(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ đông xuân 2021-2022 toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 1.200 ha khoai tây. Để tránh áp lực về thời gian thu hoạch và thị trường tiêu thụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân gieo trồng thành nhiều trà khác nhau.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4bueYmNoNCpL4buiYypnYy3hu6Y0W3s2w5Lhu54yZGJjWz5o4buM4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5Thu7PhuqE2e+G7niTDnTbhu54l4bq9w6I94bueNWXhu6bhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7mC9iY+G6qzc2e+G7lOG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7nmJjaDQqS+G7omMqZ2Mt4bumNFt7NsOS4bueMmRiY1s+aOG7jOG7ouG7lOG7hMOp4bueJeG6oTZ74bueZ2TDnTbhu55R4bugUVAtUeG7oFFR4bueYzfGrzbhu55jMDZ94buee1sqN+G7nmPhuqvDozZ74bueJeG6vcOiPeG7njN9N+G7qjZ74bueUMOVUeG7oOG7oOG7nn3hu6bhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaMOV4bue4bujKeG7nmPhuqvFqDZ94buexajhuq3hu5404buBPeG7nuG7hSHhu55jfeG6tVvhu557W+G7pjbhu55jfWThu559N+G7qD194bue4buFxq/hu55jfSDhu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu55jWyxk4bueY33DqeG7juG7njZ7xq82feG7njbhuqE2e+G7njZ7fVso4bqt4bueM31kaC424buePcWoN+G7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu557Wyo34bueY+G6q8OjNnvhu55jfcavNn3hu542fVshZOG7nmPhuqvGr+G7njN9xag94bueNn3hu6Zkw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUFUvUFTDmSRTUFFRw5lT4bukY1JVVVHDmjThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLVMOZ4buk4bui4bue4bumNGNL4bui4buz4bqhNnvhu54kw5024bueJeG6vcOiPeG7njVl4bum4bueM3034bumW+G7nmPDnWjhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lMWpW+G6ozZ74bueM3034bumW+G7nmPDnWjhu54l4bq9w6I94bueY+G6q8OjNnvhu55j4bqrLDbhu54lIOG7puG7niPGrzbhu55jMDZ94bueQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7niUhZOG7njTGr+G7nj3FqD3hu557W+G6ozZ74bue4bqtfcOpPeG7nuG7hcOp4buePX0u4bueI1suNuG7juG7njYsNuG7nmPhuqvhur3hurM94bueM31b4bueJeG6veG7puG7nuG7hcavN+G7nntbKjfhu55j4bqrw6M2e+G7nj3FqD3hu54lIOG7puG7nuG6rX3hur3hurc2e+G7niUhZOG7niXhu7Dhu549feG6ueG7niXEgzZ74bueJeG7smThu5414bqjW+G7nuG7heG6s1vhu549xag94bueJDfhu6Y2feG7njZ7fVso4bqt4bueM2nhu559w6Lhuq3hu54lw6M2e+G7njRbLDbhu54zLmPhu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7nuG7hcav4bueI+G7pjfhu55jWyxk4bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7nuG7heG6s1vhu54jxq/hu549Nzbhu5424bqhNnvhu54kw502w5Xhu55DfSo34bueJTjhu47hu54kWyg24bueY109feG7njN9N+G7plvhu55jw51o4bueJeG6vcOiPeG7njRbLDbhu54zLmPhu55i4buqNuG7nmdk4buyY+G7nuG7hcav4bueI+G7pjfhu55jWyxk4bueYuG7qjbhu57huq194bu4NeG7nmPhuqssNuG7niUg4bum4bueI8avNuG7niXhu6hj4buefeG6tzbhu57hu6RU4bug4buefeG7puG7juG7nj19Wy414buew5nhu6BN4bueJFsoNuG7nmNdPX3hu55j4bqrw6M2e+G7njN9N+G7plvhu55jw51o4bueJeG6vcOiPeG7nmPhuqvDozZ74bueY+G6qyw24bueJSDhu6bhu54jxq824bueYzA2fcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueU8OZUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFQVS9QVMOZJFNQUVHhu6RQVGNS4bukw5pT4bukNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tVU+G7pOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s+G6oTZ74bueJMOdNuG7niXhur3Doj3hu541ZeG7puG7njN9N+G7plvhu55jw51o4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiU8OZUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUQ33hurVb4bue4buFw6nhu557Wyo34bueY+G6q8OjNnvhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7nmPhuqssNuG7niUg4bum4bueI8avNuG7nmMwNn3hu55jfeG6veG6tTZ74bueI+G7rmPhu54k4bu0ZOG7nmPhur3hu55j4bqrZDZ74bueY2Thu7Q24bueY33FqDZ74bueUFHhu54lLjbhu559LmPhu55jfcWoNnvhu55Qw5Xhu55DfeG6tVvhu557W+G7pjbhu55iWzZ94bueY+G6q+G6veG6pTZ74buePeG6ueG7puG7njN9N+G7plvhu55jw51o4bueY102feG7nmPhur/hu54zfVvhu55j4bqrw6M2e+G7niUuNuG7njN9W+G7