(vhds.baothanhhoa.vn) - Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng làm tốt công tác dân vận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân, tiếp tục làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội cụ Hồ.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhu7Phu4nhurThu7MtYuG7o+G7kcO14buhM+G6r+G7m+G7tcO94buz4buR4buPw4I0xIPDoWHDveG7s3lw4buhw7XDocOdY+G7ocO14bqv4bufw6nhu5Hhuq93w7Rn4buf4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r0nhu6fhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/DrUHhuq/DlOG7pWEvw73hu7N5cOG7ocO1w6FhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhYeG7ieG7n8Oh4bqvLuG7tcOCbeG7oeG6r8O94bu1w7nhu7Phuq/hu6Phu5XDrcO04bqvw73huq7huq/DtOG7meG7ocO04bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hurZk4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oTXhuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buj4bux4buR4bqvw6zEkcOC4bqvw63DgWLhuq9JY8Ot4bqvw5Thu6Uz4bqv4oCcO+G7kcOzw63huq/DrOG7h+G7oeG6r+G6tmbhu6Hhuq954buD4buz4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7N5c+G7ocO1NuG6r8OM4buH4buh4bqv4bq2ZuG7oeG6r+G7ncSp4buf4bqv4buzw7Thu5nhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqvw7Xhu5nhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu53EqeG7nzbhuq/DjOG7h+G7oeG6r+G6tmbhu6Hhuq/hu53DtMSpcOG6r+G7s8O04buZ4bqv4bq24buRw7PDreG6r8O14buZ4bqvw63DgOG7ocO14bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/DrcO64buhw7XigJ014bqvSeG7p+G6r8ONw7Thu5fhuq/DtOG7tcOC4bqvWOG7teG7h+G7oeG6r8O9xILhuq84ScONw5RYw5054bqv4buz4buX4buhw7Thuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8OUcWLhuq/hu4vDqeG6r8Otw7Thu7fhuq/hu7N5c+G7ocO14bqv4bujZOG7n+G6r+G7s8O54buz4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hurZm4buhNeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw61jw63huq/DreG7g3fhuq/DgcOC4bqv4buKZeG7ocO1NeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu4tj4buhw7Thuq/DteG7kWPhuq/DrWJwNeG6r8O1w7Thu5Hhuq/DrOG7g+G7teG6r+G7g+G7oeG6r8O94buH4bu14bqvw73hurvDreG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6Ny4buhw7Xhuq/hu6DDtOG7h+G7oeG6r8Os4buH4buhNeG6r+G7s+G7kW534bqv4buzQcOt4bqv4bujZOG7n+G6r+G7s3Ri4bqvw71j4buhw7Xhuq/hu7PDtG3hu5/huq93w7Rn4buf4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r0nhu6fhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/DrUHhuq/DlOG7pTbhuq9hL+G7ieG7n8OhYS/DveG7s3lw4buhw7XDoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l54bqvw6zhu7PDtOG7teG7n2nEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6pcOi4bqt4bqzd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bq14bqnw6Lhuql34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bql4bq3L+G6t+G6reG6pcOs4bqz4bq3w6LhurXhuqvhurHhuqvhu7Phuq3DouG6p+G6reG6qeG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3DouG6q+G6t8SD4bqvYuG7o+G7s13Eg8OdY+G7ocO14bqv4bufw6nhu5Hhuq93w7Rn4buf4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r0nhu6fhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/DrUHhuq/DlOG7pcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6pcOi4bqt4bqzxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhurXhuqfDouG6qcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Ohw41j4buh4bqvaeG7pzXhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r8O9xqHhuq/hu4rEkeG7keG6r+G7i+G7p+G7keG6r8O0xrDhu6Hhuq/DtOG7rXfhuq/hu4tlcOG6r+G7oGo14bqvSeG7p+G6r8ONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G6tuG6sOG7ocO14bqv4bq2ZOG7ocO14bqvw7Xhu5HhurBi4bqvw71x4buhw7Xhuq/DteG7kXHhuq/hu7N54bu54buhw7Xhuq/hu53DtOG7qeG7kTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bug4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bqzNeG6r+G7s+G7meG7ocO04bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r+G7s8O0buG6r8O14buR4bur4buRNeG6r+G7ncO04bu14bqv4bq2xILDreG6r8OtceG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r8Os4buR4buN4buh4bqvaeG7kW7hu6Hhuq93w7ThuqLDreG6r+G7s8SRdzXhuq/hu53DtHHhuq/hu6PhuqDhu7Hhu6HDtTbhuq/hu7J5cOG7ocO14bqv4buh4bqg4burw6014bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/DtOG7meG7ocO04bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7lTXhuq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqvxanhu6Hhuq/hu4vhu5Xhu6HDtDXhuq944bu1w7nDreG6r3fDtHLhu6HDteG6ry3huq9i4buh4bqv4buh4buR4buhw7Q14bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu6HDtXDEkeG7keG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buz4bq54buhw7Xhuq/DreG6oOG7seG7ocO1NeG6r+G7s+G7kW/hu5/huq/hu6PEgsOtNeG6r+G6tuG7leG6r+G7s8O0buG6r+G7i+G7g+G7s+G6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqv4buz4buRbnfhuq/hu7NBw63huq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnA2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7snlt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqv4buz4buX4buhw7Q14bqvYuG7oeG6r+G7oeG7keG7ocO04bqv4buzeW3hu6Hhuq/DrWPDreG6r+G7s+G7tcOCbuG7oTXhuq/hu6PGoeG7ocO04bqv4bq2xILDrTXhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O14buR4bqw4bqv4bq24bqw4buhw7U14bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4bq0ZcOC4bqveWLhuq/hu4vhu6fhu7Phuq/hurThu7Xhu4Phu7M14bqvaeG7g+G7s+G6r+G7ocO14buxNeG6r8O04buZ4buhw7Thuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+KAnOG7i+G7kcOy4buf4bqv4buhceG7ocO14oCd4bqv4bq2b+G6r2Lhu6Hhuq/hu6Hhu5Hhu6HDtOG6r+G7s3lm4buz4bqv4buzxII14bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7neG7kcOy4buf4bqvw71wY+G7s+G6r+G7s8O54buzNuG6r+G7nOG7keG7ocO04bqv4buzbuG6ry3huq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqvw63DgWLhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8OtceG6r2nhuqDhu6vDreG6r3fDtGPhu7Phuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hurbhuqDhu63hu7Phuq9pZsOtNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FJbeG7oeG6r8OtxJHhu6HDtOG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7tWbhu6Hhuq/hu6Phu63hu5E14bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/DtOG7meG7ocO04bqvYuG7oeG6r+G7oeG7keG7ocO04bqveOG7tcO5w63huq93w7Ry4buhw7U14bqv4buzeWbhu7Phuq/hu7PEguG6r2Lhu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7s+G7tcOCbuG7oeG6r2nhu5Ft4buh4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5Hhuq93w7Thu5Ni4bqv4buz4buHw4I14bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu7Phu7XDgm7hu6Hhuq9p4buRbeG7oeG6r8O14buR4bur4buR4bqvaeG7kcOy4buhNOG6r+G6tuG7kcOzw63huq/hu6Phu63hu5Hhuq/DrEHhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7n8SR4buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r+G7i+G6ueG7ocO14bqv4buzZeG7kTXhuq/DrcO04buRYuG6r8O9a+G6r+G7s8O0w7rhu6HDteG6r+G7s+G7keG7oeG6r8OtceG6r+G7oeG7p+G7keG6r8Os4bu14buhw7Xhuq/hurThu4Phu7U14bqv4buL4bunw6014bqvw71i4buR4bqvw73EguG6r+G7s8O0ZuG7s+G6r+G7o+G7kW3hu6Hhuq944bu1YuG7oeG6r+G7i27hu6Hhuq/DrcO0w4Hhuq/hu7N54bqg4bup4buhw7U14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r8Otw4Fi4bqv4buKZeG7ocO1NeG6r+G7oMO0ZOG6r+G7oeG6oOG7q8OtNOG6r+G7s+G7p+G7keG6r3fDtMSR4buf4bqv4bq24buR4bqvd8O0xJHhu5/huq93w7Rjd+G6