Để bảo vệ cây trồng bà con nông dân đã và đang chủ động phòng, trừ các loại cây trồng theo nguyên tắc “4 đùng” (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách).

Tin liên quan

Đọc nhiều

beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/EqHnhu5jEqC3hu5/huqjhurDEgkLDrMO14bqmSuG7iMSo4bqww4Phu5Thu4vhu49ufeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKhKxalCw7XEqOG6rk7DtULEgkrhu5Thu7lCw7XEqHV2w7XigJzhu5XDtXhLQsSC4oCdw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILhu4nDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrDteG7r8OAQuG6rm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbljhuqDDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7Xhu69ww7V2Q0LDtULhurpCxILDtXfFqULDtXhzw7Xhu5Bww7V44bufQsSCw7V24bquTsO1eOG6vkLEgsO1w43huq7EkELEguG7icO1xKjhu4rhu4zDtXbhu6F2w7XhuqhDceG6sMO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSCw7XEqOG6rnlDw7VCxIJK4buU4bu5QsO1xKh1dsO14oCc4buVw7V4TELEguKAncO1a3hLQsSCw7XEqOG6rkrhurx24buJw7V4S0LEgsO1QsOKQsSCw7V44bq+w7Utw7XhuqjhurDDgUrDteG6qMOTR0LEguG7icO1eEtCxILDteG6qEt2w7Xhu5Bww7V4S0LEgsO1duG7oXbhuq5sxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7XGocO0w7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7k+G7keG7ly/hu5Hhu5fhu5134buZ4buR4buRw7Thu53hu5PGocSo4buX4buR4bud4bujw7ThuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4bujw7Thu53hu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKhKxalCw7XEqOG6rk7DtULEgkrhu5Thu7lCw7XEqHV2w7XigJzhu5XDtXhLQsSC4oCdw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILhu4nDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrDteG7r8OAQuG6ruG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/GocO0w7Thu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49u4bqx4bqueUPDtXhE4buJw7XEqOG7isOT4buEdsO14bqs4bqu4bqww7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1w43huq5KQsO1xKjhu4rhu4zDtXjhurzhurDDteG7kOG7hOG6sMO1d+G6sMOAQsO1xKjhurZ24bquw7V2xanhu5TDtcSo4buKw4pCxILDteG7r+G6tMO1QuG6ruG6sOG6ouG6qsO14buIxalK4buJw7Xhu6/DgELhuq7hu4nDteG7r3DDtXZDQsO1QuG6ukLEgsO1d8WpQsO1eMOBSsO14bqs4bqw4bqg4bqqw7XEqOG7iuG7n+G7icO1xKjhurLhuqrDteG6ruG6sOG6oErDteG7mHnhuqrDteG7iMWpSuG7icO14buvw4BC4bquw7XEguG6ssO1eOG6oMO14bqo4buO4bufw7V24bquRULDtXhLQsSCw7XhuqhDceG6sMO1xKjhuq5K4bq8dsO14buvckPDteG7kMOAw7XEqOG6ruG7jnbDteG7kOG7q8SoxKnDtT5DceG6sMO1xKjhuq5K4bq8dsO1eMOTR3bDteG7r3DDtXZDQsO1QuG6ukLEgsO1d8WpQsO14bqo4buO4bufw7V24bquRULDtXjhu5/DtcON4bqu4bupQsO14bqocMO14bqoQ3HhurDDtcSo4bquSuG6vHbDtXZEw7XEqOG7oXbDtXdNQsSCw7V24bquRULDteG6qEV24buJw7V2RMO14bqu4bqww4BKw7Xhuqjhu452w7V24bufQ+G7icO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDtXbhu6F24bquw7Xhuqjhu5TDtULEgnVCw7Xhu5Bww7XhurbEqMO1xILFqeG7lMO1eOG6vnbDteG6rnHhurDDtXjhurzhurDDteG7kOG7hOG6sMO14buI4bqwQuG6rsO14buQ4burxKjDtXZEw7XhurZ24bqu4buJw7V44bq+QsSCw7Xhu5Dhu6vEqMO14bqq4buhSsO1QkRCxILEqcO1WMWp4buUw7Xhuqhww7XhuqhDceG6sMO1xKjhuq5K4bq8dsO1xKjDk+G7gkLEgsO1eOG6vOG6sMO14bufQsO1xKhDcELDteG7kOG7hOG6sMO1dsWp4buUw7XEqOG7isOKQsSC4buJw7XhurbEqMO1xILFqeG7lMO14bquceG6sMO1duG6rkPDtULEgsOTRuG6sMO1xKjhurDhu7lKw7V3TELEgsO14buIckLDtcON4bqu4bux4bqqxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7XGocO0w7