(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối tuần nghỉ ở nhà. Sau giờ ăn sáng tôi mở điện thoại xem tin tức. Đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng gọi í ới ngoài cổng.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuWFBTOG7hOG7q1ZOS+G7q+G7nOG7q+G7oFPhurrDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO54bq14buEQVfhu6vhuqpTw5VH4burUlPDgkzhu6tM4buERsOM4bur4buc4burTEZBcuG7q2bhu7dT4bur4buER8ag4bur4bqiTOG7q1Hhu7lM4buE4burUuG7jkfhu6tL4buc4burQ0fhur5M4burUkZNw4FH4burVkRL4burUkdM4burUsWo4bqqcuG7q1vhu7dM4buE4burTOG7hMOUR+G7q1JQTUzhu4Thu6tMRkHhu6tSRknhu6tM4buERkThu6vhuqpO4burUkfhurxM4buE4bur4buEw5NH4burSOG7q+G7lkfhu6tM4buETUFH4bur4bqq4buSTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureHZ24bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7r+G7reG7ry/hu6/hu612QuG7seG7reG7s+G7sXjhu6/hu61SeOG7s+G7teG7rUrhu7Mtdi3hu69y4buI4bue4buE4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6lhQUzhu4Thu6tWTkvhu6vhu5zhu6vhu6BT4bq64bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeHZ24bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7lhQUzhu4Thu6tWTkvhu6vhu5zhu6vhu6BT4bq64bur4bus4bqsTOG7q1JG4bumxqBM4buE4burQ8OVR+G7q0PhuqBH4bur4bus4buWR+G7q0xG4bu3U+G7q+G6qMSCTOG7hOG7q1Hhu6jhu6vhuqpG4bqyTOG7q1JG4bqkUnHhu6tGw5RM4burRuG6pFPhu6t0PUxG4burS0dMRuG7q0bDk+G7t+G7q+G6qsOZ4bu34bur4bqxRuG7uUxG4bur4bq34buQ4bqqdcO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burPuG7ueG6quG7q+G6s+G7t0fhu6vhu5RHceG7q+G6qOG7ueG6quG7q+G6s+G7t0figKbhu6vhuqjhu7nhuqrhu6vhuqpO4burTEZB4burxKhG4buOTOG7hOG7n8O6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4bure0bDjeG7q+G7hMOTR+G7q0tF4burREvhu6tB4buf4bur4bqzReG7q0RL4burSsOBR+G7q+G7rMav4bu34bur4busQU3hu6tSUE1M4buE4burSkFM4buE4burQ0fhu6tGw5JH4burUkbhuqJL4burTOG7hOG7psagR+G7q8OVS+G7q1DDlEdy4bure0bDjeG7q0bDkkfhu6tLReG7q0RL4bur4bqqTuG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhu4RJ4burxKhG4buOTOG7hOG7n+G7q1vhu4Dhu6vhu6zDiuG7q0RL4burTEbDg0zhu6tKw4FHcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burQOG7q8SoRuG7jkzhu4Ry4bur4bqxRuG7jkzhu4Thu6vhuqpO4bur4buESeG7q+G7oFPhu7dM4burUlDDk0zhu4Thu6tD4bqyU3Lhu6vhu7ZMRuG7q0xGQeG7q+G6qkbDjeG7q0vhu5ZH4burxKjEkE3hu6tD4bum4bua4bqq4burS+G7luG7q1Lhu45L4burUeG7jkzhu4Thu6tM4buETUzhu6tM4bq6TOG7q0vhu7dM4buE4burUeG7t0zhu4Thu6vhuqpGTeG7q+G6