(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực ra không đến mức chỉ khi thằng Huếnh – đứa cháu mà tôi kể trong chuyện “Giá không có muỗi” - có xe ô tô, tôi mới được đi ké cùng nó lên huyện kiếm cốc bia, bát phở.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqV3DgMON4buvVUnDjeG7glHhu69O4buiw43hu69Dw4PDk+G7r0Phu5LDjeG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqcOtSeG7rEThu69Tw4Hhu69MSeG7kE9I4buvReG7gE/hu69O4buqROG7r0RJxKjhu69MScON4buvVUnhurZPSOG7r+G6ocOa4buAT0nhu6/igJPhu69F4buqw4Hhu69EScOAw5rhu69O4bqg4buvVeG7kMON4buvTOG7hOG7r1VTw5NPSOG7r0RJw5rDneG7gk/hu6/igJzDoMONw4Dhu69MSeG7kE9I4buvRMOS4buvTsOaxqDDjeKAneG7ry3hu69Ew5Lhu69Zw4nhu6/hu5Dhu69V4buQdOG7r1Xhu5DDjeG7r07hu5zDjeG7r0Xhu6jhu55E4buvRcON4buvTOG6uOG7r0Thu6RPSOG7r0/DkuG7r03hur5P4buvScOaw53hu4JP4buvTMON4buATuG7r0Thu5JE4buvQ8ONw4F04buvQ8OAVeG7r1FJ4bugdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu14buzdlFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHh5eS93QeG7t8SQd3fhu7V2dsO94bu5VeG7s3fDvUFNQXVLUUjhu63hu6/DgU1V4bud4butXcOAw43hu69VScON4buCUeG7r07hu6LDjeG7r0PDg8OT4buvQ+G7ksON4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7teG7s3bhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxakqT0nhu69Ow41PSeG7r0nhu47DgXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrUnEqE9J4buvVUnDk8ODT0jhu69V4buQw43hu69Exq9PSOG7r0TDkuG7r0Thu5BPSOG7r1fDjeG7gkThu69RScODw43hu69N4bq+T+G7r1XhuqhP4buvVcSoT0l04buvxJDhu6Thu69OxqDDjeG7r03huqxP4buvRcON4buvTeG6oOG7r1fhu5Dhu69E4bukT0jhu69PSOG6osON4buv4oCT4buvTeG6rE/hu69VSeG7iuG7r0Phu4jhu69Ew4NPSeG7r1TDgFXhu69Iw43DgcOT4buvVUnhu5BPSOG7r1FJ4bqiVXThu69N4bqsT+G7r1VJ4buK4buvQ+G7iOG7r0Xhu5TDjeG7r1VT4bqoVeG7r1Xhu6zhu69MScON4bq+T0jhu69Ew4Phu69Zw4nhu69X4buG4buvUUnhu6jhu6JPSHThu69N4bqsT+G7r1VJ4buK4buvTsOaw4Hhu69J4buc4buvReG7mOG7r+G7oOG7r0RJ4buedeG7ryDDmU9I4buvT0nhu6jhu69Nxq/hu69D4bqiT+G7r1Xhu5DDjeG7r0ThuqBO4buvU+G6oE7hu6/igJxN4bq+T+G7r0Xhu4BP4buvVcSoT0nhu69N4bqgdXV14buvTeG7muG7r09I4bua4buvT0nhu6jhu69D4buM4buvReG7lMON4buvT8OST3Thu69PSeG7ik/hu69O4bqyVeG7r0PDjeG7gFXhu69F4buY4buvT0nhuqDhu69Sw5rhur7igJ114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw6LhuqxP4buvT+G6oMOd4buvVUnhu4rhu69V4buQw43hu69D4bqwVeG7r0PDmuG7lEThu69RScODw43hu69Fw4114buvW+G6ok/hu69X4buG4buvVeG6qE/hu69N4bqgT0jhu69F4buE4buvReG7qMOB4buvSMON4bqmw53hu69O4buiw43hu69Fw4BO4buvROG7qOG7nMON4buvRMOTT+G7r1VTw4HDjXThu69N4bqiw43hu69E4buMT+G7r8SQ4bqyT+G7r8SQ4buM4buvREnDjeG7r1XDjeG7gFXhu69T4bq2T0jhu69E4buq4buvRcON4buvVUnDicOT4buvVOG7muG7r0Xhu5jhu69VU+G6vk/hu69Iw43huqbDneG7r07hu6LDjeG7r03huqDhu69F4buAT+G7r09J4bqgdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqVvhuqJP4buvROG7quG7r03huqBO4buvT0nhu6jhu69F4buo4buiT0jhu69Z4buo4buaT0jhu69Ew4Dhu6/hu6Dhu69N4bqgT0jhu69X4bqow5114buvIOG7qOG7ok9I4buvVVPhur5P4buvVcSoT0nhu69PSMOBT0jhu6/EkOG7jkThu69PSeG7qOG7r0PhuqBP4buvROG7onThu69X4buww4Hhu69Fw43hu69X4buww4Hhu69Jw5XDjeG7r07huqDhu69VSeG7gOG7r1LDmsOAw43hu69P4bqgw5Phu69V4buQw43hu69XQk/hu69EScOaw43hu69X4bqgw5Phu69F4buo4buiT0jhu69O4buUVeG7r0RJw43hu4bDmnXhu68gw4FPSOG7r03Dk+G6sE9I4buvT0jDk+G6sE9I4buvSMONVsOB4buvxJDhu4xPSOG7r09I4buo4buiw43hu69Fw43hu69PSOG7qOG7nkThu69VSeG7iuG7r0TDkuG7r07huqbDneG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu69O4bqyROG7r0Xhu5jhu69E4buQT0jhu69X4bum4buvw4BR4buvVMOAVeG7r1fhuqDhu6/DneG6vsOa4buvROG6rMOa4buvReG7qMOB4buvWcOJ4buvTeG6vk/hu69XxKjDgeG7r0nDqHXhu6/huqXhu5RV4buvROG7mk/hu6/hu5xP4buvTeG6ok9J4buvREnhuqLDneG7r8SQ4buOROG7r1Thu5JPSOG7r03hu6hPSHThu69O4buY4buvSeG7kMON4buvVeG7kMON4buvVcOZw4Hhu69Tw4Hhu69X4bqg4buvTeG6qFHhu69E4bqoUeG7r03huqBO4buvVUnDicOT4buvREnEqOG7r8SQQk914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAROG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu6/huqbDneG7r1VJ4buQT0jhu69Dw4DDk+G7r1Xhu5DDjeG7r0XEguG7r1fDjeG7r1FJ4bqiTuG7r0XDjeG7r1fhuqDDk+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r07hu5RV4buvREnDjeG7hsOa4buvV+G6oOG7r8Od4bq+w5rhu69E4bqsw5rhu69V4buQw43hu69Zw5rhuqZV4buvVVPhu4pPSeG7r0jDjeG6psOd4buvVeG7ouG7r0Xhu4Thu69Mw43hu4RO4buvVVPDgXXhu6/huqfDksON4buvVUnhuqhVdOG7r0xJ4buQT0jhu69RScODw43hu69O4buKT0nhu69V4buQw43hu69F4bqkw5p04buvT0nDjeG7hsOa4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r03huqBPSOG7r1Xhu5DDjeG7r0TGr09I4buvQ8ODw5N04buvTeG6vk/hu69Jw5rDneG7gk904buvTeG6vk/hu69VxKhPSeG7r07huqDhu69RScODw43hu69I4bqyUeG7r09JVk9I4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r07hurJE4buvReG7mOG7r0Thu5BPSOG7r1fhu6Z04buvQ+G6plXhu69M4buE4buvTuG6oMOa4buvWcOBT0nhu69Jw4HDneG7r1fhuqBPSOG7r03huqDhu69F4bqsw5rhu6/DkkThu69D4bqmT+G7r03Dk+G6ok904buvREnhuqRP4buvVcOBw53hu69Tw5pP4buvQ+G6sE/hu69Ew4Phu69N4bq+T3Xhu6/huqdJw43hu4bDmuG7r09I4buo4buiw43hu69F4buo4bueROG7r0RJxKjhu69F4buo4buiT0h04buvScag4buvVVPhu57hu69MSeG6sEThu69RSeG7pkThu69U4bus4buvROG7kuG7r1nDieG7r0Thu5R04buvTcOZROG7r0/DksON4buvROG6pMOa4buvRMODTuG7r+G7mk/hu69Exq9PSOG7r03hurBR4buvQ8OB4buvTeG6sFHhu69D4bqwUXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDosOZROG7r09IScOJ4buvRMOAROG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu6/huqbDneG7r0/DksON4buvU+G6plXhu69PScOBT0nhu69T4bq2T0jhu69E4bquT+G7r0Thu6rhu69VScOJw5Phu69PSEnhu4jhu69F4buIT0nhu69Dw4HDk+G7r09Jw43hur7DmuG7r+G6psOddOG7r1VJ4buK4buvTcagw43hu69ExajDgeG7r1Xhu5DDjeG7r0Phu4jhu69RSeG6olXhu69V4buw4buvd+G7r0Xhu4BP4buveOG7r1VTw43hu4LDmuG7r0Xhu5hPSHThu69T4buYw43hu69D4buI4buvSMONVuG7r0jDjeG6psOd4buvUUnhurhR4buvTcOAw43hu69Zw4l04buvVeG7kMON4buvTeG6osON4buvROG6oE9I4buvU8OaT3Xhu6/huqdIw5PhuqDDjeG7r1XDjeG7hk/hu69O4buwT0jhu69Fw4BO4buvROG7qOG7nMONdOG7r1fhu57hu69EScOT4buvTsOBT0jhu69VScOJw5Phu69OxqDDjeG7r1XDjeG7hk/hu69F4buW4buvWeG6rk9IdeG7r2jDmk/hu69F4buAT+G7r07hu6pE4buvRcOAT0nhu69T4buaw43hu69Ew4Phu69V4bqoUeG7r0jDjeG6psOd4buvVeG7ouG7r0ThuqxO4buvVVPhur5P4buvVcOBw5114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAROG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu69F4buUT0jhu69Xw43hur5P4buvVeG7kMON4buvROG7quG7r0Phu4pPSeG7r1VKT0nhu69F4buE4buvTeG6qFHhu69Dw43hur5P4buvQ8ODT+G7r1fhuqDhu69O4buUVeG7r09I4buo4buiw43hu69PSOG7mMON4buvWcOa4buST0jhu69Iw43DmVHhu69V4buQw43hu69VScOa4buvT0nhurJV4buvSMON4bqmw53hu69V4buidOG7r01CT+G7r1VTw5NPSOG7r07huqbDneG7r0TDgMON4buvSMON4bqmw53hu69V4bui4buvWcOJ4buvT+G6oMOT4buvQ8ON4bq+T+G7r03DgcON4buvVcON4buGT+G7r0XDjeG7gk904buvSMON4bqmw53hu69VScOa4buvT+G7nuG7r0TFqMOB4buvT0jhuqRP4buvSeG6oE9I4buvREnDjE9J4buvVMOAREl04buvSMON4bqmw53hu69IScON4buvVcON4buGT+G7r0TDgE7hu69DxILhu69ExajDgeG7r03hu55P4buvSOG6oHV1dXThu69Ew