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7k+G7keG7ly/hu5Hhu5fhu5134buZ4buRw7Thu5fhu5nhu5Hhu53EqOG7ncahxqHhu6Phu53huqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buXw7Thu5Phu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKhKxalCw7XEqOG6rk7DtULEgkrhu5Thu7lCw7XEqHV2w7XigJzhu5XDtXhLQsSC4oCdw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILhu4nDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrDteG7r8OAQuG6ruG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/GocO0w7Thu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uPOG6rsWpSsO1w43huq7hu5/DtcSo4buK4bq+QsO1duG7oXbDteG6qENx4bqww7XEqOG6rkrhurx2w7Xhu69yQ8O14buQw4DDtcSo4bqu4buOdsO14buQ4burxKjDtXjhuqDDtcSo4bqwQULDteG6rnBC4bquw7XDjeG6rkpCw7XEqOG7iuG7jMO14buIxalK4buJw7Xhu6/DgELhuq7DtXjDk0d2w7Xhu69ww7V2Q0LDtULhurpCxILDtXfFqULDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7V4S0LEgsO1QsOKQsSCw7V44bq+4buJw7XhuqjhurDDgUrDteG6qMOTR0LEgsO1xKjhuq55Q8O1eEtCxILDteG6rOG6rkrhu5RBQsO1duG7oUPEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7meG7mcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buT4buR4buXL+G7keG7l+G7nXfhu5nhu5Hhu5HDtOG7kcO04buVxKjhu5nhu53hu5fhu5fhu5PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4bud4buV4buX4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33hurpCxILDtXfFqULDtcSoSsWpQsO1xKjhuq5Ow7VCxIJK4buU4bu5QsO1xKh1dsO14oCc4buVw7V4S0LEguKAncO1xKjhu4pDQsSCw7XDjeG6rsSQQsSC4buJw7XEqOG7iuG7jMO14buIxalKw7Xhu6/DgELhuq7hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buZ4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbsSR4bqww4B2w7XDjeG6rkpCw7XEqOG7iuG7jMO1eMOTR3bDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7Xhu5BwQ8O1xKjhuq5G4bqww7V44bqw4bqg4bqqw7Xhu4jFqUrDteG7r8OAQuG6rsO1d+G6osO14buv4bq0w7XEqOG6sOG7uUrDtXfhurDDgMSow7VC4bquxrDEqMSpw7VYRMO14bqocMO1xILhurDhu5/hurDDtXhDcULDtcSoSuG7gOG6sMO1dsSQQsO14buKxrDEqMO1QuG6rsOJw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDteG7iMWpSsO1a8ON4bquSkLDteG6rOG6ruG6sMO14buIxalKw7Xhuqrhu4ThurDDtUJIbMO14buQcMO1xILhurDhu5/hurDDtXhDcULDtXjhu6lKw7V2TuG7n8O14buvw4BC4bquw7Xhuqrhu4ThurDDtcON4bqu4buhxKjDteG7iOG6sELhuq7EqcO14bqx4bquRuG6sMO1eOG6sOG6oOG6qsO1w43huq5KQsO1xKjhuq7hurZ24bquw7Xhuq5Hw43DteG6qHDDteG7kHBDw7V24bqu4bqww4FKw7Xhuqrhu6HEqMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4bud4buXw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Phu5Hhu5cv4buR4buX4budd+G7meG7kcO04buXxqHhu5Phu5nEqOG7o+G7meG7meG7k+G7leG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu53hu5vhu5vhu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfeG6ukLEgsO1d8WpQsO1xKhKxalCw7XEqOG6rk7DtULEgkrhu5Thu7lCw7XEqHV2w7XigJzhu5XDtXhLQsSC4oCdw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILhu4nDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrDteG7r8OAQuG6ruG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5fhu53hu5fhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uWOG6oMO14buvckPDteG7kMOAw7Xhu4jDknbDteG6rOG6rsOJecO1duG6rkPDtULEgsOTRuG6sMO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqOG6rkrhurx2w7Xhu69yQ8O14buQw4DDtcSo4bqu4buOdsO14buQ4burxKjEqcO1WMOKQsSCw7XEqOG6rkbhurDhu4nDteG7r3LhuqrDtXhy4bqqw7