(vhds.baothanhhoa.vn) - Lúc chúng tôi học lớp 1, nó học lớp 3, đến khi chúng tôi học lớp 3 thì nó vẫn học lớp 3. Vì thế mà nó cao lớn hơn chúng tôi hẳn cái đầu, đen trùi trũi.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06w4zDquG7pcOs4bq9KeG6pXQyKeG7ncah4bqrKeG6tXEyKWk0w6zhur1AKUkz4bq/Kcaw4bqnPy/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDpJ4buf4bq1KeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynDqmrhurUpacO14buVKT49KcOs4buJKcOqauG6tSlpw7Xhu5UpfT0p4bqlZMOsKWjDquG6vynhurXDquG7n8Os4bq9KeG7nW3hur8pw6pq4bq1KWnDteG7lSl9KeG7ncOq4buHKcOs4buJKeG7p+G6t8OsKcOqauG6tSlpw7Xhu5UpfSQp4bum4buHKeG7ncOqZCnDrTQpw6zhu4kp4bq1MuG7iylpw7XDrCnDquG7j8OsKeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynDqsOgw6wp4bq1M+G6vynhuqXEg+G7oz0p4bql4bqnw6wp4budxqHhu6Hhur8p4budxqFy4bq/JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKMOi4budw6rhu6PDreG6synhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfX3hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3t9MC8+MD7Doj48MVtbez7hu51bPj4iaT4t4budMuG6vy3hu5sy4buLLcOs4bqnw6wtaTLhur8t4buLLeG7neG7iyRn4buV4bqn4bq9KCkyaeG7nVkow4zDquG7pcOs4bq9KeG6pXQyKeG7ncah4bqrKeG6tXEyKWk0w6zhur1AKUkz4bq/Kcaw4bqnKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX19KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6KuG7s8Osw6opw63hur/DrMOqKcOqajIkKcOM4bq94bujb8OsQCnhu6bhur/huqfhu53DrDLDrcOs4bqn4budJOG7p8OsJiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zDqnMp4budbeG6vynhuqU3KWjDqSnhu5Mpw6zDquG7pcOs4bq9KcOt4bqx4bujKeG6tcOq4buj4bupZcOsKeG7ncahc8O14bq1PSnDqsSD4bujKcOqZOG7nSnDrMOq4bulw6zhur0p4bqldDIp4budxqHhuqspw63Ds+G7nSnhu53DqsO04bq/KeG6tXEyKWk0w6zhur0p4budbeG6vynhuqXEkeG7oylpc8O04bq/KcOqauG6tSnhu6c0KcOqMsOtKeG6tcOq4buP4bq/JCnhurTDquG7hSnDrcOz4budKcOqMuG6vynhuqV0MilpNCnDquG7h8Osw6opw63hurfhu6Mp4bq14buLw6wpw6zhur3hu4syw6w9KeG7ncahxKkp4bq94bq/a+G6vyQpw43Do+G7qSnhurXDqnDhurUpw6w4w60p4bubMuG7oynhur3DoeG7lSlpNeG6vynDrMOqMuG7oynhu53GoeG7i8Os4bq9KcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurPhu6PDsuG6vynDqsOz4bq/KWjDquG7iTI9KcOqauG7lSlpw7Xhu5U9KeG7ncOq