r+G7o+G7tWbhu7Phuq/hurZv4bqv4bufw7rhu5Hhuq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hurZo4buh4bqvw61x4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq9p4buRbuG7oeG6r3fDtOG6osOt4bqv4buzxJF3NuG6r+G7suG7meG7ocO04bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r+G7i3Hhuq/hu7Njw63huq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7ocO0dOG6r+G7i27hu6Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqv4bq2QeG6r3jhu7Xhu4fhu6Hhuq/DvcSCNeG6r3jhu7XDucOt4bqvd8O0cuG7ocO1NeG6r+G7i8Oq4buz4bqveWLhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu7PDtGPDrcO04bqv4buzw7ThuqLDreG6r+G7i8O54buR4bqv4bq24bur4buR4bqv4buhw7Thu5HDs+G7n+G6r+G6tkHhuq9pZXDhuq/hurbDs+G6r+G7ssWp4bqveOG7tcO5w63huq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/DtOG7meG7ocO04bqv4buf4bur4buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqfhurHhurF34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bql4bq3L+G6t+G6reG6pcOs4bqz4bq3w6LDouG6t8Oi4bqz4buz4bqt4bq14bqz4bqt4bqp4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XeG6reG6teG6p8SD4bqvYuG7o+G7s13Eg8OdY+G7ocO14bqv4bufw6nhu5Hhuq93w7Rn4buf4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r0nhu6fhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/DrUHhuq/DlOG7pcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bqn4bqx4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu55k4bu14bqvY3Dhuq/hu6Phu5Phu6HDtOG6r+G7s3lt4buh4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r8Ot4bu14buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4buhw7rhu6HDteG6r+G7s8O0w7rhu6Hhuq/hu5/hu6vhu5E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOdcOG7ocO1NeG6r8Os4bqg4bur4buR4bqvw73EguG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXA14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r8Otw4Fi4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tkHhuq/hu4pl4buhw7Xhuq/DgcOCNeG6r0nhu6fhuq/hu7LhuqDhuq/hu6PDs+G7ocO04bqveOG7teG7h+G7oeG6r+G7ncO04bu1NeG6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqvw4HDgjXhuq/DlOG7iuG7oMOMNeG6r+G7tEnhu6DDjOG6r+G7s+G7l+G7ocO0NeG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqvw63DtMOq4buz4bqvw63DtGzhuq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N34bqvw4HDgjXhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq944bu1w4Jv4buhNeG6r+G7nuG7suG7slg14bqv4buLcGThu6Hhuq/hu7PDtMOy4bqvw61jw63huq/DreG7g3c14bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buz4buTw63DtOG6r8OtxILDreG6r8Otw4Fi4bqvw61j4buh4bqvaeG7pzXhuq/hu4tl4buhw7Xhuq/hurbhu5Ft4buhNeG6r8OtY8Ot4bqv4buz4buF4buhw7Xhuq/hu6Phu6t34bqv4bugw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq944bu14buH4buh4bqvw73EgjXhuq944bu1w7nDreG6r3fDtHLhu6HDteG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8Otw7TDquG7s+G6r8Otw7RsNeG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4buf4bqv4buz4bu3w6014bqv4buLxJHhu7Phuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq944bu1YuG7oeG6r+G7s3lz4buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7snlw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurM14bqvScONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7i8Op4bqv4buzZnfhuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq/hu6PDqeG7ocO04bqv4buLxJFwNeG6r8Otw7Thu5fhuq/hu4vEkXDhuq/DrWPDreG6r8Ot4bup4bqveOG7tWLhu6E14bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqveOG7tWPhu6Hhuq/hu7N54buRw7Phu7M14bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4buf4bqvw