(vhds.baothanhhoa.vn) - ...đã mấy tháng trôi qua mà chị Thu “ngộ” vẫn chưa thu hồi được vốn liếng chỉ vì hàng hóa bị chê là kém chất lượng, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bấy giờ, chị mới biết mình đã dính vào bẫy lừa của bọn người kinh doanh đa cấp...
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu5BW4bus4buuw5NNJuG7sUHDvXnhu4bDveG6u8OTxKjhu5TDgSRWw5PDgeG7gsOdw4LDgeG7lFPhu67DgeG7gsag4buWw4Hhu5bhu6Z5L+G7hsO9eS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDveG7r+G7r+G7r0bhuqrDgeG7lOG6uibDgeG7rk/huqThu5ZOw4Hhu67hu7BQw5PDgeG7qlbDgsOB4buU4bqmw4Hhu4JP4buOw4HDs09Ww4HigJzhu5ZOU+KAncOBJOG7gOG7lsOB4buCT+G7tMOCw4Hhu65PVsOBT1LDk8OBRuG7tOG7puG7gsOBJFHhu5bDgeG7mMOT4buI4buWTsOB4buCT8OVw4Ek4buMw4FP4bqm4buWTsOBT+G7msOCw4Hhu4bhu47DgeG7gk/hu4rDgeG7mOG6psOB4buSSOG7lMOB4buCT+G6uuG7rsOB4buY4bu04bum4buWTuG7rcOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4Lhu5rDgeG7lk5WUuG7lsOBTlHhu4Lhu63DgSpW4bq64buuw4Eq4bu2w4Hhu7Dhu6DDgeG7sOG6puG7lk7hu6/DgTfhuromw4FOw5Phu6Thu63DgeG7gk/hu47DgeG7lMOZw5PDgeG7hsOT4buI4buuw4Hhu5Thu4zhu5ZPw4FG4bqqw4Hhu4TDkuG7lk/DgSThuqbGoMOB4buG4buAJsOB4buY4bu4w4LDgeG7gsOdw4LDgeG7huG7ouG7lsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5LDk+G7lk/DgeG7hMagw4Lhu5ZPw4FGw4LDgeG7guG6uuG7qOG7r+G7r+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buww4Hhu4Thu65PVuG7lOG7hkHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4DDgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqLEgsODL+G6oOG6suG6oOG7hMODw4DhurThuq7huq7huqLhurDhu67hurDEgsOD4bq04buY4bqgLeG7hMOC4buCw4Lhu6gt4bqg4buv4buQ4buoTkHDgcOC4buY4buuw7lB4bq7w5PEqOG7lMOBJFbDk8OB4buCw53DgsOB4buUU+G7rsOB4buCxqDhu5bDgeG7luG7pkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bquw4DDgEHDgS/DvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDjDguG7qOG7rsOTxqDhu5ZBw70+4buWT8OB4buUw5Phu5ZPw4FP4buiw4Lhu6/DgXfhurtOVlLhu5bhu6vDgeG6reG7luG7rkfhu7Dhu5ZH4buueOG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704T0Xhu5ZOw4Hhu5jhuqbDgeG7gk/hu47DgcOzT1bDgeKAnOG7lk5R4oCdw4Hhu5jhuqbhu5ZOw4Hhu65Qw5PDgeG7ruG7uMOB4buY4bq4VsOBRuG6qsOB4buUVlHhu5bDgeG7rk/GoOG6pOG7rsOB4buST+G7nsOTw4Hhu4Lhuqjhu5ZPw4HigJzhu4ZWUOG7lsOB4buuT1fhu5ZOw4Hhu4bhuqThu5bDgeG7lEnhu67igJ3DgcWow4Hhu4JP4bumw4Hhu7BSw5Phu6/DgThP4buOw4Hhu4bhuqjGoOG7rcOBRuG7msOB4buY4bqmw4Hhu4JQ4buWTsOBJMOTSuG7gsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4Lhu5rDgeG7ruG7tMOa4buWTsOB4buYw4LDk8OB4buW4buK4buWw4Hhu5hWUOG7lsOB4