nmN9ZOG7nn034buoPX3hu55j4bq/4buew5lU4bueJS424bue4buk4bug4bueNnvGr2jDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFQVS9QVMOZJFNQUVHhu6RTU2Phu6TDmlVRUTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUeG7pFLhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7PhuqE2e+G7niTDnTbhu54l4bq9w6I94bueNWXhu6bhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUQ30qN+G7njQgPX3hu55jfeG6tVvhu57hu4XDqeG7juG7nmPhur/hu55j4bqrZDZ74bueY2Thu7Q24bueY33FqDZ74bueUuG7niPGr+G7nj03NuG7njbhuqE2e+G7niTDnTbhu55j4bqrNzZ74bueYzA2feG7niPhu65j4bueJeG7tGThu55jfWThu559N+G7qD194bueJFsoNuG7nmNdPX3hu55j4bqrw6M2e+G7njN9N+G7plvhu55jw51o4bue4buFw6nhu54l4bqhNnvhu55nZMOdNuG7nlHhu6BRUC1R4bugUVHDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFQVS9QVMOZJFNQUVLhu6Dhu6Dhu6Rjw5lQ4bukUlU04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1FSw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7PhuqE2e+G7niTDnTbhu54l4bq9w6I94bueNWXhu6bhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4buz4busNeG7njbhu6Zo4bueY33hurVb4bueY1suY+G7nmPhur3hurc2e+G7niXhuqNb4bueY31k4bu2NuG7njTDolvhu549fTfhu549w51o4bueM3034bumW+G7nmPDnWjhu55iWzZ94bueY+G6q+G6veG6pTZ74buO4bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbDleG7nuG7s3vhur3hurVb4bueJMOdNuG7nj044bueNn1bIWThu54zWzZ94bueNnt9Wyg14bueY+G6qzc2e+G7nmPhuqvDozZ74bue4buFxq/hu549feG7rDXhu55iOD3hu54lxJE2e+G7nuG6qWRo4bueY+G6qyI2feG7njPhu4nhu55jfWThu7Zj4buO4bueNiw24bueNuG7rDZ74bueYmThu7Jj4buO4buePX3hu7Jj4bueNOG6vcOiNnvhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7niXhu6hj4buePeG7pjfDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFQVS9QVMOZJFNQUVLhu6BSVWNTUFDhu6BQNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0vDmlJV4bui4bue4bumNGNL4bui4buz4bqhNnvhu54kw5024bueJeG6vcOiPeG7njVl4bum4bueM3034bumW+G7nmPDnWjhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lEN9Kjfhu54lxag2feG7nntbxajhu5494bq54bum4bue4bubfVvhu549w6k94bueQ+G6q8OjNnvhu55j4bqrYWPhu57hu4XGr+G7nsah4buqN+G7nuG7hSjhu55jfeG7gT3hu57hu4Xhu7Zj4bueYzA2feG7juG7njbhu6w2e+G7nmJk4buyY+G7niMiNn3hu57huqlkw5024buePeG6ueG7puG7njN9N+G7plvhu55jw51o4bueNuG7rDXhu5424bumaOG7niXhu6hj4bueM3034buqNnvhu55RVOG7nmPhu7I2L33hu6Yv4buFw6nDleG7nuG7nVsoNuG7nmNdPX3hu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7nmN9ZOG7nn034buoPX3hu54lLjbhu54lw51k4bueJeG6vcOiPeG7niQ34bumNn3hu542e31bKOG6reG7nmN9ZOG7njVk4bum4bue4buFxq/hu55jWyxk4bueY33DqeG7niUuNuG7niU44buO4bueM33huqE2e+G7nj044bueYyI2feG7nmPhuqvhu6g2e+G7nmU24buew6rDleG7nsWpW8Wo4bueY31k4bueNWThu6bhu55j4bqrNzZ74bueYzfGrzbhu57hu4XDqeG7nmPhur3hurc2e+G7niXhuqNb4bue4bqvNuG7niUgNn3hu47hu542LDbhu540w6Jb4bueNn1k4bu2NuG7nuG6veG6sz3hu54l4buoY+G7nmPhur/hu55Q4bug4bug4bueJS424bueUFHhu6Dhu55j4bqrWyhk4bueJcOjNnsvfeG7pi/hu4XDqcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFJU4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVBVL1BUw5kkU1BRUlDhu6BRY8OZVFVQ4bukNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0vhu6RRw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7PhuqE2e+G7niTDnTbhu54l4bq9w6I94bueNWXhu6bhu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSVOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUxrBbKDbhu54jxq/hu549Nzbhu5424bqhNnvhu54kw5024bueJeG7pjZ74bueY+G7tuG6reG7nmPhuqtkNnvhu55jfWThu559N+G7qD194bueJFsoNuG7nmNdPX3hu54zfTfhu6Zb4bueY8OdaOG7nj05NuG7njThu6hb4bueJSnhu55j4buoN+G7nuG6qWThu4nhu54l4buyY+G7nuG7hcavN+G7nuG7hcOp4buee1sqN+G7nmPhuqvDozZ74buePcWoPeG7njXhurNbw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3EqWRjfTfhuqvhu6Lhu5Thu5hiY+G6qzc2e+G7lMaw4bq94bq3Nnvhu55DfeG6tzXhu5gvYmPhuqs3Nnvhu5Thu5gv4bqt4buU

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]