(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, những chiếc cọn nước (hay còn gọi là guồng nước) đã trở thành nét đẹp văn hóa của vùng cao xứ Thanh.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhu5XDlcOU4buO4buC4buGQuG7lzdDUOG7hkLhu6HhuqBH4buG4buh4buG4buaTOG6oOG7oU/hu6FR4buY4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhU+G7nOG7oWRDxanhu4ZD4buVL8OVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buX4buVL0Nx4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JbxILFqeG6ouG7n+G7lzRDw43hu4ZC4buh4bqgQ+G6uOG7ocOSQ+G7lOG6oOG7oVHhu5Thu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HhuqBDRMOC4bqg4buh4bqgR+G7huG7oeG7huG7mkzhuqDhu6Hhu5NDxalU4buh4bqgRuG7huG7oUJHROG7oeG6vuG7qeG7oULhu5Dhu4rhu4ZC4buh4buG4buaTOG6oOG7meG7ocOD4but4buhw5Thu45P4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG7huG6rsOU4buhw4PhurDDkuG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6HhuqDhu5bFqeG7oVHhu5jhu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6FT4buc4buhZEPFqeG7hkPDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXN0w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycXNxL3Hhu6dz4bqidHDhu6d04bunc+G7pcOUdeG7p3J0deG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObOG7peG7p3Phu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7nzdDUOG7hkLhu6HhuqBH4buG4buh4buG4buaTOG6oOG7oU/hu6FR4buY4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhU+G7nOG7oWRDxanhu4ZD4buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu591c3Thu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lypE4buh4bqiR+G6oOG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgxrDhu4ZD4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4BE4bqk4buG4buhZOG7s1Thu6FT4buc4buhZEPFqeG7hkPhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUxanhu6HhuqLhuqjhu6HhuqLhu6nhu4ZC4buhw4B2w5Thu6FCeMOS4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQuG7kOG7iuG7hkLhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqi4bue4buGQuG7ocOA4bq04buG4buhw4BN4buhw5Xhu5DDjETDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXN0w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycXNxL3Hhu6dz4bqidHFwcHVydMOUc8O6w7l0cOG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObMO5ceG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufN0NQ4buGQuG7oeG6oEfhu4bhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhT+G7oVHhu5jhu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6FT4buc4buhZEPFqeG7hkPhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3VzdOG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buXKuG7s1Thu6Hhur7hu6nhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buh4buM4buQ4bux4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4zhu5DGsOG7ocOU4buOReG7hkPhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buh4bqg4buWxanhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7qeG7guG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu4jhuqDhu6Hhu4ZLROG7ocOD4buzVMO14buhw4Phu5pO4bqg4buhQkXhu4bhu6FCRFDhu6FR4bup4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HDlOG7iuG7huG7oeG7jOG7kMWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlEPDguG7oUPhuqbDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXN0w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycXNxL3Hhu6dz4bqidHDhu6d1dHByw5Ry4bulw7pwdeG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObMO6cnHhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7nzdDUOG7hkLhu6HhuqBH4buG4buh4buG4buaTOG6oOG7oU/hu6FR4buY4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhU+G7nOG7oWRDxanhu4ZD4buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu591c3Thu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lzdDUOG7hkLhu6HigJzDgMaw4buGQ+G7oVPEguG7oeG7huG7mkzhuqDigJ3hu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7huG6tOG7huG7ocOU4bui4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhUeG7ucOU4buh4bq+ROG6puG7kOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buG4buSROG7oeG7juG7ouG7hkLDteG7ocOSQ8aww5Thu6Hhu47FqeG7oeG7s+G7gOG7ocOUQ8Wp4buGQ+G7oeG6ouG7kOG7oeG6ouG7mkvhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhw5XFqVThu6HDg3bhu4Dhu6HDgETDgsOU4buhw4DFqeG7guG7oeG7hkLhu5pNRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F1cHDDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oOG6ouG7hsO0w4DFqeG7gsOUQ8Wp4buGQ0Phu4LFqcO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3Jxc3EvceG7p3PhuqJ0cOG7p3XDunR1w5TDunVycHThur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmxyceG7peG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufN0NQ4buGQuG7oeG6oEfhu4bhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhT+G7oVHhu5jhu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6FT4buc4buhZEPFqeG7hkPhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3VwcOG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buXZOG7tcOU4buh4bqg4bux4buhw4Phu63hu6HDlOG7q+G7guG7oeG7huG6tOG7huG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqg4bux4buGQ+G7ocOVduG6oOG7oeG7huG6tOG7huG7ocOUQ0vhu6Hhu4ZLROG7oeG7gEThuqThu4bhu6HDlUvhu4bhu6HhuqDhu5pM4bqgw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzdMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnFzcS9x4bunc+G6onRw4bundcO5ccO6w5Thu6XDucO5cXHhur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmzDuXN04buf4buhxanhur7DlGzhu583Q1Dhu4ZC4buh4bqgR+G7huG7oeG7huG7mkzhuqDhu6FP4buhUeG7mOG7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oVPhu5zhu6FkQ8Wp4buGQ+G7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXN04buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5cq4buaTuG6oOG7ocOARMOCw5TDteG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocOD4buzVMO14buhw4NNROG7ocOVw4zhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7qeG7guG7oVHhu5jhu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqBD4buW4buhVMOC4buQ4buh4buAxanhu4ZC4buhw5TEkOG7hkPhu6HDlOG7nuG7ocOV4bux4buG4buhw5Thu57hu6HDlEThurThu5DDteG7oVFMROG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhw5RD4buc4bqg4buh4bqgxanhu4ZD4buhw5TGsOG6oOG7oeKAnOG7jOG7kOG7seG7hkLhu6HhuqDFqeG7hkPigJ3DteG7oUPhuqbhu6HDlEPDjOG7hkLhu6Hhu4Dhu5pL4buGQuG7oeG7gMaw4buG4buhw5JD4buU4bqg4buhUeG7lOG7oeG6oEPhu4Lhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOS4buh4bqgQ+G7msWp4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7hsO14buh4buG4bq04buG4buhw4Phuqzhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhw5RD4bugxanhu6Hhu47hu5Dhu4jhu4ZCw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7qeG7guG7ocOD4but4buhw5JDxrDDlOG7oeG7gEThu4ZD4buh4buOxanhu6HhuqBDRMOC4bqg4buh4bqgR+G7huG7ocOD4bqs4buh4bqiw4Hhu4bhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhQkThu5LDkuG7oeG6oEPhu4Lhu6FRROG6puG6oOG7ocOU4buaTEThu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlEPhu5Dhu7nhu4bhu6Hhur5OROG7oUNL4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu6HhuqLDlEPhu5Dhu4DDgOG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXN0w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycXNxL3Hhu6dz4bqidHFwcHBycsOUcnHhu6Xhu6Xhu6Xhur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmxx4bul4bul4buf4buhxanhur7DlGzhu583Q1Dhu4ZC4buh4bqgR+G7huG7oeG7huG7mkzhuqDhu6FP4buhUeG7mOG7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oVPhu5zhu6FkQ8Wp4buGQ+G7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXN04buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5c0Q8ON4buGQuG7oeG6oEPhurjhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4bDjeG7hkLhu6HhuqDhu5Thu6HDg3bhuqDhu6Hhur7hu57huqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FC4buQ4buK4buGQuG7oeG7huG7mkzhuqDhu6Hhu4ZD4bua4buh4oCcw4DGsOG7hkPhu6FTxILhu6Hhu4bhu5pM4bqg4oCd4buhw4pDxKjhu4ZC4buh4bq+4buK4buhUcOB4buG4buh4bqgQ+G7ueG7gOG7oeG7juG7rUThu6Hhu4zhu5DFqVThu6HDg+G7msWp4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG6vuG6tOG7huG7oeG6oMWp4buCw7Xhu6HhuqLDgeG7huG7oeG7huG7mkzhuqDhu6FR4bqk4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7iuG7hkLhu6Hhu47hu5Dhu4jhu4ZC4buhUeG7qeG7ocOUQ8ON4buG4buhw4Dhu7Hhu4bhu6HDg+G7reG7ocOU4buOT+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhu4bhuq7DlOG7ocODeOG6oOG7ocOU4buO4bua4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhUeG7mOG7hkLhu6Hhu4bhu5JE4buhU+G7nOG7oWRDxanhu4ZDw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DksWo4buQw5RD4buC4buO4buf4buX4buVw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5db4buC4bupROG7oWRD4buQ4buhLeG7oVvhu4Lhu6nhu4ZC4buhKsON4buGQuG7lS/DlcOU4buO4buC4buGQuG7l+G7lS/DkuG7lw==

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]