(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm đưa đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, ngay sau khi Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 129-TB/VPTU ngày 18-4-2022 về Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Định đề ra mục tiêu đến đến hết năm 2023 hoàn thành việc giao đất cho 33 hộ và hỗ trợ xây dựng xong 84 nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Mh4buuI+G6o0hPSkTDnSnDk28/KSRHw5N3KcOT4busPykkw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcOT4buww5opw5MpPSTDqDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9xKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSuG6qjUlw5PDocOjZOG7suG6o8OT4bqjw5oow5Phu6zhurXGoMOT4busMCk9w5Phu6jhu5w8w5MpPSTDqDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9w5Mhw50pw5Phu6g2w5MyKcOT4busPykkw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPUnDkyk9xqBkw5PhuqHGoMOjw5MuJCXDk+G6qlApw5NhJHspPcOT4bqiOikkw5Phurdkw5Phu6jGoCnDkyThu5wpJMOT4bqiJCIpPcOT4buo4buaPMOT4bqhIMOT4buM4buO4buWLeG6omwv4bqqQeG6osODw5MpPeG7nGTDk+G7jOG7lC3DlC3hu47DkuG7juG7jsOT4bqr4bu0w5N04buy4bqjw5Mhw6Phu6Ypw5Phu6rhurfGoMOT4busMCk9w5Phu6okKsOTbzPDk+G6osOgfSk9w5Phu53hurUpPUnDk+G6tmTDk+G6qyXDnSnDk+G6osOgw6MpPcOT4bq1NCk9w5Nv4bueKT1Jw5NsKsOT4bqjJOG6tcOT4bqiOikkw5PhurdkScOTbSThurfDk+G6oz/hu6okw5Phu51vw7luw5PhuqM6KSTDk+G6o+G7oiXDk+G7nTElw5MpPSQ/w5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOT4buqIik9w5PhuqPhu5rhu6rDkyQzw5PhuqPDoDfDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MpJOG7nMOTOMOT4buqJDzDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOTKT0kw6g8w5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPcOT4bqj4buiJcOT4buq4bua4buqw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9w5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5PhuqM6KSRJw5Mkw6Nk4bu2KcOTRMOdKcOTbz8pJMOT4bus4bu0w5PDoMagw5Mo4bqx4buqw5PhuqMlw53Do8OT4bus4buyKcOT4bus4buyKcOTJOG7suG6o8OTKVAow5Phu47DkuG7jsOVw5MkPOG7nCnDk+G6oyThu5wpJMOT4bqrJeG7tuG7qsOTPSXGoDzDk+G7rMOZ4bqjw5Phu6okPMOTw5XDlcOTJDHDk+G6q+G7nMOTJDPDk+G6o8OgN8OTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk2M8KT3Dk+G7lMOUw5MpJOG7nMOTOMOT4buqJDzDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOTKT0kw6g8w5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOV4buOYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7jsOVw5Qv4buOw5Lhu5Dhu7DDlOG7jMOVw5Lhu5Lhu47hu5ThuqPhu47DlOG7juG7lOG7kiHDksONLGE9RsOg4bq+4buS4buM4buMT8OTxqAh4bqj4bq+T0TDnSnDk28/KSRHw5N3KcOT4busPykkw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcOT4buww5opw5MpPSTDqDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9T8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7lMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7kMOV4buOT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0rhu7EpPcOTw7k9w6NkQCnDk+G6qlApw5PhuqLhurXDk+G7iik9POG7nCXDk+G7quG6ryk9w5Phu6jDnSnDk+G6o8Og4buaJeG7iMOTYSTDmSnDky4kOCXDky4kJcOT4bq1NeG7qsOTKDTDk+G7qj7Dk+G7rOG6tTfhu6rDkyk9IiXDkykk4bucw5Phuqvhu5zDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w5MyKcOT4busPykkw5MpxqBkw5Phu6zhu6DDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbSTEgyk9w5PhuqMiJcOT4bus4buyKcOTLiTDo8OT4buww5opw5Phu6rhurXDk27Do+G7tsOT4bqiJCIpScOTY+G7oMOTbz8pJMOT4bqiJeG7silJw5MpNCXDk+G7qj7Dk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOT4buqIik9w5M9JeG7mjzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9w5Phu6zhurU34buqw5Mkw6Nk4bu2KcOTRMOdKcOTbz8pJMOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o0nDkyQzw5PhuqPDoDfDkyHhu5wow5MpJOG7nMOTOMOT4bqj4bqlw5MpUCjDk+G7jsOS4buM4buUw43Dk+G6osOgPCk9w5Phu6pQKcOTKSThu5zDk+G7rOG6tTfhu6rDk2PDmmTDk+G6o8Ogw50pw5Mo4bueKSTDk+G7rMOZ4bqjw5Phu6zhurU34buqw5Phu6rDmWFJw5MiKT3Dk8O5PcOjZEApw5PhuqpQKcOT4bqi4bq1ScOT4buqJDzDk+G7qCXhu7LhuqNHw5NP4budNCnDk+G7mMOSw5MpUCjDk+G7qsOjMeG7qsOT4busNiXDkz1RKcOT4buoPsOT4bqrNSXDk+G6oSIpPcOTKeG6tTXhu6pJw5Phu6rDozHhu6rDk+G7rDYlw5Phu6rhurfGoMOTPSXGoMOT4busJikkw5PhuqMiJcOT4buq4bqzKT3Dkykk4bq1w5MpJCXhu7TDo8OTJDHDk+G7sMOaKcOTOMOTbsOj4bu2w5PhuqIkIinDk+G7rOG7oMOT4bqjw6Dhu54lw5PDocOjxqDDk8Ogw5nhuqPDkykkJeG7tMOjw5MuJD7Dky4kUClJw5PhuqvDmeG6o8OT4bqr4buew43Dk20kJeG7suG7qsOT4bqjJMOjZOG7tCnDkykkW8OT4buQw5IoxKjhuqHDo2FK4buOxKgv4bqhw6NhSsOTIeG7nMOTKTQlw5PhuqElKSTDkyQ84bui4bqjw5Mk4bucKT3Dkyk94bucZMOT4buq4bq3xqDDk+G7jOG7jsOT4bqjJOG7nCkkw5Phuqslw50pw5PhuqPDoDwpPcOTPSXGoMOT4busJikkScOTKFPhu6rDk+G7sOG6r8OT4bqrN8OT4buqJDApPcOTIcOjIinDk+G7qiDDkz1RKT3Dk+G7qiRQKMOT4buqJDrDkyHhu5wow5NQKUnDkykk4bq1KT3Dky4kIik9w5PhuqMkPOG7muG6o8OTLiRbJcOT4bqreyk9w5Mhw6PFqCnDk8Ohw6PFqCnDkyk9JMOoPMOT4busPiXDjcOTw7o8KT3DkyjDoyApw5Phu6o+w5Phu6zhurU34buqw5Mo4bueKSTDk+G7rMOZ4bqjw5Phu6zhu7jDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MpPSIlw5MpJOG7nMOTKSRbw5Mhw6MiKcOTIeG7nMOT4bq1NeG7qsOTKDTDk+G7qiThu5pkw5Phu6hbKT3Dk+G7quG6t8agw5M9Jcagw5Phu6wmKSRPw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6tDXhu6rDkyg0w5Phu6w+w5Phu6zhu6DDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDky4kJcOTKVAow5Phu47DkuG7jOG7lEnDkyIpPcOT4bqi4bq1w5Phu6zhurU34buqw5Phu6rDmWHDk+G6t2RJw5Phu6okKikkw5PDocOjZOG7tCnDk2Phu6DDk28/KSTDk+G6oiXhu7Ipw5Mk4bq1NSk9w5Phu7DGrynDkyHhu5wow5PhuqMk4bq3w5PhuqPhurHhu6rDkykk4bumKcOT4busw5nhuqPDk+G6q+G7nMOTJDPDk+G6o8OgN8OTIeG7nCjDkykk4bucw5Phu6rhuq8pPcOT4bqrNSXDk+G7jsOSw5MkMcOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o8Ogw50pw5PhuqEiKT3DkzjDkz0l4buaPMOTY8Oiw5NEw50pw5N0JOG7mikkw43Dk3QkJcOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqw5lhw5PhurdkScOT4buqJCopJMOTw6HDo2Thu7Qpw5Phu6rDmWHDk+G7rMOZ4bqjw5Phuqvhu5zDkyQzw5PhuqPDoDfDky4lKSTDk2EkKsOT4buQw5LDk+G6o8OgJeG7tsOjw5Phu6wwKT3DkyHhu5wow5MpJOG7nEnDk+G7qnspw5Phu6o+w5PhuqHhuqfDkz0lxINhw5Phu6w5w5Phu6oiKT3Dk+G6ocOi4buqScOT4bqjJeG7tCnDk+G7quG6t8agw5Phu6rhurfGoMOTKT3hurU2JcOT4bqjJMOaKUnDk+G7qlApw5MpJOG7nMOTKDTDk+G6tTXhu6rDk+G7qMagPMOTIcOaw6PDk+G7quG6t8agw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDkyIpPcOT4bqi4bq1w5Phu6zhu6DDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDjcOTbMOaZMOTPSU2w5M9Jcagw5Phu6wmKSTDkyIpPcOTLiQiKT3Dk2Ek4bueJcOTITzDkyFRKT3DkykkJeG7tMOjw5MoMyXDky4kJcOTKOG6tcagw5PhuqM8ScOTPSU+w5Phu6jhu6A8w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6ouG6pSk9w5Phu6o+w5Phu6rDozHhu6rDk+G6oSApPcOTIcOdKSTDk+G7rMOdKSTDk+G6oSIpPcOTKeG6tTXhu6pJw5PGoCkkw5PDuT3Do2RAKcOT4bqqUCnDk+G6osOjw5kpw5Phu6jhuq8lw5MpPeG6ryXDky7hu7jDk+G6q+G7tMOTKSThuqkpPcOT4buq4bqn4buqw5MpJH3hu6rDk+G7rOG7oMOT4bqjw6Dhu54lw5PDocOjxqBHw5PDuTQlw5Phu6zDmmTDkz1RKcOTISXhu7Qpw5Phuqs1JcOT4bqh4bqnw5Phu6w+JcOTLiQyw5Phu6rhurfGoMOTPSXGoMOT4busJikkScOTKSThuqkpPcOT4busw6LGoMOT4bqjw6BYw5MpJOG6tcOTxqApJMOT4bqiw6PDmSnDky4kIik9w5Phu6zhurU34buqw5MkfeG7qsOTJOG7nCkkw5Phu6zhu7Ipw5MpNCXDk+G7rOG7sinDk+G7qiQgKUnDk+G7qCXhu7LhuqPDk+G7qOG7pmHDk+G7qFfDk+G7rOG7mikkw5Phuqvhu6Qpw5Mh4bucw5NhJOG7niXDkyk9JDrDkyR94buqw43Dk+KAnOG6ouG6pcOTLiQlw5Phu6zhurU34buqw5Nv4bueKT1Jw5PDuSThu5zDkynhurU14buqw5Phu6rDmWHDk+G7rMOZ4bqjScOTJDPDk+G6o8OgN8OTIeG7nCjDkykk4bucw5PhuqPDoMOdKcOT4buoNknDk+G6oyIlw5MuJCIpPcOT4buqeynDk+G6oyThu648w5MpPSThu7TDk+G7qiThu5wlw5Mh4bq1NSXDkyjhu5zDk+G7qiTDo2Thu7gpw5PhuqHGoCk9w5Mh4bucKMOTKT0k4bu0w5Phu6pR4bqjw5PhuqM+4buqScOT4bqrN8OTYyUpw5Mh4bucKMOT4buqIik9w5MpJMOaKcOTOMOT4buqIik9w5PhuqNkScOTKcOdKcOT4buqPsOTKT3DozApw5PhuqMkw6PDkykk4bumYcOTMinDk+G7rD8pJEnDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w5Phu6rhurfGoMOTPSXGoMOT4busJikkw5Phu7Dhu6Qpw5MuJMOZKMOTLiThu5rDkyQ0KcONw5Nt4bua4buqw5Phu6o8KcOT4bqjIiXDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7rOG7sinDk+G6o8Og4bq1Nik9w5Phu6zhu7TDo8OT4busUynDk+G6q+G7nMOTw6DDmeG6o8OTKOG6pSk9w5Mh4bucw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qiThu5rDo8OT4bus4bu0w6PDk+G7qiRQKMOT4buqJDrDkyR94buqw5PhuqPhu6Zh4oCdScOTxqApJMOT4bqiw6PDmSnDk2Ekw5kpw5MuJDglw5MkNCnDky4kJcOTKT4lw5Phuqvhu7TDk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w5MkJeG7tinDk+G6o+G7oiXDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoMOT4buw4bqjJMOjKOG7qE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDleG7jmFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47DlcOUL+G7jsOS4buQ4buww5Thu4zDlcOS4buSw5XDleG6o8OU4buY4buUw5Xhu5Ahw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7luG7lOG7kE/Dk8agIeG6o+G6vk9Ew50pw5NvPykkR8OTdynDk+G7rD8pJMOT4buqw6Mx4buqw5PhuqEgKT3Dk+G7sMOaKcOTKT0kw6g8w5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDleG7jk/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbcOjMeG7qsOT4bqhICk9w5Phu6rhurfGoMOT4buq4bua4buqw5MkMcOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o8Ogw50pw5PhuqEiKT3Dk+G6ocagw6PDky4kJcOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o0nDkyQzw5PhuqPDoDfDkyHhu5wow5MpJOG7nMOTOMOTLiTDo8OT4buww5opw5Phu6rhurXDk27Do+G7tsOT4bqiJCIpScOTY+G7oMOTbz8pJMOT4bqiJeG7silJw5Phu6zhu7Ipw5MpxqBkw5Phu6zhu6DDkzIpw5Phu6w/KSTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiJOG6p+G7qsOTJCXhu7Ypw5PhuqIkIik9w5Phu6jhu5o8w5PhuqEgw5Phu4zhu47hu5Yt4bqibC/huqpB4bqiw4PDkyk94bucZMOT4buM4buULcOULeG7jsOS4buO4buOw5Phu6rhurfGoMOT4bqqUCnDk2Ekeyk9w5PhuqI6KSTDk+G6t2TDk+G6q+G7tMOT4bqrJeG7tuG7qsOT4bqjJOG6p+G7qsOTJCXhu7Ypw5PhuqIkIik9w5Phu6jhu5o8w5Mu4buy4bqjw5Mhw6Phu6Ypw5Phu6rhurfGoMOT4busMCk9w5Phu6okKsOTbzPDk+G6osOgfSk9w5Phu53hurUpPUnDk+G6tmTDk+G6qyXDnSnDk+G6osOgw6MpPcOT4bq1NCk9w5Nv4bueKT1Jw5NsKsOT4bqjJOG6tcOT4bqiOikkw5PhurdkScOTbSThurfDk+G6oz/hu6okw5Phu51vw7luw5PhuqM6KSTDk+G6o+G7oiXDkyQxJcOTKT0kP8OT4bqjw6Al4bu4KcOTLiTGoCXDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MkM8OT4bqjw6A3w5Njw5pkw5Phu7DhuqcpPcOTKSThu5zDkzjDk+G7qiQ8w5Phu6wwKT3Dk+G7qOG7nDzDkyk9JMOoPMOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o8Ogw50pw5PhuqEiKT3Dk+G6o+G7oiXDk+G7quG7muG7qsOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4bqjw6A8KT3Dk+G6ozopJEjDk2zGoCnDk+G6oiThurU2KT3Dk+G6q+G6scOT4budw6Nk4bu2KcOT4bq3ZMOTRMOdKcOTbz8pJMOT4bus4bugw5PhuqPhu6Zhw5PhuqPDoMOjKT3Dk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8w5Phu6rhu5rhu6rDk2Ekeyk9ScOT4buoxqApw5Phuqvhu5zDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT3Dk+G7qj7Dk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o8Ogw50pw5PhuqEiKT3Dk+G6o8OgJeG7uCnDky4kxqAlw5Phu6oiKT3Dk+G6o+G7muG7qsOTw6Dhu5zDk+G6oTzhu5rhuqPDk+G6q+G7nMOT4buoxqApw5Mk4bucKSTDk3Thu7LDkyQ84bui4buqJMOT4bqhIMOT4buQw5ItdOG7nS/hu53Dg0nDkyk94bucZMOT4buMw5Ut4buQLeG7jsOS4buO4buOw5Phuqvhu7TDk+G6qyXhu7bhu6rDk+G7qsOZYcOT4busw5nhuqPDkzjDk+G6q+G7nMOTJDPDk+G6o8OgN8OT4busMCk9w5Phu6jhu5w8w5MpPSTDqDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9w5Njw5pkw5Phu7DhuqcpPcOTKSThu5zDkzjDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NvPykkw43Dk8O64bqx4buqw5PhuqMlw53Do8OTYSTDmSnDk+G7rMOZw6PDk+G6o8OgPCk9w5Phu47DkylQKMOT4buK4buOw5Lhu47hu47Dky3Dk+G7jsOS4buOw5Xhu4jDkyQ84bucKcOT4bqjJOG7nCkkw5Phuqsl4bu24buqw5M9JcagPMOT4busw5nhuqPDk+G7qiQ8w5PDlcOVw5MkMcOT4bqj4buiJcOT4buQw5Nj4bugScOT4bqjJD/Dk+G6o8Ogw5kpScOTPTAow5PhuqMkP8OT4bqjw6DDmSnDk8OBw6PEkcOTdTHhu6rDk+G6q+G7nMOT4buq4bua4buqw5Nj4bugw5NvPykkw5PhuqJQKT1Jw5NEw50pw5NBJDwpPUnDk0TDnSnDk+G6osOg4bq1Nik9ScOTbz8pJMOT4bqiJOG7nCkkSMOTJDPDk+G6o8OgN8OTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk2M8KT3Dkykk4bucw5M4w5Phu6okPMOT4buUw5TDkyQxw5Phu6wwKT3Dk+G7qOG7nDzDkyk9JMOoPMOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o8Ogw50pw5PhuqEiKT3DkyHDnSnDk+G7qDbDk+G7rD8pJMOT4buq4bq1w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSmzGoCnDk27DminDk+G6q+G7pinDk+G7ncOjZOG7tinDk+G6t2TDk+G7rOG7oMOT4bqjw6Dhuqfhu6rDk+G6oyXhu7Jhw5PhuqMkxqAow5Mo4bq1w6PDk+G7qiQ8w5PhuqIk4bq1Nik9w5PhuqPDoOG6p+G7qsOT4budw6Nk4bu2KcOT4bq3ZMOT4buqJDrDk+G7rOG7ojzDk8ODbMO5bsOTJMOjZOG7tinDk+G6q+G7nMOT4buq4bua4buqw5MpPeG7nCkkw5Phu6o+w5MhJcOdKcOTw6HDo8agKcOT4bqj4bumYcOT4bqjw6DDoyk9w5Mk4bq1NSk9w5Phu7DGrynDk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8w5PhuqMyw5Phu6okw6Lhu6rDk+G7quG7muG7qsOTJDElw5MpPSQ/w5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOT4bus4buyKcOT4buq4bua4buqw5Nj4bugScOT4bqjJD/Dk+G6o8Ogw5kpw5Phu6o+w5Phu6wwKT3Dk+G7qOG7nDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9SMOTYSQgJcOTJDdhw5Phuqs1JcOTw7rhuqLhuqLDgcOTJMOjZOG7tinDk+G6oyThu5wpJMOTIeG7pmHDk+G7rDzhu5wpw5Mh4bucKMOT4bqrJeG7tuG7qsOT4bqrNSXDk8ODbMO5bsOT4buq4bua4buqw5Nj4bugw5Phuqvhu7TDk+G6oyXhu7Ipw5Phu6wxw5PDoOG7nMOT4bqhPOG7muG6o8OTJDHDkyk9JMOoPMOT4busICXDk+G6qzUlw5Phu6rhu5rhu6rDkyQxw5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPcONw5PhuqIyw5Phu6okw6Lhu6rDkyQxJcOTKT0kP8OTPSXGoDzDk+G7qMagKcOT4bqrNSXDk20k4bq3w5PhuqM/4buqJMOTw4Nsw7luScOTbSThurfDk+G6oz/hu6okw5PhurZkw5Phu6jGoCnDk8O64bqi4bqiw4HDk+G6q+G7nMOT4bubJeG7mjzDk2PDosOTRMOdKcOTdCThu5opJMOT4bus4bu4w5PhuqMk4buePMOTIcOj4bumKUnDk+G6oyQgKT3Dkykkw5nhuqPDk2Ek4bq1NCk9w5NhJOG7mmFJw5Phu6rhu5rhu6okw5Mh4bucKMOT4bus4bu4w5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOT4bqjJOG6p+G7qsOTJCXhu7Ypw5Phu6o+w5MkJeG7tsOjw5PDocOj4buew5Mu4buyw5MkPOG7ouG7qiTDk+G7quG6t8agw5NsxqApw