61jw63huq/hu6HDtcO04buV4bqveOG7tcOCbuG7szXhuq/DrcO04buX4bqv4buzw7Thu5U14bqv4bufw7Phu6HDtOG6r+G7o8Oz4buhw7Thuq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N34bqv4bq2b+G6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/hurZB4bqveOG7teG7h+G7oeG6r8O9xII14bqveOG7tcO5w63huq93w7Ry4buhw7U04bqvw6zhu7XDguG6r+G7s3nhu5nhuq/hu6HDtcO04buRbeG7n+G6r8Otw7Ru4bqv4buL4bun4bqvw73hu4Hhu6Hhuq/DvWThu6HDteG6r8Otw7Thu5Fu4buh4bqv4buL4buD4bu1NeG6r+G7oeG6u+G7n+G6r8Otw7ThurvDreG6r+G7s+G7meG7ocO04bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oTXhuq93w7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G7s8O54buz4bqv4bq24bur4buR4bqvw61jw63huq/hu6PEgsOt4bqv4buj4bqg4but4buhw7Xhuq/hu4tl4buf4bqvaWVw4bqvYuG7oeG6r+G7oeG7keG7ocO04bqveOG7tcO5w63huq93w7Ry4buhw7U14bqvYuG7oeG6r+G7oeG7keG7ocO04bqv4buzeWbhu7Phuq/hu7PEguG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5E14bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buLw7Lhuq9p4buV4bqv4buL4bun4buhw7U14bqvaeG7g+G7s+G6r+G7ocO14bux4oCmYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocON4bu54buhw7Xhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu4txNeG6r+G7s8O04buD4buf4bqv4buhw7Thu7Xhu4Xhu6Hhuq/hu7PhuqDhuq/hu7PhuqDhu6/hu6HDtTXhuq/hu6Phu7Hhu5Hhuq/DrMSRw4Lhuq/DrcOBYuG6r8ONw7TDgeG6r+G7s+G7lcOtw7Thuq/DlOG7peG6r8ONw7Thu5Phuq/hu57hu5Hhu6HDtOG6r+G6tm/huq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq/DrOG7h+G7oeG6r+G6tmbhu6E14bqv4bufw7nhu5Hhuq944bu1YuG7oeG6r8O0w7Phuq/hu7PDtMOBw4Lhuq/DrcO04bu14buhw7U14bqvw7Xhurvhu6Hhuq9pceG6r3jhu7Xhu4fhu6Hhuq8t4bqvw6zhu4fhu6E14bqvScONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7o+G7tcO64buh4bqvw63DtOG7t+G6r+G7s3lz4buhw7U14bqv4buLZ8OC4bqv4bufxJHhu6HDtOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r8Os4buH4buh4bqv4bq2ZuG7oeG6r+G7s8O0w7rhu6HDteG6r3jhu7Vi4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7o2Thu5/huq/hu7PDtOG7kW7hu7Phuq/hu7PDtMSCw6014bqv4bqk4bqv4buhw7XDtMahYjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bqn4bqx4bqxd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6peG6ty/hurfhuq3huqXDrOG6s+G6t8Oiw6LhurPhurXhuqXhu7PhuqXhuq3huqvhurXDouG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3huqvhurPhurXEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPDnWPhu6HDteG6r+G7n8Op4buR4bqvd8O0Z+G7n+G6r8Otw7Thu4Phu7Phuq9J4bun4bqv4buL4bun4buR4bqvw61B4bqvw5Thu6XEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6p+G6seG6scSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Ohw41j4buh4bqvaeG7pzXhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r8O9xqHhuq9J4bun4bqvw43DlFjDneG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw63hurvhu7Phuq/hu7Nxw63huq/hu5/hu5Hhu43hu6Hhuq93w7Thu5Phuq/DrcO0cOG6r2lk4bqvw61w4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buzw7nhu7Phuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/DvWPDrcO04bqvw7Rm4bu14bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq944bu14buH4buh4bqv4buL4bun4buRNeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurM14bqvScONw5RYw53huq/hu4vDqeG6r8O14buRZeG7keG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/DrWPDreG6r8Otw7Ru4bqv4buL4bun4bqv4buzw7Thu4lw4bqvw61jw63huq/hu6HDtHHhu5/huq/hu4vDueG7keG6r+G7s+G6oOG7reG7ocO14bqv4buzw7Thu4lw4bqv4buL4bu34buhw7Xhuq944bu1w4Lhuq/hu4vhu5Xhu6HDtDbhuq/DlHBk4buh4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqv4bq2QeG6r+G7s+G7meG7n+G6r+G7neG7kW7hu5814bqveOG7tcOC4bqv4buzZnfhuq/DtGThu5Hhuq/DrcO54buz4bqv4buj4buRw7Phu7Phuq/DveG6quG6r+G6tmRw4bqv4buf4bu5YuG6r+G7ncO0w7rhuq/hurPhurHhurPhurfhuq8t4bqv4bqz4bqx4bqz4bqz4bqv4bq24bqg4but4buz4bqv4bqnNeG6p+G6rSDhuq/DvXDhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu51u4bqvw7RwxJHDrcO0NOG6r+G7s3licOG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu4vhu5Xhu6HDtOG6r3fDtEHhu6HDteG6r8Os4bqgduG7ocO14bqv4bq34bqt4bqvSWThuq/hu59q4bqvO+G7kcOz4buz4bqv4bugYuG7n+G6r0Lhu6HDtOG6r8O04bu54buhw7XigKZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw41jw63huq/DreG7qeG6r3jhu7Vi4buhNeG6r+G7i+G7qeG7oeG6r+G6tuG7leG6r+G7i8Op4bqv4buzw7Ri4buf4bqv4buf4bqg4bu14bqvw63DtHDhuq/DreG7g3fhuq/DgcOCNeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/DrWPDreG6r8Ot4buDd+G6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu7PDueG7s+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r8O9Y8Otw7Thuq9i4buh4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5E14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r+G6oOG7teG6r+G7i8Op4buR4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrXHhuq/DrcO64buhw7U14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r8O0ZuG7teG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqveOG7teG7h+G7oeG6r+G7i+G7p+G7kTThuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r8OtY8Ot4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7neG6qOG6r+G7oeG7kcOz4buf4bqv4bqt4bql4bqv4buh4bq54buf4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hu7PDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvaeG7keG7ocO0NeG6r+G7o+G7kcOz4buz4bqvw73GoeG6r+G6s+G6rS3huq0t4bq34bqrw6Lhuq3huq/igJPhuq/hurPhuq0t4bqtLeG6s+G6seG6s+G6szbhuq9J4bun4bqvw43DlFjDneG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqv4bq24bur4buR4bqvw5Rzw63huq/hurbhu5HDs+G7oeG6r1jhu7Xhu4fhu6Hhuq/DguG6r+G6tmThuq/DreG7g3fhuq/DgcOC4bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqveOG7tcOCb+G7oeG6r+G7i+G7lWLhuq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r8OUZOG6r+G7snnhu7Xhu6HDteG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4budw7Rj4bufNeG6r8Otw7ThurBi4bqvacOz4buhw7Thuq/DrcO0cOG6r+G6peG6seG6seG6r+G7s8O04buH4buh4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu7PDtOG7teG7p8Ot4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu7PhuqDhu63hu6HDteG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r8O9Y8Otw7Thuq/hu7PEkeG7keG6r8O04bu1w4LDs+G7oTXhuq/DreG7ueG7ocO14bqv4bq24bur4buR4bqvSWLhu6Hhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r+G7oeG7kW3hu6Hhuq9Y4bu14buH4buh4bqv4buL4bun4buR4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu6Phu43huq/hu7N54buR4bqv4buH4buh4bqvw61jw63huq9i4buhw7Thuq/DtOG7ueG7ocO1NeG6r+G7o+G7kcOz4buz4bqvw73huqrhuq/hu7PEkeG7keG6r+G7ocO1w7TGoWLhuq/hu7N5YuG7ocO14bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw5Rk4bqv4buyeeG7teG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FJ4bun4bqvw43DlFjDneG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buzw6rhu6HDteG6r+G6t+G6seG6r8O9xanhuq/hu7Phu5Fu4buz4bqv4bud4buRw7Phu5814bqv4bufxrDhu5Hhuq/DvcWp4bqv4buzeeG7leG6r8O14buRY+G6r+G6t+G6seG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO1NeG6r+G7s3licOG6r+G7s8Oq4buhw7Xhuq/hurfhurXDouG6r8O94bu14buD4buz4bqveOG7tWQ14bqv4bufxrDhu5Hhuq/DveG7teG7g+G7s+G6r+G7s3nhu5Xhuq/DteG7kWPhuq/hu7PDg+G6r+G6teG6seG6seG6ry3huq/huqXhurHhurHhuq/hu6HDtcO04buZ4buh4bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/DvWPDrcO04bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw6zhu5V34bqv4bqz4bqtLeG6rTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7PDueG7s+G6r8OtY8Ot4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7nW7hu7Phuq/hu6HDtcO0xqFiNeG6r8O94buR4buhw7Thuq/DtHDEkeG7s+G6r8O14buRYnDhuq/hu6PhuqDhu7Xhuq/hurbhurnhu6Hhuq/DtHFiNeG6r+G6tuG6ueG7oeG6r+G7ocO1w7TDszThuq/hu7PDtMOy4bqvw6xBw63huq/hu7PDtMOy4bqv4buzw7RicOKApuG6r+G6tuG7q+G7keG6r8O9w7nhuq/hu7Phu5Fv4buh4bqv4bqtw6Lhuqnhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTThuq/DrWPDreG6r8Ot4bup4bqveOG7tWLhu6E14bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buybuG7s+G6r+G7s3nhu6Xhu6HDteG6r8Ot4buHw4Lhuq/DreG7ueG7ocO14bqv4buL4buVYuG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw7Xhu4Xhu6Hhuq/hurfhurHhuq/hu6HDtWThu6Hhuq/DreG7h8OC4bqvw61jw63huq/hu6NwxJHhu5E24bqvV8O0w7nhu5Hhuq/DtOG7rXc14bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqv4budw7RlcOG6r8O9Y+G7s+G6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4buL4buRw7Lhu5/huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq9pY+G7oeG6r+G7s3nhu7fhuq/hu7PEkeG7keG6r+G6tMOp4bqv4buyYuG7n+G6r+G7ouG6oOG6rzhY4bu1YuG7oeG6r8Od4bup4buhOeG6r+G6tuG7q+G7keG6r8O9w7nhuq/hu7Phu5Fv4buh4bqv4bqzNeG6s+G6r+G7s+G6qOG6r+G7i+G7peG7ocO1NuG6r+G7snlw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurM14bqvScONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7i8Op4bqv4budw7RlcOG6r8O9Y+G7szXhuq/DtMaw4bqv4buzeeG7reG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4bq34bqv4buhw7XDuuG7keG6r+G7ocO0ZOG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buL4bun4buRNeG6r+G7i2/huq/hu6HDtcO04buV4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hurXhuq3huq/hu6HDtcO64buR4bqv4buhw7Rk4bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/hu6HDtcO0xqFiNeG6r+G6t+G6reG6r+G7ocO0ZOG6r+G7i8SR4buR4bqv4buLcGThu6Hhuq/hu51u4buz4bqvw63DtHDhuq/DrWPDreG6r8O04bun4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/DvWPDrcO04bqvw7XDqnfhuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oeG6r+G6tm/huq/hu6HDtGThuq/hu6/huq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZeG7oeG6r+G7s+G7l+G7ocO0NOG6r+G7n8aw4buR4bqv4buhw7XDuuG7keG6r+G7ocO0ZOG6r+G7s3nhu5Xhuq/DteG7kWPhuq/huqnhurHhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7nW7huq/DtHDEkcOtw7Thuq/DvcO54bqv4bqz4bqt4bqp4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hurfDoi3hurfhurMt4bqz4bqx4bqz4bq34bqvw63DgWLhuq/hu7RJ4bugw4zhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G6tm/huq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqv4bq0w6nhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7ncO04bu14bqv4bq2xILDreG6r+G7n+G7kW/hu6Hhuq/hu6Hhu7fhu5Hhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8OUcWLhuq/DteG7kWLhu5Hhuq/hu4twxJHhu6Hhuq/hurPhurHhurPhurfhuq8t4bqv4bqz4bqx4bqz4bqlNOG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu7PDueG7s+G6r3fDtHDhu6HDteG6r+G7s3lkcOG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4bu1YuG6r+KAnOG7o8SCw63huq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G6tsOA4bqv4buzeWLhu6HDteG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r8Otw7Thu7Xhu6HDteG6r8O94bqiw63huq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7ocO64buhw7Xhuq/hu7PDtMO64buh4bqv4buf4bur4buR4oCdNeG6r+KAnOG7o8SCw63huq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G6tsOA4bqv4buzeWLhu6HDteG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r8Otw7Thu7Xhu6HDteG6r+G7s2LDguG6r+G6tuG7meG