(vhds.baothanhhoa.vn) - Chúng tôi động viên, thôi tìm cách mà về xuôi, không trường nào nhận thì mở lớp dạy thêm cũng được, chí ít thì thầy nói còn có trò hiểu. Bạn cúi đầu ngẫm nghĩ.  

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4F2Q+G6qkLGsOG7pUfhuqnhur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqcOdxanhu4bDveG7p+G7geG7neG6vOG7ieG7gULhuqhw4buBxqHDieG7ieG7gXhqw73hu6fhuq3hu4Hhu6bGsOG7o+G7s+G7gXnhu5F54buBZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8OpxqDFqUTDveG7p+G7gULDgMaw4buB4budw4PDveG7p+G7geG7gsawcsO94bqr4buBQsWpw4DGsOG7gULhu6t54buBxqHEqcahxanhu4F5auG7geG7gnThu4FGQ8OAxrDhuqvhu4F3xanDgMO94bun4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBw71q4buz4buBw73FqeG7k8O94buBQsWp4bur4buBecOC4buBeOG6tuG6puG7geG7m2tH4buBQsWpcnnhu4HGoeG6uMO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhuqvhu4HGocWp4bup4buB4bupQuG7gULFqeG7q+G7gULFqeG7kUfhu4HDveG7tcaw4buBxqHhu7fDveG7gcah4bu14buBQuG6qOG7t+G7gcWpxrDDukNi4buB4buWa8O94buBxqFExrDhu4Hhu53hu5FD4buBw73hu6fhu5V54buBw73hu6fFqeG7r2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/hu5tCxalDeeG7l+G7gcawxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fn4buLZ+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buFZ+G7gy/hu4PDrOG7g+G7m2fhu4Phu4dn4buF4buF4buHQmbhu4NmeGgtZ8Os4bub4buF4buHw6zhu4PDrWjhu4NC4buFZ+G7hcOseOG7g+G7h2J24bqm4bun4bq/4buB4buJeELhurfhur/DncWp4buGw73hu6fhu4Hhu53hurzhu4nhu4FC4bqocOG7gcahw4nhu4nhu4F4asO94bun4bqt4buB4bumxrDhu6Phu7Phu4F54buReeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/Z+G7i2fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqUzDvcWp4bqt4buBfVhiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoMWpb0Lhu4HGocWpxrBD4buBw71vw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7teG7geG7gmrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7uULhu4F54bqi4buBxanDgMaw4buBQsWpw7R54buBeOG6usO94bun4buBxKnhu7Phu4Hhu4LEqeG7gcahw4nhu4nhu4F54buh4buBxqHFqeG7ieG6q+G7gcWpa0Lhu4F4ROG7ieG6q+G7gcahw4nhu4F3xanhu7Phu4nGsOG7gcahw4nhu4nhu4F4asO94bun4buBQsOAxrDhu4F5w4NC4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu4LhurrhurDDveG7gXhyw73hu4FCw4rhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gULhuqjhurjDveG7p+G6q+G7geG7l23GsOG7gcahw7PDveG7gXlq4buBw71Dw4DGsOG7gXjhurbDveG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7neG6vOG7ieG7gULhuqhw4buBeOG6usO94bun4buBQuG6qOG7kcO94bqr4buBQuG7tcah4buBxqHFqcSpR2Lhu4HGoOG7teG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4FCxalqw73FqeG7gcahxKnDveG7geG7l8OD4bqr4buB4buXxKnGoeG7geG6quG7r+G6q+G7gXfhu4rhu4Hhuqrhurrhuqvhu4HGocOAw73hu6fhu4HDvcWpw7XDveKApuG7geG7gmrhu4HGoeG7teG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HDtXnhu4FCxanhu5F54buBxqHFqeG7ucO94buBxqHFqeG7s+G7gXnhu6vDvcWp4buB4bqmxanhu5HDveG7geG7gsawdcah4buB4bunxrDhu6Phu7Phu4F54buReeG7gULhuqhyw73hu4Hhu53DtELhu4F3xanhu7Xhuqvhu4HDvcWp4bq64buBeeG7oeG7gcahxanhu4nhu4FG4bq64buJYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfeG6qOG7s8O94bun4buB4budxKl54buBQuG6qHDhu4F4asO94bun4buBQsOAxrDhu4F5w4NC4buBQsWp4bqyxrDhuqvhu4EpxanEkOG7gXvhu4nhu4F4auG7geG7neG6vOG7ieG7gcWp4buJeeG7gcWp4bu5xqHhuqvhu4HFqeG7iXnhu4Hhu53hu7nGoeG7gcO9xanDtEJi4buBw53hu7Xhu4Hhu53hu7nGoeG7gXnhu7nGsOG7gULFqeG6vOG7gcO9w7N54buBQuG6qOG7s8O94bun4buBQuG7kXnhu4F5b0Lhuqvhu4FCw4rhu4F5bMO9xanhu4Hhu6fGsMO0R+G7geG7l8Sp4buz4buBxqHhurjhuqvhu4Hhu5fGsMO6w73hu4HhuqxDbMO94bun4buBxqHEqeG7s+G6q+G7gXfFqeG7s+G7geG6qsSpxqHFqeG7gcahw4nhu4nhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4Hhu4Lhu7Hhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bqq4bq64buBxqHFqeG7s+G7geG7nXPDveG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcahQ+G6oMO94buBQuG6qENHdcO94buBxanGsHN54buBxanhu7PGsOG7gXlq4buBw73hu7Xhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG6qsOC4buBxanhu4ZDYuG7geG7nG3hu4HFqeG7iXnhu4Hhu53hu7nGoeG7gXhrxrDhu4HDvcWp4bq24buB4bub4buJxrDhu4HDvXLDveG7geG7neG7kUPhu4HDveG7teG7gcO9xanhurrhu4F5w4NC4buB4oCc4buX4bqi4buB4bqqxKnGocWp4oCd4buB4buCbsO94buBxanhu7nGoWLhu4HDneG7teG7gcah4bu14buBQsWpw7rhu4Hhu53hu7nGoeG7gUZDw4DGsOG6q+G7geG7neG7ucah4buBw73hu6fhurrhurTGoeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhuqrhu7VC4buBecODQuG7geG7m8O0Q+G7geG6psWp4buZR+G7gcahQ+G6oMO94buBfeG6qENHdcO94buBV8awdENiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDncWp4buGw73hu6fhu4FCxrBzQuG7gcWp4bu5xqHhu4Hhu4Juw73huqvhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F3xanGsOG7gcahxalEw73hu6fhu4FCw4DGsOG7geG7gsOyw73hu4Hhu4Lhu6Hhu7Phu4FC4bqo4buh4buz4buBeOG6usO94bun4bqr4buB4buC4bu34buB4bud4buRQ+G7geG7l+G6vELhu4FC4bu1xqHhu4Hhu53DuuG7geG7neG7ucah4buB4buCauG7gcah4bqg4buBxanGsMO6Q+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcahbHnhu4FGRMah4buB4bud4buJw73hu4Hhu6dqxrDhuqvhu4HhuqjhuqDGsOG7gXnEkOG7gcO9xanhurrhu4F44bq64bq2xrDhu4Hhu5fhu5/DveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