4bqvw60p4bq1w6rhu4EpaTQpw6pq4buVKeG6szTDrD0p4bq1NinhurNqw6wp4bqlxJHhu6MpaMOqw6DDrOG6vSnhuqXhu4PDrMOqKWk14bq/KeG6peG6v8SR4bujKeG6peG7iSnhurNhw6zhur0p4bq1M+G6tcOqKeG7ncahMsOsw6opw6zDqjLhu6MpaMOpKWk14bq/KcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurPhu6PDsuG6vynhu53GoW7DrCnDqmrhurU9KcOs4bqtw60p4bq1w6Hhu5Up4bqzNcOsKcOs4bulKeG7pzThu4spw6zDqjQp4bunZSnhu5vhur/DrMOqKcOsMsOtPSnGoW/hur8pw6zDquG7pcOs4bq9KWnEg8OsKeG6s+G7gynhu5XDqjXhu50pw6Jqw6wpw6zDqjQp4bunZSnhu5vhur/DrMOqPSnhuqV0w6zhur0p4bqzNsOs4bq94oCmKeG7nOG7o+G7qWXhu50pw6zDquG6v2PDrCnhurXDqsOgw6zhur0p4budw6rDo+G7qSnhuqV0MinDrDThu4spaMOq4buL4bqnKcOs4bq9NOG7qSnGsHMyKcOqauG6tSnhur3hur9r4bq/KeG7ncOqZCnDrDThu4s9KeG7ncOqxIPhu6kp4bq1bSlow6rhuqfDrCnGoTIp4bubMuG7iyQp4bucw6pkKcOtND0p4budw6Phu50p4bq1NinhuqXEkeG7oynhu53GoeG7kynhu53DqjTDrMOqKeG6tTPDrCnhurPDsynhu51u4budPSnDrMOqNCnhur3hur8z4buLKeG6veG6v2vhur89KeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqjw6wpaTTDrMOqKcOs4bq9w6rEkT0pw6Lhu4syw6zDqinDrMOq4bqjw6wp4budw6o0w6zDqinhuqU14budJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurRw4bq1KeG7mjnhu50p4bq1csOs4bq9KeG7p+G6r+G7qSQpxq/huq3hu50p4bunxJEp4budw6o0w6zDqinhu53hu4HhurXDqinDqmrhurUp4bud4bqv4buVPSnhu53DquG7hynDrOG7iSnhu5XDqjbhur8pxrBk4buVKcOqNcOs4bq94oCmKeG6pcOh4bq1KeG6s+G6v2Xhu50pw6zDqsOj4budJClJ4buf4bq1KeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynDqmrhurUpacO14buVKT49KcOs4buJKcOqauG6tSlpw7Xhu5UpfT0p4bqlZMOsKWjDquG6vynhurXDquG7n8Os4bq9KeG7nW3hur8pw6pq4bq1KWnDteG7lSl9KeG7ncOq4buHKcOs4buJKeG7p+G6t8OsKcOqauG6tSlpw7Xhu5UpfSQp4bum4buHKeG7ncOqZCnDrTQpw6zhu4kp4bq1MuG7iylpw7XDrCnDquG7j8OsKeG6tcOq4bufw6zhur0p4budbeG6vynDqsOgw6wp4bq1M+G6vynhuqXEg+G7oz0p4bql4bqnw6wp4budxqHhu6Hhur8p4budxqFy4bq/JCnhurTDqsOgw6zhur0pw6rhur/DqeG7oynhu53DqmQpw6w04buLKcOtNCnDrOG7ieKApinhu51u4budKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG6pXPhu5HhurUp4bud4bq/w6nhu6Mpw6pq4bq1KeG7pzQpaMOqbcOs4bq9KeG6s+G7gynhuqXhu5/hu5Up4bq1M+G6tSnDrDjDrSnDqmrhurUp4bq1w6Phu5UpeynigJMpw6Lhu6Ep4budw6rEg+G7qSnhurVtKeG7pzQp4bqzNcOsKeG6s8OoKeG6pcSR4bujKeG7ncOqbsOs4bq9KcOsw6rDo+G7nSnDrMOq4bqvw6wpxrDhuq3hu50p4bunxJEpw6zhu4kpxqFhw6zhur09KeG6tTPhur8p4buVw6rEg8OsKcOsN+G7iynhurPDsynDouG7ocOs4bq9KeG6pcOpKeG7neG6v2Thu5Up4budw6rhu6MpaOG6v2TDrCnhu53DqnThurUp4bq94bq/M+G7iylow6rhu4syKeG6tXEyKcOs4buJPSnhurXDqjnhurUp4bq1w6o5w6wp4bq1w6Phu6Mp4budNeG7iynhurNhw6zhur3igKYpaTMpaMOq4buLMuG6vynDrW3DrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqyasOsKeG7nW3hur8paMOq4buLM+G6vynhurRw4bq1KeG7mjnhu50paTnDrT0p4bun4buHKeG6tcOqw6DDrOG6vSnhurMy4buLKeG6veG6v8O0KeG7ncOqw6Phu6kpw6zhu4kp4bqz4bujb8OsKeG7lcOq4bq/xJHDrCnhu6fEkSnhu53DqjTDrMOqKeG7neG7geG6tcOqKcOqauG6tSnhu53huq/hu5U9KeG6tXLDrOG6vSnhurXDqsOgw6zhur0p4bqzMuG7iynhur3hur/DtCnhu53DqsOj4bupKeG6s24pw63huqkpw605w6zhur0pw61rKeG6pcSpw6wpxqHhu4vhur8pw6zhu4kp4bubMuG7oynDrMOq4bulw6zhur0p4bq14bujw7PhurUpw6pq4buVKeG7lcOqcCnDquG7o+G7qcOsw6okKcOM4buJKcOqMuG7qSnhurVzw7Thur8pw6rEkSnDqsSRKeG6szbhu4s9KcOqauG6tSnDrOG6veG7oynGoW/hur8p4budw6rhu4cp4bubMuG7iynDrTQp4bq94bq/a+G6vynhuqVz4buR4bq1JCnhurJuKeG6tHDhurUp4buaOeG7nSnhu53DquG7hynhurM24buLPSnDrMOqcynhurUz4bq/KeG6pcSD4bujKeG7ncOqYcOs4bq9KeG6tHDhurUp4buaOeG7nSnhu53DquG7hynGsDPhurUp4bql4buDw6zDqinhu53DquG6p+G7iynhurMz4bq1KeG6peG6vylpM+G6vynGsOG6pynhu5vDtcOtKeG7ncOqbeG6vyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6STXhur8pw6zhu6UyPSnhu6fhu4cpacO1w6wp4bud4bujw7Lhur8pw6rhu4/DrD0paTXhur8p4bud4buLKeG6tTLhu4spw6xjw6wp4bq0cOG6tSnhu5o54budKeG6pXPhu5HhurUp4bqzasOsKeG7nW3hur8p4budbcOsKWk0w63igKYp4bqlNeG6vynhurUyJCnhuqQ14bq/KeG6tTIp4bq0cOG6tSnhu5o54budKcahw6Phu50pw7LDrD0p4bud4buf4bq/KWnhu5/hurUpw6w04buLKeG6tXLDrOG6vSnGoXHDrOG6vSnGoeG6q8Os4bq9KeG7neG6v8SRw6wp4bud4bq/Y+G7oynhu6fDoeG7nSnDrGPDrCnDouG7oSnDrMOqNCnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG6tcOjw60paOG6v8Op4bujKeG6veG7hz0p4budw6rhu4cpaXIp4bq1w6rhu5/DrOG6vSnhu51t4bq/KeG6tXLDrOG6vSnhu53hu4fDrSnhurUz4bq1w6op4budw6rhuqfhu4spw6zhu4kp4budxqHDqOG7iynhu51zw7TDrOG6vSnhuqXhur8pw63hu6MyKWjhuqnhu4spw63Do+G7oz0paOG6qeG7iynDteG7nSnhu6c0KcOiZinDrMOq4bq/Y8OsKWk0KcOs4buJKeG6szLhu4sp4bq1NinhurNqw6wkKeG6suG7icOs4bq9KcOsw6rDujIpxqFv4bq/KeG7mzLhu6MpaTQp4bqz4buJw6zhur0pw6IyPSnhurVyw6zhur0pw6Lhu4spw6zhu4kp4budNOG6vynhu53GoeG7kSnDquG7i8Oh4bq1KeG6peG7icOs4bq9KeG6veG7ieG7lSnhu5XDqsSDw6wp4bqlMiQp4bqkYcOs4bq9KeG7mzLhu6Mp4budxqFzw7TDrOG6vSnhurXhu4kpw63Ds+G7nSnhu5fhu6M2KeG6pW/hur8p4bqlw6Phu50paMOqMynhurNhw6zhur0p4buVw6rDoMOs4bq9PSnhurRw4bq1KeG7mjnhu50pw6oy4bupKWlt4bq/KeG6tcOyKcOtw6Phu6kp4bqldDIp4oCc4bqlxIPhu6Mp4bq9w6Phu6PigJ0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7pzQpxrDhu6PDrOG6vSnhu5fhu6Myw6zDqinhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7l+G7o+G6p8OsKeG7ncahxKkp4bqzOeG7nSnDrDXhu509KeG7ncahw6PDrClpw7Phu50p4bqzNcOsKeG6teG7ocOs4bq9KWnDteG7lT0p4bq14buhw6zhur0paTTDrOG6vSlpY8OsKeG6pcOj4bupKcOs4buJ4bq/KeG6tcOq4buj4bupZcOsJCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4budw6phw6zhur0p4bud4buLKeG6teG7i8OsKcOq4buPw6wp4bq0cOG6tSnhu5o54budKcOtNCnhu6fhurfDrCnhurPhu4Mpw6zhu4kpw63Ds+G7nSnhu50y4bupKWjhuqnhu5Up4bqlxIPhu6Mp4bunNOG7iynDrDPhurXDqj0pw63Ds+G7nSnhu50y4bupKeG6tcSDw60p4bql4bq/ZOG7oynhu53DquG7o27hurUp4buVw6rhu4cp4buVw6rDqOG7iynDquG7n+G7nT0p4bq1w6pu4bq1KeG6tcOqbuG6tSlpNeG6vynhu5XDqjQpw6rhu4/hur8paMOq4buJ4bq/KeG7pzThu4spw63DoeG7nSQp4bucxqHhu4vDrOG6vSnDrTnhu50p4bqzasOsKeG7nW3hur89KeG6tHDhurUp4buaOeG7nSnhurXEqcOsKcOq4buPw6wp4bq1NinhurUz4bq1KcOiMsOsw6op4bqzw7Ip4budxqHhu4vDrOG6vSnhu5XDquG6v8OtKWjhur9kw60pw6rhur9l4buVKeG6szIpxrDhu6Mp4budw6rDtOG6vynDo+G7qSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zDqnPDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhurXDquG7n8Os4bq9KeG7nW3hur8p4bqlc+G7keG6tSnhurRw4bq1KeG7mjnhu50p4oCc4bqzNuG7iyloY+KAnSlow6ptw6zhur0p4budxqFqw6wp4bun4bqpw6wkKUljw6wp4bq1w6Phu5UpfT0pw6zhu4kp4bq1w6rhu4Up4bqlcSnhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKcOqauG6tSnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG6szPDrCnhurVtw6zhur09KeG7ncah4buLw6zhur0paMOq4bq/KcOqxIPhu6Mpw6pk4budKeG6szXDrCnhurPDqCnhurXhu6HDrOG6vSlpNMOs4bq9KcOqauG6tSnhurVtw6zhur0paeG6r+G7lSQpw4zhur0y4bupKcOsOMOtKWnDteG7lSk+PD0pw63Ds+G7nSnhu50y4bupKeKAnDLDrMOqKeG6tcOq4buD4oCdKWnDteG7lSk+eynhur3hur/hu5Mp4budxqHEqSnigJzGsOG6v8OsKeG6pcOp4buj4oCdKeG7ncOqYcOs4bq9