XEqOG6tkLhuq7DteG6ruG6sMOASsO14bqo4buOduG7icO14bqu4bqww4BKw7XDjEpyw7Xhuqzhuq7hurDDtcON4bquSkLDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrhu4nDteG7r8OAQuG6ruG7icO14buvcMO1dkNCw7VC4bq6QsSCw7V3xalCw7V4w4FKw7XEqOG7iuG7n0LEgsO14buv4bq0w7V44bup4buUw7V4TsO14buvckPDteG6ruG6vsO14bqo4bufQ8O1eOG6vkLEgsO1duG6rkPDtULEgsOTRuG6sMO1w43huq5KQsO1xKjhuq5K4bq8dsO1QuG6rsOTw7XDjErhu6lCw7Xhu6FD4buJw7XhuqpP4buJw7Xhuqzhuq7hu7FKw7XEqOG7iuG7n0LEguG7icO14buv4bufQ8O1xKjhu5/hu5Thu4nDtU5CxILEqcO1xJHEkOG6sMO1w43huq5KQsO1eMOTR3bDtXjDk+G7n8O14buQcEPDtXhLQsSCw7Xhu5DhurTDtcSo4buK4bq2w7XEgsWp4buUw7Xhuq5x4bqww7V2TuG7n8O14buIxalK4buJw7Xhu6/DgELhuq7DtXjhuqDDteG6qHDhuqrDtcSodELEgsO14bqu4bqww4BKw7XDjEpyw7XEqOG6sOG7uUrDtXfhurDDgMSow7Xhu4jFqUrhu4nDteG7r8OAQuG6rsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buZw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Phu5Hhu5cv4buR4buX4budd+G7meG7keG7kcO0xqHhu5nhu5XEqOG7o+G7l+G7l+G7leG7keG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu5nhu5nDtOG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4994bq6QsSCw7V3xalCw7XEqErFqULDtcSo4bquTsO1QsSCSuG7lOG7uULDtcSodXbDteKAnOG7lcO1eEtCxILigJ3DtcSo4buKQ0LEgsO1w43huq7EkELEguG7icO1xKjhu4rhu4zDteG7iMWpSsO14buvw4BC4bqu4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7meG7meG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j27huq/hu59Kw7Xhuqzhuq7hurDDteG7iMOVw7V3TULEgsO14buQw4nDtXbhuq7hu5/hurDhu4nDteG7r+G7n0PDteG7r+G6ssO1xKjhuq5K4bq8dsO1w43huq5y4bqww7V4w5NHdsO1xKjhuq5Kw7XEgkPhuqrDteG6qHHhurDDteG7r8OJw7Xhu5BwQ8O1xKjhuq5MQsSCw7V24bquw5Lhu5/DteG7iuG7oXbEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7lcO0w43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Phu5Hhu5cv4buR4buX4budd+G7meG7kcO04buX4buT4buX4budxKjhu5vhu53hu6Phu5XGoeG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu6Phu6PDtOG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4994bq6QsSCw7V3xalCw7XEqErFqULDtcSo4bquTsO1QsSCSuG7lOG7uULDtcSodXbDteKAnOG7lcO1eEtCxILigJ3DtcSo4buKQ0LEgsO1w43huq7EkELEguG7icO1xKjhu4rhu4zDteG7iMWpSsO14buvw4BC4bqu4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7lcO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbuG6sUrFqULDtcSo4bquTsO1QsSCSuG7lOG7uULDtcSodXbDteKAnOG7lcO1eEtCxILigJ3DteG6rOG6ruG6sMO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqOG6rkrhurx2w7Xhu69yQ8O14buQw4DDtcSo4bqu4buOdsO14buQ4burxKjDtXjhuqDDtcON4bquxJBCxILDtcSo4buK4buMw7Xhu4jFqUrhu4nDteG7r8OAQuG6rsO1xILFqeG7lMO14bquceG6sMO1eHPDteG7kHDDtXjhu59CxILDteG6quG7n0LEgsO14bqoceG6sMO14bqoR+G6sMO14bq2duG6rsO14bqsw73DjcSpw7U84bqu4bq6QsSCw7VC4bquw5RCxILDtcSC4bqwcuG6qsO1duG6ruG6sMO1w43huq7hurbhu4nDtcON4bqu4buhxKjDteG6rkrhu5TDtcSo4bq84bqww7V44bufw7Xhuq7hurDDgErDtcOMSnLDtXZO4bufw7XEqOG6rkrhurx24buJw7Xhuqpww7V2xJBCw7XEguG6sEvDjcO1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7Xhu69yQ8O14buQw4DDteG7iMOSdsO14bqs4bquw4l54buJw7XhuqrhurrhurDDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhu5Bww7Xhu59Cw7XEqENwQsO1xKjhuq7hu452w7XDjeG6ruG7seG6qsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7nkrEqOG6rkPhu4rhu49uP8OT4buCQsSCw7XhurHhuq7hu4LhuqptL8ONbg==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]