(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, Cục Đất lại cùng vợ con tạm biệt mẹ già và bà con xóm giềng để sang Nhật Bản - đất nước mà cậu đang định cư và làm việc. Không còn không khí đoàn viên ấm áp, căn nhà ngói ba gian càng thêm trống trải, nên tối tối bà Nếp - mẹ Cục Đất lại mang ghế ra gốc nhãn đầu ngõ ngồi hóng gió, chuyện trò với hàng xóm.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUQ+G6q+G7pjfhu57huqlkaCE24bueY+G7geG7nuG6qWRoLmPhu549fTfhu549Nzbhu55j4bqrOuG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7lELhu6Zk4bueNn3hu4M2e+G7njZ7xq9o4bueNnt9MOG7nuG6rX0m4bqt4bueNnvhu6424bueNnvhurlb4buO4bue4bubw6k94bue4buj4buyY+G7njThu6hb4buePWU2e+G7nuG7hcOi4buePTc24bueY+G7qDXhu54jWyhj4bueNT/hu557W8av4bue4buFxq/hu54jxq/hu549Nzbhu55nODXhu557WyE2e+G7niUp4bueYuG7pjZ74bue4buzfeG7tmPhu57GoeG7qjbhu54t4bueJeG7smPhu5424bq94bqzPeG7njXGr+G7nj3hu7Zk4bueJeG7pjZ74bueJSA2feG7nj3hur3hu57hu4XGr+G7njTGrzXhu57hu4VbKD3DleG7nnh94bqhNnvhu549OTbhu54zfeG6oTZ74bueM31d4bueJTfGrzbhu57hu4VbLDbhu57hu7I14buexajhuq3hu47hu5494busNuG7njZ9xq/hu542ezhb4bueI+G7puG7nntb4bumNuG7nj3GrzZ74bueY30sNeG7nmPhuqvhuqM2e+G7nmPhuqvhu6pb4buO4bueNiw24bueY+G6o1vhu55j4bqjW+G7niPGr+G7nuG7sy7huq3hu54t4bueNT/hu57hu5vDqT3hu57hu6Phu7Jj4bueNOG7qFvhu5414bumNnvhu557fS7hu57huqvhu6bhu5574bqjPeG7njZ94buwNuG7niXhu7Rk4bueNnvDoOG7njZ7w6Nb4buefTg2e+G7nntbOOG7juG7nj19ZGgoNuG7nmPhuqs54bue4buF4bqzW+G7nn3GrzZ74bueZzg1w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFSUy9Q4bukw5okUFBQUVThu6DDmmPDmlFUUjTDmcOVMuG6rXvhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6JD4bqr4bumN+G7nuG6qWRoITbhu55j4buB4bue4bqpZGguY+G7nj19N+G7nj03NuG7nmPhuqs64bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5RtNn3hu541WzZ94buefWHhu6bDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxKlb4buePeG6uzZ74bueM30qNuG7niPGr+G7nuG7sy7huq3hu54zfSY34bueNmThuqFb4bueJOG7qGjhu549Nzbhu549xahb4buO4bueY2Ro4bueNeG7smPhu54j4bqj4bueY+G6v+G7nmLhurM14bueNn3hur02e+G7nn3hu6Zb4bueNnvhur3hurVb4buePTc24bueJSFk4bueY33GrzZ94bueJeG7qGPhu47hu55i4bqjNnvhu549OOG7njZ7fTHhu6bhu55jIjZ94bue4buF4bqzW+G7njTGrzZ74bueY+G6qyw24bueZzg14bueJOG6veG6s1vDleG7nuG7s33hu7Jj4bueNMav4bue4bubw6k94bue4buj4buyY+G7juG7nmPhur/hu54lw6rhu6bhu55j4bqrOuG7njZ9xJFj4bueNn3FqGPhu542feG7smPhu540xq82e+G7juG7nntb4bq14bueJeG7sOG7nmPhuqvhuqXhu55jfcavNn3hu55jWy424bueYjHhu47hu541xINj4buePX1kaCw24buee1vhu6bhu5424bqvW+G7nmNbLjZ74bueY+G6qyw24bueY30u4buee1vhurNb4bueY+G6qzc2e+G7njQxNn3hu57hu4Xhu4E94bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu5494bqhNnvhu542e30o4bue4bqtfeG7tDbhu541ITXhu55nKuG7nmPhu4Hhu559xq82fcOV4bue4bqoZOG7pmjhu55j4bqr4bql4bueNOG7qFvhu57hu7N94bu2Y+G7nsah4buqNuG7njThu7Q24bueNsavaOG7juG7njZ94bq94bue4bubw6k94bue4buj4buyY+G7nj19W+G7puG7nmI64buO4buePeG7tmThu55iO+G7nmN9Wy5j4bueNOG7tuG6reG7njXEg2Phu54k4buB4buexag24buefeG6seG7nmPhuqvDouG7nj3FqD3hu542e31bLDbhu549w6pk4bueYls2feG7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu55j4bqrWyk24bueM33hu6Zb4buePcWoPeG7njZ7fVssNuG7nj3DqmThu47hu57DqjZ74bueJMOpNnvhu55j4bqrXeG7nmNkKOG7njZ9w5024bueY+G7qDfhu55j4bqrNzZ74bueYuG7qjbhu55nZOG7smPhu55nKuG7nn3hurdbw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lMahxq/hu57hu7Mu4bqt4bueY30i4bueI+G7qjfhu549OOG7niThu6ho4buePTc24buePcWoW+G7niXhur3Doj3hu549feG7g+G7njbGrzfhu54lw51k4buO4buePX0w4bueI1suY+G7niXEgzZ74bue4buFWyw24bue4buFxq/hu55jWzbhu55j4bq94bqlNnvDleG7nuG7s33hurPhu549Nzbhu47hu54jxq/hu54lKjXhu549fWRoKDbhu57hu5vDqT3hu57hu6Phu7Jj4bue4bqr4bum4bueMynDleG7nuKAnOG7s33Gr+G7nj044bueUeG7nj19IOG7nio14buO4buePTc24buePX0g4bueY33huqE2e+G7njVbNn3hu47hu55i4buuPeG7nmfhu6o34bueI+G7pjfhu542fVssZOG7nmN9IuG7nmN9VjZ74bueKjXDlcOVw5Xhu57huqvDoOG7njTGr+G7nj3DqT3hu54l4buyY+G7niPhu7Jo4bueNn1bLGTDleG7nkN9LuG7njXGr+G7njbhu6w14buePWThuqNb4bueQ8aw4bqsQ+G7juG7njThu7Q24bueJeG7tGThu55jWyw24bueNjjhu5494buwW+G7njThurVb4bueNT/hu47hu542feG7smPhu57huqlkaC5j4bueM33huqE2e+G7nmN9W+G7niXhu6hb4buefWE9w5Xhu55D4bqhW+G7nntb4bu2NuG7njThu641w5Xhu555xJE94bueJeG7smjhu549fTDhu542e30x4buO4bueJeG6tVvhu54j4bqj4bueNT/hu549fcSRNnvhu542OOG7nuG7heG7smPhu57hu4Xhu6rhu5494bq7Nnvhu540xq/hu54lKeG7nj03NuG7nj3FqFvhu559YT3hu559xq82feG7niNWNnvhu542e+G6veG6tVvhu47hu54zWylk4bueeyLhu5494bq7Nnvhu57huq194buqW+G7nj044bueY+G6qzc2e+G7nmPhu6Zo4bueY+G7sjXhu54jVjZ74bueY+G6o2Phu542e31bKOG6reG7niXhu6hb4buefWE9w5Xhu57hu5t94bq94bum4bueMynhu47hu549fSDhu542OOG7nn1hPeG7niXhu6hb4buefWE94bueZzc2e+G7juG7nj3hurs2e+G7nmPhu4Hhu540N+G7niXhur3Doj3hu549fTfhu541IjZ94bueNcSDY+G7nj3huqE2e+G7nuG7hVsoPeG7nuG6rzbhu54lIDZ94bue4bql4bueY33GrzZ94bue4bqtfeG6o+G7juG7nmN9LuG7njXGr+G7njY44bueM33huqE2e+G7nmN9Kjfhu5574bq94bq3Nnvhu549fSDigJ3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4oCc4bqsfeG7qlvhu55jfeG6oVvhu54jxq/hu57hu6jhu47hu540xq82e+G7njUiNn3hu542fcav4bueNsavN+G7nj3hurs2e+G7nj044buePTc24buePcWoW+G7niXhurHhu54l4buoY8OV4buexKlb4buePeG6uzZ74bueZyo14bue4buFWyg94buefWE94bueJeG7qFvhu559YT3hu540xq/hu542e30x4bum4bue4buFw6nhu541xq/hu549Nzbhu549fcWoZOG7nuG6rX3hu6pb4bueY33hu4E94buefVsoNuG7juG7njTGr+G7nj03NuG7niXhur3hurU2e+G7nmNbLjbhu55jfcOdNuG7niRkaOG7njZ94buyY+G7nj3hurnhu6bhu549fcSRNnvhu542OOKAneG7ni3hu549OOG7njZ74bq94bq1W+G7nmN9LDXhu57hu4XGrzfhu5414buoPX3hu549fWRoKDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4oCcQ31WNnvhu57hu5vDqT3hu57hu6Phu7Jj4bueNn3Gr+G7nmPhuqFb4bueM31b4bue4buyaOG7njY4w5XDlcOV4bueNGnhu540ZOG7tjbhu57hu4XhurNb4bueY+G6oVvhu57huqtWNnvhu559YT3hu5404buBPeG7nj3hurnhu6bhu542OOG7njN94bqhNnvhu54l4bq54bueJSnhu55jfVvhu54l4bu2ZOG7nuG7hcavN+G7nj3FqD3hu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu54l4buoW+G7nn1hPeG7nmPhuqPhuq3hu54l4bu0ZMOV4buew73Gr+G7njYuZOG7nj19MOG7nn1hPeG7nuG6peG7nj3FqD3hu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu54l4buoW+G7nn1hPeG7nmPhuqPhuq3hu54k4bq94bqzW+G7nmN9IuG7nj3hurfhu559xINb4bueYyI14bueM1suNeG7nuG7hVsoPeG7njTGrzXhu55i4bumZOG7njN9W+G7nuG6q+G7puG7nmPhuqvhur3hurU2e+G7njTGr+G7nuG6q+G7smPhu54zfTjDleG7nnnhu6hb4bueNuG7g+G7puG7juG7njYuZOG7njTEkT3hu542xq834buePeG6uzZ74bueNnt9MeG7nn1hPeG7niXhu6hb4buefWE94bueJSnhu540xq814buePcWoNuG7niPEg+G7nuG7s33Gr+G7njbhur3hurM94bueNOG7qFvhu549xq82e+G7njN94bqhNnvhu57huq19ZeG7nn3DouG6reG7nuG7heG6s1vhu54lWyFk4bueM1soNuG7juG7nn03xq824buePeG7qjZ94buee1vhu6bhu54lIjZ94oCdw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOKAnOG7o8SRNnvhu54l4buyaOG7niPGr+G7nuG7qOG7juG7nmN9W+G7niXhu7Zk4buePeG6oTZ74buePX3Dqj3hu54zfeG6oTZ74bueJDzhu47hu57huqvDo1vhu54lw51k4bue4bqtfeG7qlvhu57hu6Zb4buePeG6uzZ74buePTjhu549xag94bueNeG6o1vhu57huqlk4bumNuG7nn0o4bueJSnhu541xq/hu55nWzbhu549fTfhu549Nzbhu549fcWoZOG7nuG7hcavN+G7njTGrzXhu57huqXhu549xag94buePeG6t+G7nuG6qWThu6Y2w5XDlcOV4oCd4bueLeG7nj044bueNnvhur3hurVb4bueJcOjNnvhu55jIjZ94bue4buF4bqzW+G7niPGr+G7nuG7sy7huq3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4oCc4buEw502e8OV4bueQ30u4bue4bqrw6Nb4buePX3FqGThu542OOG7nmdbNuG7nmPhuqFb4buePX034bueNsSD4bqt4buefcOj4bueYuG6t+G7niVb4buefWE94bueY+G6q+G6veG6tTZ74bueNnt9IeG7nmPhuqssNuG7nmMwNn3hu47hu54jLDbhu542e8avNn3hu541xq/hu549fWRoLDbhu57hu4Uh4buePeG6oTZ74bueNnt9KOG7nuG6oeG7nmPhuqHDleG7nuG7szjhu542OFvhu559YT3hu542e30h4bueYjvhu55i4bqzNeG7nuG6q+G7puG7nmPhuqvhur3hurU2e+G7nn3hurc24buefWE94bueJeG7qFvhu559YT3hu47hu5404buoW+G7niXhuqfhu54jWy5j4bueI+G7pjfhu549fVvhu57huq19XeG7njbGrzfhu559YT3hu57huq19XeG7juG7nmNbITbhu55jfWQs4bueNn3Gr+G7juG7nmNbITbhu57hu6w24bueY1ssZOG7nn3GrzZ74bueY33FqDZ7w5XDlcOV4bue4bubfVg2e+G7nuG6rX3hu6pb4bueY+G6oVvhu542IeG7nn3Gr+G7nuG7heG7smPhu57hu4Xhu6rhu54lw51k4buePcWoPeG7niPFqD3hu57hu6jhu47hu55jfeG7smjhu549Nzbhu549OOG7nuG6qWRoLmPhu55jw5014buO4buePTjhu55iZGjhu542e30x4bue4bqrw6Dhu57huqvGrzZ74buePX034bueY+G6veG6tzZ74bueNOG7plvhu542LDbhu541IjZ94bueJcOjNnvhu55p4oCdw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOKAnEN9LuG7njTGr+G7nj19xahk4bueNjjhu55iZGjhu542e30x4bueNOG6szbhu5594bq3NuG7nmNk4bqvW+G7niXhu7Jo4bueI8av4bue4buow5TigJ3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4oCc4bub4bq7Nnvhu549OOG7nmN9KeG7njTGr+G7niQ34buePcWoW+G7nnsqNuG7niXhu6Y14bueNSzhu57hu4XhurNb4bueNcWoaOG7njU4PeG7juG7nj3hurfhu54zfV3hu5424buD4bum4buePcWoPeG7niPFqD3hu57hu6jDleG7nsawYT3hu54l4bq9w6I94bueUeG7njbhu6w14bueY30i4buePX3FqGThu549ZTZ74bue4buF4bqzW+G7njXEg2Phu55i4bqj4bueI+G7qDbhu54l4bq9w6I94bueNn3Gr+G7nmPhuqvhur3hurU2e+G7nj19YTbhu5494buH4bueJVvhu55jfeG7gT3hu55j4bu24bqt4bue4bql4bueNcSDY+G7niQ34bumNn3hu542e31bKOG6reG7nmPhu6hb4bue4buzfeG7tmPhu57GoeG7qjbhu55jfSo34buePX3hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu540Wyw24bueMy5j4bueJcavN+G7nmPhu6g3w5Xhu57GsC5j4bueY33hurVb4buee1vhu6Y24bueY33hu4E94bueY+G7tuG6reG7nmN9IuG7nj19xahk4bueJeG6vcOiPeG7niQ34bumNn3hu542e31bKOG6reG7nntb4buD4bueNOG7qFvhu54lKeG7njTGrzXhu57hu4VbKD3hu57hu4XGr+G7nmNbLuG6reG7nmPDqT3hu54lxq834bueY+G7qDfhu549fWRoLDbhu55iw51k4oCdw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOKAnEN9LuG7njTGr+G7nj19xahk4bueY+G6v+G7nj3huqE2e+G7njZ9w5024bueJeG7sOG7nmPhuqvhuqXhu55jfcavNn3hu55jWy424bueYjHhu47hu55jfcavNn3hu549fWRoLDbhu557W+G7puG7niXhu7Jo4bueI8av4bueNn0ww5PDlMOV4bue4bujxJE2e+G7njTGr+G7njXhurFb4bueNnvhur3hurVb4bueYjvhu549OOG7njXEg2Phu549Nzbhu54l4bq94bq1Nnvhu57huqtbLDZ74bueJSnhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nmLhu4Hhu542e31bKOG6rcOV4buew71bPDbhu540xq/hu549xag94buePX3FqGThu55jZOG7nj19XeG7nn1hPeG7nmPhu7bhuq3hu47hu57huqvDqDbhu540ZGgoNuKAneG7ni3hu549OOG7njZ74bq94bq1W+G7njYsZOG7njZ94bu2NuG7nmcmY8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TigJxD4bq/4buePX1kaCg24buePeG6ueG7puG7nuG7m8OpPeG7nuG7o+G7smPhu542fcav4bueY+G6oVvhu47hu55j4bqhW+G7njXhurNb4buefVspZOG7niXhur3Doj3hu57huq194bu0NuG7njbGrzfhu549w51k4buePcWoPeG7nj3DqeG7njY4W+G7nuKAnOG7o+G6tVvhu549ZOG7puG7nj1k4bum4bueNcWoaOG7juG7niXhurVb4buePcWoaOG7nj3FqGjhu54lxq834oCdw5Xhu57DveG6sVvhu55jfeG6tVvhu5414bqxW+G7njN9xag94buO4bueM33huqE2e+G7nmN9KeG7njXhu6Y2e+G7nmJkaOG7njZ7fTHhu5494bq54bum4bueNSI2feG7nsWo4bqt4bueJVdj4bueNCw24buePWTEgz3hu54l4bq1W+G7nj3hurnhu6bhu549Nzbhu55j4bqrOuG7njXGr+G7njYsNuG7nmPhuqvhu6Y34bue4bqpZGghNuG7nj194bq54bueJcSDNnvhu47hu55j4buB4bue4bqpZGguY+G7nj19N+G7nj19xJE2e+G7njY44oCd4bueLeG7niPGr+G7nuG7sy7huq3hu54zLmPhu5404buoW+G7nj3DnWThu549fWRoKDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcSpZGN9N+G6q+G7ouG7lOG7s3tkaCw24bue4bqsfTc2e+G7mC/huq3hu5Q=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]