(vhds.baothanhhoa.vn) - Điểm giao thông thuộc vị trí ngã ba QL 217 (qua địa bàn xã Vĩnh Thịnh) giao với đường đi Khu di tích danh thắng Kim Sơn (xã Vĩnh An) huyện Vĩnh Lộc được xem là “điểm đen”, nỗi bất an của người dân khi lưu thông qua đây.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Ezw4zhuqjhu5vhurjDiuG7m+KAnMOB4bqo4bq04bq64bubw4HDgOG6vOKAneG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bub4bqlMeG7m+G7n+G7o3PDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7kSPhuqjhurThurrhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu4xJ4bu54bub4buiQ+G7m8OST+G6quG7m+G6vOG6psaw4bub4bu3w7rhu5vhuqUx4bub4buf4bujc+G7m+G7j07hu4zDuuG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bub4bugxrDhu5vhu4HEkOG6vOG6rOG7m+G6qeG6rEPhurzhuqzDteG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhuqjhu5sw4bqs4buM4bubQeG6qOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bubQcO64bq84bqs4bubw5Lhuqzhu6vhurzhuqbhu5sw4bqo4bq64bub4bqt4buK4bq84bub4buP4bugxrDhu5vhu4HEkOG6vOG6rOG7m8Oa4bq8w7Xhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4buBxJDhurzhuqzhu5sxSeG7ueG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7oMOA4bq64bub4bq44bul4bub4oCcw4HhuqjhurThurrhu5vDgcOA4bq84oCdw7Phu5vhurzDjOG6qOG7m+G7t3jDkuG7m8O64bq84bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bubw4nhuqzhuqjhu5vhurjhu5jhu4zhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5tO4buMw7rhu5vDgXdQw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoUHDkuG6rOG7jOG6uuG7t+G7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G6qOG7osOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6Lhurwv4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6NwdC/hu5/hu53hu59B4buh4bujcOG7neG7n3F0w5JzdXN04bud4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJcXHhu6HGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTPDjOG6qOG7m+G6uMOK4bub4oCcw4HhuqjhurThurrhu5vDgcOA4bq84oCd4bubw5LDuuG6qOG7m+G6vOG7p+G6vOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDkk/huq7hurzhu5vhuqUx4bub4buf4bujc8ah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4buh4buhxqHhu5sv4buRw7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Hhu4FD4bubw5JP4bqq4bub4bq84bqmxrDhu5vhu7fDuuG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Dhu4xQ4bqu4bq84bub4bugxalQ4bubT8O64bubw5LDuuG6qOG7m+G6vOG7p+G6vOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Eyw4zhuqjhu5vhurzhuqbhu6VQ4bubw5JP4bqu4bq84bubw4HDiuG7p+G6vOG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m+G6vOG7pVDhu5vhu7nhur7hu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDkk/hu6nhurrhu5vhurjhu5hKw5Lhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bq44bun4bqow7Phu5vDkuG6qOG6tuG6uuG7m+G7s+G6vOG7m+G6vOG6puG7jFDhu5vhu7nhu4rhu5vDksO64bqo4bub4bq84bun4bq84bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ucO6w4rDsuG7mzPhuqbhu6VQ4bubcy3hu6Phu6Phu5vhu6DDgOG7m+G7osO94bq84bubw5LFqeG6qOG7m+G6usO64bq84bqm4bub4bu34bqo4bq04bq84bubw4nhuqjhurThurrhu5vDk8OKw7nDkuG7m+G7oXI84bubLeG7m+G7neG7o3FwdeG7m0Hhuqjhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bub4bui4buI4bqo4bubw5JH4bu54bubw4FJ4bub4bu5w7rDisOz4bubw4nhuqzhuqjhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OB4bqo4bq04bq64bub4bu54buMw7rDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OSR+G7ueG7m8OBSeG7m8OBxrDhu5vDgXfhurrhu5vDkk/GoOG7ueG7m0HhuqjhurLhurzhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7oMOA4bub4bq6w7lQ4bub4bq6w7rhurzhuqbhu5vhu7fhuqjhurThurzhu5vDieG6qOG6tOG6uuG7m8OTw4rDucOS4bub4buhcjHhu6Phu5st4bub4bujcXNz4bud4bubw4nhuqzhuqjhurDhurzhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4nhuqzhuqjhurThurzhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UOG7m+G7t0Phu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G6vOG7reG6vOG6puG7m03huqzFqeG6qOG7m8OB4buYw7rhu5vDgeG6qOG7m+G7uXhN4bub4bu54buU4buMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRMknDkuG7m+G6rEnhu5tBd+G6vOG7m8OS4bqs4buMSeG7ueG7m+G7oMaw4bub4buBxJDhurzhuqzhu5vhuqnhuqxD4bq84bqs4bub4bq4w4rhu5vhurjhu6vhurzhuqbhu5vhurzhur7huqhu4bub4oCcI3dQ4bub4bq44bul4bubw4nhuqzhu47hu7nhu5vhu7nhu4zDuuG7m+G7ueG7kMO64bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bub4bqlMeG7n+G7o3PDs+G7m8OBSOG6vOG6puG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vhurjhu6Xhu5vDgeG6qOG6tOG6uuG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vhu7nhu6vDkuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG6qOG7mzDhuqzhu4zhu5tB4bqo4bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5tBw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7q+G6vOG6puG7mzDhuqjhurrhu5vhuq3hu4rhurzDs+G7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqzhuqJN4bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhu6LDveG6vOG7m8OSxanhuqjhu5vDieG6rOG6qOG7m0Hhuqjhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bubTuG7jMO64bubw4F3UOG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu6dQ4bub4bui4buI4bqo4bubw5JH4bu54bubw4FJ4bub4bu5w7rDisOz4bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+KAnMON4bub4bqm4bul4oCd4bubQeG7teG6vOG7m8OB4bqw4bq84bubw5LDuuG6qOG7m+G6vOG7p+G6vOG7m+G7oMWpUOG7m0/DuuG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Dhu4xQ4bqu4bq84oCdw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Dhu51wTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/huqjhu6LDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L+G6vMOA4buew5Mv4buf4bujcHQv4buf4bud4bufQeG7oeG7o3Dhu51w4budccOScHVwdXXhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu6Fw4bujxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqEzw4zhuqjhu5vhurjDiuG7m+KAnMOB4bqo4bq04bq64bubw4HDgOG6vOKAneG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bub4bqlMeG7m+G7n+G7o3PGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcOG7nXDGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buR4bu4w7rhurrDgE/DuuG7m+G6vOG6rOG7peG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vhuqbhuqzhuqjhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubw4HhuqjhurThurrhu5vhu6DFqVDhu5tPw7rhu5vhurpJw5Lhu5vhu6LDlOG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRKeG6rOG6qOG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bu54bqsw4rhu5vDkuG6rHhQw7Phu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bubw4FDw7rhu5tN4bqsw73hurzhu5vhu6DGsOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuql34bq84bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq64buC4bubw4HDueG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bubQeG7teG6vOG7m8OB4bqw4bq84bub4bq44buY4buM4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G7oMOA4bub4buiw73hurzhu5vDksWp4bqo4bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7oOG7jFDhuq7hurzhu5tB4bqo4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bq4SeG7m+G6vOG7pVDDsuG7m+G7tuG6ruG6vOG7m+G7ueG7p+G6vOG6rOG7m8OB4bq+w7Phu5tB4buG4bu54bub4bqsw7rhuqjhu5vhu7fhuq7hurzhu5vDkuG7jFDhurDhurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6uEnhu5vhu5/hu6Nz4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bug4buYS+G6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OSw7nhu7nhu5vDgcO54bub4bqmd1Dhu5tG4bub4bq84bqs4bqow4Lhurrhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbDs+G7m+G7t8OU4bqo4bub4bu34but4bq64bub4bq44bul4bq64bubw4nhuqzhu4x4w5Lhu5vDknnhurrhu5vhurzhuqxC4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OS4bqsw7rhurrhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5EyScOS4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m8OTR+G6vOG6puG7m0vhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4bq84bulUOG7m+G6usOK4bq84bqm4bub4bq64buC4bqow7Phu5vhurzhur7huqhu4bub4oCcMcag4bu54bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m+G7uXnhurzhu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G7ueG7mMSo4bq84bqm4bubw4nhuqjhurThurrhu5vDk8OKw7nDkuG7m+G7ucO54bu54bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bqy4bq8w7Phu5vDgeG7reG7ueG7m+G7t+G6qOG6ssOS4bub4bq44bul4bub4bugw4Dhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vDksWp4bqo4bub4bq44buI4bq84bubTuG7jMO64bubw4F3UMOy4bub4bu24bqu4bq84bub4bu54bun4bq84bqs4bubw4Hhur7Ds+G7m8OJ4bqs4buO4bu54bub4bu54buMw7rhu5vhurzhu6VQ4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq84bqu4bq84bub4bq44burTeG7m+G6rOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m8OBw6jhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m+G7t8O5w4rhu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bqs4bqo4bq04bq64bubw4HhurThu5vhu7nDueG7ueG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m+G6puG6qMWp4bq64bubw5JH4bu54bubw4FJw7Phu5vDkk/DueG6vOG6rOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7osO64bub4bu54bqs4bun4bq64bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OBw7nhurzhuqbhu5vhu7nhur7igJ3DssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubceG7oeG7oU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bqo4buiw7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3B0L+G7n+G7neG7n0Hhu6Hhu6Nw4budceG7nXHDknDhu5/hu5/hu6Fx4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buhdOG7ncah4bubw7rhurjDkuG7icahM8OM4bqo4bub4bq4w4rhu5vigJzDgeG6qOG6tOG6uuG7m8OBw4DhurzigJ3hu5vDksO64bqo4bub4bq84bun4bq84bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G6pTHhu5vhu5/hu6NzxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRQOG7huG7ueG7m+G6rMO64bqo4bub4bu34bqu4bq84bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhurhJ4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bug4buYS+G6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OSw7nhu7nhu5vDgcO54bub4bqmd1Dhu5vhu7fDlOG6qOG7m+G7t+G7reG6uuG7m+G7ueG6rMOA4bubw4nhuqzhu4x4w5Lhu5vDknnhurrhu5vhurzhuqxC4bq84bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vDkuG6rMO64bq64bub4bqm4bqow7rhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsR+G6vOG6puG7m8OJ4bqu4bub4bu54buQw7rhu5vhuq1L4bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5st4bub4buBw73hurzhu5vDksWp4bqo4bub4bu54bqsw4rhu5vDkuG6rHhQ4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G7ueG6vuG7m3Fz4bub4oCcw4HhuqjhurThurrhu5vDgcOA4bq84oCdw7Phu5t1dOG7m8OB4bqo4bq04bq64bubw5Lhuqjhurbhurrhu5vhu7Phurzhu5vDksO64bqo4bub4bq84bun4bq84bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6psOy4bubw6Lhuqx54bq84bub4bq44buI4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vigJzDgeG6qOG6tOG6uuG7m8OBw4DhurzigJ3Ds+G7m8OB4bqo4bq04bq64bubw5Lhuqjhurbhurrhu5vhu7Phurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubS+G7m+G7okPhu5vDkk/huqrhu5vDgeG6qOG6tOG6uuG7m8OBeOG7jOG7m+G6vEfhuqjhu5vhuqbhuqjhu5zDuuG7m+G7ucO54bu54bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhurhJw7Phu5vDkkThurzhuqzhu5vhurhJw7Phu5vhurzhuqbGsOG7m+G7t8O6w7Phu5vhurzhuqbGsOG7m8OS4buY4oCm4bub4bq84buK4bqo4bub4bq6w73DkuG7m8OBSeG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDgUbhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhuq3DiuG6vOG6puG7m8OTw4rhurzhuqbhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vDieG6rMO64bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m03huqzDuU3hu5vDieG6rOG7q+G7ueG7m03huqzDlOG7ucOz4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G7ucO54bu54bub4oCcw4HhuqjhurThurrhu5vDgcOA4bq84oCdw7Phu5vhuq1L4bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5st4bub4buBw73hurzhu5vDksWp4bqo4bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4HGsOG7m8OB4bq24bub4bug4buMeMOS4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgeG7iuG6vOG7m+G7okPhu5vhurjhuqjhuq7hurzhu5tO4buMw7rhurzhu5tP4bul4bubw5PDisO5w5LDs+G7m+G7t8ON4bubw5Phu4zhurzhuqbhu5vhu7fhuqjhurThurzhu5vhu7fDucOK4bub4bq6S+G7m09J4bq84bqm4bub4bq44bul4bq84bubw4Hhu5jEqOG6vOG6psOz4bub4bq44burTeG7m8OBw6jhurzhu5vDkuG6quG6vOG7m+G6rOG6qOG6suG7jMOz4bubw4HDqOG6vOG7m+G7ucWp4bq84bqs4bub4bu3w7nDisOz4bubw5Phu4rhurzhu5vhuqbEqOG7m+G6puG6qMWp4bq64bubw5JH4bu54oCmw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7keG6reG7iuG6vOG7myNC4bq84bqsw7QvTeG7kQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]