(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nọ có dịp đi mua hoa tặng vợ, tôi bắt gặp hình ảnh một ông lão đang đứng bán mấy bó cà rốt ngay ở bên hông của cửa hàng bên cạnh. Trong lúc chờ bó hoa, tôi giật mình quay lại khi nghe thấy có tiếng đổ đến “rập”.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4KeG7ljYpLUnhu6zDmVVW4bq04bq64buqPCgpw5lUN8OC4bq4Q3PDmsOTVuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUPlZV4bqk4bq6KEnDmUIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPDrOG7tuG7ruG6ulbDneG6uuG7kljhurrhu5jFqCzhurrhu5TDmeG6uuG7rjxJ4bq6w5pXSeG6uilNVlXhuro0P+G6pOG6uinhu7bDmeG6uuG7kEsp4bq6VU0s4bq6w5rhu6ZWw5rhurrhu4hWw5rhurrhu64jKeG6uuG7tlZV4bq64busxKhX4bq64buUSVZV4bq64buUIFZV4bq64buQw41W4bq64buuw5I34bq64buQWOG6uuG7ksOM4bq6IeG7uCnhurpWVUk34bq6OuG6uuG7kOG7nlbhurrDmuG7tlZV4bq64buSW0nhurrhu5IySeG6usOaw4xWVeG6uuG7kOG7nlbhurrhu5Lhu4pWw5rhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu6w+4buS4bq64buSw5om4bq64buQWOG6usOaV0nhuqThurop4bu2w5nhurpVw5nhu44p4bq64buu4bumVsOa4bq6LjxJN+G6uuG7rOG7isOZ4bq64buww5rDmeG6ulZVw5rhu5bhuropw5rDkjfhurrhu5JY4bq6KcOZ4bugVlXhurrhu5Q94bq64buU4bugVuG6uuKAnCHhu44s4oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4ThurzhurwsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hur7DiuG7gC/hur7Dikfhu5jhur7hur7DisOK4buE4bq+4buCKeG7guG7huG7hOG7guG7rOG6vi3hu5JJLSFXKeG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uHPDmsOTVuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUPlZV4bqk4bq6KEnDmeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ThurzhurzhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q+G6qOG6r1bDmuG6uuG7rsOZVsOa4bq6w5rDnUnhuqpCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Qy3hurrhu5XDmeG6ulXDmSbDmeG6uiXDmeG6pOG6uuG7lMOTN+G6uuG7kljhurosw5rhu4jDmeG6uuG7rMOM4bq64buSw43DmeG6uuG7ksOaP+G6uuG7lMOTPOG6uuG7rsOM4bq64bus4buKw5nhurrhu5JY4bq6VlUiJsOZ4bq64buUIFZV4bq64buQw41W4bq6w5rDjFZV4bq6OuG6uuG7lMOTN+G6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5DDmeG7oCnhuqbhurrhu7MiKuG7kuG6usOa4bugKeG6uuG7kuG7iOG6ujbhu5bhurrhu5JbSeG6uinhu7bDmeG6uiFAw5nhuqbhurrDsyMp4bq6VlUiJsOZ4bq6LMOafeG6ulYz4bq6VlVAw5nhuropIVdWVeG6ujbhu5bhurrhu7bhurop4bu24bq6LjzDjSnhurrhu6wqVuG6uuG7rk3hu5Lhurrhu5LDmlfhurrhu7ZWVeG6uuG7rMSoV+G6uuG7lElWVeG6ulZVxKjhuroo4bu0VlXhuro2V8OMw5nhurrhu5Dhu55W4bq64buU4bu4VlXhurrhu5LDjOG6uiHhu7gp4bq6NMOM4bq64buSw5rDmeG7oOG7kuG6ujbhu5bhurrhu5Thu4os4bq64buSw4zhuropw4xWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nDmsOSN+G6ujThu4434bqk4bq6KeG7tsOZ4bq64buSw5rhu4o34bq64bus4buKw5nhurrhu5Q74bq64bu2VlXhurrhu6zEqFfhurrhu5jhu4434bq6KcOa4bum4bq64buSXVZV4bq64busw4zhurrhu6w+4buS4bq6VlUiJsOZ4bq6LMOafeG6ulYz4bq64buww5lJ4bq6Njzhu7hWVeG6ujbhu5bhurpWVVjhurpWVcOaw5nhu55WVeG6ujTFqOG6uikh4buk4bq6NDBJ4bq64buQxajhuro0SeG6ui48USnhuqbhurrhu7NYKeG6uuG7kltJ4bqk4bq64buSw5rFqOG6uilJ4bq64buQe+G6uuG7rDzhurrhu5B74bq64busV0nhurrhu7Dhu5484bq64bus4bueVuG6tEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDLeG6uuG7mVZV4bq64buU4bugVuG6uuG7lMOTN+G6uuG7rsOM4bq6NuG7luG7ruG6ulbDjDfhuqbhurrhu7MiKuG7kuG6uinDmuG7oOG6ulbDjDfhurrhu67DjOG6uuG7lMOZ4bq6KCVW4bq64bus4buKw5nhuropw5rhu6bhurrhu5JdVlXhurrhu67Dkinhurrhu5Lhu4jhurrhu5LDmn3hu5LhuropIcOZUTzhurrhu5RAVlXhurrhu5JbSeG6uinhu7bDmeG6uuG7ksOaIOG6uuG7ksOaTlZV4bq64bukKeG6uuG7lMOTPOG6puG6usO54bu2w5nhurrhu5BLKeG6uuG7lFBW4bq64bu2VlXhurrhu5TDkjfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OyVcOa4buW4bq6KcOaw5I34bq6NOG7jjfhuqThurrhu7ZWVeG6uuG7rMSoV+G6uuG7lElWVeG6uuG7kMWo4bq64buUSTzhuro0w5RW4bq64buS4bu44bq6VUtWVeG6uizDmsOTVuG6uuG7kDxJ4bq0Qi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEMt4bq6w7nhu7bDmeG6uuG7lCBWVeG6uuG7lMOTN+G6uikw4bq6KMONVlXhurrhu5Thu6BW4bq6VcOZJuG6pOG6uknDmeG6ujTDjFfhurohSeG6uuG7kjJJ4bq6w5rDjFZV4bq6VsOMN+G6uuG7kl1WVeG6uuG7lFA84bq6VsOa4bumVuG6uinDmsOSN+G6uinhu7bDmeG6uuG7lFLhuropIcONVsOa4bqm4bq6ZcOaxq/hurop4buKw5nhurrhu5LDmsWo4bq64buse8OZ4bq6NuG7luG6uuG7rsOM4bq64buww5rhu7ZWVeG6ui48SVbhuroow40p4bq64buUw5I34bq64buSw5og4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEMt4bq64buZVlXhurrhu5JZVuG6uuG7mMON4buu4bq6VljDmeG6ulYzSeG6usOM4bqm4bq64bqhw5nhurrhu5Dhu4hX4bq64bu2VlXhurrhu5QgVlXhurrhu5TDkzzhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buUIFZV4bq64bus4buKw5nhurrhu5QgVlXhurooSTzhurrhu5Thu6Qp4bq6NuG7luG6puG6usOtw5km4bq64bu2VlXhurrhu5JY4bq64buUUFbhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu67DjOG6uuG7kllW4bq64busKlbhuropw5nhu6BWVeG6skIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDLeG6usO54bu2w5nhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSWOG6uinDmVBW4bq64buUUFbhuqThurrhu5JY4bq64buSw4zhuroh4bu4KeG6uuG7lMOTN+G6pOG6uuG7ksOaxajhuropw5rhu6Thu5LDmuG6uinDmuG7puG6uuG7rMOSN+G6uuG7lMOZ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhu5lWVeG6uuG7rMSoV+G6uuG7ksOaxq/huro0w4xX4bq64buU4bu4VlXhurrhu5LDjOG6uiHhu7gp4bq64buUSVZV4bq6NEpWVeG6uikg4bq6KTxWVeG6puG6um8+4buS4bq6VsOMN+G6ulbDmsOZUDzhurpWVSImw5nhurrhu5TDmeG6uuG7lCImVlXhuro0w4zhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurrhu5A84bu2VuG6uuG7kMONVuG6ujY8VlXhurouPElWw5rhuro04bum4bq6KVnhurrhu65Z4bq64buSXVZV4bq6VsONVuG6uuG7rOG7isOZ4bq6NuG7luG7ruG6uuG7ksOaV+G6uuG7kMOZ4bugKeG6puG6usO54bu2w5nhurrhu5RS4bq6OOG6uinDmsOSN+G6uuG7kljhurpJw5nhurrhu5RY4bq64buSWVbhurrhu7DDmsONV+G6ulbDmkk84bq6LjxJN+G6uuG7rOG7isOZ4bq6NH3huro0w5lR4buS4bq64buUUuG6uik8VlXhurrhu6zhu55W4bq64buu4buKVlXhuro2xKjhurrDmiPDmeG6puG6usOzIynhuroo4bu44bq64buww5rDjeG7kuG6uinDmuG7puG6uuG7ksOaxq/huropIeG7suG6ujTDjFfhurrhu5LDmsOZ4bug4buS4bq6NuG7luG6uuG7tuG6uinhu7bhurohQMOZ4bq64buUV8ONVuG6uuG7lMWoVsOa4bq6VcOZw43huro0KsOZ4bq6NOG7nOG6uknhu67huropIiZWVeG6uuG7rEvhu67huqbhurrDucOaw5I34bq6KcOa4bug4bqk4bq64buSw5pb4bq6VsOaw5NW4bq64buSW0nhurrhu5LDmsOZ4bug4buS4bq6NuG7luG6usOSN+G6uuG7ksOMVlXhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7lMOM4bq64busKlbhuropw5nhu6BWVeG6tEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDLeG6uuG7mVZV4bq6VljDmeG6uinDmuG7oOG6uuG7rsOM4bq6VlXDmuG7luG6uuG7lCI/4buS4bq6KElX4bqm4bq64buz4buW4bq6KeG7tsOZ4bq64buuPEnhuropw5lQVuG6uinDoeG6pOG6ulXDmSbhurrhu7ZWVeG6uuG7rMOM4buu4bq6NiIq4buS4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7lCI/4buS4bq64buuIynhurrhu6wmw5nhuro2w5lW4bq64busJMOZ4bq64buSWVbhuropw5rDjeG7ksOa4bq6KcOaIOG7kuG6ulYzSeG6usOM4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurnhu6BW4bq64buUw5M34bq6KcOa4bum4bq6KeG7tsOZ4bq6VlXDmuG7luG6ulXDmcOdVlXhurrhu7ZWVeG6uuG7rMSoV+G6ulbDmiLhurrhu5JY4bq6ViIq4buS4bq64buuSynhuqbhurrDssOaIlZV4bq6KcOaSTfhuro04bum4bq6VsOaPlbhurpWw5oiJlZV4bq6VcOZ4bu4VlXhurrhu6w+4buS4bq6KSEiKuG7kuG6pOG6uuG7tlZV4bq6KSE64bq6VuG7nlbhurrhu67hu4pWw5rhurrhu67hu6LhuqThuropw5pOVlXhuropw5pLVuG6uuG7kMOMN+G6uinhu7LhurouPElW4bq64buUw5lS4buu4bq0Qi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEMt4bq6w7LDjDfhurrhu5LDmsWo4bqk4bq6KTw34bq6KeG7tsOZ4bq64buQw41W4bq64buSw4zhuroh4bu4KeG6uuG7sMOZ4bug4buu4bq64buuw5I34bq64buUQFZV4bq6KcOZUFbhurrhu6zhu5zhurpWw5oiVlXhurrhu5JdVlXhurrhu5DDmeG7oCnhurosw5rDk1bhurrhu5DDmVEp4bq64buUPlZV4bq6KEnDmeG6puG6usO54bu2w5nhurrhu5TDjVZV4bq6KTw9w5nhurrhu5LDmknhurrhu5LDmsWo4bqk4bq64buww5rDmeG6uuG7ksOaxajhuro04bu24bq6OOG6uuG7rHvDmeG6ujbhu5bhurrhu6zDjOG7ruG6uinhu7bDmeG6ulZVxKjhuropw5rhu6bhurrhu5h74bq64busw4zhurrhu6w44bq64buYV+G6ulXhu6bhurrhu5JdVlXhurpW4bueVuG6uuG7kljhurrhu64jKeG6uuG7rCbDmeG6uinDmkrhu67hurrDmuG7ssOZ4bqm4bq64bq5TFZV4bq6VsOMN+G6uuG7ksOaxajhurrhu6zhu4rDmeG6ulZVSVZV4bq6VlUiP+G7kuG6uuG7klfDmeG6uuG7sMOaw5lWw5rhurpWVSImw5nhurrhu5DFqOG6ulbhu4pW4bqm4bq64bq5Ij/hu5LhuqThurpW4bugPOG6uuG7lMSo4bq6VsOaIuG6ujThu4434bq6KcOa4bum4bq6KeG7tsOZ4bq6NCrDmeG6uuG7ksOaxajhurrhu6zhu55W4bq64buS4bu2VlXhurpJVuG6uizDmiImVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5rDkjfhurrhu5LDkzzhurrhu5LDmjw3UVbhurrhu64kw5nhurrhu6w+4buS4bq64buuIynhurrhu5JKVlXhuropw5pOVlXhuqThurrhu67DncOZ4bq6VlUiJsOZ4bq64buUw5U34bq6VlUiJsOZ4bq6LMOafeG6ulYz4bq64buww5lJ4bq64bus4bueVuG6ujbhu5bhurrhu5RS4bq64buUw5nhuro0UOG6puG6uuG6ucON4buu4bq64buU4bu2VlXhurpVw5nhu4jDmeG6uinDjVbhuqbhurplw5rGr+G6uuG7kljhurrhu7ZWVeG6uuG7rMSoV+G6uinDmuG7puG6ujTDlFbhuro64bq64bus4buKw5nhurrhu5DDjVbhurrhu5LDjOG6uiHhu7gp4bqm4bq6w7nhu7bDmeG6ulbDmuG7jlbhurohSeG6uuG7lOG7tsOZ4bq64buSw5rDk1bhurrhu7ZWVeG6ulXDmSbhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSWVbhurrhu5QgVlXhuro0M1ZV4bq6VjNJ4bqk4bq6VljhurpV4buMN+G6ulU8I+G7kuG6pOG6uilXVlXhurop4buWV+G6pOG6usOaUSnhurpWw5oi4bq64buSw5rDmeG7oOG7kuG6ujbhu5bhurrhu5Thu4os4bq64buQ4bueVuG6uuG7kuG7ilbDmuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LOG6oTwpw5pXIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4KeG7ljYpLUnhu6zDmVVW4bq04bq6IcOZVcOaKcOC4bq4Q8OzScOZ4bq6eTzDmUIvLEM=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]