qOG7ueG6quG7q+G6s+G7t0dyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWfhu6bhu5xM4buE4burS0Xhu6vhuqpGw5RM4buE4burQuG6rkzhu6tLU+G7t+G7q0zhurpM4bur4busxq/hu7fhu6vhuqrDgkvhu6tSVEfhu6tS4buOS+G7q+G6qkbDjeG7q0ZBTOG7hOG7q1ZOS+G7q0Phu6bhu7dx4burUuG7jkfhu6vhu6zGr+G7t+G7q0bDkkfhu6tKw4FH4buhw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuS3hu6tv4bqkV+G7q0Phu4Dhu6tES+G7q+G6qsOCS+G7q+G6quG7pEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqqcuG7q3vDmeG7t+G7q0xGQeG7q0RL4burRuG6vFLhu6vhuqjhu7dN4burTEZH4bq6U+G7q1JHw4pM4buf4burXUvhu6vhu4Thu6pH4bur4bqqRsON4burSlPhu45McsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4bur4bqxRuG7jkzhu4Rx4bur4bqqRsON4bur4bqoR+G6vFPhu6vhuqjhu7nhuqrhu6vhu6xB4bur4bqq4buO4bur4bqqRlThu6tLQXHhu6vEqEbhu45M4buE4burSuG6tFfhu6tSR8OKTOG7q0PhurJTcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burYkfhu6tSRuG6vOG7q8OBceG7q0RL4bur4bqqw4BL4bur4buUTOG7q+G6qkbDjXLhu6t7RsON4bur4busQU3hu6tMRkHhu6tTw5VM4buE4burTOG7puG7luG6quG7q0PhuqByw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuS3hu6tnRuG7jkdx4bur4bqqRsON4bur4busw4rhu6tKU+G7jkzhu6tD4bqyV3Hhu6vhu5zhu6tMRkHhu6vhuqpPTOG7q+G6qOG7t03hu6tMRkfhurpT4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6qkbhu6bhu7fhu6tCw5NM4burQkXhu55yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6s+G7t0zhu4Thu6tSR+G6vEzhu4Thu6tGQUzhu4Thu6tWTkvhu6vhuqrhu7nhuqpG4burTEbhu7dT4bur4bqqTuG7q+G7oFPhuqBM4buE4burTOG7hMODTHHhu6tS4buOR+G7q+G6qEfhurxS4bur4bqqRsONceG7q0xG4bumTOG7hOG7q1JGVOG7q1JG4buo4bqq4burxKhG4buOTOG7hOG7q0xG4buW4burUuG6ukxy4bure0bDjOG7q0zhu4RGROG7q0tF4burUuG7jkfhu6tSRuG7psagTOG7hOG7q+G7hMOTR3Hhu6tMRkHhu6vhu7dMRuG7q+G6qkbDjeG7q1JGU1fDikzhu6vhuqpGQUdy4burZ0ZH4burUkZNw4BM4buE4bur4bu3TEbhu6vhuqpGw43hu6tKw4FH4burQ0RL4bur4bqqRk3hu6tMRkHhu6tS4buOR3Hhu6vEqEZH4burUkZJ4burS+G7luG7q+G6quG7uXHhu6tKVOG6quG7q0rDgUfhu6tS4buOS3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G7kuG7q1JUR+G7q1Lhu45L4burUeG7jkzhu4Thu6tQ4bu34bur4bqqRuG6pFNy4bure0bhu7dN4bur4buOR3Phu6tn4bum4buUR+G7q1BOR3Hhu6tMRsOAV+G7q1Lhu7dMRuG7q1Lhu7nhuqpGcuG7q+G6t8OBR+G7q+G6qk9M4bur4bqqTuG7q+G6qsOA4burS+G7kFLhu6vhuqpGVOG7q1Lhu45L4bur4bqqQUzhu4Thu6tSTeG7q0xG4bum4bur4bqq4buS4burUuG7t1fhu6vhuqpNTOG7q0xIUnLhu6vhurdNw4FH4burUuG7jkvhu6tMQVfhu6vhuqjhurJX4bur4buER8ag4burRkfhurxL4bur4busQeG7q0PDg1LigKbhu6tv4bqkV+G7q0tBceG