(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực ra không đến mức chỉ khi thằng Huếnh – đứa cháu mà tôi kể trong chuyện “Giá không có muỗi” - có xe ô tô, tôi mới được đi ké cùng nó lên huyện kiếm cốc bia, bát phở.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7ExxILEqHnhu6bhu4jEqEhVeeG7jFHEqHnDieG6tsOVecOJxqDEqOG7qy/hu4jhu7Phu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXhuq/DisOD4bq6eOG7scSp4buIWOG6uHnDmcODecOT4buI4buW4buO4buKeeG6vEbhu4554buMVuG6uHnhurjhu4hNecOT4buIxKh54bum4buI4bqk4buO4buKeeG6r8WoRuG7juG7iHnigJN54bq8VsODeeG6uOG7iMSCxah54buM4bqueeG7puG7lsSoecOTSXnhu6bDmcOV4buO4buKeeG6uOG7iMWo4bu4SOG7jnnigJzEg8SoxIJ5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4w5R54buMxajhu57EqOKAnXkteeG6uMOUeeG7tsOKeeG7lnnhu6bhu5bhu6V54bum4buWxKh54buMUMSoeeG6vOG7rlLhurh54bq8xKh5w5Phur554bq44buo4buO4buKeeG7jsOUecOS4buE4buOeeG7iMWo4bu4SOG7jnnDk8SoRuG7jHnhurjGoOG6uHnDicSow4Phu6V5w4nEguG7pnlV4buIU+G7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnDgUHDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu14bu34bu3L+G7s+G6osOA4bq64buz4buzw4HDvcO94bu54bqg4bumQeG7s+G7ueG6osOS4bqi4bunT1Xhu4p4ecODw5Lhu6ZweDHEgsSoeeG7puG7iMSoSFV54buMUcSoecOJ4bq2w5V5w4nGoMSoeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB4w4FBw714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTvhu47hu4h54buMxKjhu47hu4h54buI4buSw4Phu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7iE3hu47hu4h54bum4buIw5Xhurbhu47hu4p54bum4buWxKh54bq44bus4buO4buKeeG6uMOUeeG6uOG7luG7juG7innhu7LEqEjhurh5VeG7iOG6tsSoecOS4buE4buOeeG7pkThu4554bumTeG7juG7iOG7pXnhurrhu6h54buM4buexKh5w5JD4buOeeG6vMSoecOS4bqueeG7suG7lnnhurjhu6jhu47hu4p54buO4buK4bqwxKh54oCTecOSQ+G7jnnhu6bhu4hLecOJTHnhurjhurbhu47hu4h54bukxILhu6Z54buKxKjDg8OVeeG7puG7iOG7luG7juG7inlV4buI4bqw4bum4bulecOSQ+G7jnnhu6bhu4hLecOJTHnhurzhu5zEqHnhu6bDmUThu6Z54bumWHnDk+G7iMSo4buE4buO4buKeeG6uOG6tnnhu7bDinnhu7JHeVXhu4jhu65R4buO4buK4bulecOSQ+G7jnnhu6bhu4hLeeG7jMWow4N54buIUHnhurzhu5p5U3nhurjhu4hS4buneTPGr+G7juG7innhu47hu4jhu655w5Lhu6x5w4nhurDhu4554bum4buWxKh54bq44bqu4buMecOZ4bqu4buMeeKAnMOS4buE4buOeeG6vEbhu4554bumTeG7juG7iHnDkuG6ruG7p+G7p+G7p3nDkuG7oHnhu47hu4rhu6B54buO4buI4buuecOJ4buQeeG6vOG7nMSoeeG7jsOU4buO4buleeG7juG7iEvhu4554buM4bqm4bumecOJxKhG4bumeeG6vOG7mnnhu47hu4jhuq55w5rFqOG7hOKAneG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG6qUPhu4554buO4bqu4bu4eeG7puG7iEt54bum4buWxKh5w4nDguG7pnnDicWo4buc4bq4eVXhu4jhurbEqHnhurzEqOG7p3kw4bqw4buOeeG7skd54bumROG7jnnDkuG6ruG7juG7innhurxJeeG6vOG7rsODeeG7isSoQuG7uHnhu4xRxKh54bq8xILhu4x54bq44buuUMSoeeG6uMOV4buOeeG7psOZw4PEqOG7pXnDkuG6sMSoeeG6uOG7kOG7jnnhurrhuqbhu4554bq64buQeeG6uOG7iMSoeeG7psSoRuG7pnnDmeG6pOG7juG7innhurhWeeG6vMSoeeG7puG7iMOKw5V54buk4bugeeG6vOG7mnnhu6bDmeG7hOG7jnnhu4rEqELhu7h54buMUcSoecOS4bqueeG6vEbhu4554buO4buI4bqu4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMOG6sOG7jnnhurhWecOS4bqu4buMeeG7juG7iOG7rnnhurzhu65R4buO4buKeeG7tuG7ruG7oOG7juG7innhurjEgnlTecOS4bqu4buO4buKeeG7skThu7jhu6d5M+G7rlHhu47hu4p54bumw5nhu4Thu4554bumTeG7juG7iHnhu47hu4rDg+G7juG7innhurrhu5Lhurh54buO4buI4buuecOJ4bqu4buOeeG6uFHhu6V54buyV8ODeeG6vMSoeeG7slfDg3nhu4jhu5jEqHnhu4zhuq554bum4buIRnnDmsWoxILEqHnhu47huq7DlXnhu6bhu5bEqHnhu7JF4buOeeG6uOG7iMWoxKh54buy4bquw5V54bq84buuUeG7juG7innhu4zhu5zhu6Z54bq44buIxKhHxajhu6d5M8OD4buO4buKecOSw5XDguG7juG7innhu47hu4rDlcOC4buO4buKeeG7isSow53Dg3nhurrhu5Dhu47hu4p54buO4buK4buuUcSoeeG6vMSoeeG7juG7iuG7rlLhurh54bum4buIS3nhurjDlHnhu4xC4bu4eeG6vOG7muG7juG7innhurjhu4hKeeG7jOG6puG6uHnhurzhu5p54bq44buW4buO4buKeeG7suG7qnnEglV54bukxILhu6Z54buy4bqueeG7uOG7hMWoeeG6uEPFqHnhurzhu67Dg3nhu7bDinnDkuG7hOG7jnnhu7JNw4N54buIw6jhu6d54bqr4buc4bumeeG6uOG7oOG7jnlQ4buOecOS4bqw4buO4buIeeG6uOG7iOG6sOG7uHnhurrhu5Lhurh54bukxqDhu47hu4p5w5Lhu67hu47hu4rhu6V54buM4buaeeG7iOG7lsSoeeG7puG7lsSoeeG7psavw4N5w5nDg3nhu7Lhuq55w5JEVXnhurhEVXnDkuG6ruG7jHnhu6bhu4jDisOVeeG6uOG7iE154bq6ReG7juG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTHEguG6uHnhurzhu5rhu47hu4p54bq44buISnlC4bu4eeG7puG7iOG7luG7juG7innDicSCw5V54bum4buWxKh54bq84bqyeeG7ssSoeVXhu4jhurDhu4x54bq8xKh54buy4bquw5V54bq84buuUeG7juG7innhu4zhu5zhu6Z54bq44buIxKhHxah54buy4bqueeG7uOG7hMWoeeG6uEPFqHnhu6bhu5bEqHnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZReeG6vEl5w5PEqEnhu4x54bumw5nDg+G7p3liw5TEqHnhu6bhu4hE4bum4bulecOT4buI4buW4buO4buKeVXhu4jhurbEqHnhu4xL4buO4buIeeG7puG7lsSoeeG6vOG6qsWo4buleeG7juG7iMSoR8WoeeG7juG7iuG7rlHEqHnDkuG6ruG7juG7innhu6bhu5bEqHnhurjhu6zhu47hu4p5w4nhurbDleG7pXnDkuG7hOG7jnnhu4jFqOG7uEjhu47hu6V5w5Lhu4Thu4554bumTeG7juG7iHnhu4zhuq55VeG7iOG6tsSoeeG7iuG6plV54buO4buIw53hu47hu4p54buO4buK4buuUcSoeeG7jOG6puG6uHnhurzhu5p54bq44buW4buO4buKeeG7suG7quG7pXnDiULhu6Z5w5NJeeG7jOG6rsWoeeG7tsOD4buO4buIeeG7iMOD4bu4eeG7suG6ruG7juG7innDkuG6rnnhurxDxah5w5Thurh5w4lC4buOecOSw5XhurDhu47hu6V54bq44buI4bqq4buOeeG7psOD4bu4ecOZxajhu455w4nDguG7jnnhurjhurZ5w5Lhu4Thu47hu6d5YuG7iMSoR8WoeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurzhu65S4bq4eeG6uOG7iE154bq84buuUeG7juG7iuG7pXnhu4jhu5554bumw5lSecOT4buIw4Lhurh5VeG7iOG7quG6uHnhu6RYeeG6uMageeG7tsOKeeG6uOG7nOG7pXnDksav4bq4eeG7jsOUxKh54bq44bqqxah54bq44bq24buMeeG7oOG7jnnhurjhu6zhu47hu4p5w5LDglV5w4nDg3nDksOCVXnDicOCVeG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG6qcav4bq4eeG7juG7iuG7iMOKeeG6uMSC4bq4eeG6vOG7muG7juG7innhurjhu4hKeULhu7h54buOw5TEqHnDmULhu6Z54buO4buIw4Phu47hu4h5w5nhuqThu47hu4p54bq44bq04buOeeG6uFZ54bum4buIw4rDlXnhu47hu4rhu4hMeeG6vEzhu47hu4h5w4nDg8OVeeG7juG7iMSo4buExah5QuG7uOG7pXnhu6bhu4hLecOS4buexKh54bq44buww4N54bum4buWxKh5w4lMeVXhu4jhurDhu6Z54bumV3nhu7N54bq8RuG7jnnhu7V54bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4rhu6V5w5nhu5rEqHnDiUx54buKxKjDnXnhu4rEqELhu7h5VeG7iOG6vlV5w5LEgsSoeeG7tsOK4buleeG7puG7lsSoecOS4bqwxKh54bq44bqu4buO4buKecOZxajhu47hu6d5YuG7isOV4bquxKh54bumxKhH4buOeeG7jFfhu47hu4p54bq8xILhu4x54bq44buuUMSo4buleeG7slJ54bq44buIw5V54buMw4Phu47hu4p54bum4buIw4rDlXnhu4zhu57EqHnhu6bEqEfhu4554bq84buieeG7tuG6tOG7juG7iuG7p3nhu4vFqOG7jnnhurxG4buOeeG7jFbhurh54bq8xILhu47hu4h5w5nhu6DEqHnhurjhurZ54bumRFV54buKxKhC4bu4eeG7plF54bq4Q+G7jHnhu6bDmeG7hOG7jnnhu6bDg+G7uOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTHEguG6uHnhurzhu5rhu47hu4p54bq44buISnnhurzhu5zhu47hu4p54buyxKjhu4Thu4554bum4buWxKh54bq4VnnDiUvhu47hu4h54bumTuG7juG7iHnhurxJecOSRFV5w4nEqOG7hOG7jnnDieG6tuG7jnnhu7Lhuq554buM4buc4bumeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu47hu4rhu5rEqHnhu7bFqMag4buO4buKeeG7isSoxq9VeeG7puG7lsSoeeG7puG7iMWoeeG7juG7iOG6puG7pnnhu4rEqELhu7h54bumUeG7pXnDkkXhu4554bumw5nDleG7juG7innhu4xC4bu4eeG6uMSCxKh54buKxKhC4bu4eeG7plF54bu2w4p54buO4bquw5V5w4nEqOG7hOG7jnnDksODxKh54bumxKhH4buOeeG6vMSoSOG7juG7pXnhu4rEqELhu7h54bum4buIxah54buOUnnhurjhu7DDg3nhu47hu4rhuqrhu4554buI4bqu4buO4buKeeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4jhu6V54buKxKhC4bu4eeG7iuG7iMSoeeG7psSoR+G7jnnhurjEguG7jHnDieG6snnhurjhu7DDg3nDklLhu4554buK4bqu4bun4bun4bun4buleeG6uMSCxKh54bum4buIxKhIVXnhurjhu65QxKh54buM4bquxah54buI4bua4buO4buK4buleeG7psOZw4Phu47hu4p54bumw5lKeeG6uEPFqHnDkyN5w5Lhuq554buO4buixKh5w4lE4bumeeG7iOG7oOG7jnnhurjhurbhu6d54oCcMeG7iOG6rnnhurjhu4jhuq7hu6V54bq4xILEqHnhu6bhu4jEqEhVeeG6uEPFqHnDkyN5w5rFqMSC4buleeG7iOG6rOG7jnnhu47hu4jhuq554bq4w5R54bq8xKhHxah5w5PEqEjhu4554bq84bqq4bu44oCdeS154bq84bua4buO4buKeeG6uOG7iEp5QuG7uHnhu6bDmUPhu4x54bumw5nhu5p5w5nhu5rEqHnhu6bhu5B54buM4buQeeG7jFN54bum4buIxKhIVXnDmcODeeG7tsOK4buM4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnhu4hGecOZ4buaxKh54buK4buu4bug4buO4buKeeG7jOG6puG7pnnhurzhu5rhu47hu4p54bq44buISnlC4bu4eeG7juG7isSQ4buOecOZw4Phu6V54buO4buIS+G7jnnhu6bhu5bEqHnDmeG7msSoecOS4bqwxKh54buO4buIS+G7jnnhu6ZC4buMeeG7puG7iMSoSFXhu6V54buI4buaxKh5w5LhuqrFqHnhu4xQxKh54buI4buYxKjDunnigJzEqeG7iEZ54bq4xILEqHnhu4rEqMODeeG6vEvhu47hu4h54bq84bqk4buO4buKeeG7psOZw4PEqHnhu47huq7hu7h54bq4w5R54buMxqDEqHnDmsWow4Phu4554buISHnhu6bhu4hGeeG7juG6rsOVeeG7slDEqHnDg+G7juG7iOKAneG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTHhu4hG4bumeeG7puG7lsSoecOZ4buaxKjhu6V5w5LhurDEqHnhurjhu5Dhu4554bum4buIRnnhu47DncOD4buleeG6uMOVxKh54bq44buIV+G7juG7innhu4zhuq554bum4bucxKh54bum4buI4buE4buMeeG7puG7nMSo4bunecSp4buI4bqk4buO4buKecOJ4bqw4buOeeG7puG7lsSoeVXhu4jhurbEqHnhurjDlHnhu7JC4buOeeG6vEd54buKS3nhu4xQxKh5w4lMeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu6bDg3nhu6bDmcWo4bu4eeG7juG7iOG7rnnhu6bhu4hG4bunecSp4buWxKh5w5LDglV5w4nDglXDunnigJzEqeG7iEvhu6fhu6fhu6d54bum4buWxKh54buyUMSoecOJxqB54bq44buIxq95w5lJ4bun4bun4bunecOS4bqueeG7juG7iuG7rlHEqHnhurjhu6jhu47hu4p5w5Lhuq7hu47hu4rhu6fhu6fhu6d54oCd4buneeKAnDHhu4hNeeG7puG7iEZ54bum4buI4buWxKh54bqudeKAneG7p3nigJzhuqnhurDEqOG7p+G7p+G7p3nhu4jhu5Lhurh54buyUMSoeeG7juG7iMODxah54bumV3nDieG6vuKAneG7p3nigJwq4buO4buIeVXhu4jhurbEqHnhu47DlMSoeeG7puG7iEThu6Z54bq8QuG7uOKAneG7p3nigJzEqeG7lsSoeeG7juG6rsOVeeG6usSC4buMeeG7jsOUxKh54bukw4PEqHnhurDigJ3hu6d54oCcM8av4buO4buKeeG6vEzDg3nhurjhu4hNeeG7juG6ruG7uHnhurjhu4hW4oCd4buneeKAnMSp4buI4buuw4Phu6V54bq8xq/hu47hu4rigJ3hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7ExxILhurh54bq84bua4buO4buKeeG6uOG7iEp54bq8xKh54bq44buo4buO4buKeeG6uOG7rOG7juG7innhu6bhu5B54buM4buQeeG7juG7iEvhu4554bq4xILEqHnhu4rEqELhu7h54buMUcSo4buneeG7i+G7msSoeeG7iEbhu6Z54buO4buIS+G7jnnhurjEgsSoeeG7isSoQuG7uHnhu4xRxKh5w5LhurDEqHnhu47hu4hL4buOeeG7puG7lsSo4bunecSDxKjhu5Lhu47hu4p54buM4buc4bumeeG6vOG7muG7juG7innhurjhu4hKeeG7jFDEqHnhu6bhu4hE4bum4bun4bun4buneeG6ukzFqHnhurrhuq7hu47hu4rDunnigJzEqeG7iEZ5w5nDg+G7p+G7p+G7p3nDg+G7juG7iHnhu7JQxKh5w4nGoHnhurjhu4jGr3nDmUl54bq4w5R54buMxqDEqHnDmsWow4Phu4554buISHnhuq7igJ3hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEg8SoUXnhu6bhu4hLeeG7puG7lsSoeeG7jOG6sOG7juG7iHnhurrhurDhu4554buI4bug4buOw7p54oCcMMSCw5V54bq4xILDleG7pXnDieG6sOG7jnnhu6bhu4jhuqrhu455QuG7uHnhurjhu4hW4oCd4buneeKAnDDhurDhu4554bqudeKAneG7pXnigJzEqeG7iOG6quG7jnnhurjhu6DFqeKAneG7p3nigJzEqeG7iOG6quG7jnnhurjhu6B54bqudeKAneG7p3nigJzhu4tC4bumeeG7puG7iOG6quG7jsWp4oCd4buneeKAnOG7i0Lhu6Z54bum4buI4bqq4buOdXXigJ3hu6d54oCc4buLQuG7pnnDmULhu6Z54bum4buI4bqq4buOxanFqeKAneG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seKAnMSp4buI4bqq4buOeeG7puG7iEZ54buO4bquw5V14oCd4bunecSDxKhReeG7puG7iEt54bum4buWxKh5w4lL4buO4buIeeG7pk7hu47hu4h5w5LhurDEqHnDmeG7msSo4bunecSDS3nhurjhu4hWeeG6uOG7iMWo4bu4SOG7jnnhu7JHecOJ4bqw4buOeeG7puG7lsSoeeG7puG7iEt54bum4buWxKh5w5NJecOSw6jDlXnDksOow5Xhu6d54oCcYuG7iOG6rnnhu47DlHnhu47hu4rhu4jDqMOV4buleeG7juG7iuG6ruG7uHnhu47hu4jhu5h54bumw5Xhuq7hu4554bukw4Phu47hu4p54bq04buOecOT4bq+eeG7juG7iOG6rnnhu6bhu5bEqOG7p3kxxILEqHnhu6Thu4DDlXnhu6bDmeG7hOG7jnnhu6bDmcSC4buOeeG7puG7lsSoeeG6vOG6quG7uOG7pXnDkuG6rnnhurrDlXnhu47DlHnhu47hur7hu4x5w5rFqOG6tnnhu4rhurThu47hu4p54buy4bquw5V54bq44buIVnnhurzhuqrFqOG7p3liw5R54buI4buS4bq4eeG7isSo4buYxKjhu6V5w5Lhuq7hu4x54bq4xILhu455w4nhu5zhu6V54bq84buuUuG6uHnhurjEgsSoeeG7jkbhu6Z5xajGoOG7juG7innDmeG7rlLFqHnhu4rEqOG7mMSo4bulecOZ4buuUsWoecOaxajhu4R54buO4bqm4buO4buKeeG7puG7iEZ54buM4bqueeG7skThu6Z54bq84buuUuG6uHnhu6bhu5bEqHnhurxC4bu44oCd4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMcSC4bq4eeG6vOG7muG7juG7innhurjhu4hKeULhu7h54bukw4JVeeG7tkZVeeG7iuG7kuG7jnnhu4rhuq7hu47hu4p54buKxKhC4bu4eeG7plF54bq44buIw5V54bum4buWxKh54buy4bquw5V54bq4xILEqHnhu6bGr8SoeeG6ukrhu6bhu6V54bq84bqm4bumeeG7suG6rsOVeeG6uMagVXnhu7bDiuG7pXnDmeG7msSoeeG7juG7iOG7gHnhu47hu4jhuq7hu47hu4p54buOw5TEqMO6eeKAnMSp4buI4buWxKjhu6V5w5Lhu57EqHnhu7LEqHlV4buI4bqw4buMecOSQ+G7jnnhurxDxajhu6V54buO4buIw4Lhurh54buO4buIU3