(vhds.baothanhhoa.vn) - Đứng chân trên địa bàn bản Xắng Hằng, một bản biên giới còn nhiều khó khăn của xã Yên Khương (Lang Chánh). Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, Đồn Biên phòng Yên Khương còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7goZuG7ncah4bubw6rhurnGsEAhP+G7mjfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5so4buRKMOCbsOtKOG6tsOqYsOtKOG7meG6veG7icOt4bq7KMavYsOtKEfhur1y4buNw63hursmL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP8OCc8Ot4bq7KOG6s+G6veG6ocOtKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG6tzXDrSjFqDjDreG6uyjhurw5w63hursjKGlv4bubKOG6tzXDrSjhurfDqmLDrSjhurvDquG7j8OqKOG6s+G7icOtKMOt4bq9w6pk4budKGfhur3hu4soZ+G6vTfDrSjhurNwMSjFqTYoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyglSDHDreG6uyjhurLhur0yw63hur0qPSjhu5rhur3DtcOqKOG6u8OqMcOtKOG7leG7nTEjKOG6s+G7n8Ot4bq7KOG7peG7j8OqKOG7pcOqxJHhurMo4bub4bq9deG6syjhur3DqsSRw60ow63hur3DqsSRaSjhu6Xhu6Eo4bq3NcOsKOG7pcSRKDHDrSjDrcOqw63hur0o4bq3w6piw60o4bq7w6rhu4/DqiMoxanhuqHGsCjhurV1w63hursow6Lhu43DrSjhu6Xhu4co4bub4buXw6zDreG6uyjGoTThurPhur0o4bulw7nDreG6uyhpNMOt4bq9IyjDgm7DrSjhurbDqmLDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjGr2LDrShH4bq9cuG7jcOt4bq7KOG6s+G7icOtKOG7m+G6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKOG7mzfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5sjKOG6u+G7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKOG6szXDqijhu5vhur3DqsSRw60ow6LDtcOqKMahbcOt4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6szLDrSjhurdvKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKOG7m+G7l8Osw63hursow6Lhu43DrSjhu6Xhu4c9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHhurXhu5vhur3hu51p4bq3KMOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goWzww4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PlspLz4pKeG6tV08WzwwfXvhu5sgIiJ7MGgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYMCB7ISgxaOG7m1gh4buaN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhu5Eow4Juw60o4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVs8MCEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/w4Juw60o4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyjDonLDtOG6syjhurvDqjHDrCjDreG6vcOqxJFpKOG7peG7oSjhu5Xhu501w60oaOG7qSMo4bq3NcOsKOG7pcSRKCJnaSjDonLDtcOt4bq7KOG6t8OqYsOtKOG6u8Oq4buPw6ojKHsoaW3hurMo4buV4budbeG6syjhurvDquG7j8OqKOG7m8OqY+G7mSjhurvDqjLhu5kow61y4buP4bqzKOG6tzTDrShIM8OsQCg8eyjhu5vhur1sw60jKOG6tzXDrSjhu5vhur3hu51v4bqzKMWpNijGr2LDrShH4bq9cuG7jcOt4bq7KC0oaW/hu5so4bub4buXw6zDreG6uyjDreG6vcO5w63hursow6Lhu4cxKOG6tzPDrShn4bq94buLKGfhur03w60jKMWpMSjFqWzDqijhurNwMSjhur3hu53GsMSRw60oSDHDreG6uyjhurLhur0yw63hur09KOG7muG7l8Osw63hursow63hur3DucOt4bq7KMOtN2ko4buV4budMSMow4Juw60oaOG7nWzDrShoM2ko4bubbeG7myjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurvDqsO5KOG6u+G7gcOtKDHDrSjDrcOqw63hur0o4bqz4bq94bq/w63hur0o4bub4buX4buHIyjhu5vhu5fEg+G7myjhu5t1KDHDrSjhu5vDrDPDrSjFqTYo4bq9b8OqKOG7kShn4bq94budKOG7pXXhurMo4bq3w6piw60o4bq7w6rhu4/DqkAoZ+G6vWzDreG6uyjDreG6u3TDreG6uyjhu5vhur044bubKOG6s+G6vWHhu5so4bub4buBw63hur0o4bqzNWko4bq7OMOtKOG6t+G7iyjhu6Xhu4/DqijDjeG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtIyjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhu5vhur1jKOG7m+G7l8SDw60o4bq3w6piw60o4buZ4bq94buJw63hurso4bubw6wzw60o4bq14bqhw60o4bulw7nDreG6uyjhurPhur044bqzKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKMOi4buLw63hurso4buV4bud4bqhw63igKYmL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKTzhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goWzwg4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PlspLz4pKeG6tV08Wz4pPCnhu5siMHs+XWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYW10gISgxaOG7m1gh4buaN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhu5Eow4Juw60o4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApPCEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVs8ICEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4bqy4bufw63hurso4bul4buPw6oo4bulw6rEkeG6syjhurc1w6wo4bulxJEow6Jyw7XDreG6uyjhurfDqmLDrSMo4bq7w6rDuSjhurvhu4HDrSgxw60ow63DqsOt4bq9KOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KOG7m+G7l+G7hyMo4bub4buXxIPhu5so4bubdSgxw60o4bubw6wzw60oxak2KOG6vW/Dqijhu5EoZ+G6veG7nSjhu6V14bqzKOG6t8OqYsOtKOG6u8Oq4buPw6ojKOG6szLDrSjhurdvIyjhurPhur3DqmPDrSjGoeG7hSjDgm7DrSjhurbDqmLDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjGr2LDrShH4bq9cuG7jcOt4bq7KOG6s+G7icOtKOG7mzfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5so4bq7w6pqw6o9KOG7mnQow6Lhu4so4bq74buL4buZKOG7meG6vcOjw60o4bqzNcOqKOG7m+G6vcOqxJHDrSjGoXPhurMoZ+G6vWrhuqUjKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKMOiw7XDqijGoW3DreG6uyjhurNwMSjhurMyw60o4bq3byMo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4Uo4bub4buXw6zDreG6uyjDouG7jcOtKOG7peG7hz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKTzhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goWzww4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PlspLz4pKeG6tV08Wz4pezDhu5t9MCBbKWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYfXt9ISgxaOG7m1gh4buaN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhu5Eow4Juw60o4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApPCEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVs8MCEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4bukw6rEkeG6syjhu5s3w63hurso4bq7w6oxKMOicsO04bqzKMOt4bq9w6pk4budKOG7m+G6vXXhurMo4buZ4bq94bqvaSMo4buXMeG7nSjFqTHDreG6vSjDonIxKOG7pTPDrCjhurdj4buZKDfDrSMow6I1aSjhurc1w6wow63hurvhu51uw60o4buXMeG7nSjGoTThurPhur0o4bqz4bq9w6wo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4UoaDMo4buX4bqj4bubKOG6s8Ojw60o4bub4bq9w6pj4bubPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbPCLhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+WykvPikp4bq1XTxbPjwpfeG7m3t7XSBdaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1giKT4hKDFo4bubWCHhu5o3w63hurso4bq7w6oxKMahNcOtKMWp4bud4bqj4bubKOG7kSjDgm7DrSjhurbDqmLDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjGr2LDrShH4bq9cuG7jcOt4bq7ISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghWzwiISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hurwzw63hursow603aSMow4Lhu43DrSjhu6Xhu4co4bubxIPDrSjhurXhu6HDreG6uyjDreG6vcO5w63hursoZ+G6vcOsNcOt4bq9KMOi4bqj4bubKOG7m+G7l23DreG6uyjhu5Xhu50xw63hur0ow6Lhu43DrSjhu6Xhu4cow6JlKOG7mzfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5s9KMOC4bqhxrAo4bqzccOt4bq7KGgzKGlv4bubKOG7m+G7l8Osw63hursow63hur3DucOt4bq7KOG6s+G6veG7gyjhu5vDqmLhu50ow6JlKMOiMsOt4bq9KOG6u8OqMihnY+G7myjhu5Xhu501KOG7m+G6vcOqKMOi4budMSjhurvDqsO5MSjhurMy4bqzKMOib8OqKOG7m+G7l8Osw63hursow6Lhu43DrSjhu6Xhu4cow61iw60ow6I2KOG7m+G6veG7nSjhur3hu6Phu5sow6Jyw7ThurMoxqF1KOG7m+G6vTFpKOG6u8OqMSjDomzDreG6uyjDojXDrCjhurMyw60o4bq3byMo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4U9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICk84buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFs8MOG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj5bKS8+KSnhurVdPFs+PD4i4bube10wIltoKT1m4buZ4bq74bu24buXWDwgXSEoMWjhu5tYIeG7mjfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5so4buRKMOCbsOtKOG6tsOqYsOtKOG7meG6veG7icOt4bq7KMavYsOtKEfhur1y4buNw63hurshKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKTwhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbPDAhKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP8OCNMOqKOG7o8awKOG7muG7l8Ojw60o4bukN8OtKEjhu53huqHDrSMo4bqy4bq94bq/w63hur0o4bub4buX4buHKOG7pcOqYsOtKOG7meG6veG7iyjDgm7DrSjhurbDqmLDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjGr2LDrShH4bq9cuG7jcOt4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7m+G7uCjhurZiw60o4bqzNMOt4bq9KOG7pcOqxJHhurMo4bub4budw6PDrSjhu5vhu5cxIyjhurc1w6wo4bulxJEo4bulw7nDreG6uyjhurPhur044bqzKOG6s+G6vXAo4buV4budxrBkw60o4bq3w6piw60o4bq7w6rhu4/DqiMo4bq7w6rhu6Phu5ko4bq14bqhw60o4buZ4bq9MuG7myjhu5vhu5fDqmXDrShnw6rDreG6vSjhu5tjIyjhu5s3w63hurso4bqzcsO1w63hurso4buZ4bq94buJw63hursjKOG6s+G6vW3DreG6uyjhurXhu4fhurPhur0o4bq3xJHDreG6vUAo4bqzMsOtKOG6t28jKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFKOG6s+G7icOtKOG7m+G6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKOG7mzfDreG6uyjhurvDqjEow6I1aSjhurc1w6wo4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bq9xIPhu50o4bqzw6PDrSjhurPhur3DrCjDouG7jcOtKOG7peG7hyMo4bqzNcOqKOG7m+G6vcOqxJHDrSjhurfDuTEoN8OtKOG6vTPDreG6uyjDreG6uzPGsCjhurPhur3DrCjhurdvKMOib8OqPSjhurLhuqPhu5kocMawIyjhurYxw60o4bqz4bq94buDKOG6veG7ncawKMOi4buNw60o4bul4buHKOG6s3HDreG6uyjhurPhur3hu4Mow6I0w6wow6Lhuq/GsChpNMOt4bq9KOG7mzfDreG6uyjhurvDqjEo4bubNMOqKOG6s+G6vcOyKMOiZSjDojVpKOG6tzXDrCjDreG6u+G7nW7DrSjhu5vhur114bqzKOG7meG6veG6r2ko4bqz4bq9w6wo4bqzMuG6syjhu5vDsz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goWzwi4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PlspLz4pKeG6tV08Wz4+ezzhu5tbeyIpfWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYMHtdISgxaOG7m1gh4buaN8Ot4bq7KOG6u8OqMSjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhu5Eow4Juw60o4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursoxq9iw60oR+G6vXLhu43DreG6uyEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVs8IiEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4buk4buPw6ooxqF1KOG7leG7ncawY+G7myjhu5vhuqFpKOG6s3AxKMOCNcOt4bq7KHDGsCMo4bq2McOtKOG6s+G6veG7gyjhur3hu53GsCjhurNxw63hursow63hur1yKOG7m8OsM8OtKOG7m+G6vWUo4bqzMsOtKOG6t28jKOG6s+G6vcOqY8OtKMah4buFIyjDouG7jcOtKOG7peG7hyjDojYoMuG7mSjhurXhu6HDreG6uyjhurMy4bqzKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu5nhur0y4buZKGfhu68o4bub4bq94budxIPhu5soaeG7j8OqKOG7pTPDrCjhu5vhu5duw63hursjKOG6s+G6vTdpKMah4buL4bqzKOG7pXLDtcOtKOG6s+G6ocawIygxw6wjKOG6s+G6veG7nW7DreG6uyMow61iw60o4bq34bqj4bubKOG6s3Mo4bub4bq9w7XDqijDosOqZWkow60zw6wo4bub4buXw6zDreG6uyjDrTdpKMOi4buNw60o4bul4buHKMOiZOG7nSjhurPhu4sow6JwKOG7lzHhu50oxakxw63hur0jKOG7m+G6vXXhurMo4buZ4bq94bqvaSjhu5ty4buNw6ooxqFtw63hurso4buZ4bq94buh4bqzKOG7peG7oSjDreG6veG7nSjhurPDo+G7nSjhurNwMSjhurMyw60o4bq3byMo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4U9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICk84buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFs8MOG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj5bKS8+KSnhurVdPFs+ez5b4bubIlsgICBoKT1m4buZ4bq74bu24buXWCBbICEoMWjhu5tYIeG7mjfDreG6uyjhurvDqjEoxqE1w60oxanhu53huqPhu5so4buRKMOCbsOtKOG6tsOqYsOtKOG7meG6veG7icOt4bq7KMavYsOtKEfhur1y4buNw63hurshKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKTwhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbPDAhKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G6tOG7nyjDonPDreG6uyjhurPhur3huqHDrSjhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhurfDqmLDrSjhurvDquG7j8OqKOG6s+G7iyjDosOqZOG7nShnw6rEkcOtKGfhur3hur8o4bq9xIPhu50jKOG7m+G6vcOzKMOt4bq9cuG7k8Ot4bq7KGfhur0yKOG6t+G6o+G7myhow7TDqiMoxqHDrMOt4bq7KOG7pTPDrCjhurfhuqPhu5so4bqzcyjhu5vhur3DtcOqKMOiw6plaSjDrTPDrCjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOtN2kjKOG6t2Phu5koN8OtKOG6s3AxKMOCbsOtKOG6tsOqYsOtKOG7meG6veG7icOt4bq7KMavYsOtKEfhur1y4buNw63hurso4bqzccOt4bq7KMOiZOG7nSjhurPhu4sow6JwKOG7lzHhu50oxakxw63hur0o4bulMyjhu5vhur114bqzKOG7meG6veG6r2ko4bubcuG7jcOqKMahbcOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5l24bud4bub4bq9w6zhu5chP+G7muG7luG7nMON4bq6KEhCJi/hu5k/

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]