(vhds.baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hoằng Hóa vốn nổi danh là vùng đất học, cái nôi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều bậc văn nhân, võ tướng tài đức vẹn toàn trong lịch sử dân tộc. Trong đó, Thái bảo thọ Quận công Cao Tư là một trong những minh chứng tiêu biểu.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9mW8OzZi3hu7ThurFhOOG6s+G7nuG7qMSDZ+G7hWZhN8Oy4bugxq/DmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bqyw6lh4buo4bqx4buJZ+G7qHssZ+G7qCzhurPhu6hu4bqh4buoe+G7tOG6sznhu6hm4buJ4bq54bqzOOG7qGbhu4NhM2fhu6jhurAx4buoRuG7g2fhurM44buo4bu54buJ4bqzOFUv4buFZuG7g+G6teG6szjDmlUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG6tiPhurM54buofSxm4buo4bu54bq1KuG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7qG5i4bqz4buo4bqzxJFh4buoe+G7tOG6sznhu6jhurHhu7jhu6huaeG6szjhu6h9LGbhu6g54bqnPlDhu6g+4bu2YeG7qOG6s+G6q2Hhu6jhu4Vh4bqzOeG7qGY54bu44bqzOeG7qG7hu7jhu6jhurNn4bqrYeG7qHvhu4nhur/hurM44buo4bqzOWEzZ+G7qDwhPuG7qG4k4bqz4buo4bqzOTvhurNQ4buobuG6qeG7qGbhu4nhurnhurM44buoZuG7uGHhu6h9xKk+4buobiLhurPhu6hm4bq14bu44bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhurHhuqE+OeG7qOG7hWzhu6h7O+G6s+G7qGZkPlHhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qH3DolDhu6hGOeG7tmHhu6g8I+G6teG7qGY54bqn4buo4buGZyHhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7p+G7tOG6teG7qEbhu4nhu6jhurHhu7jhu6jhurdkZuG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzOW3hurM44buo4bq3YeG6sznhu6g+OcSp4bqzOOG7qGZhMWfhu6g8YTVnUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu67hu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu65ZL+G7sOG7qld74bus4buwV+G7sFnhu6zDnWZY4buyw53hu7BW4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lOG7rFbhu7LGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ssOpYeG7qOG6seG7iWfhu6h7LGfhu6gs4bqz4buobuG6oeG7qHvhu7ThurM54buoZuG7ieG6ueG6szjhu6hm4buDYTNn4buo4bqwMeG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7ueG7ieG6szjGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pGOeG7tmHhu6g8I+G6teG7qGY54bqn4buo4buGZyHhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7p+G7tOG6teG7qEbhu4nhu6jhurHhu7jhu6g+4bqr4bqzOOG7qGY5LuG6s+G7qHvhu4nhurlh4buoZuG7g2EzZ+G7qOG6sDHhu6hG4buDZ+G6szjhu6jhu7nhu4nhurM4UeG7qOG6quG6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qDxhMmbhu6h9MuG6s+G7qOG6seG7uOG7qOG6szjhu4nhurth4buoPsOi4buoZuG7uGHhu6hmOeG7tOG6teG7qOG6seG7ieG6vT7hu6jhuq85YeG7qH3EqeG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qDnhu7jhurM44buo4bqzOOG7i+G7qGY5O+G6s+G7qOG7h2c74bqzUOG7qOG6t2Rm4buo4bqx4bql4bqzOOG7qD45Z8OyMeG6s+G7qGY74bq34buobuG7uOG6teG7qG5hND7hu6g8YeG6sznhu6jhurM4OWE04buBUOG7qOG6sSHhu4Hhu6h94buJ4bq9PuG7qOG6szlhM2fhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6seG6ueG6s1Hhu6jhuqrhurM44buofeG7ieG6vT7hu6jhu4E54bq14bqzOOG7qOG7gDnDreG7qOG7h2diPuG7qEY54buJ4bq94bqzOOG7qGbhu4nhurnhurM44buo4buHZzvhurNQ4buo4bunKOG6t+G7qMOy4buobjThu6jGsOG6q+G7qD454bqj4buoOWfDsuG7qOG7hcSpUeG7qOG7hOG7tGfhu6jhuq85YeG7qOG6tyxm4buofeG7ieG6vT7hu6jhu4E54bq14bqzOOG7qOG6seG7uOG6t+G7qOKAnMawQGHhu6hu4buJw6nhurM44buofT/hurM44buo4buBOWg+4buoZjku4bqz4oCd4buobuG7uOG7qOG7gTnhurXhurM44buoZuG7ieG6uT7hu6jigJxGOeG7tmHhu6g8I+G6teG7qGY54bqn4buo4buGZyHhurPhu6g+4bqr4bqzOOKAnVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buu4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buuWS/hu7Dhu6pXe+G7rOG7sFfhu7BZV+G7qmZWWOG7rOG7suG7ruG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu7Dhu7Dhu6zGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ssOpYeG7qOG6seG7iWfhu6h7LGfhu6gs4bqz4buobuG6oeG7qHvhu7ThurM54buoZuG7ieG6ueG6szjhu6hm4buDYTNn4buo4bqwMeG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7ueG7ieG6szjGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Thu7Rn4buo4bqvOWHhu6jhurcsZlDhu6h9NeG7qGbhu4nDquG6szjhu6jhurM54bq54buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6g+4bq14bqz4buo4buJZ+G7qGZo4buoPsOs4bu04buo4bqx4bu44bqzOOG7qMOzPeG7qH094