buUVlHhu5bDgeG7ruG7jOG7lMOB4buSw5Phu4jhu5TDgeG7guG6pOG7gsOB4buCw5rDgU9Tw5PDgUZLw4Hhu5jhuqbhu5TDgU7Dk+G6plbDgeG7gk/hu5rhu5ZOw4Ek4bqk4buWT+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu53DiibDgeG7luG7iuG7luG7rcOB4buC4buaw4Hhu5jhurzhu5bDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buqVkfhu5bDgUbDk8OBUMOB4buuUMOBJMSow4Hhu67DiuG7lsOB4buWT+G6psOB4buww53DgeG7sOG7isOBT1jhu5bDgSRR4buWw4Hhu5jhuqbhu5TDgULhu5bhu63DgeG7gk/hu47DgUbhuqrDgeG7ruG7sEThu5bDgeG7ruG7sOG7ouG7gsOB4busVibDgeG7rsOS4buWT8OB4buST1Dhu5ZOw4Hhu6zDgsagw4Hhu5ZOw53DgUbhu7Thu6bhu4Lhu6/DgWHhu4jhu5bDgeG7kk/Dk8OB4buUSuG7rsOB4buqVuG6pMOB4buuT8OT4buI4buow4FGw5PDgeG7rk/hu4zDgeG7mMOTxKjhu5bDgeG7lMOaw4Hhu65P4bq6JsOB4buC4buaw4Hhu7Dhurrhu67DgeG7lk/Dk8SoVsOB4buuw5PEqOG7lsOB4buu4bu4w4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgeG7ruG7sOG7pMOTw4Hhu7DDmsOTw4EqVlHhu5ZOw4FOw5Phu4jhu5ZOw4Hhu5bhu7TDmeG7gsOB4buWT+G6psOB4buCT+G7juG7r8OBOE/GoMOB4buwROG7lk7DgUbhu5rDgeG7mOG6psOBRsOTxKjhu5TDgeG7huG6pMagw4Hhu65R4buuw4FGSeG7qMOBJMSow4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7DgU7Dk+G6plbDgeG7rMOC4buWTsOB4busQ+G7qMOBRuG7iOG7lsOBJMOZw5PDgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buU4buM4buWT+G7rcOB4buW4buK4buWw4Hhu4JP4buOw4FG4bqqw4Hhu4JRw4FOQ+G7lk7DgeG7rk9WJuG7iOG7rsOB4buoT1nhu4LDgeG7gk9S4buWTsOB4buuT+G7iMOB4buCT+G6uuG7qMOB4buWT+G6psOBRuG6uuG7rsOBJMOCJsOB4buuw5PEqOG7lsOB4buY4bqm4buUw4FC4buW4buvw4HDs8OT4buI4buCw4Hhu5jhuqbDgeKAnEbhu6TDk8OB4buST1Dhu5ZOw4FGSeG7qMOB4buWT+G7tMOB4buUw5rigJ3DgeG7luG7iuG7lsOB4busw4JWw4Hhu5RT4buuw4Hhu65P4bukw5PDgU7Dk8OC4buW4butw4Ek4bumw4Hhu4JPUuG7lk7DgeG7gk/hu47DgeG7lk/DiuG7lsOB4buuw5Phu5bDgeG7hD3DgeG7kk/Dk8OB4buoT8OSw4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buqVkfhu5bDgeG7rk9Q4buWTsOB4buG4bqkxqDDgeG7mOG6psOB4buCT1Ym4buI4buWw4FP4bqm4buWTsOB4buYw4pWw4FG4bqqw4Hhu4bhu47DgeG7mEDhu4LDgeG7mOG7tOG7puG7lk7DgeG7gk/hu7bhu4LDgeG7lkLhu5ZOw4Hhu6hP4bqk4buuw4FPw5NK4buW4butw4Hhu65PVsOBTsOTPeG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw71vw4JWw4Hhu4JPVibhu4jhu5bDgeG7mOG6puG7lMOBQuG7lsOB4buYw5nhu5bDgeG7huG6uuG7rsOB4buuT+G6puG7lk/DgUbhu5rhu63DgeG7gk/hu47DgcOzT1bDgeKAnOG7lk5R4oCdw4Hhu5ZP4bu0w4FG4bqqw4Hhu5ZOU8OB4buww4LDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7lk/Dk8SoVsOBRsOTxKhWw4Hhu5bhu4rhu5bDgeG7mOG6rMOTw4Hhu4JPVibhu4rhu5bDgeG7ruG6uOG7lMOBJOG6psagw4Ekw5NK4buCw4HigJzhu4ZWUOG7lsOB4buuT1fhu5ZOw4Hhu4bhuqThu5bDgeG7lEnhu67igJ3DgSThuqbDgeG7gk9C4buWw4Hhu5ZWUMOTw4Hhu65P4buK4buUw4FO4bqm4butw4Hhu5jhu6bhu5bDgUZLw4Hhu65C4buWTsOB4buuT+G7iuG7lMOB4buuT1bDgeG7lk/DiuG7qOG7rcOB4buoT1nDgSTDmcOTw4Hhu4JPUuG7lk7DgeG7ruG7sOG6qMOB4buW4bumw4Hhu5ZO4bq44buWw4FP4bqm4buWTuG7r8OBOFZT4buCw4Hhu6xR4buWTsOBRuG6vFbDgeG7rkPhu67DgeG7lMSQ4buuw4Hhu65Rw5PDgeG6uibDgeG7kk/Dk+G7iOG7lsOB4buCT+G7jsOBw7NPVsOB4oCc4buWTlHigJ3DgeG7lk/hu7TDgU7Dk+G6psOBRsOTw4Hhu67hu7Dhu7TDmeG7gsOB4buuVlTDk8OB4buWT+G7tOG7lk7DgeG7gk/hu47DgeG7gk9F4buWTsOB4buU4bq6JsOB4buGw4rhu5bDgeG7ruG6uOG7lOG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704T8agw4FG4buI4buWw4Hhu5RT4buuw4Hhu5ZO4bqmJuG7rcOB4buG4bqs4buWw4Hhu4bDqMOB4buU4bukw5PDgeG7rk/DguG7lMOBTsOTw4LDgU/hu6Lhu6jDgeG7mMOZ4buow4Hhu4Lhurrhu6jDgcOD4butw4Hhu4JP4buOw4Hhu5TDmcOTw4Hhu4bDmeG7rsOB4buCT1fhu67DgeG7rsOTxKjhu5bDgeG7lFbDgsOB4buuT+G7nsOTw4Hhu6zGoOG7lsOB4buUUMOT4buvw4HhurtP4bu04buWTsOB4buSS8OB4buu4bu4w4FPUOG7lMOBT+G7ouG7qMOB4buYw5nhu6jDgSTEqMOB4buuT+G7jMOB4buCT+G7jsOB4buu4buwxajDgeG7luG7iuG7lsOB4buST+G6pOG7gsOBT0Xhu5bhu6/DgThP4buOw4Hhu4bhu57DgeG7lMSQ4buCw4FG4bqm4buWw4FO4bqmw4Ek4bqmw4Hhu5Thuromw4Hhu4LGoOG7lsOB4buY4bum4buWw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7gk9WUuG7lk7DgUZLw4FGw5PDgeG7gkPhu67DgeG7qE9C4buWTsOB4buU4bqkw5PDgeG7ruG7muG7gsOB4buU4bqmw4Hhu67hu7Dhu7TDmeG7gsOBRuG7msOB4buCT+G7jsOBRuG7juG7lk/DgeG7llZQw5PDgeG7hOG6psOTw4FGS8OB4buG4bqk4buW4buvw4Hhuqfhu57Dk8OB4buww4LDgeG7lMOZw5PDgeG7hsOT4buI4buu4butw4FPUOG7lMOBT+G7ouG7qMOB4buYw5nhu6jDgeG7rk/huromw4Hhu4JP4buOw4HigJzhu6hPw4LDk8OB4buu4bqm4buWw4Hhu5ZPw4Lhu5bDgeG7rEPhu4LigJ3hu63DgcOCw5PDgeG7guG7suG7lk7DgeG7ruG7nsOB4buww4LDgeG7rsOT4buI4buCw4Hhu5ZWUcOT4buvw4HhurlT4buuw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7rFHDgeG7lk894buWTsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4bhuqzhu5bDgUbhu5rDgUbhuqrDgeG7sOG6uuG7rsOB4buWT8OTSuG7rsOB4buu4buM4buWT8OB4buqVsOC4buWw4Hhu67hurjhu5Thu63DgU/hu57Dk8OB4buuT0Lhu5TDgeG7gk/hu47hu63DgU/hu7bDgsOBT0nhu5bDgeG7rMOMw4FOw5PDmcOTw4Hhu65Pw5NKVsOB4buCT8agw4Hhu4JP4buOw4HigJwkw5NK4buCw4Hhu5ZPSeG7rcOB4buY4bu0w5rhu5ZOw4Hhu4LDgsag4oCdw4Hhu5JPw5Phu4jhu5bDgcOCw5PDgeG7guG7suG7lk7DgeG7qE/huqjDk8OB4bu0w5nhu4LDgcOCxqDhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7PDk+G7lsOB4buu4bu0xajhu5ZOw4Ek4bqmxqDDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buG4bqs4buWw4Hhurom4butw4HDkuG7rsOBT1Dhu5TDgeG7rMOCVuG7rcOB4buCT+G7jsOBw7NPVsOB4oCc4buWTlHigJ3DgeG7lk/DiuG7lsOB4buY4bukw5PDgUbDk8OB4buuT8OC4buUw4Hhu4RAw4Hhu5RT4buuw4Hhu6xAw4Hhu5LDk0rhu5bDgSTEqMOB4oCcw6nhuqbhu5TDgU7Dk+G6plbDgeG7kk9Q4buWTsOB4buST+G7muKAneG7r8OBasOBRuG7muG7rcOB4buC4buaw4Hhu7Dhurrhu67DgeG7lk/Dk8SoVsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4FG4bu04bum4buCw4Hhu65Q4buWw4Ekw5Phu5ZPw4Hhu67hu7DDgsagw4Hhu65P4bu0xajhu5ZOw4Ekw5nDk8OB4buU4bu24buCw4Hhu65PVsOB4buWT8OK4buow4FP4bqm4buWTsOB4buCT1nhu4Lhu63DgeG7rk/DiuG7lMOB4buCT8OSw4Hhu4LhuqjDgeG7ruG7sELhu5TDgeG7ruG7sMOTSlbDgUZS4buWTuG7r8OBYUvDgeKAnOG7ruG7sFYmxKjhu5bDgeG7mCPDguKAncOB4buCT8agw4Hhu5ZPPeG7lk7DgcOCw5PDgeG7guG7nOG7lsOBRsOC4buWTsOB4buWTsOK4buow4Hhu5ZO4bu44buWTuG7rcOB4buExqDDgeG7hEDhu63DgU/hu6LDgeG7guG7nOG7lsOBRuG7tuG7lk7DgeG7sMOCw4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu4bDk0tW4butw4FGU+G7lk7DgSTDk+G7iuG7lsOB4buGROG7lk7DgeG7lk894buWTsOB4buC4bq4VsOB4buCT1YmSuG7lsOB4buWTk9Hw4Hhu4Lhu5rDgSTDjcOB4buw4bq64buuw4Hhu65Pw4rhu67DgeG7rk/huqbhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7Phu7Dhu7TDmeG7gsOB4buWTz3hu5ZOw4FGw5PEqFbDgeG7lEPhu67DgeG7rk/huromw4Hhu67DgsOTw4Hhu5ZOT0fDgUbhu7Thu6bhu4Lhu63DgeG7kk/Dk8OB4buu4buwxajDgSTEqOG7rcOB4buCT+G7jsOBw7NPVsOB4oCc4buWTlPigJ3DgUbhuqrDgeG7qlYm4buI4buuw4FG4buO4buWT8OBTsOT4bq6VsOB4buCT1Lhu5ZOw4Ekw4Imw4HigJzhu5bhu5rhu5ZO4oCdw4Hhu5RT4buuw4Hhu5JPxqDhuqjhu5bDgeG7rsOTxKjhu5bDgeG7mMOZ4buWw4FGS8OB4oCcUOG7lOKAncOB4buC4bqow4FGUeG7lk7DgU/huqbhu5ZOw4FGR+G7lMOB4buww4LDgeG7gk/hu6bDgeG7huG6pOG7lsOBJOG7jMOB4buWTk/DlMOB4buwROG7lk7hu63DgeG7gk/Dk+G7iOG7rsOB4buST+G6ulbDgeG7ruG7uMOB4buoT+G6vOG7lsOB4buu4buwQuG7lMOBT8agw4LDgU9S4buWTsOBRuG7tOG7puG7gsOBT+G7tMWo4buWTsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4JPw5XDgUbDncOB4buCT8agw4Hhu4JP4buOw4Hhu67hu7DhuqjDgeG7mOG6qsOTw4Hhu5ThuqbDgeG7guG7nOG7lsOB4buu4buw4bqow4Hhu4Thurzhu5bDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7guG6qMOBTlHhu4LDgeG7lj3DguG7r8OB4bq7T+G7tMOB4buuT+G7iMOB4buuT+G7jMOB4buCT0Xhu5ZOw4Hhu5Thuromw4Hhu4JPUeG7gsOB4buU4bqmw4Hhu67hu7DFqMOB4buW4buK4buWw4FOw5PhuqZWw4Hhu4Lhu5rhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7NP4buIw4Hhu5ZP4bu04buWTuG7rcOBRuG6qsOB4buU4bq6JsOB4buuT+G6pOG7lk7DgeG7ruG7sFDDk8OB4buqVsOCw4Hhu5ThuqbDgeG7gk/hu47DgcOzT1bDgeKAnOG7lk5R4oCdw4Ek4buA4buWw4Hhu4JP4bu0w4LDgeG7rk9Ww4FPUsOTw4FG4bu04bum4buCw4EkUeG7lsOB4buYw5Phu4jhu5ZOw4Hhu4JPw5XDgSThu4zDgU/huqbhu5ZOw4FP4buaw4LDgeG7huG7jsOB4buCT+G7isOB4buY4bqmw4Hhu5JI4buUw4Hhu4JP4bq64buuw4Hhu5jhu7Thu6bhu5ZO4butw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7guG7msOB4buWTlZS4buWw4FOUeG7guG7rcOBKlbhurrhu67DgSrhu7bDgeG7sOG7oMOB4buw4bqm4buWTuG7r8OBN+G6uibDgU7Dk+G7pOG7rcOB4buCT+G7jsOB4buUw5nDk8OB4buGw5Phu4jhu67DgeG7lOG7jOG7lk/DgUbhuqrDgeG7hMOS4buWT8OBJOG6psagw4Hhu4bhu4Amw4Hhu5jhu7jDgsOB4buCw53DgsOB4buG4bui4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7ksOT4buWT8OB4buExqDDguG7lk/DgUbDgsOB4buC4bq64buow4Hhu5bhu4rhu5bDgUZH4buUw4Hhu4JPViZK4buWw4Hhu5JLw4Hhu5jhuqzDk8OBJMOZw5PDgeG7gk9S4buWTsOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu5TGoOG7lk7DgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7gk/Dk8OCw4Hhu6zDjeG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw71hw4Lhu5ZOw4Hhu4JP4bu0w4LDgeG7hsOT4buI4buuw4EqxqDDgibDgeG7rMWow4Hhu65P4buIw4Hhu5bhuqbGoMOB4buuT+G7jMOB4buY4bqsw5PDgU/DgibDgeG7rsOT4buWw4Hhu4JPw53DgeG7luG7psOB4buG4buOw4HigJwkxq/DgU9Zw5PigJ3DgeG7huG7nsOB4buY4bqm4buWTsOB4buu4buwUeG7lsOBRsOTw4Hhu4bDk0rhu67DgSrhu7bhu6/DgcOzVibDgeG7kk9Q4buWTsOB4buU4bu44buWTsOB4buww4LDgeG7lMSQ4buuw4Hhu5ZP4bu04buWTsOB4buWT+G7tOG7lk7DgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buuT+G6uOG7lMOB4buu4bq44buUw4Hhu4LDncOCw4Hhu4JP4buOw4HDs09Ww4HigJzhu5ZOUeKAncOB4buuT+G7jMOBRuG7msOB4buuT0Dhu4LDgeG7rEDDgeG7mOG6psOB4buUU+G7rsOB4buuw5Phu5bDgeG7rlHhu67DgeG7mOG6puG7lk/hu6/DgcOz4bu4w4Hhu4ThuqzGoMOB4bq6JuG7rcOB4buCT+G7jsOB4buu4buew4Hhu7DDgsOB4buGw5Phu4jhu67DgeG7rk/hurjhu5bhu63DgeG7hsOT4buI4buuw4Hhu6hPw4rhu5bDgeG7mEPhu5TDgeG7luG7iuG7lsOB4buY4bqsw5PDgeG7qlbDgibDgeG7rMOC4buWTsOB4buY4bqm4buUw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7glDhu5ZOw4Ekw5NK4buCw4Hhu65PVuG6vOG7lsOB4buoT+G6pOG7gsOB4buu4buw4bu0w5nhu4LDgUbhurgm4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvThPw5XDgeG7guG7msOBRsOTxKhWw4Hhu5jhuqzDgeG7mOG6puG7rcOB4buuT8OTw4Hhu65PxqDhuqjhu5ZOw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgU7Dk+G6uuG7gsOB4buCT8OT4buK4buUw4Hhu4bDgsag4butw4Hhu4JP4buOw4Ek4buA4buWw4Hhu5TDmsOB4buuT+G6uibDgeG7rsOTxKjhu5bDgeG7ruG7uMOB4buu4buw4buK4buWw4Hhu67hu7Dhu6TDk8OB4buC4bu2w4Hhu7DDmsOTw4EqVlHhu5ZOw4Hhu4LhuqTDk8OBTsOT4buI4buWTsOB4buW4bu0w5nhu4LDgeG7lOG6psOB4buC4buaw4Hhu5jhurzhu5bDgSThu4zDgeG7ruG7tuG7gsOBTsOTw4rhu5bhu63DgcOC4buWT8OB4buCT1Lhu5ZOw4FG4bqqw4Hhu4JPxqDDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OBRsOKJsOB4buSw5Lhu5bDgeG7lkPhu6jDgeG7mOG6rMOT4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoIVbhu65PxqDhu7BBw73hurnDgsOTw4Hhu51Ww5N5L+G7qMO9

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]