiRhPsOq4bqtJOG6ueG6qeG7gSThuqnhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7DueG7j+G7jeG6qeG6v8OzPeG7tMO5w6rhuqkk4bqo4bq/PsOq4bqtJFnhu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqw53hu7IvbuG7tA==

Anh Hoàng (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]