nDg+G7juG7iHnhu6bhu4hG4bulecOSQ+G7jnnhu6TDg8WoecOZxq/hu6Z5w5PEqOG7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEjhu4zhu6d5xIPEqFF5w4Phu47hu4h54bq8xKh54bum4buIw4rDlXnhurjhu4jGr+G7juG7innhu6bhu5bEqOG7p+G7p+G7p+G7pXnhu6TDg8WoeeG6vMOUeeG6vMSoeeG6vOG7rlHhu47hu4p54buO4bqu4bu44bun4bun4bunecOZ4buCeeG7psOZxILEqHnDkuG6rnnhu6bhu4hC4bu4eeG6uOG6tOG7jnnDicSoSOG7pnnhu6bhu4hYeeG6uMOUecOZ4bqwVXnhurzEguG7jHnhurjhu65QxKjhu6fhu6fhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7lsSoeeG7jFfhu47hu4p5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54buOw5TEqHnhu47hu4Thu455w5JRxKjhu6V5w5LDglV5w4nDg3nDksOCVXnDicOCVXnhu6ZK4buO4buIeeG6uOG6tuG7jHnhu6Dhu47hu6V54bum4buIS3nhu4zhu5zhu6Z54bq84bua4buO4buKeeG6uOG7iEp54bq4xq/EqHnhu47hu4rhu65RxKh54bq64bqm4buOeeG6uuG7kMO6eeKAnDPhuqrhu7jhu6V5w4Phu47hu4h54buKxKjDnXnDkkLhu7h54bq4xILEqHnhu4rEqELhu7h54buMUcSo4buneTHDlHnhu6bhu4Thu4554buyUMSoeeG7pMageeG6vMSoSOG7jnnhu6bhu4jDleG6sMSoeeG6uOG7sMODeeG7puG7lsSoeeG7slfDg3nhu4rhu4jEqHnhu6bDmeG7hOG7jnnhurxC4bu44buleeG7pMODxah5w5Lhu4Thu4554bq84bqq4bu4eeG6uMOUeeG7ssSoSOG6uHnhu4pLeeG6uOG7iOG7rsODeeG7puG7iOG6sMOVeeG7puG7iEt54bq4Vnnhu4rhu5LEqHnhu6bDmeG7rlDhurh54bq8SXnhurjhu4jGr+G7juG7innhu6bhu5bEqHnhu4rEqMavVeKAneG7p3nigJzhu5Hhuqrhu47hu4rhu6V5w5rFqEB54buIw5TDg3nDmsWoxILhu6fhu6fhu6figJ3hu6d54oCcMeG7iMav4bumeeG7jsOdw4N54bq4w5R54buK4bqmVXnDicageeG6uOG7iMavecOZSeG7pXlV4buIxKhH4buOecOD4buO4buIeeG7jsOUxKh54buKxKjGr1V54bq44bqqxah5w5Lhuq554bq4w5R54buK4bqmVXnhurjhu4jGr+G7juG7innhu6bhu5bEqOKAneG7p3nigJzhu5Hhuqrhu47hu4rhu6V5w5LhurDEqHnhurjhu5Dhu4554bq84buuUuG6uHnhurjEguG6uHnDg+G7juG7iHnhu4rEqMavVXnhurxUeeG7pkThu4554bumS+G7juG7iOKAneG7p3nigJzEqeG7iEZ54bum4buIS3nDmsWoQHnDmsWoxILhu6d5YuG7iFB5w5Lhuq554bq4w5R54buK4bqmVXnhu7Lhuq554bq84buuUuG6uHnhurjhu4jGr+G7juG7innhu6bhu5bEqHnhu4rEqMavVXnhu47hu4jhur7igJ3hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqVd54bq8QuG7uHnhu6bDmVN54bq8xKjhu6V54bum4buWxKh54buKxKjDnXnhurjEgsSoeeG7puG7iMSoSFV5QuG7uHnhu47hu4jhu655w4nhurbDlXnDicagxKjhu6V54bq64buoeeG6uOG7iOG7rsODeeG6uuG7qOG7juG7innhurxG4buOeeG7puG7iOG7hOG7jHnDkkPhu4554buO4bquw5Xhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44buxYuG7isWo4bu44buE4buOecOt4buIw5Xhu47hu4rhu6svVeG7sQ==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]