(vhds.baothanhhoa.vn) - Chị N. (29 tuổi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) trông già hơn so với tuổi. Từ khi mang bầu song sinh được 2 tháng, bác sĩ thông báo về hội chứng trùng máu song thai. Hội chứng nguy hiểm này, có nhiều rủi ro xảy ra với các con, có thể chị chỉ giữ được một, hoặc có thể mất cả, và nếu có giữ được thì khả năng sinh non cao. Lúc nghe tin, chị chỉ biết cầu nguyện và kiên trì bắt đầu quãng thời gian nằm viện điều trị.
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG6uDFo4bq5LuG7l+G7mcOqaOG6uS7hu5fDqmcuZjLhursuaOG7oy7hurFw4buN4bq7LuG6seG6uWku4bqxOOG7kS7hu5VpaMOpLuG7leG6u2jhurku4bquw6po4bq5LuKAky7hu61oJS/hurkoKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6uOG6tSDhurcsKuG6sOG6ueG6vy5IQC49KSIu4buXxqFu4bq74bu4LuG7keG6uXDhu41ow6ku4bqyamjDqS7hurhww7Now6nhu7gu4buW4buQLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtICQu4buX4buZamjDqS7DqeG6uzEu4bq5w7NoLuG7lWkuw7rDsuG6uy7hu5fGoW7hurtALuG7lnIu4buF4bq54bq7LmcgaMOpLuG6r+G6ocahLuG7lWlow6ku4buV4bq7aOG6uS7hurNw4buP4bqxLiku4buX4bq5MGjDqeG7uC7huq8w4bqxLuG7leG7hy7hu5fhurlqaMOpLuG6rzBpLsO6Yi7hurlt4bq7LuG6seG6uXFow6ku4buX4buZ4budaMOpLmcwxqEu4buVaWjDqS7hu5fhurkg4bq7QC7hurht4bq7LuG6seG6uXFow6kuaMOpxqHhu6cu4bq54bq7ZGcuaDHhu6fhu7gu4bqxw60uaOG6ueG6u2LGoS7hu5nhu5/hursu4buZaS7hu6Uz4bunLuG7mSAuw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLuG6sWlo4bu4LuG6scOtLuG7l+G6uWQu4bqx4bq54bq/LuG6seG6ueG7gS7DqeG6u3Uu4bqzcOG7j+G6sS5nbeG7l+G7uC7hurlpOOG6sS7hurHDrS7hu5fhurlkLmfDoOG7ly7hurEz4bu4LsO6MS5o4bqrxqEu4bqxw60uw6nhurt1LuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5w6ou4buF4bq5My5oNWjDqS7hu5Xhurto4bq5LmhpaC7hurEgaUAuRuG7m+G6sS5ow6nhurnhurUu4buX4bq7aOG7uC7hurHhurnhur8u4bqx4bq54buBLuG6r+G6u+G6q+G7ly7hurHhuqHGoS5ow6nGoeG7p2NoLsO6MS7hu4XhurvhuqloLuG7l+G7mcOqLuG6rzbhu5cu4bqz4bqhxqEu4buTxqE0aMOpLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBoLmg3Zy7DuuG6u2NoLuG6s+G6u2LGoS7hu5fhu5nhur9AJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywu4buV4buX4bunZuG6tVYs4buX4bq14bul4buXLSBm4bq7w6lo4bu0LuG6seG6tWjhu5fhurXhu5nhu7YsKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4+XSHhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSk8Pi8pKFvhurc+KSghPDw84buXKD4iPltmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVZ9fXssLiBm4buXVizhurgxaOG6uS7hu5fhu5nDqmjhurku4buXw6pnLmYy4bq7Lmjhu6Mu4bqxcOG7jeG6uy7hurHhurlpLuG6sTjhu5Eu4buVaWjDqS7hu5Xhurto4bq5LuG6rsOqaOG6uS7igJMu4butaCwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLD5dISwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKuG6sDjhu5Eu4buVaWjDqS7hu5Xhurto4bq5LuG6rsOqaOG6uS4tLuG7rWgu4bqx4budaMOpLuG6sTDhurEu4buX4buZ4bqnLuG7l3Mu4buF4burLuG7lzLhursu4buE4bq5aSAu4buW4bq54bqhaC7hu4Xhurto4bq5Li0u4buWw6FnLuG6r2No4bq54bu4LuG6rmNo4bq5LsO64bq7Y2guSOG6ueG6uy7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSBAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buW4bq5IOG6uy5o4bq54bq7LuG6r3DDsuG6sS7hu5UgaMOpLuG7l+G6uTBow6ku4buX4bq5cS5bLmjhurlwaMOpLuG7heG6uWpow6ku4bqxw60u4buX4bq74bqraC7hu5fhu5nhurtkaEAu4bqw4bq54bq/LkhALuG7keG6uTPhursu4bqx4bq5xqHhu6dkaC7hu5kgLuG6rmNo4bq5LsO64bq7Y2gu4buQ4bq54bujLuG7lTNoLuG7luG7mcahaMOpLnDDs2jDqUAu4buWMuG6uy7hurPDoeG7p+G7uC7hurEw4bqxLuG6rzDhurEu4buV4buHLmduLmbDoOG7py7hu5fhurkg4bq7LuG7heG6ueG6uy7hurkg4bq7LuG6sWloLuG6s3Dhu4/hurEuWy7hu5fhurkwaMOpLuG7l8ahbuG6u0Au4oCc4buE4bq54bq7LuG6s8Og4bunLuG6r8OiLsOJ4bq7IC7huq7DqmjhurkuaDhow6kuKOG7uFsu4buFw6nhu7gu4bqvw6Iuw4nhursgLuG7rWgu4bqzcOG7j+G6sS4o4bu4KC7hu4XDqeKAnS4tLuG6sOG6ueG6vy5IQC5o4bq5w7Iu4buZxKlALuG6uCDhursu4bqxaWgu4bqzcOG7j+G6sS7hu5cw4bqx4bq5LmfhuqUuw7oxLmg3Zy5mbGjDqS7hu4Xhur1o4bq5LuG7l+G7mWlow6kuZ23hu5cu4buX4bq54buN4bq7LsOp4bq7IGgu4bq3MeG6u0Au4buUceG6sS7hu4Xhurnhu4nhurUu4bqx4bufIC7hurEw4bqxLuG6sWloLuG6t+G6oWgubmgu4bqz4bq/aOG6uS7hurnDs2jhu7gu4bqxw6FoLmg4aMOpLuG7keG6uTDhu5cu4buX4buZ4bq7ZGgu4bqzYsah4bu4LsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4bqzcOG7j+G6sS7hurPDrWgu4bqxaWguw7piQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuKAnEjDqTHhu6cu4bqzw61oLiku4bqxaWjhu7guw7rhu48u4bqx4bq5bGjDqS7hu5dq4bq7LuG6szQuamcuaOG6uSDGoS5nMS7hu4XhurnDreG6seG7uC5ow6nhurnhu4cu4buZN2jDqS7hurPDoeG7py5mMS5nIOG7py5nNmgu4bqx4bufIC7DqeG6uyAu4bqzw6po4bq5QC5HaWjDqS5ww7LhurEu4bqxaWguZsahamgu4buF4bq54buJ4bq1LmcyaOG6ueG7uC7huq/DqmjhurkuIGguaOG6qWguw7rhu48u4bqx4bq5bGjDqS7hu5PGoeG7p+G6q+G7ly7hurPhur9o4bq5LuG6szjhu5cu4buX4bqpaC7hurHhurlpLuG6uSDhursu4bqxaWguZjEuw4nhursgLuG6rsOqaOG6uS7DujEuw4nhursgLuG7rWjigJ0uLS7hurDhurnhur8uSEAu4bqx4bq54bq7IC7hu5XhuqdAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bquN2jDqS7hu5fDqmjhurku4bun4bqpxqEu4buX4bq5cMOzaMOpLuG6seG7nyAuw6nhursgLuG6s8OqaOG6ueG7uC7DieG6uyAu4bquw6po4bq54bu4LsOJ4bq7IC7hu61oLuG6sXEu4buX4bq54bqrLmbDsmguZuG6qWhALkjhurlwaMOpLmjhurl1aMOpLuG6r8Og4buXLiBoLuG6t+G6oWgu4bq34bqhaC7hu6XGocOg4buXLuG6ueG6u2NoQC7hurAw4bqxLuG6sWloLuKAnOG6scOtLmbDsmguZzEuZjLhursu4bqx4bq5OWjDqS7hurHDrS7hu4XhurlqaOKAneG7uC7hurPhuqtoLikoLuG7l+G6uTBow6ku4buXxqFu4bq74bu4LuG6uSDhursu4bqxaWguw7rEg2gu4buF4bq5amjDqS7hurHhurnhur/GoS7igJxnw7UuZ+G6u2Now6nigJ0uaMOt4bq7LuG6r8Og4buXLuG6sXEu4buXci7DqcOqQC7hurAw4bqxLuG6sWloLuG6seG6ueG7gS7huq/hurvhuqvhu5cuaMOp4bq54bq/4bqx4bq54bu4LuG7keG6uTAu4bqzbOG7uC7hu5fhurnhuqNnLuG6seG6ueG6vS7hurE2aC7hu5cg4bunLmjhurkgxqEu4bqx4bq5M+G7py7hurEzLmcwxqFALuG6sDMuaOG6uTEu4buR4bq5M+G6uy7hu5cw4bqx4bq5LuG6uSDhursu4bqxaWgu4buZIEAuSOG6uXBow6nhu7gu4buXMOG6seG6uS7hu5ls4bq7LuG6sTDhurEu4bqxaWguZjLhursu4buXcy7hurE2aC7DujFpLuG7lyDhu6cuZ8OqaOG6uUAuRzDGoS7hu5dxIC7hu5kg4bu4LmjhurlwaMOpLuG6sTDhurEu4bqxaWguw7rEg2gu4buF4bq5amjDqS7hurdyaMOpLmYy4bq7QC7DmsOy4bq7LuG6rzNoLmg1aMOpLuG6seG7nyAuZ23hu5cuaMOpcOG7jeG6uy5n4bql4bu4LuG6seG6ueG6vy5IQC7hu5fhurnhuqFnLmjDqeG6ueG7h+G7uC7hurEw4bqxLuG6sWloLuG7heG6uWpow6kubmgu4buZbOG6u+G7uC7hu5Hhurkz4bq7LuG6s3AgLuG6s+G6uy7DuuG6u2NoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sOG6ueG6vy7hurNwIC7hurFpaC7hurPhuqtoLuG6rmNo4bq5LsO64bq7Y2guSOG6ueG6uy7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSAu4bqzZC7hu4XhurtkZy7hu5fhu5kgQC7hu4