(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, nhờ đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo, các cấp MTTQ huyện Thiệu Hoá đã giúp đỡ nhiều hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, tạo niềm tin, động lực cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhu7B04buj4burZeG6uMOCdGXhurThurbhu63hu7FyZeG7sXPDieG7sXJl4buxcsO9dGXhu7FzaGXhu5BpdGXhu5Hhu61o4buxZcaw4bud4bq0ZcODZXPDgsOK4buf4buxZS5zdOG7n8OCZVPhu61n4bqtL+G6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpLnPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurDDgmbhurNl4buxc+G6oGXhu5Hhu7l0ZeG7q8OAdGXhuq5zQsOB4buxcmXhurRzQ8O1ZeG6tMOCw4rhu5vhu7Fl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7seG6s2XhurjDs+G7sWXhu5Hhu7fhu7Fy4bqzZeG6skVlw7Thuqzhu7FyZXN04bufw4Jl4bqww4LDrWXhurDDguG7hGXhurjDumXhu7FyQuG6oHRl4buxcnPDqOG7reG6s2XDtWfDtWXDtW7huq5l4buqLi46ZXPDgsOK4buf4buxZS5zdOG7n8OCZVPhu61nZeG7kcOsZXJ04bqk4bquZeG7kcSCZeG7sXN04bujw4Jlc+G7t2Xhu7Fyc8Oo4butZeG6vG3DimXDtMSQ4buxcmXhu7FzaGXhu5BpdGXhu5Hhu61o4buxZcaw4bud4bq04bqzZeG6tGnhu61l4buxdOG7o+G7q2XhurR04bux4bqzZeG7keG7t+G7sXJl4bupxJDDtWXDtXPhu61lw7Vnw7VlcnRmZeG7kcO64buxc2XDteG7r2Vz4butaOG7sWXDtcOt4buxc2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXGsHPhu69lxrBz4buL4buxZeG6uELDgeG7sWXhu6nhu5vhu7Fl4bu54buxZeG7kcO54buxc2XDtcOC4bu3w7Vl4bqy4buz4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhu4HDqcOp4bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DtcO04bux4bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6u+G6v+G6uS/hurvDqeG6v8O0w6rhurnDqeG6ucOpw6rhu4fhurThu4Phur/hu4Phu4fhu4Xhu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOg4bq/4buD4bq/xJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu7B04buj4burZeG6uMOCdGXhurThurbhu63hu7FyZeG7sXPDieG7sXJl4buxcsO9dGXhu7FzaGXhu5BpdGXhu5Hhu61o4buxZcaw4bud4bq0ZcODZXPDgsOK4buf4buxZS5zdOG7n8OCZVPhu61nxJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhu4HDqcOpxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qeG7kGl0ZcO0dOG7n+G7sWXhu6ouLjplc8OCw4rhu5/hu7Fl4bq4aGXDtXN14buxc2XhurDDgsOK4buj4buxZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcuG6s2XDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhurThurZm4butZeG7sXNoZeG7kGl0ZeG7keG7rWjhu7FlxrDhu53hurRlw7Vz4butZeG7k+G7q2Xhu6jhu5tlLnPDguG7gGXhu6h04buxc+G6s2XhurRzw73hu7FlP3PhuqTDtWXhu6jhu7fDtWXhurnhurNl4bq8w6xlLnN04bufw4JlLnThu53hu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuql9w4DDtWXhu6vDgWXDteG7r2Xhu6vhu7fhurRl4buxcsO9dGXhu7FzaGXGsHThu5vhu