(vhds.baothanhhoa.vn) - Hà Long là vùng đất quý hương của Nhà Nguyễn, có diện tích tự nhiên 4.843,1 ha, bằng 1/5 diện tích của toàn huyện, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 65,6%. Phát huy tiềm năng, thế mạnh này trong những năm qua Hội Nông dân xã Hà Long (Hà Trung) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nổi bật là đưa vào trồng giống ổi lê.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPhu5bhurThu6Thu5Yt4butRuG6usOJSOG7k3Thu4LGoOG7lOG7luG6ukXhu6bhu5lz4buf4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDieG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu58xdnRhSUjDiXRGdnTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXThurDhu57hu610w6Dhurh2dMOgw4nGoOG7psSQSOG7lXThurDDjXThurbhurpDSHThu5bhurzhurDhurh04buWU3RI4bq44bq64bqoSHThu6fhu5fhu6vhu6fhu6Xhu5XDunThurjhu63hu5V04bqu4bu1SMOJdMO6L8WpdOG6tuG6ukNIdOG7luG6vOG6sOG6uHThurDhu57hu6104buWSXZIdOG6uMag4bumQ0jhu5V04buW4buYSUjDiXThurLDjXThurbhurpDSHThu5bhurzhurDhurh04bqyw4Dhu5Z0SEpIw4l0SMOJ4bq44bq6Q+G7kHThurDhurjhurrhuqpHdMawxanhu5XGsOG7j+G7l3TEkeG6uOG7r+G7lnThurjGoOG7pnThu5bhurpCR3RIw71Iw4nhu5V04buW4bq44bqqdEd3SOG6uHRIduG7pnThu5bhu5hJSMOJdEjhurhVSMOJdEjDvUd04buSxqDhu610MU3hurp0w6BKSMOJdOG6tsOBSHThu6R5dDF2dGFJSMOJdOG7mzF2dOG6u+G7mMagSMOJ4buddOG6snl04buW4bq84bqw4bq4dOG6sFPhurB04bqw4bq4xqDhu6ZESHThurJO4bq6dOG6sMOTdOG6sMOAxqB04bqww4Hhu6Z04buW4buYTEjDieG7lXRITuG6unThuq7huqLhu5Z0RnZ04bqyUOG7rXTDmnZJdOG7luG7mExIw4l0w4nhurpLSMOJdE7hurp0RuG6qOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7pcO54buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6usOa4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7nGsC/DuXXhu6Xhurbhu6XDucO54bun4bunw7nDuuG7lsaw4bupxal14bulRnXhu5fhu4Lhu5DDieG7keG7mMOyxanhu6fhu7FzdOG7rUbhu5bDsnPhuqXhurp0RuG6qHThu5bhu5jhuqhIdMOa4bucSMOJdOG6ssOA4buWdOG7ksagxah04bq4UMOTSMOJc3TDmeG6uuG6tuG7luG6uMOyc+G7q3V1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc8Wp4bulw7lzdC/hu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A64but4buQ4buW4bq6SUhz4bufxJHhurjhu6/hu5Z04bq4xqDhu6Z04buW4bq6Qkd0SMO9SMOJ4buVdOG7luG6uOG6qnRHd0jhurh04bqw4bue4butdOG6suG6vuG7rXThu5DhurhQw5NIw4nhu5V0w6DhurjDgUh04bq2w4FIdOG7luG7mElIw4l04bukeXThurJ5dEd3SOG6uHThurZ3SHThurDhurjGoOG7pkRIdOG6sk7hurp04buWUnTDmuG7nEjDiXThu5bhu5hMSMOJdEbhu5rhu63hu5V04buW4buYTEjDiXRH4bq84but4buVdOG6tlHhu6104buEw4JHdOG6uOG6ukPGoHThu5LGoHh04buU4butSMOJdOG7luG7mExIw4l04bqww4Hhu6Z0TuG6unRG4bqo4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7q3V14buQ4buk4buZdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buW4buTdMWp4bulw7nhu5Dhu6Thu5lzdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bq6w5rhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgvSOG6tMOZ4buUL8O5w7nDucawL8O5deG7peG6tuG7pcO5w7nhu6fFqcO5w7rhu5bDucWpw7nhu6nDuUZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDssWp4bul4burc3Thu61G4buWw7Jz4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7pcO5c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7nzDhurrhu6104bqyw4pI4bq4dOG7rUjhurh0w6DDicag4bumxJBIdMOsw71IdDFJ4butdMOVdOG7luG6uEpIdCxMSMOJdDHhuqLGoHRGdnRHTeG7lnThu5bhu5hJSMOJdEjhurhVSMOJdOG6uE104buW4bq64bqoSHThu5DhurhJSMOJdOG7luG7mOG6qEh04bqy4bq+4butdOG6rnZIdOG7pHl04buQ4bq44buv4buWdOG7luG7mOG6ukRIdEdKdOG6uMOKSOG6uHThu5bhu5hMSMOJdE7hurp0RuG6qHThu5bhurjhurRJdOG7luG6uuG6qMagdOG6sOG6uMagw4NIdMOs4bq64bq04buWMOG7reG7kOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7pcO54buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6usOa4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7nGsC/DuXXhu6Xhurbhu6XDucO54bunxanFqeG7p+G7luG7peG7q8O64bun4burRnXhu5fhu4Lhu5DDieG7keG7mMOy4bux4bur4bupc3Thu61G4buWw7Jz4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7pcO5c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7n+G7rEjhurh0MUnhu6104bqw4bq4SXThuq7hurrhuqrhu5Z0SMO9R3TDuXXDusWpdMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThu61I4bq4dOG6sOG6uMag4bumREh04bqyTuG6unThurbhurpDSHThu5bhurzhurDhurh04buW4buYTEjDiXRG4bua4butdOG7hMOCR3ThurjhurpDxqB04buSxqB4dOG7lOG7rUjDiXThu5bhu5hMSMOJdOG6sMOB4bumdE7hurrhu5d0w6Dhurjhu4x04buE4buwdOG7luG6uMag4bqi4buWdOG6sOG6uMO9R3Thu5TDjeG6sHThu5ZL4buW4buVdOG6suG6qkh0SOG7reG7pnThurJ5dEfhu61Iw4l0Rnfhurp04bq44bq6Q8agdOG7ksageHThu4ThurpI4bq4dOG7luG6quG7l3TDrMOS4bq6dMO5dOG6uOG7rXThu5bhu5hMSMOJdE7hurp0RuG6qHThurZJ4butSOG6uHThu5bhurjGoHThurJ34buWdOG7hOG6uEl4SMOJdMO6dOG7luG7qnThurJMSMOJL0jDvUfhu5d0LExIw4l04buW4bq44buM4bq6dMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThu61I4bq4dOG6sOG7oEjDiXThu5Z3SXTDmuG6ukPhurB0RnZHdOG7luG6uFDhu4xIw4l04bukxqDhu6bhuqhIdOG6sOG6uEl0xrB0RuG7rUl04bqyTUjDiXTDmsOS4bq6dEdR4bqwdOG7luG6uMagdEjhurjhuqLhu5B04buWUnTDucWpdeG7l3V1dS3hu6V1deG7l3V1dXThurJMSMOJL0jDiVDhu4zhurovSMOJduG7puG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7pcO54buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6usOa4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7nGsC/DuXXhu6Xhurbhu6XDucO5xanhu6fFqcO64buWw7rhu6nhu6fGsOG7sUZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDssO5deG7p3N04butRuG7lsOyc+G6peG6unRG4bqodOG7luG7mOG6qEh0w5rhu5xIw4l04bqyw4Dhu5Z04buSxqDFqHThurhQw5NIw4lzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4burdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7Jzxanhu6XDuXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/hurvhurjhurRJdEjhurhVSMOJdEjDiVDhu4zhurp04buW4buYTEjDiXRO4bq6dEbhuqh0Zcagxah0MVDDk0jDiXQxdnRhSUjDieG7lXThurDDgeG7pnRO4bq6dEbhuqh0xJB04buW4buYTEjDieG7lXThurbEkHThurDhurjDvUd04buUw43hurDhu5V04buQ4bq44bucdOG6uOG7juG7kHTDmsOS4bq6dOG7hOG6uOG6vHThurjhuqLGoHThu5bhurhOdEjhurhQw5RIw4nhu5V04buW4bq4xqB04bq4SXfhurDhurh04buSxqDhu61I4bq4dEjDvUfhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xanhu6XDueG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurrDmuG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO5xrAvw7l14bul4bq24bulw7nDueG7p+G7qXXDuuG7luG7pcO64burw7nGsEZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDssO6xrDhu6tzdOG7rUbhu5bDsnPhuqXhurp0RuG6qHThu5bhu5jhuqhIdMOa4bucSMOJdOG6ssOA4buWdOG7ksagxah04bq4UMOTSMOJc3TDmeG6uuG6tuG7luG6uMOyc+G7q3V1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc8Wp4bulw7lzdC/hu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A64but4buQ4buW4bq6SUhz4bufLOG6qkh0SOG7reG7pnThu5bhu5jhuqhIdOG6suG6vuG7rXThuq52SHThu6R5dOG6sMONdOG7luG7mOG6qEh0w7l1dXThurhNdOG7lHhIdOG7pMagw4Dhu5Z0w5rDkuG6unThurbhurpDSHThu5bhurzhurDhurh04buE4bq4SXhIw4l04bupdXThurjhu63hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xanhu6XDueG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurrDmuG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO5xrAvw7l14bul4bq24bulw7nDueG7p+G7qcWp4bul4buWxrDDucO6w7nDuUZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDssO5xanFqXN04butRuG7lsOyc+G6peG6unRG4bqodOG7luG7mOG6qEh0w5rhu5xIw4l04bqyw4Dhu5Z04buSxqDFqHThurhQw5NIw4lzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4burdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7Jzxanhu6XDuXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/huqXhurp0RuG6qHRlxqDFqHQxUMOTSMOJdDF2dGFJSMOJdEjDiUlI4buVdMOJ4bq6w4xI4buVdEjDieG7iuG7luG7lXRIw4lJSHThurjDk0h04bqw4buv4bqwdMOa4bucSMOJdOG7hOG6uOG7r+G6sOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7pcO54buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6usOa4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7nGsC/DuXXhu6Xhurbhu6XDucO5xanDucO64bun4buWw7rFqeG7pcO54buxRnXhu5fhu4Lhu5DDieG7keG7mMOyw7p14bulc3Thu61G4buWw7Jz4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7pcO5c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7nyxEdEjDgUjDiXThurDhu61JdOG6uOG6ukPGoHThu5LGoHh04buUeEh04bukxqDDgOG7luG7lXThu6R5dDF2dGFJSMOJdOG6snl04buW4bq4dkjhurh0RuG6ouG7kHQx4bq74buJdOG6tuG6vuG6sOG6uHTDmuG7onThu5bhurhQw5NIw4l0R3fhurp0Zcagxah0MVDDk0jDiXQxdnRhSUjDiXTDmsOS4bq6dMO6xal04buW4bq4dkjhurh0w5rhurrhuqhIdOG7luG6uOG7rUd0w4nhurrhu63hu5d0MeG6u+G7iXThurDDjXThu5bhu5jhu6/hurDhurh0SOG6uOG6ukNHdOG6uE904buW4buY4buOdEjDiVDhu4zhurp04bq2w4FIdMOaQnThu4Thu7B04buW4bq4xqDhuqLhu5Z04buW4buYTEjDieG7lXThurDhurjDvUd04buUw43hurDhu5V04bq4UMOSSMOJdOG6tsSCSHRIw4lQ4buM4bq6dOG6tsOBSHThu5R4SHThu6TGoMOA4buWdOG7luG6uOG6tEl04buW4bq64bqoxqB04bqw4bq4xqDDg0h0w6zhurrhurThu5Yw4but4buQ4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7q3V14buQ4buk4buZdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buW4buTdMWp4bulw7nhu5Dhu6Thu5lzdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bq6w5rhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgvSOG6tMOZ4buUL8O5w7nDucawL8O5deG7peG6tuG7pcO5w7nhu6fhu7HFqcO64buW4bunw7rhu7F1w7lGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7LDueG7pcWpc3Thu61G4buWw7Jz4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7pcO5c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7nyzhuqpIdEjhu63hu6Z04buUeEh04buQ4bq4w4NHdE7hurp0RuG6qHRlxqDFqHQxUMOTSMOJdOG6slDhu47hurB04buW4bq44bq+dOG7luG7mFDhu4xIw4l04buW4bq6SHThurDhuqLhu6Z0w5p2dE5IdOG6suG6vkjhurh0w4nhurrhu6/hu5V04bq44bq6Q8agdOG7ksageHThu4ThurpI4bq4dOG7luG6qnThurJ34buWdOG7hOG6uEl4SMOJdOG7pcWpw7l04buW4buY4bq6Q8agdOG6skxIw4kv4bq44butL0jDvUfhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xanhu6XDueG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurrDmuG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO5xrAvw7l14bul4bq24bulw7nDucWpw7rDusaw4buWxal1w7nDueG7p0Z14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDsuG7pcO64burc3Thu61G4buWw7Jz4bql4bq6dEbhuqh04buW4buY4bqoSHTDmuG7nEjDiXThurLDgOG7lnThu5LGoMWodOG6uFDDk0jDiXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7pcO5c3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7n+G6u+G6uFDDk0jDiXRG4buv4bq6dOG7luG7mElIw4l04bqy4bqqSHThu5bhuqJIdEjDk+G6unThu5bhurjGoHRHxqDhu6104buUeEh04buQ4bq4w4NH4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQ4busxqDhu5bhurhJ4buYc+G7n+G6u+G6uMagdOG6u+G6uOG7nuG7puG7oy/hu5Dhu58=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]