Thuqvhu5cu4buTxqEzLuG6sTDhurEu4bqxaWgu4bqv4bq/LuG7lzVow6ku4bqzbWjDqeG7uC7hurHhurnhuqNnLuG7keG6uTDhu5cu4buX4buZ4bq7ZGguw7piLmjDqWpoLmjDqXXhu7gu4buXcC7hurfGoeG7p0Auw4nhursgLuG6rsOqaOG6uS7DujEuw4nhursgLuG7rWgu4bqv4bq/LuG7l3Mu4buF4burQC5Iw6nhurnhurUu4bqvMOG6sS7hu5Xhu4cu4buX4bq5amjDqS7huq8waS7hu4Xhuqvhu5cu4buTxqEz4bu4LuG6seG6ueG6vy5IQC5ow6k0LuG7k8ah4bupQC7hurDhurnhur8u4bqx4bq54buBLuG6r+G6u+G6q+G7ly7hu4XhurnDreG6sS7hurHDrGgu4bqxMOG6sS7hurFpaC7hu4XhurlqaMOpLuG6r+G6u+G6q+G7ly5n4bqlLuG6r8ahbGjhu7gu4bqxcS7hu5fhu5nDqGkuZuG6qWgu4bqv4bujaMOpLuG6sXDhu43hursu4buF4bq5MWjhurku4buF4bq5MuG6seG6ueG7uC7hurHDoMahLsO6w6JpLsO6MWku4bqv4bujaMOpLmfhuqVAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bquIGku4bqz4bqpZy7hu5fhu5k3aC7hu5fhu5nhu4vhurEu4buF4bq5amjDqS5ow6nhu5/hu7gu4bqxay7DqeG6u8OgxqEu4bqz4bq7Lmjhurl1aMOpLsOp4bq74buL4buXLmhww7LhurEuZzbhu5fhu7gu4bq5IOG6uy7DuuG7jy7hurHhurlsaMOpLuG7k8ah4bun4bqr4buXLuG7l8OhZy7hurHhurlpLuG6sWloLmjhurnhuqPhu5Euw7rhurtjaC7DujFpLuG7hOG6uWkgLuG7luG6ueG6oWgu4buF4bq7aOG6uS4tLuG7lsOhZy7huq9jaOG6ueG7uC7huq5jaOG6uS7DuuG6u2NoLkjhurnhursu4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gQC5I4bq5dWjDqS5ow6kx4bunLuG6s+G6ocahLuG6sTDhurEu4bqxaWgu4buF4bq5w63hurHhu7gu4buF4bq5amjDqS7hurHhurnhur/GoS5ow6ls4bq7LmbhuqloLuG7peG6tUAu4bqwMy5o4bq5MS7hu5Hhurkz4bq7LuG6t+G7nWjDqS7hurfDoeG7py7huq/GoW3hurEuKS7hurNxIC7DujFpLmjDqXDhu43hursu4bqx4bq54bq/QC7huq4gLmfhuqUu4bqxaWgu4bqzMGjhurkuw7rhuqPhu5cu4buX4buZ4bqpaC7hu6XhurUuZzDhu6cu4bqxMS7hu5cxaMOpLuG6rzbhu5cu4bqz4bqhxqEu4bq5MWjhurku4buX4buZw6po4bq5LuG6seG7nWjDqS7hurFpaC7hurPhuqtoLsO64bq7Y2gu4bqx4bq5dSAu4bqvY2jhurku4buXcy7hu4Xhu6tAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bq4MWjhurku4buX4buZw6po4bq5LuG6seG6uXUgLuG6seG6uXFow6ku4buXcy7hu4Xhu6vhu7gu4buXNWjDqS7hurNtaMOpLuG6seG6uWku4bqxaWguw6k44buRLmfGoWpoLsO6MWgu4buF4bq5w60u4buF4bq5NWhALkjDreG6uy5o4bq5cC7hurHhurnhur8uSEAu4bqx4bq54bq/LuG6seG6ueG7gS7huq/hurvhuqvhu5cuaMOpMeG7py7huq824buXLuG6s+G6ocahLmcxLuG7heG6uWpow6ku4bqv4bq74bqr4buXLuG7heG