(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ đông 2021-2022 toàn tỉnh đặt ra mục tiêu gieo trồng 45.000 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm này các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được khoảng 43.000 ha, đạt 95,5% kế hoạch.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/EqHnhu5jEqC3hu5/huqjhurDEgkLDrMO14bqmSuG7iMSo4bqww4Phu5Thu4vhu49ubeG7iMSo4buKQ0LEgm594bq6QsSCw7V3xalCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEdsO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu5BNw7V44bq6QsSCbS/hu4jEqOG7ikNCxIJubS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49uxJFNw7V44bq6QsSCw7Xhu5PDtOG7k+G7kS3hu5PDtOG7k+G7k8O1xKhDcELDtcSow4JC4bquw7V4w7nEqMO14buK4bufw7XhuqpNdsO1xKjhurDhu7lKw7XEguG6sHlDw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu5Xhu5fEqcO0w7TDtMO14bqu4bufw7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDtXbhu6F2w7XhuqhDceG6sMSpw7VYQULDtcSo4bquRuG6sMO1eOG6sOG6oOG6qsO1QnDhu5TDtXbhu6F2w7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7ikNCxILDtcSow4JC4bquw7V4c8O1xILhurB5Q8O1xKjhu4rDikLEgsO1eMOTR3bDteG6rOG6rkNyQsSCw7Xhu5Xhu5nEqcO0w7TDtMO14bqu4buf4buJw7V4ccSow7Xhu6Phu5fhu4nhu5dnw7XhuqxBw7Xhuq5DcXbhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7meG7mcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4budL+G7keG7l+G7nXfhu5Phu5Hhu5HDtOG7l8O04buVxKjGoeG7o+G7k8O04buj4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7l8ah4buj4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1duG6rnThuqrDteG7iER2w7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7kE3DtXjhurpCxILhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buZ4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbuG6seG7jMO1xKjhuq7hu6FCxILDteG7oy3hu5PDtOG7k+G7keG7icO14buvcMO1dkNCw7VC4bq6QsSCw7V3xalCw7XEqOG7ikNCxILDtcSow4JC4bquw7V4c8O14buvdcSow7V44bupSsO14buYSuG6vELEgsO1eMOKQsSCw7Xhu4hyQsO14buYSsawxKjDteG7kE3DtXjhurpCxILDteG7k8O04buT4buRLeG7k8O04buT4buTxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7XGocO0w7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5Hhu5fhu5134buT4buR4buRw7TGoeG7leG7m8So4bub4buT4buj4buX4buX4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7ncah4buR4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1duG6rnThuqrDteG7iER2w7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7kE3DtXjhurpCxILhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHDtMO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn3huq7DlELEgsO14bqoQ3HhurDDtXbFqeG7lMO1xKjhu4rDikLEgsO1w5Phu5/Dtcaw4bqqw7VC4bquw5PDtULEguG6uuG7icO14bqs4bquQ+G7n+G6sMO14bqo4bufQsSC4buJw7V44burSsO1xKjDk+G7gkLEguG7icO14buK4bufSsO14bqqTELEgsO1xKjhu4LhurDigKbDtXZEw7XhuqjhurR24bquw7XEguG6sHlDw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu4jhu4ThuqrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDtcahw7TDtMON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4budL+G7keG7l+G7nXfhu5Phu5Hhu5HDtOG7o+G7keG7kcSo4bub4buZ4buVw7Thu5fhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buVxqHhu5Hhu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7V24bqudOG6qsO14buIRHbDtXbFqeG7lMO1xKjhu4rDikLEgsO14buQTcO1eOG6ukLEguG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/GocO0w7Thu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uVuG7oXbDteG6qENx4bqww7V2xanhu5TDtcOT4bufw7XhuqhxQuG6ruG7icO1QuG6rsOTw7Xhu4hKw7Xhuq5wQ+G7icO14buvdcONw7V2cuG6sOG7icO14buYcMO14bqo4buhduG6ruG7icO1dnDDtXbhuq5K4buf4buJw7Xhuqzhuq5D4buf4bqww7XEqMWp4buU4oCmw7V4w5NHdsO14buvdcSow7V44bupSsO1xILhurB5Q8O1xKjhu4rDikLEgsO1xKjhu4zDtcSo4bqu4buhQsSCw7Xhu5HDtMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7isO1d8So4bquSuG6quG7r+G7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buZw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buR4buX4budd+G7k+G7keG7kcO04budw7TDtMSoxqHDtOG7o+G7l+G7meG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu5Xhu6Phu5nhu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7V24bqudOG6qsO14buIRHbDtXbFqeG7lMO1xKjhu4rDikLEgsO14buQTcO1eOG6ukLEguG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5fhu5nhu5nhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uP+G7qUrDteG6rkHEqMO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu5BNw7V44bq6QsSCw7V4w5NHdsO1xILhurB5Q8O1xKjhu4rDikLEgsO1eEtCxILDtcSo4bquRuG6sMO14buQTeG7icO1QuG7uULDtXjhu59CxILDteG7iOG6sELhuq7DtcSo4buKw5NIQsSC4buJw7XDjeG6ruG7ocSow7XEqOG7iuG6sOG6oELDtcSo4bq8xKjEqcO14bqx4bquRuG6sMO1eOG6sOG6oOG6qsO1QnDhu5TDtULhuq7DlELEgsO1duG7oULhuq7DtXjDikLEgsO1xKjhu4rDikLEgsO1dsWp4buUw7Xhu5BNw7V44bq6QsSCw7V4c8O14bqo4bu5QsO14buY4bufQuG6rsO1xKjhurzEqOG7icO14buvcMO1dkNCw7VC4bq6QsSCw7V3xalCw7V44bufQsSCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEdsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buZw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buR4buX4budd+G7k+G7keG7keG7kcO04buZxqHEqOG7leG7mcO04buZ4buV4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7leG7k+G7neG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4994bq6QsSCw7V3xalCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEdsO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu5BNw7V44bq6QsSC4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7meG7meG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j27hurHhu4zDteG7iOG7oULEgsO14buI4buE4bqq4buJw7Xhu69ww7V2Q0LDtULhurpCxILDtXfFqULDtXhzw7Xhu4rhu5/DtXjDikLEgsO1eOG6oMO1xKjDk+G7hOG6sMO1QsOT4buEduG7icO14buvckPDtXhy4bqqw7V34bqww4BCw7XEqOG6tnbhuq7DtXbFqeG7lMO1xKjhu4rDikLEgsO14buI4bqwQuG6rsO1xKjhu4rDk0hCxILhu4nDtcON4bqu4buhxKjDtcSo4buK4bqw4bqgQsO1xKjhurzEqG0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7meG7lcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4budL+G7keG7l+G7nXfhu5Phu5Hhu5Hhu5Hhu5nhu5Phu5vEqOG7l+G7k+G7k+G7o8ah4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7keG7m+G7o+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4994bq6QsSCw7V3xalCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEdsO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu5BNw7V44bq6QsSC4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7meG7leG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j27hurHhuq7Dk0ZCxILDteG7mErhu5Thu7lCw7Xhuqhw4bqqw7V2w4nhu4nDteG7mOG7oUPDteG7mOG7hOG6sMO1eMawxKjhu4nDteG7r0RCw7XDjeG6rsWpQsO1dsWpQsO1eOG6vOG6sMO1eOG6oMO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7V4ccSow7VCdELEgsO14buISsawxKjhu4nDtXbhuq7GsMSow7XhuqjDk0dCxILDtXbhu59DxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7XGocO0w7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5Hhu5fhu5134buT4buR4buR4buT4buR4buZ4buXxKjhu5Xhu5nhu5nhu5nhu5nhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4bud4buX4bub4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1duG6rnThuqrDteG7iER2w7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7kE3DtXjhurpCxILhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHDtMO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn3huq7hurDDgUrDteG6ruG6vsO1d8WpQsO1dsSQQsO14buKcuG6sMO1xKjhu4rGsErDtXjhuqDDtcSC4bqww5TDtcaw4bqq4buJw7XEguG6sMOUw7VCw5Phu4R2w7V24bquQ8O1d+G6sMOAQsO1xKjhurZ24bquw7Xhu4rDikLEgsO1dsWp4buUw7Xhu5BNw7V44bq6QsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7XGocO0w7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5Hhu5fhu5134buT4buR4buR4buR4buX4buX4buRxKjhu5vhu53hu5HDtOG7meG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4XGocah4buj4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1duG6rnThuqrDteG7iER2w7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7kE3DtXjhurpCxILhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHDtMO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbljhurzhurDDteG7kOG7hOG6sMO1d+G6sMOAQsO1xKjhurZ24bquw7V2xanhu5TDtcSo4bquxalCw7Xhuqh5Q+G7icO14buvcMO1dkNCw7VC4bq6QsSCw7V4xalCw7XEqOG6sEFCw7Xhuq5wQuG6rsO14bqocOG6qsO1xILhurBwQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO1xqHDtMO0w43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buR4buX4budd+G7k+G7keG7keG7keG7m8O04bujxKjhu6Phu53hu5vhu5vhu5PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buX4bub4buZ4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1duG6rnThuqrDteG7iER2w7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7kE3DtXjhurpCxILhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHDtMO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn3EgnBC4bquw7V94bq6QsSCw7VCxILhuq7hurDDgMONw7Xhu5Bww7VC4bq6QsSCw7V3xalCw7XEqOG7ikNCxILDtcSow4JC4bquw7XhuqzGoMO14buQRULEgsO14buQTcO1eOG6ukLEgsO1QnThuqrDtULhu5/hu5TDteG7r+G6skLhuq7DtcOMSsWpQsO1eHHEqMO14bub4buXw7XEqOG7iuG6sMOASsO1eMOKQsSCL+G6ruG7n+G7icO1xKh0QsSCw7Xhu5Phu4nhu5HDtcSo4buK4bqww4BKw7V4w4pCxIIv4bqu4bufw7Xhu4hDw7Xhu5Dhu4ThurDDteG7kE3DtXjhurpCxILDteG7k8O04buTw7Qt4buTw7Thu5Phu5Hhu4nDtcSC4bqw4buhw7XEqOG7iuG6tMO14buIckLDteG7mErGsMSow7XEqENwQsO14buQTcO1eOG6ukLEgsO1dk7hu5/DtcSow4JC4bquw7Xhu5DDk0fEqMO14bqqTXbDtcSo4bqw4bu5SsO14buZxKnhu5nhu5vhu5fDtcSo4bucw7V4w4pCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu55KxKjhuq5D4buK4buPbj/Dk+G7gkLEgsO14bqx4bqu4buC4bqqbS/DjW4=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]