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7XDtMOocOG6ry3huq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r2Lhu5Hhuq9p4buV4bqvaXThuq/hu6PEkeG7keG6r3fDtOG7k2Lhuq/DvWLhu7XigJ014bqvw61j4buh4bqvaeG7pzXhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r8O94bqq4bqv4bujxILDreG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqv4bq2w4Dhuq/hu7N5YuG7ocO14bqv4buz4buX4buhw7Thuq/hu4vDqeG6r+G7s+G7kW7hu7Phuq/hu53hu5HDs+G7n+G6r8Otw7Thu5Hhuq/hu7Phu5Ft4bu14bqv4buzxILhuq/hu6HDteG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4tx4buhw7Xhuq/DtXF34bqveOG7teG6quG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4buhw7rhu6HDteG6r+G7s8O0w7rhu6Hhuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DvcO54bqv4buz4buRb+G7oeG6r8O04bup4buh4bqv4bq3NcOi4bqv4buz4bqo4bqv4buL4bul4buhw7U24bqvSeG7p+G6r8ONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8O0xrDhuq/hu7N54but4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hurXhurHhurHhu5/huq/hu4vhuqDhu7Hhu6HDteG6r8O14buRYnDhuq/hu7PDtMO64buhw7Xhuq/hu6HDuuG7oeG6r+G7s8O0w7rhu6Hhuq/hu7N54buV4bqvw7Xhu5Fj4bqv4bqz4bqp4bqx4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/hurZk4bqvw7Thu6nhu6Hhuq/hurfhurHhurHhuq/hu6HDtWTDguG6r8Otw7rhu6HDtTXhuq/DtXF34bqvd8O04buF4buh4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu6HDuuG7ocO14bqv4buzw7TDuuG7oeG6r+G7n+G7q+G7keG6r+G7s8O0w7rhu6Hhuq/hu4rhu6Xhu6HDteG6r8ONw7nDrTXhuq/hurTDqeG6ry7hu7Xhu4fhu6Hhuq/hu7LDtGPhu5E14bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4bugw7ThuqDhuq/hu7LDtGLhu6HDtDbhuq/DjWPDreG6r8Ot4bup4bqveOG7tWLhu6E14bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqvw7TGsOG6r+G7s3nhu63huq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7ocO64buhw7Xhuq/hu7PDtMO64buh4bqv4buf4bur4buR4bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrWPDreG6r+G6tMOp4bqvw61y4buh4bqvw7XDqnfhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw43DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r+G7o8SCw63huq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G6tsOA4bqv4buzeWLhu6HDteG6r+G7s8SR4buR4bqvw61jw63huq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7LDtMSRw63DtOG6r+G7ssO0ZOG7ocO0NeG6r+G7oMO64buhw7Xhuq/DjcO54buhw7U14bqv4buyw7Thu5HDs+G7teG6r8OUcWI14bqv4buyw7Rz4bqvLuG7teG7h+G7oeG6r+G7o2Thu5/huq/hu7PDueG7s+G6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqv4buzw7Thu5Ft4buh4bqv4buzYuG7kTXhuq/DreG6ouG7teG6r8O04bun4bqvw63huqLhu7Xhuq/hu6HEkeG7oTbhuq/hu67huq/DrWPDreG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r8O14buRY3fhuq9p4buRbeG7oeG6r8O14buR4bur4buRM+G6r+G7ssO04bqg4bux4buhw7Xhuq8u4bu14buH4buhNeG6r+G7omLhu6HDteG6r8ONw7Rj4buhw7Q14bqvWOG7tWLhu6Hhuq/DneG7qeG7oTXhuq/hu57huqDhu7Hhu6HDteG6r+G7omPhu7M14bqvSeG7p+G6r8ONw5RYw53huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqvSeG7p+G6r8Otw7Thu5fhuq/DtOG7tcOC4bqvSeG7p+G6r+G7i+G7p+G7keG6r0nhu5Ft4buh4bqvd8O0cuG7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G7inBk4buh4bqv4buc4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqvLeG6r1jhu7XDucOt4bqvd8O0cuG7ocO14bqv4bql4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqvw7Thu5HDs+G7teG6r3jhu7Vl4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw7Xhu5Hhu7d34bqvw6zhu4fhu6Hhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7NuNeG6r+G6tHFi4bqv4buLceG7keG6r8O14buRZeG7n+G6r+G7ocO1w7TDqHA14bqvw63DtOG6ueG7n+G6r8O9ccOt4bqvw73huqLDreG6r+G7ncO0dOG7iTXhuq/DrMSRw4Lhuq/DtHPDreG6r8Otw7Rw4bqvw61w4buh4bqv4buJ4buf4bqv4buL4bul4buhw7Xhuq9pZHA14bqv4buz4bu1w4Jt4buh4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oeG6r+G7oMO04buH4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu6Ft4bu14bqvw61icOG6r8OtZeG7ocO04bqvw7Xhu5Fjw6014bqv4buL4buD4bu14bqv4buzeWLhu6HDtOG6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqvd8O04buF4buh4bqv4buz4bqu4bqvd8O0ZeG7oeG6r+G7i+G7p+G7ocO1NeG6r+G6tmThuq/hu4fhu5/huq/hu5/huqDhu7Xhuq/hu7PDtMOB4bqv4buLcMSR4buh4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r+G7s8O0buG6r+G7o8SCw63huq/hu7PDtOG7ueG6r+G7i+G7lcOtw7Q14bqvw7Xhu5HhurDhuq/hurbhurDhu6HDteG6r8Wp4buh4bqv4buL4buV4buhw7Thuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6HigKZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw5ThuqDhu6vhu6HDteG6r8OsaOG7oeG6r+G7i+G7p+G7keG6r3jhu7XDguG6r+G7s2Z34bqv4budbuG7s+G6r8O04butd+G6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqv4bq24bu14bqv4buz4buZ4buf4bqv4bud4buRbuG7nzXhuq944bu1w4Lhuq/hu7Nmd+G6r8O0ZOG7keG6r8Otw7nhu7Phuq/hu6Phu5HDs+G7s+G6r8O94bqq4bqv4buzxJHhu5Hhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8OUw4Fi4bqvV8O04bq54buhNeG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqvacSR4buh4bqv4buiZHA04bqvd8O0w7nhu5Hhuq/DtOG7rXfhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r3fDtHLhu6HDtTXhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtOG6r8ONUDvhu5DDjC3hurfhuqs14bqvw7Xhu5Fl4buR4bqveOG7tcOCbuG7s+G6r+G7s8O54buz4bqvw61jw63huq/hurbhu4Phu6Hhuq/hu4tv4bqv4bq04bu14buD4buz4bqv4buhw7Rmd+G6r8OtZeG7ocO0NeG6r8O14buR4bqw4bqvw7Xhu5nhu6Hhuq9i4buh4bqv4buh4buR4buhw7Q14bqv4buzeWbhu7Phuq/hu7PEguG6r2Lhu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/DtGLhu5Hhuq9pbeG7oeG6r2nhu5Ft4buh4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5E04bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrWPDreG6r+G7o3DEkeG7keG6r+G7s+G7p+G7keG6r3fDtMSR4bufNeG6r2nhu7XDuuG7oeG6r+G7o2bhu7Xhuq944bu1YuG6r2nhu5Ft4buh4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5E14bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu7Hhu6HDteG6r2nhu5Ft4buh4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5Hhuq/DtHJi4bqvaeG7meG7ocO0NeG6r8Wp4buh4bqv4buL4buV4buhw7TigKZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhWOG7teG7h+G7oeG6r+G6tuG7q+G7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buhw7ThuqDhuq/DrWPhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6HhuqDhu6vDrTbhuq/hu4px4bqv4bq2w4Ni4bqv4bujZOG6r+KAnOG7s2Thu5Hhuq/DvWXhu6HigJ014bqv4oCc4buL4buRw7Lhu5/huq/hu7PEgmLigJ3huq/DrcOA4buhw7Xhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu6Nk4bqv4bufQcOt4bqv4buz4buRbeG7teG6r3fDtOG7g+G7oeG6r+G7i+G7g+G7teG6r8Otw4Fi4bqveOG7teG7h+G7oeG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G7s2I24bqv4bugw7ThurDhu6HDteG6r+G7nW7hu7Phuq944bu1ZeG6r8Otw4Fi4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hurZm4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq9Jw43DlFjDneG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqv4bujZOG6r+G7n+G7keG7ocO04bqvw63DtOG6ouG7ocO14bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7i+G7p+G7ocO1NeG6r+G7s8O04bu1w4Ju4buz4bqvd8O0QcOt4bqvw63DtHDhuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buzw7TDueG7ocO14bqv4buzw7nhu7Phuq/hu4tqdzXhuq/hu4tj4buhw7Xhuq/hu7PEguG6r8O0ZHDhuq/hu4txNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoWHDveG7s3lw4buhw7XDocOUcGThu6HDteG6r+G7ouG7keG7ocO0YS/DveG7s3lw4buhw7XDoWEvd8Oh

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]