(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 15/7, tại TP Sầm Sơn, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động tham gia cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nDucWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAxqBbKsag4buAfcWoxq/hu4A4xq9TfeG7gDhU4buA4buWTOG7suG7gMWoxq/Dmlnhu4BhTeG7gMWoKsav4bqq4buA4buWTOG7suG7gMWoxq/Dmlnhu4DDoeG7gH1TRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nhur3FqMavVFvhu4Dhu4JIL8ON4bqq4buAfUvGr+G7gMaww7nhu4DFqeG7kFnhu4DFqTrDneG6quG7gOG6u0zhu7Lhu4DFqMavw5pZ4buAQU3hu4DFqCrGr+G7gH3hu6zDncWo4buAxrDFqOG7iMOdxajhu4Bq4bu04buI4buA4bucTeG7gH0m4buAxqDFqDPGoOG7gCnFqMSofeG7gOG7nCrDneG7puG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMagWyrGoOG7gH3FqMav4buA4oCc4bu3xq9TfeG7gDhU4buA4buWTOG7suG7gMWoxq/Dmlnhu4BhTeG7gMWoKsav4bqq4buA4buWTOG7suG7gMWoxq/Dmlnhu4DDoeG7gH1T4oCdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buC4buK4buEw4wvR8OM4buaR+G7gsON4buG4buG4buG4buGfUZG4buG4buC4buCR+G7gljhu4JCVinhu6bhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7m8Od4bum4buAw7Thu6Zbw6HDmcOd4buA4bu3TsOd4buAxrDEqFnhu4At4buAxKnGr8SoWeG7gOG7nCTGoOG7gOG6u2pBauG7gH3hu6zDncWo4buAxrDFqOG7iMOdxajhu4Bq4bu04buI4buAV8Wo4buIxq/hu4BZS8ag4buAWMOZ4buAKcWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAxqBbKsag4buAfcWoxq9CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhur1bKsag4buAfcWoxq/hu4DigJzhu7fGr1N94buAOFThu4Dhu5ZM4buy4buAxajGr8OaWeG7gGFN4buAxagqxq/huqrhu4Dhu5ZM4buy4buAxajGr8OaWeG7gMOh4buAfVPigJ3hu4DDncWow5NZ4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG6quG7gOG7lsavw5pb4buA4buaMjrDneG7puG6quG7gMOdxajDlcOd4buAPirDneG7puG7gMOdxag3w53hu6bhu4B94buSKeG7gH3FqMOa4bqq4buAxqDEqOG7gMOdxajDlcOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gDhK4buAw53hu6bhu7JKxq/hu4DDneG7pkrDncWo4buA4bq7akFq4buAxqDhu7Thu4DDncWoxq9UW+G7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gOG7nCTGr+G7gDg7xq/hu4A4xq9VxqDhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B7xKjGoMWo4bqq4buAKcWoxKgp4buAWFvhu5J94buA4bq7akFq4bqq4buA4bq7asOBxrDhuqjhu4DGoCbhu4A4MeG6quG7gOG7nCrDneG7puG7gDjGr1LDneG7gMagxKjGoOG7gH3hu5DDneG7puG7gFg7KeG7gMagxKjDneG7gOG7lirhuqrhu4DDncWow5XDneG7gOG7msOVw53hu4A4SuG7gMOd4bumMizGr+G7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4B94buoxqDFqOG7gMagNcag4buAfcWo4buIWeG7gOG7psav4buI4buA4bq7akFq4bqq4buA4bq7asOBxrBCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhur1bKsag4buAfcWoxq/hu4DGoDHDneG7puG7gMOdxajDk1nhu4BXxajhu4zDneG7puG7gOG7nOG7sMOdxajhu4A44buw4buAfcWoU+G7gDxb4buIw53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAxqAw4buI4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B7xKjGoMWo4buA4bq