(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Xương đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực, ý nghĩa nhằm lập thành tích chào mừng sự kiện này.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2xH4burw5JHLeG7meG6tsOB4bu54bq04buDbeG6rkhGR8OB4bu34buM4buFbOG7izdBw4xt4bq0Tm1BSOG7jMO94bq0bThI4bub4bq04bu5beG6qcSo4bq44bq04bu5bUHEqOG6uuG6tOG7uW1H4bq6w4Ft4buoxqHDgW1BxJDDgW3hu6nGocOBbeG7p8OB4buzSG3hu4ZBw4xt4bq0Tm3DoUHhu5nhurRBbUDhuqThu5nDrC9Bb+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGQOG7q+G7mcawbOG7i0DEqOG6uuG6tOG7uW1H4bq6w4Ft4buoxqHDgW1BxJDDgW3hu6nGocOBbeG7p8OB4buzSG3hu4ZBw4xt4bq0Tm1Hw4PhurRBbcOhQeG7meG6tEFtQOG6pOG7mW3hurZ14bq0bUdBSm3huqnhuqcjIyNmbeG6tEHDgcO94bqybeG6sMOVbcOzbsOzby3Ds27Ds8O1Zm3FqeG7lcWpbcWpdOG7hm1BxJDDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm1BSOG7jMO94bq0bThI4bub4bq04bu5beG6qcSo4bq44bq04bu5beG7qeG7nW1HRW3FqUFKxalt4bq0QcOBeUhtQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5bUdBw4Ft4bupSOG7mW1HQcOBeEdtR0FMxalmbeG7jm3hurThu7lBxILhu5lt4bq0QeG7oeG6sm3hurbDuuG7hm1HQeG7l+G6tEFtR8OAxalBbcWpQeG7l8OCbeG6skvhurThu7ltRkxt4bqww4HDveG6tG3hurThu5fhu4xnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Nt4buRbm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23DtW5u4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozb+G7jeG7kS/Ds27Dssaww7Nvw7PDs+G7jcOzw7RHw7PDtG7hu5Nv4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4ThurvDtMOz4buTbG3hu5nhurZH4bq7bDdBw4xt4bq0Tm1BSOG7jMO94bq0bThI4bub4bq04bu5beG6qcSo4bq44bq04bu5bUHEqOG6uuG6tOG7uW1H4bq6w4Ft4buoxqHDgW1BxJDDgW3hu6nGocOBbeG7p8OB4buzSG3hu4ZBw4xt4bq0Tm3DoUHhu5nhurRBbUDhuqThu5lsbcOTw4HGsEdB4bq7bOG7kW5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2zDtW5ubG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8WoQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbeKAnMOh4buEw4HDvUht4buGQXXhurRt4buCSOG7l21G4buZ4bq0bUbhu69t4buMd0htR0HEqOG6uOG6tOG7ueKAnW3hurRBw7rhurRt4bupxKjDisWpbUZMbUHEqOG6vuG6tOG7uW1K4bq04bu5bUfDgMWpQW3FqUzFqW3FqeG7iuG7mW3FqeG7leG6tG3hu6fEkGZtQcSQw4FtT8OBd+G6tG1P4buXbS5Bc+G6tG3GsHPhurRmbeG6tEHDgcO9R21H4bqg4bq0QW3hurLhu5nhurThu7lt4bq2xKjhurjhurThu7ltR0FMxaltR0FMxalt4buGQcO54bqyZm3hu7nhuqThu4ZtxalC4bq04bu5beG6tHRIbeG6tEFO4bq04bu5beG7p07hu5ltxanhurjhurJtdOG6sm3hurRE4bq04bu5bUfhuqDhurRBbUdBxKjhurjhurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8WoQeG7im1H4bqixalBbUDEkMOBbTtANy5tQUjhu4zDveG6tG03Qcah4bqybcOhQeG6om3DoUFIbcWpQcOCbeG7p8OBeEfhu4Nt4buo4buzbcWp4buVxaltQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5bUfGocOCbeG7qcSow4rFqW1GSsWpbeG6tuG7meG6tG1H4bqo4buZbeG7hMSQ4bq04bu5beG6sEHhu5/hu4ZmbUDEkMOBbTtANy5tQUjhu4zDveG6tG3hu6nhu51txalBw4Nt4bupxqHDgm1BxJDDgW07QDcubcWp4buVxaltw5Lhu51mbUdB4bqibUfhu4R04bq0beG7qeG7o+G6tOG7uW3hurDhu45tR0FMxaltQcOBw73hurRtxanhu5XFqW3hu4ZBdeG6tG1Pw4HDvcWpbeG7ueG7n+G6tG1P4bq6w4Ft4bq0QcOBw73hurJtT8OMbUfhu4ThuqzhurThu7ltR3PhurJtxanhu4rhu5ltQcSQw4Fnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Wow4xtR0Hhu7NtQMSQw4Ft4buGQcOMbeG6tE5tR8OBeOG7hm1Hw4zFqW1HSOG7jHfhurRtR+G7hEjhu4x54bq0Zm1Pw7rhurRt4bupxJDhurThu7ltQcSQw4FtT8OBd+G6tGZt4buGQcOMbeG6tE5tR8OBeOG7hm1Hw4zFqW1HQUzFqW1Bw4HDveG6tG1HQ0dtxalIxJDFqW1Pw7rhurRt4bupxJDhurThu7nhu4Nt4oCc4bqpc+G7jG3GsEzhurThu7lt4bu5w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW3hu49t4bqwQULhurThu7lmbcOybUbGocWpQeKAnW3hu7nhu5/hurRtT+G6usOBbcOSc+G7jG3GsEzhurThu7lt4bq0QuG6tOG7uW1HQULhurRt4bqy4bq6w4Ft4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCZm3hurRC4bq04bu5bUdBQuG6tG3hurLhurrDgW3hurDDgeG7s0ht4bqy4bulSG3FqeG7iuG7mW1BSOG7jMO94bq0Zm3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5bcWp4buVxaltR0jhu4x44bq0bUfEqOG6vOG6tOG7uW3hu4Thu5fDgm3DkuG7meG6tEFmbcWpQcO6SG1Bw4Lhu5lmbeG7qcSo4bq84bq04bu5bUHDguG7mWZtxalz4buMbcWp4bub4bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buoeOG6tG3hurThu5nhu4xtw7PDtS/Ds8O1bcOS4budZm1HQeG6om1H4buEdOG6tG3hu6nhu51txanhuqRtR0jhu4x44bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5bUHDguG7mWZtxalBw7pIbUHDguG7mWZtxalz4buMbeG6suG7n0dt4bq04bu54bqsxaltR0Hhu5nhu4xtR0F4bcWp4bqobcawxqHDgW1P4bur4bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5bcWp4bqkbcWpQcOBeUhtxrDhu5fDgW1vw7Phu49t4bqw4bqyZm3hu7nhuqThu4Zt4buGQXXhurRt4bq24buX4bqybeG7qeG7reG7hm3FqeG7m+G6tEFt4buCSOG7meG6tG3hu6nEqOG6vOG6tOG7uW3hurbhu5fhurThu7lmbeG6tOG7ueG6qm3DkuG6pOG6smZt4bqwQUhtxrBz4bq0bcWpxKhnbUB1SG1BeEdtxanhu5XFqW3hurBBSG3FqULhurThu7ltRuG6vmZt4bq0QeG7l21P4buj4bq0bUHhuqThu5ltR0FC4bq0Zm3hurBBSELhurRtT8OBd+G6tG1H4buExKjhurzhurThu7ltQeG6rMWpZm1HSOG7jHjhurRt4bupxKjhurzhurThu7lt4bq2w4F34bq0bUdBQuG6tGZt4bq2w4F34bq0bcOS4budbeG7qXlIbeG7qcSow4rFqW3FqUHDg+G6tEFtR+G7hOG7meG6tOG7uW3hu6fhu6HhurThu7lt4bq0QU7hurThu7lt4bunROG6tG1Bw4Lhu5lmbcWpQcO6SG3FqeG7m+G6tEFt4buCSOG7meG6tEFt4bqwQUhC4bq0bU/DgXfhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Nt4buRbm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23DtW5u4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozb+G7jeG7kS/Ds27Dssaww7Nvw7PDs+G7jW7Ds0fDtMO0bsO04buP4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4Thurvhu5PDteG7jWxt4buZ4bq2R+G6u2w3QcOMbeG6tE5tQUjhu4zDveG6tG04SOG7m+G6tOG7uW3huqnEqOG6uOG6tOG7uW1BxKjhurrhurThu7ltR+G6usOBbeG7qMahw4FtQcSQw4Ft4bupxqHDgW3hu6fDgeG7s0ht4buGQcOMbeG6tE5tw6FB4buZ4bq0QW1A4bqk4buZbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zhu5FubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7VubmxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vDocOC4buX4bq0bUFI4buMw73hurRt4bup4budbeG7qcSow4rFqW3FqULhurThu7lt4bq0QcO64bq0bU/hu5dt4bu54buf4bq0bW9n4buRbm5t4bunw4Hhu7PhurRt4oCcLkHhu5dtRsahxalBZm1PxKjhurzhurRt4bup4but4buG4oCdZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUttR8OBd0htxalBw4Btw7JtRsahxalBbeKAnGHGocWpQW3hurRB4buXZm1GxqHFqUFt4buneOG7hmZtRsahxalBbeG6tOG7ueG6quKAnWZtQcSQw4Ftxanhu5XFqW3FqXThu4Zt4bup4budbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4Ft4bupeOG6tG1BxJDDgW1Pw4F34bq0beG7hkHDjG3hurRObeG6skJtQeG6oOG6tEFt4oCcLkHhu5dtRsahxalBZm1PxKjhurzhurRt4bup4but4buG4oCdbeG7ueG7n+G6tG1P4bq6w4Ft4bqwQUhtxrBz4bq0bcWpxKhtR0xt4buCSOG7m+G6tG3DkuG7meG6tEFmbUbGocWpQWZt4bup4but4buGbU/hu5dt4bupxKjDisWpbeG6suG6rMOBbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5ltQcSo4bq+4bq04bu5bUrhurThu7lnbeG7qXjhurRt4bq04buZ4buMbUfDguG7l+G6tG1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7nW3hu6nEqMOKxaltxalC4bq04bu5beG6tEHDuuG6tG1P4buXbeG7ueG7n+G6tG3hu6nEqMOKxaltb2fhu5Fubm3hu6fDgeG7s+G6tG3igJwuQeG7l21GxqHFqUFmbU/EqOG6vOG6tG3hu6nhu63hu4bigJ1txalBw4Jtxanhu5XFqW1BxJBt4bupxqFHbcWp4buVxaltR8OBd0htxalBw4Btxanhu4rhu5lt4bqyQm1B4bqg4bq0QWZt4bu54buf4bq0bcOz4buRw7Vt4bunw4Hhu7PhurRtR0jhu4x44bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5beG7hkHDjG3hurRObUdMbeG7gkjhu5vhurRtw5Lhu5nhurRBZm1GxqHFqUFmbeG7qeG7reG7hmfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxajhu5XFqW1BxJBtxrBz4bq0bUfhu4TDguG6tOG7uW3hurBBSG3GsHPhurRtxanEqG3hu6lE4bq04bu5bUdBSMO64bq0Zm1HTG3hurThu7lI4buMw73hurRmbUdMbeG7ucOB4buVxalmbUbhu5/hu4Ztw5J44buGZm3FqUHDg+G6tEFtR+G7hOG7meG6tOG7uW3hurBBSELhurRtT8OBd+G6tG3hurRB4buXbeG6vm1P4buXbU/EqOG6vOG6tG1BxJBt4bu5w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QWZtQcOJbUfhu4TDim3hurbhu6XhurRt4bq0QeG7mUhtR0HEqOG6vOG6tOG7uW3Dkkjhu4x34bq0bUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZbcWp4buVxaltQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5bUdMbeG7gkjhu5vhurRtT3ltT8O9bUbDgeG6tEFt4bqyQsOBbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uWdtQOG7l+G6tOG7uW1HSHXhurRtR0VtxalBSsWpbeG6tuG7l+G6sm1Pw71tRsOB4bq0QW3hurJCw4FtR+G7hMSo4bq84bq04bu5Zm3FqUHDg+G6tEFtR+G7hOG7meG6tOG7uW3hu6nEqOG6vOG6tOG7uW3hurbhu5fhurThu7lmbeG6tOG7ueG6qm3DkuG6pOG6suG7hW1H4buEROG6tOG7uWZtxalB4buj4bqybUbhuqTFqW1Bw4Lhu5lmbcWpQcO6SG1Bw4Lhu5lmbUHhu5fhurThu7lt4buE4buXw4Jtw5Lhu5nhurRBbUfhu4R34bq0bcWp4buVxaltR0jhu4x44bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5beG7gkjhu5nhurRBbeG6sEFIbcawc+G6tG3FqcSoZm3hu6nhu5vhurJt4bun4bubw4JtR8OC4buX4bq0beG6sEFIbcawc+G6tG3FqcSobeG6tkhC4bq0bcOS4buZ4bq0QWZtRsahxalBZm3hu6nhu63hu4Znw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7pnfhurRtxanGoeG6tEFt4bup4bqkZm3hu6fhu6HhurThu7ltxanhu5XFqW3hurThu7lIROG6tG1Pw7rhurRt4bupxJDhurThu7lmbcWp4buVxaltxal04buGbUDEkMOBbeG7hkHDjG3hurRObUfhu4TDguG6tOG7uW1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7nW1H4buE4buZw4Jt4buNbcWpw4LhurRt4bun4bqmbU/hu5dt4bq0QcOBeUhtw5JIdEdt4buCSOG7l23hurBB4buVxaltxalBw4JtQcSQw4FtT8OBd+G6tG3FqeG6pG1Bw4Lhu5fhurRtxanhu5vhurRBbeG6sEHhuqRt4bqwQeG7o+G6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buocMWpbeG7p8OBw71HbUHDgcO94bq0beG6tOG7meG7jG1H4buExKjhurrFqW3GsMOB4bu14bq0beG7p8OB4bu14bq0beG7hkFKxaltR8ah4buGbcWp4buK4buZbcaw4bqixalBbcWoIeG6pyPGry1v4buTZm3hurRBTuG6tOG7uW3hurThu7nhu5fhu4xt4buCSOG7mW3FqeG7lcWpbcWpdOG7hm1AxJDDgW07QDcubUFI4buMw73hurRtOEjhu5vhurThu7lt4bqpxKjhurjhurThu7lt4bup4budbcWp4bqkbeG6tEHDgXlIbUHDgsahR23hu6nEkOG6tOG7uW3FqUFI4bq04bu5bUfhu5nhu4xmbUfDgXjhu4ZtRkrFqW3hu6fhu6HhurThu7lt4bq0QU7hurThu7ltRkh0R23hu6PhurRtdOG6sm3hu5Xhu4Zt4bq04bu5QcSC4buZbUfhuqDhurRBZm1Bw4ltR+G7hMOKbeG6tEFIbeG7jHhIbeG7hkHDueG6sm3FqUHDgm3hurZMxalt4bq2xKjDiuG6tOG7uW1HSOG7jHjhurRt4bupdUht4buGQeG6puG6tOG7uWZtxalBQ+G6tOG7uW3GsOG6osWpQW3FqCHhuqcjxq8tb+G7k2dtw6FLbeG6tOG7ueG7l+G7jG3Dsm4tb25t4bupeOG6tG3hurThu5nhu4xmbcWp4buVxaltxal04buGbUHEkMOBbeG7hkHDjG3hurRObUfhu4TDguG6tOG7uW1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7nW3hurR0SG1B4buX4bq04bu5beG6tOG7uUHhuqDhurRtRkh0R23FqeG6uOG6sm3hu7lNw4Ft4bupeOG6tG3FqeG7leG6tG3hu6fEkG3FqULhurThu7ltxrBz4bq0bUfGocOBbeG6sEFIbcWp4buVxalBbeG6tuG7jG1Hw7rhu4ZtR+G7hEjhurThu7ltR8ahw4Ftw5Lhu51tOEjhu5vhurThu7lt4bu4w4Hhu5nDgm1P4buXbcOhw4F34bq0bcOh4buE4buZ4bq04bu54oCmw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu5hIR0HDguG7hGzhu4vDoUFIbcOhQeG7iuG7jG0tbcOhQeG7meG6tEFtQOG7m8OBw6wv4buG4buL

Thu Thủy - Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]