(vhds.baothanhhoa.vn) - Công an huyện Nông Cống là một trong những đơn vị công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai việc cấp thẻ CCCD lưu động cho công dân ngay tại địa bàn cơ sở. Việc làm này đã góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy - chính quyền và đông đảo người dân đánh giá cao...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDueG6teG7jkzhu4Thu6t7w5VM4buE4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tGR+G6vlPhu6vhu6BTw4Dhu6vhu6xH4bq+4bqq4bur4bqq4bq04bue4burUkbDieG7q3t7e33hu6tK4bumU+G7q0Phu5BM4buEw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDuXvhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhurXhu45M4buE4bure8OVTOG7hOG7q0pB4burS+G7kFLhu6tSUE1M4buE4burTEbhu7BM4buE4burQ+G7lEzhu6vhu6zDjeG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu7dM4bur4bqq4bq04bue4burRlNX4bq+TOG7q0PDglPhu6tSR+G6ukzhu6vhuqrDmeG7t+G7q1LDjExG4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burQ+G6oOG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6quG6tOG7nuG7q1JGw4nhu6t7e3t94burSuG7plPhu6tD4buQTOG7hOG7q+G6qkZN4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0LhurJM4burTOG7hOG7t1fhu6tSw4FH4burQ8ON4bu34bur4bqoQUzhu6vhuqrhu5Thu6tR4buccuG7q29H4bq+4bqq4burSkFL4burTEFX4burQ+G6oOG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4bur4bueRsOa4bqq4bur4busw5rhu6tM4buEQVfhu6vhuqpBTOG7hOG7q1LDlVLhu6tG4buUTOG7q0xGU+G7q+G6qsOCU+G7q+G6qkZITEbhu6tD4bu5TOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34burTEbhurJM4burQuG6skxx4burS+G7t0zhu4Thu6tKw4FH4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4burUkZH4bq8UuG7q1JG4buo4bqqceG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqrhurThu57hu6vDmVfhu6st4bur4bqqRkhMRuG7q+G7oFNXw4pM4bur4busQeG7q0Phu45M4buE4burQ8OATeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q0Phu7lMRuG7q+G7hEfhu7nhu6vhuqrhu7dNcnJyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6t0Hhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q+G6qk7hu6tMRkfDilPhu6tW4bqg4burTMSCS+G7q+G6quG7ueG6qkbhu6tW4bu34burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burRlNX4bq+TOG7q0zhurpM4burxKhGR+G7q+G6qk7hu6tMRlPhu6vhuqrDglPhu6tKQUvhu6tSRsOJ4bure3t7feG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tMRuG7puG7q+G7hEfDgEfhu6vhu6BTV+G6vFLhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSRsOZ4burUsOa4bqq4burRkFMRuG7q+G6qkZITEbhu6vEqEbhu7nhuqpx4bur4busR+G6vuG6quG7q0NH4burSsOBR+G7q+G6qsOZ4bu34burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4bur4buE4bqu4bue4burxKhG4buOTOG7hOG7q0hS4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxy4burW+G7gOG7q1LDgU3hu6tDR8OKU+G7q8SoR+G6vkzhu6tSRlPhuqRM4burSuG7mkfhu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHHhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vDvS/hu6/hu7Hhu63DvXHhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4bq14buOTOG7hOG7q3vDlUzhu4Thu6tD4bqg4bur4bqqRsOZ4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqjhu7lN4bur4bqq4bu5TeG7qzlH4bu5S+G7q0PDleG6quG7q+G7rEHhu6tSRuG7t0vhu6tL4bumU+G7q+G6qkZN4burYVNX4bq+TOG7q8OZV3Hhu6toPuG6tX3hu6tGU1fhur5M4bur4bqoxIJM4buE4burTOG7hFPDlEzhu6vEqEdMRuG7q+G7nkZI4burVuG6oOG7q0bhu5BH4burRk7hu7fhu6tD4buA4burS1Phu7fhu6tRw4NLceG7q1JQ4bu3TOG7hOG7q+G6qMON4bur4buv4bur4bqo4buQ4burS+G7uVfhu6tHTOG7q1JGU+G7q0xG4bqkTOG7q+G7rOG6skzhu6tS4bu3V+G7q0Phu4Dhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhuqrhurThu57hu6tSRsOJ4bure3t7feG7q0rhu6ZT4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q+G7nOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFM4burVuG7t+G7q1JQU0zhu4Thu6tS4bqyS3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5ZuG7t1Phu6vEqEZH4burQ+G7puG7muG6quG7q1JQ4bu3TOG7hOG7q+G6qMON4burQ8OZ4bur4bqq4bu54bqq4bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6tSR+G6vkxx4burUkZH4bq8UuG7q+G6qMONceG7q8So4bu04burUkZT4bqkUnHhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