7q0bDk+G7q0rDgUfhu6tDREvhu6vhuqpGTeKApuG7q2fhu45H4bur4busxq/hu7fhu6tKQUvhu6tWTUzhu4Thu6tQ4buS4burUuG7jkvhu6tR4buOTOG7hOG7q1HDgeG6qkbhu6tR4bq4ceG7q0tF4burUuG7jkfhu6vhuqrhu6RM4buE4bur4busxq/hu7fhu6vhu6zDiuG7q0PhurxM4burTEZBcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4bure07hu6tMRkHhu6vhu7dMRuG7q+G6qkbDjeG7q1JGU1fDikzhu6vhuqpGQUfhu6tL4buWR+G7q+G6qkZN4burTEZB4burS0lMRuG7q1JUR+G7q1Lhu45L4burUeG7jkzhu4Thu6tLReG7q8OBcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burb+G6pFfhu6tB4bur4bqqTUxy4bur4bq1RkHhu6tD4bq0V+G7q1JGw4BN4burUkhMRuG7q0rDg0ty4burOcOCTOG7q+G6qkbDmuG6quG7q0zhuqJL4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6vhu4RNS+G7q+G7hE7hu57hu6tD4bum4bua4bqq4burUkfDikzhu6tLU+G7t+G7q0tH4bq8TOG7hOG7q0PhurRS4bur4buc4bur4bueRkjhu7fhu6tSUE1M4buE4burTEZB4burS0lMRuG7q1DDlEfhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buE4burTEZB4bur4bqq4buq4bu3cuG7q+G6s+G6tFfhu6tDxajhu7fhu6tSUMOJ4bur4bqqTUzhu6tMRkHhu6tDTuG7q0rDgUfhu6tM4buETeG7t0zhu6tM4buETeG6oExx4bur4buE4bqu4bue4burTOG7hOG7psagR+G7q0rhu5ZM4burSkHhu6tK4buG4bur4bueRsSQ4bue4bur4bqqRkFNcuG7q+G6s0Xhu6vhu6BTWOG7q0rDg0tx4burTOG6ukzhu6tG4bu3V+G7q+G6qkZN4burxKhGR+G7q+G7oFPDgOG7q0tIUnHhu6tKVOG6quG7q0JUS+G7q+G7rMOAR3Hhu6tMRuG6oEzigKbDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G7uUzhu4Thu6tMTkdx4burQ+G6slfhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bueRsOAR+G7q0rDgkzhu6tDw4JT4burUkfhurpM4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6tS4buOR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tGQUzhu4Thu6tWTkvhu6vhuqpGTeG7q0PDlHLhu6vhurVGQeG7q1Lhu45H4burxKhG4buOTOG7hOG7q0pBS+G7q0zhu45M4buE4burTOG6ukzhu6vhu6zhuqxM4burUkbhu6bGoEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burVk5L4burSkFM4buE4bur4bugU+G7t0zhu6tS4bqyS3Lhu6vhurdU4bqq4burS+G7luG7q1Dhu7dT4burQ+G6pFNx4burxKhGR+G7q0NVS+G7q0rDgeG6quG7q1Lhu6bhu5RHceG7q+G7rEFH4bur4bqow4Phu57hu6tM4buE4buOceG7q0JUS+G7q0ZBTEZx4burUsOSR3JycuG7q0tV4bu34burTEFN4burUkbFqOG6quG7q0NOceG7q1JG4bqkS+G7q+G6qkZI4bur4bqqTuG7q0pU4bqq4burQ+G7puG7muG6quG7q+G6qkZN4bur4bqqw4Dhu6vhuqpNTOG7q0zhu4Thu7dM4burUk1y4burPlXhu6tKw4FHceG7q0tF4bur4bqqRsOUTOG7hOG7q1Lhu45H4bur4bqqTuG7q0rhu6bhu5RM4buE4burRuG7plNx4burTOG6ukzhu6vhuqhB4bur4bqq4bukTOG7hOG7q1JG4bumxqBM4buE4burS1Phu7fhu6tDw5RM4buE4bur4bugU0Hhu6tS4bq0S+G7q+G6qOG7uUxG4burS8agR+G7