6sOG7geG7guG6tsaw4buBQuG6qENHdcO94buBw73hu6dvw73huqvhu4FCxanhu6vhu4EpxanEkOG7gXvhu4nhu4Hhuqrhu4lH4buB4bqq4bq64buJ4buBQuG6qOG7ieG7s+G7geG7ncSCxrDhuqvhu4Hhu5fhu6vDvcWp4buBeEPhu5PDveG7gcahxJDDveG7p+G7gcahw4Dhu4Hhu6fGsMSp4buzYuG7geG7luG7ucO94buBQsOAxrDhu4HGoeG6vOG7gcO94bun4buZw73hu4Hhuqjhu4nhu4F5auG7gcO94bunxanhu6Phu4Hhu4Lhu6vhu4HFqeG7iUfhu4HhuqxDxKnhu4Hhu4Jq4buB4buC4bur4oCm4buBxqHFqeG7jcO94bun4buBxanGsMO6Q+G7geG7p+G7q2Lhu4HFqHNC4buBeWvGocWp4buBxqFseeG7gULFqUXhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu7Xhuqvhu4FCxanhu6vhu4HGoeG6uMO94bun4buB4bun4buRw73hu4HFqXNC4buBQsawc0Lhu4HFqeG7ucahYuG7gXvhu4lD4buBd8WpxrDhu4HGocOA4buB4bunxrDEqeG7s+G7gcO9xalvxqHhu4F4a8aw4buBxqHDtUPhu4HigJzGocSpxqHhu4Hhu6N54buB4bqmxalsxrDhu4HFqeG7ucah4buBKcWpxJDhu4F74buJ4bqr4buB4buCbsO94buBxanhu7nGoeG7geG7p8awROG6puG7gcO9Q8OAxrDhu4Hhu5vhurrhuqTDveG7p+G7gcO9xanDtcO94buBxqHEqcahxanhu4Hhu4Jq4buBQsO1eeG7gcWp4bqiw73hu4F54bquxrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4oCm4oCd4buBQsWp4bur4buBQuG6qOG6oMO94bun4buB4budxKnDvcWp4buBQsSQw73hu6fhu4FCxJDDveG7p2Lhu4E4auG7geG7ncO0R+G7gXhq4buBeEjhu4Hhu5vhu7Phu4HGocWpRMO94bun4buBQsOAxrDhu4FHckPhu4HhuqxDSOG7gSnFqcSQ4buBe+G7ieG7geG7gsOA4buBxqHEkMO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8Wpw4DDveG7p+G7gXnDtEfhu4HDveG7p2vGoeG7gcO9xanGsHLDveG7gXfFqcaw4buBKcWpxJDhu4F74buJ4buBQsWpxrDhu4Hhu53hu5ND4buB4buCauG7s+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG6quG6uuG7geG6psWpa3nhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcah4buzxrDhu4F4auG7geG7m+G7icO9xanhu4Hhu6fGsMSp4buBw73FqcO0QuG7gULFqeG6ssaw4buB4budxrDDunnhu4Hhu5fDtEfhu4Hhu6fGsOG6smLhu4Hhu6bGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhuqvhu4Hhu5drw73hu4Hhu5fDqOG7geG7gmrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeGrDveG7p+G7geG7nXRD4buBecOKw73hu6fhu4HGocWp4buz4buBw73hu7Xhuqvhu4FCxrDDveG7gcahxalvxqHhu4HhuqjDs8O94bun4buB4bqq4buJQ+G7gcO9akfhu4HDveG7teG7geG6qnHhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7m2tH4buBw4Lhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4HGocWpQ0dyw73huqvhu4F44bq24bqm4buBxqHFqeG7ucO94bqr4buBQsWpQeG7ieG7geG6quG6vMah4buBeWrhu4FCxanDuuG7gcWpxrB1w73hu4HhuqrDguG7gcWp4bu5xqHhu4Hhu4Jq4buB4bud4buJeeG7gXly4buB4buCbsO94buBxqHFqeG6uuG6sMO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53FqeG6usO94bun4buBw73FqcawdEPhu4F4asO94bun4buBd8WpxKnGoeG7gcahxalvxqHhu4HGoeG6uMO94bun4buBxqHhu7Xhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HFqWtC4buB4bqmxanEkOG7geG6quG7ieG7gXlqQ+G7gXnhuqThuqvhu4HFqeG7s8OyxqHhu4HhuqbFqWzGsOG7gXhq4buB4oCc4buna8ahxanhu4Hhu4LhuqLigJ3huqvhu4HigJzhu53EqeG7gUJsw73hu6figJ1i4buBfcWpc+G7gcO9csO94buBd8WpxrDhu4FC4bqgQuG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Hhuqjhu4nhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhuqvhu4Hhu5vEkOG7gcah4bu14buBQsWpasO9xanhu4FC4bupxqHFqeG7gcWp4bu5xqHhu4FC4buT4bqm4buB4bunxrBBxrDhu4FCxanhu6vhu4HDveG7teG7geG7guG7lcO94buB4bqmxalsxrDhu4HGocWpw7Thuqbhu4HDvcWp4buTw73hu4Hhu53GsHRD4buB4budw4PDveG7p+G7gXhyw73hu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7gcOC4buBecODQuG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gX3FqMage+G7geG7gsSQw73hu6fhu4HGoeG7ieG7s2Lhu4HDneG7teG7geG7l8O1w73hu6fhu4F3xalDw7XDveG7p+G7geG6qOG6ssaw4buBeGrDveG7p+G6q+G7gcO9xanhu6vDveG7gcahxalEw73hu6fhu4FCw4DGsOG7gcah4bq64bqyxrDhu4Hhu5dD4bqiw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDneG6sMaw4buBw73hu7Xhu4Hhu5trR+G7gcWp4bu5xqHhu4HGocWp4buNw73hu6fhu4HGoeG7teG7geG6quG7tcO94bun4buB4budxrB1w73hu4FCxanhu7NrxrBi4buBw51yw73hu4FCw4DGsOG7geG7gmrhu4Hhu5drw73hu4HGocSQw73hu6fhu4F4asO94bun4buBxqHhurzhu4FCxanhu6Phu7Phu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HGocWp4but4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4buBw73hu7Xhu4HGoUPDveG7p+G7gcahw7Thuqbhu4F5auG7gcahxalrR+G7gUbhu6Phu4F4csO94buBQsWpbnnhu4HDveG7teG6q+G7gXnhu4nDveG7p+G7gULFqeG7o+G7s+G7gcO9auG7s+G7gXfFqeG7s+G7icaw4buBd8Wpw4Dhuqvhu4F5b3nhu4FC4buf4bqm4bqr4buBeUPhuqDGsOG6q+G7gXlJ4buBQsOAeWLhu4F9w4rhu4FC4bqoQ8O94bun4buBQsO1eeG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu4Jq4buz4buB4budc8O94buBw73hurDGsOG7gcO94bu14buB4buba0fhu4HFqeG7ucah4buBxqHFqeG7reG7geG7p+G7kcO94buBxqHFqUXGoeG7gcahw7VH4buB4bqq4bqg4bqr4buBw73FqeG6usO94bun4buBeGrhu4HhuqxDbcO94bun4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HGocWp4bq64buJ4buBQsOKw73hu6fhu4HGoeG7teG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhuqjhu6nhu4FC4bq6w4LDveG7p+G7gULhurrhurTDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGocWpRMO94bun4buBQsOAxrDhuqvhu4Hhu5vEkOG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBeGrDveG7p+G7gULDgMaw4buBw73hu6dqR+G7gcO0R+G7gcah4bq4w73hu6fhu4HGocWp4but4buBQuG7s2rDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4budw7RC4buB4buC4bq2xrDhu4HGocWpxrDhu4HGocWp4bupQuG7gcSC4buB4bunauG6q+G7gcSC4buBQuG6qMO1Q2Lhu4Hhu5zhu7Xhu4Hhu51Ew73hu6fhu4Hhuqjhu4nhu4F4auG7gXnDg0Lhu4HigJzGoeG7s8O94buBeOG6uuG6sMO94oCd4buBd8WpxILDveG7p+G7gXjhuqLhuqvhu4FC4bqo4bqww73hu4HDvcWp4buVR+G7geG7gm9C4buBw73hu6fhu4nDveG7p+G7geG6quG6uuG6ssO94buBw71ExrDhuqvhu4Hhu5fEkMO94buBw73hu6fhu5Phuqbhu4FC4bq2xrDhu4HDveG7gOG7ieG7geG7l8Spw73FqeG7gUbhu6Ni4buBOMOK4buJ4buB4budxrDhu4Hhu4LDiuG7ieG7geG7neG7mUfhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcahxanDisO94bun4buBxqHDtUfhu4HhuqrhuqDhu4FCxanhu6vhu4HGoWzhu4HFqeG7icaw4buBQsWpw7PDveG7p+G7gXfGsHVC4buB4bqq4bq8xqHhu4HDveG7p+G6osaw4buB4buXdULhu4FGQ+G6oMO94bun4buB4buXxJDDveG7gcO9xanhu6vDveG7gcO9xanhu4lD4buBxqHFqeG6vsah4buBd8Wp4bu1xqHhuqvhu4FCxrBzw73hu4F3xanDgMO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhuqvhu4F4xJDGsOG7gcahxanhu43DveG7p+G7gUbhu7PDveG7p+G6q+G7gcahxKnGsOG7gUbhu6Phu4HGocWp4buNw73hu6fhu4HGoeG7kcO94buBxqHFqcO1w73hu4HGocWp4bqgw73hu6fhu4F5auG7geG7guG7lcO94buB4bud4bq8w73hu6fhu4FCxanhu43DveG7p+G7gcO9xanhurrhu4FC4bqockPhu4HDveG7p+G6uuG6sMaw4bqr4buB4bunxrDEqeG7geG6rEPhu43DveG7p+G7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqeG6uuG7gXnDtEfhu4FCxanhurzhu4F5Q+G6oMaw4bqr4buBeUnhu4FCw4B54buBeeG7icO94bun4buBQsWp4buj4buz4buBQsWp4bur4buBxqHFqUTDveG7p+G7gULDgMaw4buBxqHhurjDveG7p+G7geG6rEPhu43DveG7p+G7gXhDw4DDveG7geG6qOG6osawYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8WpxrDhu4HGoUXGoeG7gULhurzGoeG7gcO94bunxanhu6HDveG7geG6vOG7gcOC4buBxqHEguG7gcWp4bu5w73hu6fhu4Hhu4Lhu6vhu4Hhu5fDtELhu4F44bq+xqHhu4FCxanhu6vhu4HGocWpRMO94bun4buBQsOAxrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcah4bq8Q+G7geG7l8OCxrDhu4HFqeG7icaw4buBQsWp4buRR+G7geG7p8awxKnhu7Phu4HGocSQw73hu6fhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4LhurbGsOG7gSnFqcSQ4buBe+G7ieG7geG7ncaw4buB4buXw4Phu4Hhuqjhu4nhu4FCxanhu7Hhu4FC4bqow7TDveG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu53DuuG7gXlD4buJ4buBeOG6uuG6sMO94bun4buBQsWp4bq+xqHhuqvhu4FCxanhur7GoeG7geG6psWp4buZeWLhu4HFqOG7icaw4buBQsWp4buRR+G7geG7p8awROG6puG7gcahxalEw73hu6fhu4FCw4DGsOG7gULFqUPhu4Hhu6fhu7N54buBeGvGsOG7geG7neG6ouG7geG7nWvGoeG6q+G7gcahxanDskLhu4Hhu4Xhu4HGocO1R+G7gXhD4bqiw73hu6fhu4Hhu5dDw4PGoeG7gUbhu6Phu4F5xKlH4buB4bqo4bqixrDhu4F3xanGsHLDveG7p+G7gcO9xanhurrhu4F3xanGsHLDveG7p+G7gXjhurTDveG7geG6rEPhu4lH4buBQuG6qMOC4buB4buCdOG7gULhuqjhurrhurLDveG7p2Lhu4Hhu5zhurrhurLDveG7p+G7geG7ncO0QuG7gcO9xanhurrhu4FCxalz4bqr4buB4buXbOG7s+G7geG6quG7ieG7s+G7geG7l2vDveG7gULDgMaw4buB4budxrDhu4Hhu5fGsHTDveG7geG7l8awdULhu4HGoWzhu4HDvW554buBeeG6tsaw4buB4buCdOG7gXhqw73hu6fhu4Hhu4Mt4buF4buBeOG7kcO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53hu6fDgMaw4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buB4buXa8O94buBQsOAxrDhu4Hhu5trR+G7gcWp4bqixrDhu4Hhu53DtEfhu4F4auG7gcWp4buJxrDhu4Hhu5ttR+G7gcO9xalq4buBecSpxrDhu4FC4bqo4buJw73FqeG6q+G7geG6psWpcsO94buBeMawc+G6pmLhu4Hhu5Zqw73hu4Hhu6fFqXPhu4Hhu53DieG7gXnhu7nGsOG7gXfhu6nGocWp4buBxqHhuqThu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7p8Wp4buf4bqm4buB4buXw7PDveG7p+G7geG7p+G6ruG7gUJr4bqmYuG7gcOdxanhu4bDveG7p+G7gcO94bunakfhu4F54bq64buJ4buB4bub4buReeG6q+G7gXjhurbhuqbhu4HFqeG7ucah4buBxqHFqeG7reG7gXjEqcah4buB4budxKnGoeG7geG7gmrGsOG7geG7l+G7ieG7geG7o3nhu4HDvcWpauG7geG7p+G7kcO94buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4bqr4buBxKnDvcWp4buBeW9C4buBw73hu6fhurDhu4HDveG7p8SpxqHhu4HGocSQw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7ucO94bun4buB4bqmxanEguG7gULFqcOAw73hu6fhu4HDveG7p+G7ucO94bun4buBw73hu6fFqeG7sUNi4buBKcWpxJDhu4F74buJ4buB4buXbOG7s+G7geG7l2zhu7Phuqvhu4HDvcWpauG7gcahxKnGoeG7geG7o3nhu4FG4buJ4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4bqr4buBeGvGsOG7gcO94bunxanDqOG7s+G6q+G7geG7l+G6oOG7gXnhu6Hhu4HhuqxD4buJw73FqeG7gcO9bnnhu4Hhu5fEqXnhu4F54burw73FqeG7gULhuqhyw73hu4HDveG6uuG6sMO94bun4buB4bqo4buVR+G7gcO9csO94buBxanhu5FD4buBxalzQuG7geG6psWp4bu14buBecOyxqHhu4Hhu4LGsHXGoeG7gcWp4bu5xqHhu4HFqWrDvcWp4bqr4buBxqHFqW554buB4bqq4bu1xqHhu4HGoeG7s8O94buBxqHEqcaw4buBxqHFqeG7s+G7gULFqeG7kUfhu4HGocOAYuG7gcag4bq84buB4bqq4buJQ+G7gXnhuq7GsOG7geG7neG6tELhu4F54bq64buJ4buB4bqow4rDveG7p+G6q+G7gcahxKnGoeG7gULFqeG7kUfhu4F4a8aw4buB4bqmxalsxrDhu4Hhu5duw73hu6fhu4HhuqjDisO94bun4buB4budc8O94buBQsOKw73hu6fhu4HDvcWpauG7geG7guG7k8O94buB4budw4PDveG7p+G7gcahxKnGoeG7geG7o3nhu4FC4bqow4Lhu4F4a8aw4buBeOG6tuG6pmLhu4FZ4bquxrDhu4F44buRw73hu4HDvcWp4bq64buBQsWpc+G6q+G7gcah4buzw73hu4HGocWp4buG4buBQsWp4buj4buz4buBxqHFqcO1w73hu4HGocSpxqHhu4Hhu6N54buBxqHhurjDveG7p+G7geG6qOG6sMaw4buB4bqoRcO94bun4buB4bun4buRw73hu4HFqXNC4buBQuG6qHLDveG7geG7gsSpxqHFqeG7geG7ncSp4bqr4buBQuG6qMawdMO94buB4bud4bqixrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5ZDxILGsOG7gULhuqDGsOG6q+G7gXhExqHhu4F54bujw73hu4HhuqjhurrhurRD4buBeGp54buBw71ExrDhu4Hhu53huqLGsOG7gcahxanhu4nhu7Phu4HDveG7p8WpxrByw73hu6fhuqvhu4Hhu5drw73hu4FCw4DGsOG7gcO94bun4buA4buJ4buBecOyQuG7gULFqcOC4buB4bubasaw4buBw73hu7XGsOG7gcWp4buzasaw4buBxqHDgMO94bun4buBxanhu7nGoeG7geG7ncO64buB4bqo4bqixrDhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4HDvcWpxrByQ+G7gXfGsHPDveG7gULFqeG6vMah4buBxalqw73hu4F4w7V54buB4bqsQ+G7jcO94bun4buB4buCauG7s+G7gcWp4buz4buJw73hu6fhu4HFqeG7s2zGsOG7gcO9RMaw4buB4bqow4rDveG7p2Lhu4E44bur4buBxqHEqcah4buBxqHhu7PDveG7geG7neG7ucah4buBxqHFqeG6uuG7ieG7gULFqcOAw73hu6fhuqvhu4Hhu4LGsHNC4buBxqHFqeG6uuG7ieG7gULFqWvhu7Phuqvhu4HDveG7tcaw4buB4bun4bur4buB4budc8O94buB4bqmxanDtcO94buBQuG7qcahxanhu4Hhu4LhurbGsOG7geG7l+G7q8O9xanhu4F4Q+G7k8O94buB4buCbsO94buBxanhu7nGoWLhu4HGoMWpRMO94bun4buBQsOAxrDhu4Hhu53Dg8O94bun4buB4buCxrByw73huqvhu4FCxanDgMaw4buBQuG7q3nhu4HGocSpxqHFqeG7gXlq4buB4buCdOG7gUZDw4DGsOG6q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4HDvWrhu7Phu4HDvcWp4buTw73hu4FCxanhu6vhu4F5w4Lhu4F44bq24bqm4buB4buba0fhu4FCxalyeeG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu53hurrhurTGoeG6q+G7gcahxanhu6nhu4Hhu6lC4buBQsWp4bur4buBQsWp4buRR+G7gcO94bu1xrDhu4HGoeG7t8O94buBxqHhu7Xhu4FC4bqo4bu34buBxanGsMO6Q2Lhu4Hhu5Zrw73hu4HGoUTGsOG7geG7neG7kUPhu4HDveG7p+G7lXnhu4HDveG7p8Wp4buvYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53FqeG6usO94bun4buBecODQuG7gcO9bnnhuqvhu4HhuqjhuqLGsOG7gcWp4buJxrDhu4FCxanhu5Phuqbhu4F3w4zhu4FC4bqow4DGsOG7geG6rEPhu4nhuqvhu4Hhu5drw73hu4FCw4DGsOG7geG7guG7lcO94buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7gnThu4FGQ8OAxrBi4buBw53FqeG7hsO94bun4buBeOG7kcO94buB4buCdOG7gXhqw73hu6fhu4Hhuqrhu4lD4buB4bud4bu14bqr4buB4buXa8O94buB4buXbOG7s+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5vhurxC4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FC4burw73FqeG7gcahbHnhu4HGocOJ4buJ4buBxqHEqcah4buBxqHhu7PDveG7geG7gmrhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2rhu7Ni4buBxqDhu7Xhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HFqeG7ucah4buB4bqqxrDDvcWp4buBxqFD4bqgxqHhu4Hhu5fDg+G7gUZDR3LDveG7geG6qMOKw73hu6fhu4FCw4rhu4FC4bqy4buBeeG6suG7geG6qsSpw73hu6fhu4Hhu53DuuG7gXfhu7Hhuqbhu4Hhu51zw73hu4F44bq24bqm4bqr4buB4bqsQ+G7kcO94buBxKnhu7Phu4Hhu5dy4buB4buXc0Lhu4Hhu5fEkMO94buB4budw7RC4bqr4buB4buXasO94buBxqHFqcO1w73hu4FC4bu14buj4buBecSpQ+G6q+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7gcSpw73FqeG7gXlvQuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhuqhw4buz4buBxKnDvcWp4buBeHLDveG7gcO9xrB0eeG7gULGsMO94buB4buC4bq2xrDhu4HGoeG