4DDjeG7r1VJw43hu4JR4buvROG7qOG7nMON4buvTuG6oMOa4buvSeG7mE9IdOG7r1VTw4FPSOG7r1VTw4zhu69E4bqsw5rhu69M4bu04buvTeG6oOG7r0/hu5bDjeG7r0PhuqhV4buvSeG7mk/hu69Ew4N14buv4oCcXUnhuqDhu69ESeG6oHThu69Ew4DDjeG7r1VJw43hu4JR4buvROG6rMOa4buvTOG7tOG7r1LDmsOAdOG7r0nhurRP4buvT0nhuqDhu69Ew5Lhu69Fw43hu4bDmuG7r0zDjeG7gk/hu69F4bqkw53igJ3hu68t4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r+G6psOd4buvVVPhuqxO4buvVVPhu5jhu69T4buYw43hu69V4buM4buvTuG7jOG7r07hu6Dhu69VScON4buCUeG7r1PDgeG7r1nDiU514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61J4buA4buvU+G7mMON4buvSOG7qOG7mk9I4buvTuG6slXhu69F4buYT0jhu69EScOM4buv4bqmw53hu69PSOG6qk/hu69Tw4F04buvT0nhu4pP4buvVeG7kMON4buvU+G7mMON4buvTeG6osON4buvT0nhu4pP4buvVeG6pk7hu69VScON4buCUXThu69J4buYw43hu69N4bqkw5rhu69O4bucw43hu69Jw5XDjXLhu6/igJzDrUnhu4Dhu69Ew4DDjeG7r0jDjcOB4buvReG7ik9J4buvReG6tk9I4buvVVPDgcON4buvT+G6oMOd4buvRMOS4buvTuG7ksON4buvUsOaw4FP4buvSeG7guG7r1VJ4buA4buvT+G6oMOT4buvV+G7nMON4buvw4FPSeKAnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaldSeG7gFXhu69V4buQw43hu69T4buYw4104buvTeG6osON4buvROG7jE/hu69VSeG7gOG7r09Ww4F04buvRMOTw43hu69ESeG7sE9I4buvTuG6oOG7r1Xhu5TDjeG7r1VJ4bq+TuG7r1Xhu5TDjXXhu6/DrUnhurZPSOG7r0PhuqJP4buvVeG7kMON4buvUUnDg8ON4buvRMOS4buvV+G6pk/hu69F4buG4buvSOG7iuG7r07hu5zDjeG7r0Phu4jhu69PSOG7qOG7osON4buvVcOB4buvVVPDmsOd4buvT0nhu6jhu69VSeG7gHXhu6/DreG7kMON4buvTeG6sFHhu69D4bqwUXLhu6/igJzDrUnhu4p1dXXhu69V4buQw43hu69X4bucw43hu69D4buS4buvREnDmeG7r1Phu4R1dXXhu69N4bqg4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r0Thu6RPSOG7r03huqBPSHV1deG7r+KAnXXhu6/igJxdScSo4buvVUnhu4Dhu69VSeG7kMON4buv4bqgceKAnXXhu6/igJzDouG6osONdXV14buvSeG7jkThu69X4bucw43hu69PScOBw5rhu69V4buw4buvQ+G6uOKAnXXhu6/igJwjT0nhu69RScODw43hu69Pw5LDjeG7r1VJ4bqoVeG7r0XhuqbDneKAnXXhu6/igJzDreG7kMON4buvT+G6oMOT4buvxJDDgE7hu69Pw5LDjeG7r1TDgcON4buv4bqi4oCddeG7r+KAnCDDmU9I4buvReG7iMOB4buvREnEqOG7r0/huqDDneG7r0RJ4buq4oCddeG7r+KAnMOtSeG7qMOBdOG7r0XDmU9I4oCddeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3DgEThu69F4buYT0jhu69EScOM4buvRcON4buvROG7pE9I4buvRMavT0jhu69V4buM4buvTuG7jOG7r09J4buKT+G7r0TDgMON4buvSMON4bqmw53hu69O4buiw4114buvaOG7mMON4buvSeG7gFXhu69PSeG7ik/hu69Ew4DDjeG7r0jDjeG6psOd4buvTuG7osON4buvTeG6osON4buvT0nhu4pP4buvVeG7kMONdeG7r8Ogw43hu45PSOG7r07hu5RV4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r07hu5zDjeG7r1VJ4bqoVXV1deG7r8SQ4buIw5rhu6/EkOG6oE9IcuG7r+KAnMOtSeG7gOG7r1PDgXV1deG7r8OBT0nhu69X4bucw43hu69D4buS4buvREnDmeG7r1Phu4Thu69Ew5Lhu69O4buSw43hu69Sw5rDgU/hu69J4buC4buv4bqg4oCddeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOgw43hu6Lhu69VSeG7iuG7r1Xhu5DDjeG7r07huqJPSeG7r8SQ4bqiT+G7r0nhu5pPcuG7r+KAnFvDgMOT4buvRMOAw5N04buvQ+G6ok/hu69VSeG6pE/hu6/huqbDneG7r0RJ4buq4oCddeG7r+KAnFvhuqJP4buv4bqgceKAnXThu6/igJzDrUnhuqRP4buvROG7msO64oCddeG7r+KAnMOtSeG6pE/hu69E4bua4buv4bqgceKAnXXhu6/igJxo4bqmVeG7r1VJ4bqkT8O64oCddeG7r+KAnGjhuqZV4buvVUnhuqRPcXHigJ114buv4oCcaOG6plXhu69T4bqmVeG7r1VJ4bqkT8O6w7rigJ114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4oCcw61J4bqkT+G7r1VJ4buA4buvT+G6oMOTceKAnXXhu6/DoMON4bui4buvVUnhu4rhu69V4buQw43hu69D4buKT0nhu69VSk9J4buvTeG6osON4buvU+G7mMONdeG7r8Og4buK4buvREnhu6rhu69EScOaw53hu4JP4buvV+G7huG7r0PhuqJP4buvVeG7kMON4buvVUnhu4rhu69V4buQw43hu69M4buE4buvTcOow5Phu69Nw6jDk3Xhu6/igJzhuqdJ4bqg4buvT8OS4buvT0hJw6jDk3Thu69PSOG6oMOd4buvT0nDleG7r1XDk+G6oE/hu69Uw4FPSOG7r+G6rk/hu69M4bq44buvT0nhuqDhu69V4buQw4114buvXcOAw43hu69U4bq6w5Phu69VU+G6vk/hu69VU8OAT+G7r1Xhu5DDjeG7r0XhuqTDnXThu69N4bqg4buvxJDDk+G7r0/DkuG7r0/hurhO4buvUsOaw4Phu69I4bquT0jhu69X4bqgw5Phu69ESeG7quG7r0XhuqTDmnXhu6/huqfDkuG7r0nhu45E4buvSMONw5XDjXThu69N4bqgTuG7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r0Xhu6jhu55E4buvRMOAw43hu69P4buAVeG7r8Oa4buST0jhu69T4buo4buew5rhu69Iw43DlcONdOG7r1Phu6jhu57DmuG7r1LDmuG6vuG7r0/hurJPSOG7r1VJ4buA4buvTuG6oOG7r1fhuqhV4buvReG7qOG7nkThu69V4buQw43hu69F4bqmw53igJ114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAROG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu6/huqbDneG7r1ThurBR4buvWeG7gFHhu69I4buOT+G7r0jhuqBPSOG7r0jDjeG6psOd4buvVeG7ouG7r0RJw5Phu69V4buQw43hu69X4bqgw5Phu69Ew4DDjeG7r1XDmcON4buvxJDDjFV04buvReG6slXhu69X4bqgw5Phu69E4buSUeG7r1nDiXThu69T4buYw43hu69PSeG6uuG7r09J4bqgT0jhu69Pw5LDjXLhu6/igJzDrUnhu5DDjXThu69NxqDDjeG7r1fDjeG7r1FJ4bqiTuG7r03huqxP4buvReG6rMOadOG7r09J4bqwROG7r09J4bug4buvw4FPSeG7r1VJ4buAdOG7r03huqxP4buvVMOBw5rhu69Tw5lV4buvTMONT0nhu69PSEnDjeG7gk514buvw6DDjeG7ouG7r8OBT0nhu69Fw43hu69VScOJw5Phu69EScOZT0jhu69V4buQw411dXV04buvVMOBw5rhu69Fw5Lhu69Fw43hu69F4buo4buiT0jhu69P4bqgw511dXXhu69Tw4rhu69VU8OAw43hu69N4bqg4buvVUnhuqbDneG7r0Thuq5P4buvQ8ON4buCVeG7r1VJ4bus4buvRMOS4buvU+G6olHhu69Fw4BO4buvROG7qOG7nMONdXV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63hu5DDjeG7r07hu7BPSOG7r0xJ4buQT0jhu69Pw5LDjeG7r0/hur5P4buvTeG7osONdOG7r03hurBR4buvQ8OB4buvTeG6sFHhu69D4bqwUeG7r1XDjE9J4buvRMODTuG7r+G7mk904buvVUnhu4rhu69O4buUVeG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu69Ew5nDjeG7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6sk/hu6/EkOG7jHLhu6/igJwg4bqkw5104buvw4FPSeG7r0jDjVbhu69N4bqmw53hu69Ew4DDjeG7r0jDjeG6psOd4buvTuG7osONdeG7r13DkuG7r1Xhur5P4buvV+G7nMON4buvVOG7kuG7r0XDjeG7gk/hu69VScOT4bqiw43hu69ExajDgeG7r1Xhu5DDjeG7r1fhu7DDgeG7r0hJw43hu69VU+G6vk/hu69F4bqmw5104buvVMOBw5rhu69N4bq+T+G7r0XhuqTDneG7r0TDkuG7r1fDjeG7gkThu69I4buK4buvREnhu6jDgeG7r1VJ4bqiw5Phu69VSeG7iuG7r0Thu6rhu69I4buOw43hu69VU+G7qOG7nEThu69F4buE4buvREnDmU9I4buvVeG7kMON4buvSMONw5lR4oCddeG7r+KAnOG7jeG6pE9IdOG7r1LDmuG7suG7r0nDksOB4buvUsOaw4B1dXXigJ114buv4oCcXUnDmVXhu69PVsOB4buvRMOS4buvSOG6slHhu69D4buS4buvREnDmeG7r1Phu4R04buvUUnDjeG7hk/hu6/DgU9J4buvT8OSw43hu69Iw43DmVHhu69E4bqkw5rhu69N4bqg4buvRMOS4buvSOG6slHhu69EScOZT0jhu69V4buQw43igJ114buv4oCc4buN4bqkT0h04buvTeG6osON4buvROG7jE/hu69F4buo4bueROG7r0TDgEThu6/DgU9J4buvSMONw5lR4buvRVDhu69V4bqoT+G7r1Xhu4pPSeKAnXXhu6/igJzDrUnhu4Dhu69VSeG7iuG7r1LDmuG7suG7r1LDmsOAdeG7r+G6p0nhu5zhu69N4bqg4buvRMOS4buvSOG6slHhu69X4bqg4buvReG7qOG7nkThu69EScOZT0jhu69V4buQw43hu69Iw43DmVHhu69PSeG6uOKAnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDreG7sOG7r0XhuqbDneG7r1VT4bug4buvRcONdOG7r1Xhu5DDjeG7r0jDjVbhu69Ew4DDjeG7r1VJw43hu4JR4buv4bqmw53hu69PSeG7qOG7r0PDg8OT4buvQ+G7ksONdOG7r8SQ4buk4buvREnhu6jDgeG7r8SQ4bukT0jhu69F4buAT+G7r1VJ4bq+TuG7r03huqxP4buvT+G6oMOTdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxanhuqdIw5rDneG6vk/hu69mScOTT0jhu6cvUcWp

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]