7Flw7Xhu7Nl4buRw6xl4bq04bq2w4Nl4bq0c2jhu7FzZXN04buf4buxZeG6tHPEkMO1ZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZcO1c8O5ZeG7k+G7q2Xhu6jhu5tlLnPDguG7gGXhu6h04buxc+G6s2XhurRzw73hu7FlP3PhuqTDtWXhu6jhu7fDtWXhurvhurNl4bq8w6xlLnN04bufw4JlLnThu53hu7HhurVlU2Z0ZeG7k+G7q2Xhu6vhu7Vlw7XDvXRlw7XDrWXDtXNmZeG7qeG7jeG7sWXhu6vhu5VlxrBzdGXDtXPDuWXhu6vDgHRlc3fDtWXhu6nDgOG6rmXhur9lw7V24buxZeG7k+G7q2XhurThurZmdGXhu6vDgHRl4buBZeG6tMOC4bu5dOG6tWXDlcOC4bu3w7Vl4bqy4buz4buxcmXGsHPhu69lxrBz4buL4bux4bqzZeG6tHN04budw4Jl4bq0c+G7s+G7sWXhurThurbhu4vhu6tl4buP4bujZcawc3Thu53hu7Flc2Z0ZcO1c8O5ZeG7k+G7q2XDtXNCZmXhu49m4butZXJ04bqgZcO0Z+G7q2Xhu6vDgWVCw4DDtWXhu5Hhu53hu7Flw7Xhu4vhu7Fl4buxc2hlxrBzZuG7sXJl4bq04bq2ZuG7sXJl4buR4buhZcOD4bq1ZeG7sHPhuqBl4bqyxJBlc0Fl4bq04bq24bqiZcO14bqoZmXhu6ouLjpl4bq04bul4buxc+G6s2XDtWfDtWXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6ruG6s2XDtXN14buxc2XhurDDgsOK4buj4buxZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcuG6s2Vzd2VzaOG7sXLhurNl4buPaGXDteG7reG7sWXhu6nhu7N0ZeG6vOG7r+G7q+G6s2XDtXPDuWXhu5Phu6tl4buodOG7sXNl4buRw6xlw7Xhu69l4bur4bu34bq0ZeG7q2d0ZW7hu6tlxrDDueG6rmVz4butaOG7sWXhurRzdOG7n+G7sWXhurhoZeG7kUJmZeG6uGjhu61l4bqyRWXDtOG6rOG7sXJl4bq4aOG7rWXhu5HhuqThu7FyZcO0w7nhuq5l4bq04bud4bq0ZeG6suG7ieG6rmXhurTDgHThurVl4buQbcOKZeG7qWhl4buxdOG7o+G7q2XhurjDgnThurNl4buxcsOC4bu14buxZeG7keG7t+G7sXJl4bq4dOG7m+G7sWXhurR04buxc2XhurRzb+G7sWXhurThu61l4bupw4Dhu7FlcnThuqThuq5l4bq7ZcO1c8O5ZeG7k+G7q2Xhu6h04buxc2XDteG7r2XhurRz4bub4burZeG7keG7t+G7sXJl4bupxJDDteG6s2XhurhCw4Hhu7Fl4bup4bub4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7XDguG7t8O1ZeG6suG7s+G7sXLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRw7ThurRzw4Lhu6vhu49ldMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4PDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4bq/4bq74bq54bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DtcO04bux4bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6u+G6v+G6uS/hurvDqeG6v8O0w6rhurnDqeG6ueG6ucOpw6rhurTDqsOp4buF4bq74buD4bupw6nhurXFqeG6rnLhuq/hurbDoOG6ueG6v+G6u8SRZWbhu6nhurTDoMSR4buwdOG7o+G7q2XhurjDgnRl4bq04bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXLDvXRl4buxc2hl4buQaXRl4buR4butaOG7sWXGsOG7neG6tGXDg2Vzw4LDiuG7n+G7sWUuc3Thu5/DgmVT4butZ8SRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buDw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq/4bq74bq5xJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qcOVc8O5ZVPhu61o4buxcmUuc8O5ZS7huqThurNl4bq0c8O94buxZTrDgmbhu7FlLuG6tsOC4buxcmXhurnhurNl4bq8w6xlLnN04bufw4JlLnThu53hu7Fl4buxc8Oz4buxZeG6tHThu6Phu7Flc0Fl4bq04bq24bqiZeG7sXNoZeG7kGl0ZeG7keG7rWjhu7FlxrDhu53hurRlw7XhuqhmZeG7qi4uOmXhurThu6Xhu7Fz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpxq9zw73hu7FyZXJ0bsOCZeG7kULhuqLDtWXhu7FBdGXhurzhuqTDtWXhu5Hhu7fhu7FyZcawc3Rl4buxc8Oz4buxZeG6suG7s2XhurR04buj4buxZeG6v8OpZeG6tOG6tnThu5/DgmXhu5Hhu7Xhu7FyZcO04butZeG7qi4uOmXhurThu6Xhu7FzZXNBZeG6tOG6tuG6omXhurxtw4plw7TEkOG7sXJl4buxc2hl4buQaXRl4buR4butaOG7sWXGsOG7neG6tOG6s2XDtXPDuWVT4butaOG7sXJlLnPDuWUu4bqkZcODZeG6tHPDveG7sWU6w4Jm4buxZS7hurbDguG7sXJl4bq54bqzZeG6vMOsZS5zdOG7n8OCZS504bud4buxZcO1w63hu6tlw4Hhu7Fl4bqyxJBl4bqww4Jm4buxZeG6tG3hu6tlw7XhuqhmZeG7qi4uOmXDtWfDtWXDtW7huq7hurNlw7VzdeG7sXNl4bqww4LDiuG7o+G7sWXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXLhurNlc3dlc2jhu7Fy4bqzZeG7j2hlw7Xhu63hu7Fl4bup4buzdGXhurzhu6/hu6vhurNl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4bupaGXDtWfDtWXhu7FzaGVzw63hu61l4bq0beG7q2Xhu5HDrGVydOG6pOG6rmXDtXPhu61lcnRmZeG7kcO64buxc2XDtXPDuWXDteG7r2Xhu5FC4bqiw7Vl4buxcsO9dGXhu7FzaGXGsHNm4buxcmXhurThurZm4buxcuG6tWXhu47DreG7sWXhurRzbeG7sWXDtXPDuWUu4bqkZeG7j8O5ZeG7j+G7n+G7sXNl4bq0dOG7q+G6s2XDtXPhu7Xhu7FyZeG7kcOsZeG7q27hurRlw7Thu61l4buP4buf4buxc2VzdOG7oeG7q2Xhu7Fyc8Oo4but4bq1ZeG7quG7t+G6tGXhu6vDuuG7sXNl4buxw4LDvXRl4bq9ZcO14but4buxZeG7sXN4ZeG7i+G7sWVzd8O14bqzZeG6uHThu5/DtWXDteG7r2Xhu6vhu7fhurRl4buxcsO9dGXhu7FzaGXGsHThu5vhu7Flw7Xhu7Nl4buR4buhZcODZeG7qWhlQsOAw7Vl4burw4Fl4bq8ZmXhurjhuqB0ZcO14bqoZmXDtXPDueG6tWXhu7BzQuG7sXJl4bq0RGXhu7Fmw4rhurNlQsOAw7Vl4burw4Fl4buR4buvZeG7kcOsZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XhurLEkGXhurRzxJDDtcOi4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buqQXRl4buxcsO9dGXhu7FzaGXhu5BpdGXhu5Hhu61o4buxZcaw4bud4bq0ZeG7kULhuqLDtWXhurThurZm4butZcO1c+G7rWXhu7FyQuG6oHRl4buxcnPDqOG7rWXhu6loZeG7q0F0ZcO1bcOCZcO1c8OCw4rhu5/hu7HhurNl4burQXRlc+G7rWjhu7Flw7XDreG7sXNlxrBzZ8O1ZeG7sXNmw4LhurNl4buxc0Lhu7FyZeG6tG7hurRlw7XDrWXhu5Hhu6PDgmXDteG7r2Xhu6vhu7fhurRl4buRdOG7oeG7q2XDtXPDguG7sXJl4buR4buvZeG7qWhl4bqyxJBlw4rhu5vDgmXhurRzQsOB4buxcuG6s2XhurLhu5dlw7VzdGbhurNlw7Vzw4Lhu7FyZeG6tGbDimVy4buv4bquZeG6skPDtWXDteG6qGZlw7Xhu7fhu7FyZeG7keG7teG7sXLhurNlcnThuqThuq5lw7Vnw7Vlc+G7t2Xhu7Fyc8Oo4but4bqzZXPhu7dlw7Xhu69lc+G7rWjhu7Flw7XDreG7sXNlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWVz4buL4buxcmVzZ3Rl4bupZuG7rWXhu5Hhu7fhu7FyZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2XhurTEkGXhu6nEkMO1ZeG6uELDgeG7sWXhu6nhu5vhu7HhurNl4bq8bcOKZcO0xJDhu7FyZcO1w4Lhu7fDtWXhurLhu7Phu7FyZW7hu6tl4bux4but4bqzZXNp4buxc2Xhuq5z4bqkw7XhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDneG7sXJl4buwcsOCw4pw4buxZTPDgm3hu7Fl4buoZnThurNlLuG6tkLDg+G7sXJl4buOZuG7sWXDlG3hu7Fl4bq4w7Phu7FlU8OCw4rhu5/hu7Fl4bqow4rhurNlw5Vz4bqoZeG6tMO5w7VzZT7DimXhu49m4buxZeG7qi4uOmVzw4LDiuG7n+G7sWUuc3Thu5/DgmVT4buvZmXDtXPhu61l4buPdOG7neG6tOG6sWUuc8SQw7Vlc3Thu5/hu7FlxrDhu51lc+G7rWnDtXNlw7XhuqhmZeG7jmbhu7FlLnNC4bqg4buxcmXhurjhuqxlU8OCw4rhu5/hu7Flw4Lhu4JlLnN04bufw4JlU+G7rWdl4bq44bujZeG6rnNn4bq0ZeG7keG7t+G7sXJlw7XDguG7t8O1ZeG6uMOz4buxZeG7keG7t+G7sXJlxrB04buxc2Xhuq5zdWVzQWXhurThurbhuqJl4bupaOG7q2Xhu7FzaGXDg2XDtXPhu61lc+G7t2Xhu7Fyc8Oo4butZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWVzw4LDiuG7n+G7sWXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurvhurvhurNlPsOKZeG7j2bhu7Fl4buqLi46ZcO1Z8O1ZcO1buG6rmXhu5HDrGXhurR1w7VzZcO1xJDDtWXhurTDgsOK4bub4buxZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4buPxKnhu7FyZeG7sXN04bujw4Jlc8O64buxc2XhurRzQ8O1ZeG6tHN04bud4bq0ZeG6tHPEkMO14bqzZeG6rnPhu63hu7FyZeG6rnPhuqThurNlxrBzw4F0ZcO0w7PDimXhurJDw7Vl4buraeG7sXNlw7XhuqhmZcO1w61lc+G7n2XhurRz4buz4buxcmXDtXN14buxc2XhurThurbDuWXhurhoZeG7kULhuqLDtWXhu5HDveG7sXJl4buRw63hu61lw7Vnw7Vl4bq0b+G7sXJl4bupw4Dhuq5l4buwc23hu7Flw7Rt4bux4bqzZcO1Z8O1ZeG7sXNoZXPDreG7rWXhurRt4burZeG7sXN04buf4bq0ZeG6tMO64buxc2Xhuqjhu7FyZXPhu7fhurVlw5Xhuqbhu7FyZeG6uMOAdGXhu5Hhu6/hurNl4buR4buhZcO1Z8O1ZeG7keG7s3Rl4bq0QuG6ouG7sXJl4buRQuG6osO1ZXNCw4Phu7FyZeG6ssSQZXJ04bqk4bquZeG7kcSCZeG7q+G7t+G6tGXDtWfDtXNlw7VzdeG7sXNl4bq8Z8O14bqzZT7DimXhu49m4buxZeG7qi4uOmXDtWfDtWXDtW7huq5l4bq04bq24but4buxcmVzw4LDiuG7n+G7sWXhuq5z4buzdGVz4bqi4bquZeG6uMOAdGXDtXN14buxc2XhurDDgsOK4buj4buxZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcmXhurThurbEkMO1ZeG6tHThu53huq5l4bq8w4Lhu7Phu7FyZeG6tEThu7FyZXPhu7dl4buxcnPDqOG7reG6s2XhurRzw7Lhu6tl4buRw7nhu7FzZXN04buf4buxZeG6tOG6tmnhu7FyZeG7sXNoZcODZeG6uGhl4buRdOG7o8OCZcawdOG7n+G7sWXGsHThu7FzZeG6tOG7nWXhu5Hhu6Flw7Xhu69l4buPdOG7n+G7sWXhuq5zZ+G6rmVzQWXhurThurbhuqJl4bquc+G6pmVz4bqi4bqu4bq1ZS7hurbhu63hu7FyZeG7keG7r2XhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJlc0Fl4bq04bq24bqiZcO1Z8O1ZXPhu7dlw7Xhu69lc+G7rWjhu7Flw7XDreG7sXNl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWXhuqVydGhlw7XDreG6s2Xhu7Hhu5Phu61l4buRw4Hhu7HhurNl4bq0aOG7sWXhurTDs+G6tOG6p+G6s2Xhu7FzaGXDg2XDteG7r2Xhu7Fyw4LDimXDtcOBZeG6suG6rOG6rmXhu5Hhu7nhurNl4burbuG6tGVm4buxZeG6tOG7rWjhu7Hhurdlw7Xhu69lxrBzw61l4bux4buL4buxcmVzw4LDimXhu5Hhu7fhu7FyZeG7kULhuqLDtWVydGZl4buRw7rhu7Fz4bqzZWbhu