buoPsOi4buoPuG6q+G6szjhu6jhu4E54bql4buobmfhu7RQ4buoOGFo4buB4buo4bqz4buJ4bq5PlDhu6jhuqvhurM44buofeG7ieG6vT7hu6h7a+G6szjhu6h9M+G6s+G7qGY54bq74buoZkBh4buoZjnhuqvhurPhu6jhu7nhurUq4bqzOOG7qOG6sOG6pz5Q4buow7M94buo4bu54bq1KuG6szjhu6jhu4A5aD7hu6hT4bqz4bu0w7Lhu6jhurHhu7jhu6hmOeG6oeG7qEbhu4Ms4bqz4buo4bulaGbhu6jhu4TDqeG6s1RRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7ruG7ruG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sFZZL+G7sOG7qld74bus4buwV+G7sFlXw51m4bus4buuVuG7rlbhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buwV1jGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ssOpYeG7qOG6seG7iWfhu6h7LGfhu6gs4bqz4buobuG6oeG7qHvhu7ThurM54buoZuG7ieG6ueG6szjhu6hm4buDYTNn4buo4bqwMeG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7ueG7ieG6szjGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhuq454bqr4bqzOOG7qOG7gTnhuqvhu6hm4buD4buJw6nhurM4UOG7qD4uZ+G7qOG6r8Og4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq9hMuG6s+G7qGbhu4NoPlDhu6h9M+G6s+G7qGY54bq74buoZuG6p+G7tOG7qOG6sUA+4buoOGFt4bu04buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g4YeG7tOG6s+G7qOG6seG7uOG6szjhu6jhu4dnMeG7qMOyMeG6s+G7qDzDoOG6szlQ4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G6q+G6s+G7qG5hMeG6s+G7qOG7g+G6veG7geG7qDzDouG6szjhu6g+O8Oy4buow7Phu7ThurM5UeG7qOG7uSrhurM44buo4bqzJOG6t1Dhu6hu4bu44bq14buo4bqzOOG7uMOy4buoOWjDsuG7qOG6r8O14buoU+G7rOG7qC3hu6jhu7Dhu6rhu6g74bq34buo4bqx4bqhPjlUUOG7qDwq4bqzOOG7qGYsZuG7qD4j4buo4bqzYTPhurfhu6jDsjFn4buo4bq3MuG6s1Dhu6hm4buDO+G6s+G7qGbhu4PhuqfhurM4UOG7qD4j4bq34buo4buBOcOtPlDhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhuq/DoeG6szlQ4buoPjnDoeG6sznhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buobuG7uOG7qOG6sjk74bqz4buoezvhurPhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qOG6sUBh4buoZsSR4buoPjnEqT7hu6jhurE24buoZuG7icOq4bqzOOG7qOG6s2E04bq34buo4bqzOOG7uMOy4buo4bq3LGbhu6g+w6zhu7Thu6jhuqvhurM44buobuG6uWHhu6jhurM5YTNn4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buobiThurPhu6g5w6Lhu7Thu6gt4buoZsOh4bqz4buo4bqzOOG7ieG6v+G6szjhu6h9ZD7hu6h94bu24bq1UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7ruG7ruG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sFZZL+G7sOG7qld74bus4buwV+G7sMOd4buw4buqZldX4buu4buqV+G6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu6zhu67hu67Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ssOpYeG7qOG6seG7iWfhu6h7LGfhu6gs4bqz4buobuG6oeG7qHvhu7ThurM54buoZuG7ieG6ueG6szjhu6hm4buDYTNn4buo4bqwMeG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7ueG7ieG6szjGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rFqWHhu6hmw6E+OeG7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qC3hu6huJOG6s+G7qDnDouG7tOG7qMawM+G6s+G7qGY54bq74buoRjnhu7Zh4buo4bulI+G6teG7qEY54bqn4buo4buGZyHhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7p+G7tOG6teG7qEbhu4nhu6g+aeG6szjhu6jhurM5beG6szjhu6jhu4Vh4bqzOeG7qDnhurVAZuG7qG4k4bqz4buoOcOi4bu04buoLeG7qGbDoeG6s+G7qOG6szjhu4nhur/hurM44buo4bqzw6lh4buofTvDsuG7qGZq4buo4bqxO2fhu6h94buJ4bq9PuG7qMOzW+G6t+G7qOG6sznhu4nhu6jhurNdZuG7qH0i4buBUOG7qGY5NeG7qDlhNOG6s+G7qGZh4bqzOeG7qGY5LuG6s+G7qD5i4buo4bqvMmbhu6g+ZOG6szjhu6h9Y+G6szhQ4buo4buN4buoZjnEqT7hu6g4w6DhurPhu6g4YW1Q4buo4buBOeG7tmbhu6g5Z8Oy4buoOGHhu7bhu6hm4buD4bqh4buoe2Hhu6hmw6E+OVHhu6jhu7nDqeG6s+G7qDkyZlDhu6h9O8Oy4buoPuG6peG6s+G7qOG6seG7uOG7qOG6s8OpYeG7qDhh4bu24bq14buoe8OtPuG7qD7hu7Y+4buoZjky4buoOTThu6g+4bq14bqz4buoPjnhu7Zn4buobjPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qGY5YuG6szjhu6g+OeG7tOG7qOG6q+G6szhQ4buoZmrhu6h9w6Lhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6szhq4bqzOOG7qOG6s2Xhu6jhurFrPlDhu6jhu4E5LOG6s+G7qH0sZ+G7qD5i4bqzOOG7qDlhMuG6s+G7qOG7hcSpPuG7qOG6t8Og4bqzOeG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buo4buHZzHhu6g54buJw6nhurM4UOG7qH0sZuG7qOG6s+G7ieG6uT5RVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bu54bq14bu44bqzOOG7qOG6sGHhurM5VS/hu4HDmg==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]