5PhuqIk4bq1Nik9w5PhuqvhurHDk+G7ncOjZOG7tinDk+G6t2TDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7k94bucZMOT4buO4buQLeG7mC3hu47DkuG7juG7jknDk2zGoCnDk+G6oiThurU2KT3Dk+G6q+G6scOT4budw6Nk4bu2KcOT4bq3ZMOT4bus4bugw5Phu6jGoCnDkyThu5wpJMOTbSIpPcOT4bqrUCnDk+G6oSDDk8OV4buW4buSLW3huqov4budw4PDk+G6q+G7tMOT4bqrJeG7tuG7qsOT4busxahkw5Mo4buiKSTDk+G6oyThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o0nDkyHhu5wow5MpJOG7nMOT4buqJDzDk+G7rDApPcOT4buo4bucPMOTKT0kw6g8w5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqjw6DDnSnDk+G6oSIpPcOT4bqr4bucw5Phu6jGoCnDkyThu5wpJMOTw4HDo2Thu7LhuqPDk+G7rD8pJMOT4bqhIMOTw5Xhu5Thu5Atw4FvL+G7ncODw5Phuqvhu7TDk+G6qyXhu7bhu6rDk+G6oyThu5wpJMOTIeG7pmHDk2zGoCnDk20kOsOT4bus4buiPMOT4buqw5lhw5Phu6zDmeG6o8OT4bqr4bucw5MkM8OT4bqjw6A3w5Phu6wwKT3Dk+G7qOG7nDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9w5Njw5pkw5Phu7DhuqcpPcOTKSThu5zDkzjDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NvPykkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm3huq8pPcOT4bqrNSXDk+G6qyXhu7bhu6rDkz0lxqA8w5Phu6zDmeG6o8OTOEnDkyQzw5PhuqPDoDfDk2PDmmTDkykk4bucw5Phu6okPMOT4busMCk9w5Phu6jhu5w8w5MpPSTDqDzDk+G6oSUpJMOT4bqhICk9w5PhuqPDoMOdKcOT4bqhIik9ScOTJMOjZOG7tinDk0TDnSnDk28/KSTDk+G7quG6syk9w5Mhw6MiKcOT4buqJFAow5MhPMOTITspJMOT4bqr4bqn4buqw5PhuqtQKcOTJD7GoMOT4oCTw5Nj4bugw5MkMSVJw5Mpw5opPcOT4buqxqA8w5Phu6w2JcOT4bqhICk9w5MpPeG6tTYlw5Phu7DDmilJw5Phu6zhu54ow5Phu6jhu548w5MpPeG6tTYlw5Phu7DDminDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G6oyXhu7Jhw5Phu6rhu6Ypw5Phuqs1JcOT4buq4bua4buqw5Phu7A/4buqJMOT4bqr4bqxw5PhuqtQKcOTJD7GoEnDk2TDk+G6o+G7sknDkz0l4buaPMOT4buw4bqx4buqw5PhuqMkJeG7suG6o8OTZOG7ssOjw5MpPcagZMOTLiQlw5Phu6okw6Nk4bu4KcOT4bus4buyKcOTKTQlw5M4w5MoNSXDjcOTbzApPcOT4bqjJDYlScOTw6HDo8agKcOT4bqjw5oow5PhuqPhu6I8w5Phu6wl4bu0w6PDky4l4bu2KcOT4bqjJMOj4bumKcOTITclw5Phu6zhu7jDk+G6o8OgWMOT4buuKMOT4bus4bq1N+G7qsOT4bus4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3DkyR94buqw5PhuqPhu6ZhScOTKcOaKT3Dk+G7qsagPMOT4buww5opw5PhuqPDoCpIw5Phu6zhu5w8w5PhuqPhu6I8ScOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G7rDIlw5MpPSThu7RJw5PhuqPhu6I8w5Phuqsl4bu24buqw5Mh4bucKMOT4bqr4bucw5MkM8OT4bqjw6A3w5PhuqElKSTDky7hu7LDkyHDmsOjw5Phu7Dhu5wlScOTMinDk+G7rD8pJMOT4buqJDzDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOT4bqjw6A8KT3Dk+G7rDHDk+G6o8OjMiXDkyHGoDzDk+G7rDEpPcOT4bqhxqDDo8OTLiQlw5Mhw50pw5Phu6g2w5Phu6w/KSTDk+G7quG6tcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bq9w6PhuqMkPMOgT0rhuqIkw6PDk+G6oiThurdkxKgvYUo=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]