7FzZeG7k+G7q2XDtHbhu7FyZXN3ZeG7keG7oWVzQWXhurThurbhuqJl4bupaOG7q2Xhu7FzaOG6tWU6w4JmZXJv4buxZeG6v2XhurRzZ+G7sXJl4bquc2fhurRl4buR4bu34buxcuG6s2XhurThu61o4buxZXPDgsOK4buf4buxZeG7kcOsZeG6uMOz4buxZeG7keG7t+G7sXJlc0Fl4bq04bq24bqiZeG6vG3DimXDtMSQ4buxcmXhu5FC4bqiw7Vl4bq74buBZeG7sXNoZeG7kGl0ZeG7keG7rWjhu7FlxrDhu53hurThurNl4burQ8O1ZXNBZeG6tOG6tuG6omXhur/DqWXhurThurZ04bufw4Jl4buR4bu14buxci9z4bu34bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMcOAdGXhu6vhuqzDtWXhurR04bubw4JlxrBzw73hu7FyZeG7keG7oWVmdGXhu4/DuWXhu494ZeG7qWl0ZeG6rnN1ZmXhurJmw4LhurNl4bq04bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZeG7seG7i+G7q2XhurDDgmZl4buxcuG7rWh0ZeG6uHThu5/DtWVzQWXhurThurbhuqJl4bq44bujZeG7sXNoZcOD4bqzZXPDgsOK4buf4buxZS5zdOG7n8OCZVPhu61nZcO1duG7sWVzw4LDimXhu5Hhu7fhu7FyZeG7q3d0ZeG7sXLDguG7teG7sWXhu6nEkMO1ZeG7keG7oWXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXDtcO94buxcmXhurRnw7VlcnTDreG7q2Xhu7Fyc8Oo4butZeG7sXNC4bqxZXNBZeG6tOG6tuG6omXhu5Fo4butZeG6tGnhu61l4buxcnPhu6PhurNl4bq44buz4buxZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2VzQWXhurThurbhuqJlc3fDtWXhurJ04buxc2Xhu7Fyc8Oo4butZcO14buvZXPhu61o4buxZcO1w63hu7FzZcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7HhurNl4bq0auG7sXJl4bqww4JoZcO1c+G7rWXDtWfDtWVz4bu3ZeG7sXJzw6jhu61l4buxc23hu7Flw7TDueG6rmXhu6lwZeG6tOG7neG6tOG6s2XGsMO54bquZeG6tHPhuqB0ZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4bq0c+G7i+G7q2VzeHThurNl4buR4bu34buxcmXhurh04bub4buxZeG6uGhlw7VDw4Jl4bq04bq24bqiZeG7keG7t+G6tGXhurzDgm7hurRlw7Vz4butZcO1Z8O1ZXPhu7dlcnRmZeG7kcO64buxc2XGsHPhu69lxrBz4buL4bux4bqzZXPhu61p4buxZeG7sWnhu7HhurNl4buP4buf4buxc2Xhu7FzbeG7sWXhu6vhu4nDtWXhu4/hu5/hu7FzZXN04buh4burZeG7sXJzw6jhu63hurXhurXhurVlxq9zw73hu7FyZcO1c+G7pWXhurRz4buhZXN04buf4buxZeG6ssSQZeG6sMOCZuG7sWXhurRt4burZcO14bqoZmXhu5DDreG7sXLhurNl4buwc2hl4buxQsOAw7Vl4bq4aGXDtWfDtWXhurThu7llw7VzQ8O1ZcO1c3Xhu7FzZeG6tOG6tsO5LWXhurzDrGVz4bu3dOG6s2Xhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXLDvXRl4buxc2hl4buQaXRl4buR4butaOG7sWXGsOG7neG6tGXDtXbhu7Fl4bupaGXhu4904buhw4Jl4bq0QuG6ouG7sXJlw7XhuqhmZeG6tHThu7FzZeG6tHNv4buxZeKAnC5Cw4Hhu7FyZeG6tHNt4bux4bqzZeG6tELDgeG7sXJlZ3TigJ3hurNl4oCc4buoZ2Xhu6lo4buxc2Xhu5Hhuqbhu6tl4bupZ2XhurZnw7Vz4oCdZS1l4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXhurThu7PhurRl4buR4buV4bquZeG7j2bhu61l4buR4bqgdGXDteG6qGZlw7Rt4buxZeG6tOG7t8O1ZeG6tGbhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqkuc2bhu7FzZeG7qmZ04bqtL+G6ruG6qQ==

Thanh Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]