(vhds.baothanhhoa.vn) - Buổi tối cơm nước xong, bà Hiền vào buồng lần chiếc túi vải đã sờn rồi lấy ra những đồng tiền vừa bán được một sào khoai tây cho hợp tác xã và đếm lại. Bà vừa đếm vừa lầm bầm nhẩm tính: Bán hết 4 sào khoai tây, nếu giá của hợp tác xã thu mua thì vừa đủ tiền đóng học cho thằng Tý, rồi tiền mua phân bón cho vụ sau…
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcOANMOiw6Mzw5nEqTfDmS5YNcOZ4bqhxJE1w5nhur/hur1oYy7DmeG6o+G7uOG6v1AvNOG7plFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5eSlXIcOaUXPhu4Hhuqk1w5nhur/huqU1w5kuYuG6o8OZw6NoYy7DmWvEg8OjM+G7msOZLFnDmXk1IsOjw5nEqVnEg8OZLOG7geG6p8OjM8OZ4bqhJsOjw5kuNDVdLsOZ4bq/4buHNcOZxKnhu7I1w5ko4bu0w5nDqmTDo8OZ4bq94bqnNcOZ4bqhKmzDmeG6vVfDmcOjNOG7icOjM8OZKOG6p8OjM8OZ4bq/NSLDo8OZxKnDrVfDmSxYw6PDmShoxJEuw5nhuqPhuq3hur/DmcOqWcSDw5nDoDTEg1c1w5nhur8lbMOZLjTEg8OZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZa+G7tMOZxKlZw5koXeG6o8OZ4bqhw5014bucw5lzWcOZxKnDrVfDmShd4bqjw5nEqcOtV8OZ4bqhJuG6o8OZLCbhuqPDmcOjNDrhuqPDmeG6vzbDozThu5bDmXNYw6PDmTRd4bq/w5nhu6jDmcOqWcSDw5nDoDTEg1c1w5nhur8lbOG7msOZw6Nd4buBw5kzNVjDmS5mV8OZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZa+G7tMOZ4bq/NOG7gcOZ4bqj4buBV8OZ4bq/NDfDmcSpw61Xw5koZsOZ4bq/NSLDo8OZKOG6r8OjM8OZNOG6ty7DmS40xIPDmeG6vzRAw6Mzw5nhur5t4buaw5nhur3huqc1w5nhur81IsOjw5nhuqPhu4FXw5nhurk0JcOjw5ks4bqvw6PDmS40xIPDmcSp4buFw5nDqlfhu4HigKZQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlFQNeG6ozPDmS7huqFXw6rDqsOVw5o1dCnDo+G6vynhur3DmsOZw6rhur9s4bqhKcOVw5pqNSHhur804buWw5nhu67hu6Thu6ThurlrxqDDmTQpNTM04bq/4buWw5nhu6rGr8av4bq5a8agw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7puG7pi/hu6ZW4buuIcWo4bukVuG7qOG7sMav4buw4bq/4buu4bum4bum4bum4buk4bqh4buk4bucw6Hhurkz4buU4bq9w5Xhu6zhu6ZWw5rDmVfhuqHhur/DlcOaw4A0w6LDozPDmcSpN8OZLlg1w5nhuqHEkTXDmeG6v+G6vWhjLsOZ4bqj4bu44bq/w5rDmWo1IeG6vzTDlcOa4buu4buk4bukw5rDmTQpNTM04bq/w5XDmuG7qsavxq/DmsOZL1FQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5dFfhurnhur81xIPDo8OaUeG7nuG7kcOjNMOZ4bqjNcOjNMOZNOG6t1fhu6BQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhur40KmzDmcOiw6Mzw5l0OsOjw5koV8OjM8OZw6Mz4bqnNcOZ4buB4bqlw6Mzw5nDo2hjLsOZLjTDqOG7msOZaynhuqPDmS40aGLDozPDmeG6v+G6vTfDozTDmeG6vzRkNcOZw6rDrOG7msOZLFnDmXk1IsOjw5koNcOZ4bq9V8OZ4bq94bqnNcOZ4bq/NGXDmSFZNeG7llAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUS3DmcOAMMOZ4bq9V+G7msOZLFvDo8OZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZa+G7tMOZ4bqjWcOZ4bq/NOG7gcOZ4bqj4buBV8OZMzVYw5kuV8SDw5nhuqPhuq3hur/DmS404buH4bq/w5nhur80N8OZLmfDozPDmS7huq/DmSjhuqfDozPDmeG6vVfDmSjhuqfDozPDmcSpWcSDw5k0YsOjw5nDosOjM8OZw53hu5zDmXlXNcOZNMOi4bqjw5nhur/hur1oYy7hu5rDmeG6v8OiNcOZ4bq/NCpsw5nDozRZw5kuw6LDmeG6oGhiw6Mz4buaw5ksWcOZw4MzxINXw6PDmS5nw6Mzw5ksWMOjw5nhuqPhuq3hur/DmTbhur/DmeG6vVfDmcOjM8SDWTXDmS40xIPDmeG6vzRoYsOjM8OZ4bqhWDXhu5zDmXnhurfDmShdw6PDmeG6vz/Do8OZ4bq94buB4bqtw6Mzw5nhur804buBw5nhuqPhu4FX4buaw5kzNVjDmS5XxIPDmTRiw6PDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmWvhu7TDmeG6vzThu4HDmeG6o+G7gVfDmeG6oVnDmcWow5ko4bqnw6Mz4bucw5l5V2zDmeG6oVnDmcOjNFnDmeG6v1fDmS5nw6Mzw5koKeG6o8OZLFjDo8OZ4bqj4bqt4bq/w5nhurk0JsOjw5kuNMSDw5nhur80aGLDozPDmeG6oVg14oCmUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRdDRoV8OZw6A44bq5w5koMMOZLFnDmXk1IsOjw5nDo+G6rzXDmeG6vzRb4bqj4buaw5nDosOjM8OZdDrDo8OZ4bq/4bu44bq/w5nhur81w5nEqTXDmShYw6M0w5nhurk04buF4bq/4buaw5nhu4HhuqXDozPDmS40PMOjw5nDo2hjLsOZLjTDqMOZKFjDozTDmcOsLsOZ4bq94bqnNcOZM+G7uOG6v+G7llAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUS3DmXRYLsOZLFnDmSxYw6PDmcOgNMSDVzXDmeG6vyVsw5kuNMSDw5nhur80aGLDozPDmeG6oVg1w5nDo13hu4HDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmWvhu7TDmSw1XeG6v8OZKGjEkS7DmS7huq/DmeG6uTThu7I1w5nhuqHDnTXDmeG6ocOiNcOZ4bq/NMOiNcOZw6A0w6LDozPigKbDmXNZw5kuacOZLjTDnWzDmeG6vzQpxIPDmS5YNcOZ4bqhxJE1w5nhur/hur1oYy7DmeG6o+G7uOG6v+G7nMOZeVc1w5nDo+G7tuG6o8OZw6NXbOG7msOZLsOiw6Mzw5nhur9sw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZMzXhuqXDozPDmcSpWcOZ4bq/NOG7gcOZ4bqj4buBV8OZw6PDosOjM8OZw6rhu7LDo8OZLjTEg8OZLFnDmS7Eg8Ojw5nhur80w6LDozPDmeG6u+G7gVfDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmWvhu7Thu5zDmeG6vOG6tcOZ4bq9WcOjM8OZ4bqhWcOZ4bqpw6PDmSg4w6M0w5koJuG7gcOZ4bq9V+G7nMOZdDRpw5nDozRow5nhuqMqbMOZw6Phu7bhuqPDmeG6v+G6vWhjLuG7msOZLFjDo8OZw6A0w6LDozPDmS7huq/DmcOjYjXDmeG6vzVb4buBw5nhur804buF4buaw5ksWcOZ4bq5NOG7sjXDmSgp4bqjw5nhur1Xw5kuNMSRw5ksWMOjw5nhur/huqXDozPDmSxYw6PDmeG6vzRYxIPhu5zDmXNZw5ku4bqxw6PDmcOjNGPDmTRXbMOZKOG7tMOZ4bq74buBW8Oj4oCmw5nEqDfDmeG6ocSRNcOZ4bq/4bq9aGMuw5nhuqPhu7jhur/DmeG6veG6o1nDmeG6oyrhur/DmeG7gWzDmeG6vzbDo8OZxKljNcOZLsOiw6Mzw5nhur9s4bucw5l54bq3w5nDoDTDosOjM8OZ4bqhNVvDo8OZw6Bd4bq/w5nDo+G7iVfDmeG6vzQ3w5nhuqHDnTXDmeG6v8Osw5ksWMOjw5nDozRow5nhur/hur1oYy7DmcOgNVfhu5rDmeG6veG6pzXDmeG6vzRoYsOjM8OZ4bqhWDXDmeG6ocOdNcOZPOG6ucOZMzVY4oCmUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw4MzNCnDmcOiw6Mzw5l0OsOjw5nDo+G6rzXhu5rDmSxZw5l5NSLDo8OZ4bq5NCXDo8OZ4bq/4bq9JsOj4buWUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRLcOZ4bq+NDfDmeG6v8OiNcOZLmfDozPDmeG6o+G7geG6pcOjw5ksWMOjw5k0YsOjw5kuNOG7h+G6v8OZKDDDmSzhu4PDmcSpWcSDw5nhur81IsOjw5nhurk0JcOjw5ks4bqvw6Phu5rDmS7DosOjM8OZLjThu7bhuqPhu5rDmSgww5ku4bqvw5nhur80W+G6o8OZKOG6p8OjM8OZ4bq/NSLDo8OZLjTEg8OZ4bq/NEDDozPDmeG6vm3DmSg1w5k04bq3LuG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUS3DmXNZw5nhuqFZ4bqjw5nhur80XcOZw6NZxIPDmeG6vzQ3w5nhuqFZ4bqj4bucw5nhur7DojXDmeG6oVnDmeG6v+G6vWhlw6Mzw5nhur80w6LDo8OZw6MzWWzDmcOjM1lsw5nhur/hu4FsW8Ojw5nhur/hur3hu4FsIsOjw5kuNMSDw5ksWcOZLsSDw6PDmcOgNMOiw6Mzw5ksWMOjw5nDoDTEg1c1w5nhur8lbMOZ4bq9V8OZw6MzxINZNcOZLjTEg8OZ4bq/NGhiw6Mzw5nhuqFYNeG7nMOZeDVkw5ksWcOZLuG6pcOZLFjDo+G7msOZ4bqj4bq3NcOZw6MzaGQ1w5nDozQ3w6PDmeG6vzQqbMOZ4bq/NDfDmeG6v8OiNcOZLuG6scOjw5nhur/hu4FsW8Ojw5nhur/hur3hu4FsIsOjw5kuNMSDw5lXNeG7lFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcOCw6Mzw5l0OsOjw5nhuqMqbMOZNMOi4bqjw5nDo1dsw5kuZ8OjM8OZKFfhu4HDmSgm4buBw5nEqTfDmcOjMzQpw5nhurk0xIPDozPDmeG6uTRXw6M0w5nDozQ1IuG7gcOZNOG6rcOZLFjDo8OZw6A0xINXNcOZ4bq/JWzDmS40xIPDmeG6vzRoYsOjM8OZ4bqhWDXDmcSpN8OZMzVYw5nhur804buBw5nhuqPhu4FXw5ku4bqvw5nDozQ5w6M0w5k0YsOjw5nDqsSDw5nEqWM1w5kzNVjDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmWvhu7TDmcSpWcOZLsOiw6Mzw5nhur9sw5nhur804buBw5nhuqPhu4FX4bucw5nDgsOjM8OZdDrDo8OZ4bqhxIPDmcOjM8OdNcOZw6M0KuG6v8OZ4bqhWcOZ4bqjKuG6v8OZ4buBbMOZ4bq/NsOjw5nEqWM1w5kuw6LDozPDmeG6v2zDmcSpN8OZKOG7tMOZ4bqhWeG6o8OZNMSR4bq5w5ko4bqnw6Mzw5ksV8SDw5nhur81W+G7gcOZw6rhu7LDo8OZ4bq5NDrhuqPDmS40xIPDmSxZw5kuxIPDo8OZ4bq/NMOiw6Mzw5nhurvhu4FXw5k0xJHhurnDmeG6v1guw5lr4bu04bucw5nhur7hu4Fsw5ku4bqvw5nhur17w5k0YsOjw5nDqsSDw5nEqWM1w5nhur80aGLDozPDmeG6oVg1w5nDozRow6Mzw5koaMSRLsOZLlg1w5kuw6LDozPDmeG6v2zDmeG6vzThu4HDmeG6o+G7gVfDmeG6qcOjw5koOMOjNOG7nMOZw4M0NSLhu4HDmTThuq3DmSElw6PDmSjhu7TDmTQ1MOG7gcOZw6M0aMOjM8OZLuG6scOjw5nDozQ1IuG7gcOZNOG6rcOZ4bq/NDfDmcSpO8Ojw5ku4bqxw6PDmcOqxIPDmSjEg8OZKOG7uOG6v8OZ4bq9e+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcO6W+G6o+G7nMOZc1nDmXk1IsOjw5nhur/hur1Aw6PDmeG6v+G6veG6ty7DmcOgNMOiw6Mzw5nDozNmw5koaMSRLuG7nMOZc1nDmcOjMzRhw5koXcOjw5nDquG6pcOZw6A0xINXNcOZ4bq/JWzDmS7hurHDo8OZ4bqhw501w5nEqVnDmcOjMzRhw5koXcOjw5nDozThu4nDozPDmSg1IuG7gcOZw6LDozPDmXQ6w6PDmcOj4bqvNcOZ4bq/4bqlNcOZw6NXbOG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhu43hu4Hhur80xIPhur3DmlFQw6rhur/hur3Eg8OjM1Hhur404buyxIPDmcODM+G7gWxbw6NQL8Oq4bq/4bq9xIPDozNRUC/hurlR

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]