6ueG6uy5oMWku4buV4bqtLmYxLmjDqTHhu6cu4buF4bqr4buXLuG7l+G6ueG7m+G6sUAu4bqy4bq7YsahLuG7heG6ueG6u+G6q2gu4bqx4bq54bq/LkhALuG6r8ahbGguaOG6ucOg4buXLmYxLuG6r+G6vy5n4buL4bq7LmjDqXDhu43hursu4buFxrAu4buX4bq54bq/4bu4LuG7l+G6ueG6o2cu4bqx4bq54bq9LmYxLuG6t8OoLuG6r+G7gcahQC5I4bq5cGjDqS7hu5fhu5nhu43hursu4buF4bq5amjDqS7hu5Hhurnhu6MuZsOsaMOpLmjDqXDhu43hurvhu7guZyDhu6cuZzZoLmYy4bq7LuG6ucOiLmfDtS7DusOy4bq7LsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4buX4bq54bqpZy5nbeG7ly5m4bqhaC5odSDhu7guw4nhursgLuG6rsOqaOG6uS7DujEuw4nhursgLuG7rWgu4bq34bqhaC7hu4XhurnDreG6sS7hur3hu5fhu7gu4bqx4bq54bq/xqEu4bq54buP4buRLuG7lzDhurEuw7rDsuG6uy7DqeG6uyAu4bqzw6po4bq5LsO6MS7hurEw4bqxLuG6sWouw6nhurswaS7hu5fhu5lpaMOpLuG7hOG6uWkgLuG7luG6ueG6oWgu4buF4bq7aOG6uS4tLuG7lsOhZy7huq9jaOG6uUAu4buE4bq54bq7LuG6uSDhursu4bqxaWguw6nhuqFoLjwu4buXxqFu4bq74bu4LsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4buTxqHhu6fhuqvhu5cu4bqz4bq/aOG6uS7hurNwIC7hurFpaC7hurPhursu4bq54buL4bqxLuG6seG7nWjDqS7hurEw4bqxLuG6rzJoLsO1LuG7l+G7mXDhu41ow6kuZ+G6oWcuaGlo4bu4Lmfhu6PhurEu4bqz4bq94bqx4bq5LuG7lzJpLmdq4bq7LuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bqx4bq5aS7hurkg4bq7LuG6sWloLuG6ucOsIC7hurNsaMOpLsO6w7Lhursu4bqxMOG6sS7huq8yaOG7uC7hurfhu50u4bqxMOG6sS7hurFpaC7hurHhurnhuqNnLsO6Yi5o4bq54bqjaC7hu5fhurlx4bqxLuG6ucOzaC7hu5nDoOG7ly5o4bq54bq7YsahLuG7lWkuw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLuG6rzJoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuKAnOG7hOG6ueG6uy7hu5Xhurto4bq5LmjhurnhuqPhu5cuPC7hu5fGoW7hurvhu7guw4nhursgLuG7rWgu4bqzbeG7ly5o4bq54bq74bqpaC7hurHDoOG7ly7hu5fhurvhuqtow6kuw6nhu4vhursu4oCc4bqva+KAnUAuRuG7m+G6sS7hurPDoOG7p+G7uC7hurHhurlsaMOpLuG7l2rhursu4bqxw6xoLuG7l3DDtWjDqS5ow6nhurnhurUuaOG6ueG6oWfhu7guaOG6uXBow6ku4bqvMS5obeG6uy7hurHhurkwxqEuZjLhursuaMOp4bq54bq1LuG7mcSpQC5HbeG7ly5m4bub4bqxLuG7lSDGoeG7uC7hurFpaC7hu5fhurvhuqvhu5Eu4buX4buj4bqxLsOp4buL4bq7LuKAnOG6r2vigJ1ALuG6sDMuaOG6uTEuw7rDtC7DrCAu4buX4buZaWjDqS7hurkyaOG6uS7hu5Hhurnhu5vhurFALuG6suG6qWcu4bq5amcuw6Dhu6