7s8O94buBxqHFqeG7hmLhu4Hhu5rhu7nGoeG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqow4rDveG7p+G6q+G7gcahxKnGoeG7geG7o3nhu4F3xanDgMO94bun4buB4bqsQ3LDveG7gcO94bunb0Lhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5fDgMO94bun4buBxanhu7Phu4nhu4HhuqjDisO94bun4buBxqHhu7fDveG7geG6uuG6tkLhu4Hhu53hu5V54buB4bqq4bq64bqww73hu6fhu4Hhu51yeeG7gcahb3nhu4F4csO94buB4buX4burw73FqeG7gcWp4buz4buJ4buBeGp54buB4buXw7PDveG7p+G7geG7gkHhu4F44buzw73hu4HGocWp4buJxrDhu4HDveG6uuG6tsah4buBQuG6qHLDveG7geG7l2rDveG7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu4LGsHLDvWLhu4FYa8aw4buBQsWpcnnhu4FC4burw73FqeG7gcahbHnhu4HGocOJ4buJ4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu5dq4buz4buBxqHhu7PGsOG7gULFqeG7kUfhu4HGocOA4buBeGrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HigJzDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHhu7PDveG7gcahw4nhu4nhu4Hhu5dsw73igJ3huqvhu4Hhuqpw4buBxqHFqcaw4buJ4buBQsOK4buBw71veeG7geG7p2vhu7Phuqvhu4HFqWtC4buBeUPhuqDGsOG7geG7nXPDveG7gXnhurbhu4Hhuqjhu4lD4buB4bqow4rDveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqXvhu4lD4buBw71qR+G6q+G7gUJDR3PDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4buCauG7s+G7gUZt4buB4budbeG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qGzGsOG7gcO9xanhur7hu4nhuqvhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4F54bq2xrDhu4HGoeG6uMO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FGw7VH4buBeeG6tsaw4buBd8Wp4buJw73hu6fhu4FC4bqo4buJw73hu6fhuqvhu4HGoeG7teG7gcahbOG7gXfFqUPhu4Hhu5fEqcO94buBQuG6qEThu4HGocWp4buz4buBxanhu7nGoeG7geG6qsaww73FqWLhu4EpxanEkOG7gXvhu4nhu4Hhu5ds4buz4bqr4buBxqHhu7Xhu4Hhu5vhu7Hhuqbhu4HGocWpRMO94bun4buBeWpH4buBeHLDveG7gULFqW554buBeGvGsOG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G6q+G7gcO9xanDtELhu4F4auG7geG7gmrhu7Phu4HDveG7p2pH4buBxanDg8aw4bqr4buBw73hu6dqR+G7gUJzQuG7geG7ncO64buBxqHEkMO94bun4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu5dq4buz4buBecSC4buBeOG6tMO94bqr4buB4bun4bu1xrDhu4Hhu5fEqcO9xanhu4HGocWp4bq6w73hu6fhuqvhu4Hhu6fGsG3hu4Hhu5fEqcO9xanhu4Hhu5tqR+G6q+G7gcahxJDDveG7p+G7geG7neG6oELhu4F44buA4buJ4buBQuG6qGvGsOG6q+G7geG6quG7iUfhu4F54bujw73hu4HhuqjhurrhurRD4buBxqHhu5HDvWJiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpZeG6qkLhuqjhu7PDveG7p8Opw53hu6dDR3LDveG7gSnFqeG7s8O94bunZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWUv4bqmw6k=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]