KeG6szXDrCnhur004bupKeG6tcSpw609KcOsw6oz4budKeG6vTLDrCnDrMOqw6Phu50pacO14buVKcOs4buJJCnhurLhur9k4budKeG6tcOq4buj4bupZcOsPSnDrOG7iSlpbeG6vynhuqU0w6wpMsOsw6opxqEyKeG6veG6v+G7pTIp4bub4bqjw6wp4budxqFzw7TDrOG6vSnDrTQp4bqlw6PDrSnDrMOqcynhuqXDo8OtKeG6s+G7g+G6tcOqKeG6s23DrOG6vSQp4bq0cOG6tSnhu5o54budKeG6s+G7gylo4buvKWnhu6Phuq/hu50p4bqz4bujw7PhurUp4budw6pt4bq/KcOqauG6tSk+KeG7neG7o8SDw6wkKcOMw6rhuqPDrCnigJzhurXhu48pw6rDs+G6v+KAnSnhuqXhu4k9KcOs4buJKeG7p+G6v2Thu50p4bql4buPw6wpxrDhur/DrCnDrOG6vcOq4buFKcOqauG6tSlp4bujbcOsPSnhurM24buLKeG7nTLhu4sp4bq14buJKcOqauG6tSnhu53DquG7hynhurXDquG7pSnhurVyw6zhur0paMOqbcOs4bq9KeG7pzThu4sp4bqlxIPhu6M9Kcahb+G6vynhu51wKeG7neG6r+G7lSnhurM1w6wp4bqzw6gp4bq1w6rhur8yKeG7nTLhu6kp4bqlw7Thur8pw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6op4bqzYcOs4bq9KcOtw7Phu50p4bq1w6rEg+G7oynhu5vhu6UyKeG6tcOq4bujMiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucdSnhuqXhu4k9KcOs4buJKeG6sznhu50p4bqlxIPhu6MpxqHhu4vDrOG6vSnGoeG7o8Oy4bq/KeG6tXLDrOG6vSnhurNuKeG7pzQpMsOsw6op4budxqEy4bq/KeG7ncahY8OsKcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurXDquG7o+G7qWTDrCnGsOG6pynhurXDquG7kynDqjTDrOG6vSnGoTIpw4o24bq/KeG7lMOqxKnDrOG6vT0p4buW4bujNsOs4bq9KcOM4bq/w6zDqinhu6c0KWljw6wp4bq1M+G6tSnhu53hu4XDrMOqKeG6s+G6v2PDrCnhur3hur/DteG6vynhu5XDquG7gTIp4bqyOeG6tT0p4bqzNcOsKeG6s8OoKeG6vcOh4buVKcOsw6oy4bujKeG7ncOqczIpw6LEg8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjDjDrSnhurNqw6wp4budbeG6vylp4buPKcOs4bq94buPKeG6s3PDteG6tSnhu6c04buLKeG6veG6vzbDrOG6vSnhuqVzw7TDrOG6vSnhuqU14bq/KcOqauG6tSnDquG7i8Oh4bq1KeG6tcOq4bqv4buVKeG6tcOq4bulw6zhur0p4bql4bq/KWk0w60pw6zhur3DqsSRPSnhu53DquG7hynhurRw4bq1KeG7mjnhu50p4bqlNylpNCltw6zhur0p4bq1w6pxKeG6tXEyKXspxrDhuqcpbSnhu51tKeG7nTbhur8p4bq1w6rhu6Phu6ljw6wp4bq1w6rhu5Mp4buX4bujw6HDrOG6vT0pw6o0w6zhur0pw6xtw6zhur0p4bubNsOsKeG7ncah4buLw6zhur0p4bud4buFw6zDqinhuqXhur8p4bq1M+G6tSnhu53hu4XDrMOqKeG7lcOq4buBMinhurI54bq1PSnGoW/hur8pw6zDquG6r+G7lSnhu6fhuq/hu50paeG6v2Xhu6MpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG7nXUp4bq1M+G6tSnhu53hu4XDrMOqKeG7lcOq4buBMinhurI54bq1KeG7p8SRKeG6tcOq4buLKeG6tTPhurUp4bqlxIPhu6Mpw61u4bq/KeG7ncah4buLw6zhur0p4bunNCnDrOG6veG7izThur8p4bud4buFw6zDqiQpw4w4w60pw6zDquG7pcOs4bq9KeG6pXQyKeG6tcO5KcOsw6rhuqPDrCnhurXEqcOsKWnhu4sy4bupKcOq4buLMuG7qSnhu53hu4fDrSnhu6fhur9l4bq1PSnhu53DquG7hynhurRw4bq1KeG7mjnhu50p4bqlNynhu6fhu5Ep4bq14buLw6w9KcOsw6o0KeG6tcO5MinhuqXEkSnDquG7o8SRPSlpNCnhur3hur8zw60p4bqlbuG6tSnhurVxMinDrcOz4budKcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bun4bqvw6wp4budNuG6vz0p4budw6pz4buPw6zhur0pw6014bq/PSnDouG7g+G6tcOqKeG7p3AkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsONw7Phu50pw6ptw60pw6zhu4kp4bq9auG6vynhurU2KeG6s2rDrCnhuqXhur8paeG6v2PDrCnDquG7izLDrD0p4bqzNuG7iynDrDLhu6kp4budMuG7iylow6oy4buLKeG6s2HDrOG6vSnhuqU14bq/KcOqauG6tT0p4bq94bq/w7Qp4budMuG7iynhurVyw6zhur0paTQp4bq1w7kpw6zDquG6o8OsKcOsw6pzKeG6s2rDrCnDrTThu6kpw6zDquG6rT0p4bq1w7kpw6zDquG6o8OsKeG7l+G7ozbDrCnhu53GoeG7gylo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqJCnhurQ2KeG6s2rDrCnhurV0KeG7ncahbinDrTnhu50pxqEyKcOtNCltKeG7p8O14bq/KTIkKeG6tOG7iSnhuqV0MinhurXEqcOsKWnhuq/hu50pw6zhur3DquG6v2PDrOG6vSlp4bqv4budKcOs4bq9w7kyKeG7ncOjw60p4bqzYcOs4bq9KcOs4buJ4bq/KcOs4buJKeG6s+G7gzIp4bq1w6rhu6Phu6llw6wkKcOM4buJKeG6szbhu4s9KeG7nTLhu4spw6pq4bq1KeG6pTTDrOG6vSnDquG7izTDrOG6vT0pw6pq4bq1KeG6s8OyKeG7neG7n+G6tSnhuqXDqSlpw6Phu6kp4bqzYcOs4bq9KeG6tcOj4buVKX0pxqFv4bq/KcOqauG6tSnhu5014bq/KeG6tcOqdOG6tSnhuqXDqSlpw6Phu6kp4bqzYcOs4bq9KeG6pTXhur8pw6pq4bq1JClI4bq/w6nhu6Mp4bq94buHKeG6tXLDrOG6vSnhu5XDqjbhur8pw6pq4bq1KeG6tcOq4bufw6zhur0pw6004bupKTU9KeG7nTLhu4spw6pq4bq1KeG6pcOpKWk0w60p4bq9c+G7j8Os4bq9KeG6tcOq4buLKcOtw6Phu6kp4bqldDIp4bq14buLw6wkKcOKauG6tSnhuqXDqSlpNMOtKeG7p+G6v2XhurUp4bq14buJKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG7lcOqM+G7lSlow6rhu4syKcOqauG6tSQpw400KWk1PSnhurPhuqPhu6kp4bq94bq/w7Qpw6pq4bq1KWk0KcOq4bq/w6nhu6Mp4bq1w6p0KWjDqm3DrOG6vSnDreG7oSnDreG7g+G7nSnDrMOqcynGsHMyJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrDjOG6veG7o+G7qWPDrCnhu5TDquG7i8Os4bq9KT8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L+G7lTo=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]