fhu7gu4buF4bq5amjDqS4g4bq7LmjDqeG7n+G7uC7hurFxLmfDtS7DuuG6u+G6t+G6tWkuZuG7m+G6sS7hu5Xhurto4bq5LmjhurnhuqPhu5fhu7guaMOp4bq54bq1LmYy4bq7LuG7l+G6u+G6q2jDqS7DqeG7i+G6uy7hurPhuqHGoS7hu5fhurvhuqloLuG6seG7nyAu4bqxaWjigJ3hu7gu4bqx4bq54bq/LkhALmYgxqEuaOG6uXVow6kuw6nhurvhu4vhu5cuaHDDsuG6sS5nNuG7ly7hu5ls4bq7LuG7hWRAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqww6xoLsOJ4bq7IC7huq7Dqmjhurku4buX4bq5w6ou4bqx4bq54bqjZy7hurnDs2jhu7gu4buR4bq5M+G6uy7hurPhuqtoLjwu4buXxqFu4bq7LuG7mXDDtOG6uy5nw7Lhursu4bqx4bq54bq/xqEuaMOt4bq7QC7hu5bhurvhuqtow6kuaMOt4bq7LuG6s+G6ocahLuG7l+G6u+G6qWgu4bqx4bufIC7hurHhurkwxqEuZjEuw6nhu4vhursu4oCc4bqvMeKAnUAu4bquMS5obeG6uy7hurHhurkwxqEu4bqzNC7hu4XhurnDreG6seG7uC5qZy7hurHhurnhuqFnLmbDoOG7py7hurHhurkwxqHhu7gu4bqvMS7hu4Xhurlp4bq1LuG7heG6uTbhu5Eu4buF4bq5a+G6uy7hu5Hhurlr4bu4LuG7mTdow6ku4bqx4bq5MMahLuG6szQu4bqv4bq74bqr4buXLsOp4buL4bq7LuKAnOG6rzHigJ1AQEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrigJzhu5TGoWvhu5cu4bq5w7NoLj4uaDVnLuG7k8ahIC7hu5fhurnhuqPhu5cu4buF4bq7aOG6uS7hu4Xhurnhu59ow6nhu7gu4buXauG6uy7hu4XhurlqaMOpLmfGoWtoLmjhurk24bqxLmYy4bq7QC7hurI0LuG6ryBpLmbhuqFoLuG7l3Iu4bq54bunLsO64buLaMOpLuG6s+G6q2gu4buX4bq5w6Dhu5cuw7rhu4tow6nhu7gu4buZbOG6uy5mMuG6uy7hurnhu6cuw7rhu4tow6lAQEAu4bqxMOG6uy7DusOsaMOpLuG6sTNnLuG7peG7m+G6sS7DoOG7py7hurFxLmbEg2guZm1oLuG7l+G7mWlow6ku4buXauG6u+KAneG7uC7hurHhurnhur8uSEAu4buF4bq5w63hurFAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buUIMahLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBoLuG7heG6u+G6qWgu4buX4buZw6ou4bqz4bq7YsahLuG7l+G7meG6v+G7uC5oby5mc+G6seG7uC7DqeG6u+G7jS7hurPDoeG7py7hurEw4bqxLuG6sWloLuG6szQu4bqv4bq74bqr4buXLmjhurnhuqNoLuG7l+G6uXHhurHhu7gu4bqv4bq74bqr4buXLmjDtS5o4bujLuG6sXDhu43hursu4bqx4budaMOpLuG6r2suZ+G6pUAuSOG7oy7hurFw4buN4bq7LuG7leG6rS7hu5fhurvhuqvhu5Eu4buX4bq54bqpZy7hu5Vx4bqxLmcyaOG6uS7hurHhurlpLmjhurl1aMOpLmhvLmZz4bqx4bu4LuG6s2xow6ku4bq5MWjhurku4bqx4budaMOpLuG6sWloLuG7l+G7mWlow6kuZ23hu5cu4bq5MWjhurku4buX4buZw6po4bq5LmfDsuG6uy7hurHDrGguaOG6ueG6u2LGoS5o4bq5dWjDqS7hu4XhurnDrS7hu4Xhurk1aOG7uC5nMS7hu5U24buRLuG7l8Oy4bq7LmYxLuG6uTFo4bq5LuG7l+G7mSBow6ku4bqz4bqraC5mw7Lhu5FALsOJ4bq7IC7huq7Dqmjhurnhu7guw4nhursgLuG7rWguw7oxaS5mw7Lhu5EuKEAlL+G7kSol4buXIOG6r2bhurUu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7pSBo4bq5aOG6uSDhu5csLuG6seG6tWZm4buV4buRIOG6seG6u2jDqVYsISwu4bqx4bq1Zmbhu5Eg4bq34bq34bq7aMOpVix7LCol4buX4bqvaeG6t+G7pyol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bquMOG6sS7hu5Xhu4cu4bqw4buELuG6ui7hu5bhu5nhuqFoLuG7luG6ueG6vy5H4bq7aOG6uS7hu61o4bq5Li0u4buQ4bq5w60u4buX4buZcMO1aMOpLuG7hOG6uWkgLuG7luG6ueG6oWgu4buF4bq7aOG6uS4tLuG7lsOhZy7huq9jaOG6ueG7uC7huq5jaOG6uS7DuuG6u2NoLkjhurnhursu4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLuG6seG6uWku4bqv4bq74bqr4buX4bu0LsOa4bq7Y+G6sS7hurEgaC7hu5fhurnhurtj4buRLsO6MS7hurPhurtixqEu4buX4buZ4bq/LuG6seG6uXFow6ku4buZa+G6uy5maTJoLuG7keG6uW4u4buXcy7hu4Xhu6suw7Uu4buX4buZ4bqnLuG6tWcuZjEuw7rhurtj4bqxLuG7mcOg4buXLuG7k8ahIGgu4buX4buZ4buLaMOp4bu4LuG6seG6oWgu4bqxIGgu4buX4bq54bq7Y+G7kS7hu5XDsmfhu7gu4buF4bq74bqpaC7hu5fhu5nDqi7DqeG6uzBpLuG6t+G7o+G6sS7hu5fDoWcuZsWpLmbEg2guw6nhurswaS7hurfhu6PhurEu4bq5MWjhurkuw7rhurtALuG6ruG6qWgu4bqxMmjhurku4bqzw60uw6nhursgLuG6s8OqaOG6uS7hurPDrWjDqS7DuiDhursu4buX4buZw6wu4buX4bq54bq1aC7hurHhurlr4buXLuG7l+G7mWlow6kuw7rhurtj4bqxLuG6seG7nWjDqS7hurFpaC7DunDhu4/hu5cu4buTxqEgLuG6seG6uXFow6ku4buXcy7hu4Xhu6tALuG7lHMu4buF4bqr4buXLuG6ueG7j+G7kS7DqeG6u3UgLuG6sTDhurEuaOG6uTEu4bqx4bq5xqHhu6fhuqloLmdqaOG7uC7DqeG6uyAu4bqzw6po4bq5LuG6seG7nWjDqS7hurEw4bqxLuG7keG6uXDDs2jDqS7hu5Hhurkw4buRLuG7l+G7meG6vy5m4bq7Y8ahLuG6seG6ucah4bun4bqpaC7huq/hurtj4buXLuG7leG6rS7DqeG6u+G7m+G7kS7hu5fhu5nhuqcu4bqv4bq/LuG7l3Mu4buF4burLmjhurkgaOG6uS7hurHhurnDrWjDqS7hurnDrCAuaOG6ueG6o+G7kS7hurFtaMOpLuG6s2xow6lAJS/hu5EqJS/hu5fhurcqJS/hu5fhu5kqJS/hu5fhuq9p4bq34bunKiUv4buXIOG6r2bhurUqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCrhuq4x4bq7LsO6MS4zaOG6ueG7tC7hurLDqmjhurkuw4nhursgaMOpJS/hu5Eq

Bài và ảnh: Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]