q0ZBTOG7hOG7q1ZOS3Lhu6t7xajhu6tMRuG7puG7q1JG4bq8ceG7q1JJTEbhu6tKQUzhu4Thu6tM4buERuG7iuG7t+G7q1ZOS+G7q1JG4bq6S+G7q+G7hMODTOG7q+G6qE7hu6vhuqjDikzhu6vhuqpG4bquUnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54oCc4bq14buE4bumxqBH4burTEZB4bur4bugU+G6uuKAneG7qy3hu6tDTuG7q0pB4bur4bqqw5pL4burUsav4burUuG7jkfhu6tSxq9M4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q0zhu4RGROG7q+G7nOG7q0PhurJT4burQ07hu6vhu6zhu5ZH4burUeG7qOG7q1JGR+G6vFPhu6tSRkfhur5M4bur4bqqw4BLcuG7q+G6tUbhu6ZM4buE4burS+G7mEfhu6vhuqpGVEzhu4Thu6tS4bu3ceG7q0pH4bq+U+G7q+G6qk7hu6tL4bq0V+G7q+G7t0fhu6vEqEbhu45M4buE4burUUdMRuG7q1Dhu7fhu6tSxq/hu6vhu6BT4bq6ceG7q+G6qk7hu6tL4buQUuG7q+G7nkbDgkzhu6vhu4TDleG6quG7q+G7hOG7ueG6quG7q+G7nOG7q0xGQeG7q+G7oFPhurpy4burb0Hhu6tM4buE4bumxqBH4burTEZB4bur4bugU+G6unHhu6vhu6zhuqxM4burUkbhu6bGoEzhu4Thu6tRw5VM4buE4burUOG6tFLhu6vhuqpG4bqyTOG7q1JG4bqkUnHhu6tGw5RM4burRuG6pFNy4burYcOT4bur4bqqTuG7q1JG4buA4burxKhJ4burxKjDqE3hu6vhuqjEgkzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burQ+G7gOG7q1JG4bq6S+G7q3jhu7Hhu7Et4but4bux4bux4bux4burQ8OUTOG7hOG7q0vhu5hH4burS+G7luG7q1Dhu7dT4burS+G7t0zhu4Thu6tDR+G7q+G6qkbhu5rhu6vhuqjhu7lMcuG7q+G6tUbhu6ZM4buE4bur4bqq4bukTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tGw5Nx4burUeG6tkzhu6tRQUzhu4Thu6vhuqhH4bq8U+G7q0xG4bu3U+G7q+G6qk1M4bur4buEQXHhu6tL4buW4bur4bqq4bu54burS0Hhu6vEqEbhu45M4buE4burUkhMRuG7q1JN4bu5THLhu6t7RuG6sEzhu4Thu6vhu55Gw4BH4bur4busSeG7q0bDk+G7q8SoRsag4burxKhGw4FNcuG7q3tGw4zhu6tD4buUTOG7q+G7hEfDgExx4burRsOT4burRkfhu4BT4burQ+G7puG7muG6quG7q+G7hEfhu7nhu6tSUMON4bur4bqqw5nhu7fhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tDw5RM4buE4burUkfDikzhu6tIUuG7q8OSR+G7q8SoR+G6vEvhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqo4bucR+G7q0vDlOG7q0bhu45HceG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tRxajhuqpy4bur4bq1RuG7pkzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4burRsOTceG7q+G6qk7hu6tMRuG7sEzhu4Thu6tSRsWo4bur4bqqT0zhu6vhu6BTWOG7q0bhu5RM4bur4bqqw4Dhu6vhu4RH4bu54burUlDDjeG7q+G7rOG6pFLhu6vhuqpG4bq0UuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu6BTV+G7q0Phu5JH4oCm4burTEbhu6bhu6tSSUxG4burSkFM4buE4burTOG7hEbhu4rhu7fhu6tWTktyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7nhurFG4bu5TEbhu6vhurfhu5DhuqrDui/hu57DuQ==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]