burQ+G6oOG7q+G7nkbDlUfhu6tG4bua4bue4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu7dM4burVuG6oHHhu6tSRsON4burUlDhurRMceG7q+G6quG7ueG6quG7q0Phu5RM4bur4busw43hu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bDk+G6qnHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqrhu5Thu6vhu6BT4bu3TOG7q+G6qOG7t0zhu6tM4buEQUxG4burUEHhu6tRTeG7uVLhu6vhu6xB4burSuG6pOG7nuG7q0Lhu7dMRuG7q1Hhu7nhuqpG4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0LhurJM4bur4bqqTuG7q0xGU+G7q+G6qsOCU+G7q0pBS+G7q1JGw4nhu6t7e3t9ceG7q1JQTUzhu4Thu6tDTuG7q0Phuq7huqrhu6vhuqhH4bq+UuG7q+G7plPhu6tSR+G6ukzhu6tDw5VH4burUuG7puG7mkzhu4Thu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkZx4burTOG7hOG7psagR+G7q+G6qk7hu6vhuqrhu45M4buEceG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhu4RHQXHhu6tSQUzhu6tS4bqkUnHhu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqTuG7q0ZNQUzhu6vhuqrDgExG4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxx4bur4bqo4bq+TEbhu6tMRuG6skzhu6tM4bquTOG7hOG7q0Phu7dM4buE4burQ0fDilPhu6tSUMON4burUsOBR+G7q+G6qOG6vkxG4bur4busR+G6vkzhu6vEqEbhu45M4buE4burQ0fhu6tKw4FH4burQ+G7puG7muG6qnJycuG7q+G7hUfhurpM4buE4bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q0PDjUxG4burxKhZ4burS+G7mEfhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vhu6/hu6tKw4JM4bur4busQU3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tM4buEQVfhu6tSRsWo4burw71x4bur4bqqRsOZ4burTEbhuqRSceG7q0rDgUfhu6vhu55G4bqyTOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tK4buo4bqq4burSuG7puG7mkzhu4Thu6tSRkFMRuG7q0rhuqThu57hu6tS4buS4bur4bqq4buOTOG7hOG7q1Lhu7nhuqrhu6tRw4Phu57hu6tW4bq84bue4burVlPDlUzhu4Thu6tSxq9M4buE4burUkbhu45MceG7q1ZOS+G7q1JH4bq8TOG7q0ZBTEbhu6tKQUvhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSRsOZ4burUsOa4bqq4bur4bqq4bq04bue4burUkbDieG7q3t7e33hu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4bu14buv4butL3fhu7NC4bux4but4bux4bux4bux4bux4buxUnjhu63hu7PDveG7sXfhu61K4butcuG7iOG7nuG7hOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4bur4bq14buOTOG7hOG7q3vDlUzhu4Thu6tD4bq8TOG7q1LhuqRM4burTEZB4burSkFL4bure3t7feG7q+G6qkZN4burTOG7hOG7psagR+G7q+G6quG7t03hu6tSU+G7kkdyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWbhu7dT4bur4buEw4JM4bur4buv4burTOG6okvhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+THHhu6vhu6zhu5ZH4burUkdMRuG7q1JGw4JM4burUlDhu7nhuqpG4burTEZH4bq+S3Hhu6vhu55Gw5rhuqrhu6vhu6zDmuG7q0xG4bqyTOG7q0LhurJM4bur4bus4buO4burQ0fDilPhu6vEqEfhur5MceG7q3vhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6vhurXhu45M4buE4bure8OVTOG7hOG7q0PhuqDhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4burd3fhu6tK4bum4buaUuG7q1ZTw5VM4buE4bur4bqq4buU4burUeG7nHHhu6vhuqrhurThu57hu6vhu55G4bu5UuG7q0bhu5RM4bureHLhu7Hhu7Hhu7Hhu6tSRsOJ4bure3t7feG7q0rhu6ZT4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q1LDgUfhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q+G6quG7ueG6quG7q1bhuqDhu6tSUE1M4buE4burRlNX4bq+THHhu6tSUE1M4buE4burQ05x4bur4bqqTuG7q+G7reG7seG7seG7q1JQ4bumxqBM4buE4burRuG7muG7nuG7q0pB4burTOG7hOG7psagR+G7q+G7hEdBceG7q0PDlUfhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burQ+G6vEzhu6tS4bqkTOG7q0xGQeG7q+G6quG6tOG7nuG7q1JGw4nhu6t7e3t9csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvR+G6vuG6quG7q0pBS+G7q1JQ4bq6TOG7q+G6qsOZ4bu34bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q+G6teG7jkzhu4Thu6t7w5VM4buE4burQ+G6oOG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q0ZJTEbhu6vDgExG4burQ0Xhu57hu6vhu6zDiuG7q0rhu6jhuqrhu6tK4bum4buaTOG7hOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu7dM4burUlBNTOG7hOG7q0pPTOG7hOG7q0xG4bqyTOG7q0LhurJMceG7q+G6qsOCTOG7q1JH4bq84bue4burUsOa4bqq4bur4bueRuG7uVLhu6tGU1fhu6vhu6xB4bur4bqoR+G7gFPhu6tC4bum4buUTOG7hHHhu6tMRuG6skzhu6tQ4buQTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bue4bu2U1JGTVDhu6nDuWFB4bur4buHRuG7puG7lEzhu4TDui/hu57DuQ==

Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]