7akFq4bqq4buA4bq7asOBxrDhuqrhu4BYSuG7gH0+IOG7gMagKn3hu4DGoMWo4buow53FqOG7gMagMOG7iOG7gMWoVeG7gH3FqCTDneG7puG7gOG7iMOd4buAe8avw53FqOG7gGFN4buAxagqxq/huqrhu4Dhu6bhu7Qp4buAKcWo4buQw53hu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAfcavU8Od4buA4buWKuG7gDhK4buAxqA9w53hu6bhu4Dhu5bDk8Od4bum4buAYU3hu4DFqCrGr+G6quG7gOG7lkzhu7Lhu4Dhu5xMWeG7gCbDneG7gOG7nOG7sMOdxajhu4DGoMWo4buow53FqOG7gH0+4buw4buALeG7gGFN4buAxagqxq/hu4A4SuG7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4buA4buNxrAtQWrhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5zDlH3hu4DDnTI7xqBC4buA4bq9WyrGoOG7gH3FqMav4buAxqAxw53hu6bhu4BYSuG7gOG7muG7sCnhu4B9W8OhUsOd4buAfT5bw6FUw53hu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAfcWoT8Od4bum4buAWC7Gr+G7gMO04bumxajhu7Dhu4A8W8OhU33hu4B7JOG7gOG7hOG7guG7gMOd4bumSsOh4buA4buE4buEL+G7guG7gi/hu4Thu4bhu4Lhu4Thu4DGoDDhu4jhu4Dhursq4buA4bq9xajhu6jDncWo4buAfT7hu7Dhu4A4VOG7gH1Ow53hu6bhu4DGoDIsw53hu6bhu4B7NeG7gFhNw53FqOG7gOG7nEvhu7Lhu4DGoDDhu4jhu4Dhur9Mw53hu6bhu4Dhu5wkxq/hu4A4O8av4buAxqA9w53hu6bhu4B9xKjGoOG7gOG6u2pBauG6quG7gOG6u2rDgcaw4buA4bumxq/hu4jGr+G7gOG7nOG7skvDneG7gOG7hOG7huG7guG7hOG7gC3hu4Dhu4Thu4bhu4Thu4bhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gFkgxqDhu4B9xq9SW+G7gMagIOG7gH3FqMOa4buA4bucTeG7gOG7nDIuxqDhu4BhxKjGoOG7gOG7nOG7sMOdxajhu4B9S8av4buAw7Thu6bFqOG7sOG7gDxbw6FTfeG7gHsk4buA4buEw4zhu4DDneG7pkrDoeG7gOG7hEYvSC/hu4Thu4bhu4LDjOG7gMagMOG7iOG7gOG6u+G7iMOd4buA4bq9xajDlCnhu4DFqErDncWo4buAxrA+W8Od4bum4buAMjrDneG7puG7gFfFqOG7tOG7iOG7gEFra+G7gDhU4buAxqBMxq/hu4DGoMSoxqDFqOG7gMagxajhu6jDncWo4buAe8SoxqDFqOG7gOG6u2pBakJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicawxagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buAKcWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAxqBbKsag4buAfcWoxq/hu4Dhu5ZPfeG7gOG7nOG7kFvhu4B9NOG7gMOd4bumSsOh4buAw4wvw40v4buE4buG4buC4buK4buA4bucU8Od4buAxahTfeG7gMOd4bumSsOh4buARuG7hi/hu4Lhu4Iv4buE4buG4buC4buKQuG7gOG6vTrhu4DGoMOUW+G7gOG7psavTMav4buAfcWoMiHDneG7puG7gOG7piVZ4buA4buC4buA4bumxq9Mxq/hu4Dhur/Dksag4buA4buWxq9VfeG7gH0+4buw4buA4bumxq/EqOG7gEbhu4ZC4buG4buG4buGQuG7huG7huG7huG7nOG6qOG7gOG7guG7gOG7psavTMav4buAw7TFqMOUfeG7gH0+4buw4buA4bumxq/EqOG7gOG7hOG7hkLhu4bhu4bhu4ZC4buG4buG4buG4buc4bqo4buA4buE4buA4bumxq9Mxq/hu4DDtMWo4buq4bqq4buAWT/Gr+G7gOG7psavTMav4buAfT7hu7Dhu4Dhu6bGr8So4buA4buCSELhu4bhu4bhu4ZC4buG4buG4buG4buc4bqo4buASOG7gOG7psavTMav4buA4bq74buI4bqq4buAWT/Gr+G7gOG7psavTMav4buAfT7hu7Dhu4Dhu6bGr8So4buAw41C4buG4buG4buGQuG7huG7huG7huG7nOG6qOG7gOG7guG7huG7gOG7psavTMav4buA4buN4buN4bqq4buAWT/Gr+G7gOG7psavTMav4buAfT7hu7Dhu4Dhu6bGr8So4buASELhu4bhu4bhu4ZC4buG4buG4buG4bucQuG7gMO04bum4buySsav4buAPuG7iOG6quG7gOG6u8aw4bq94buA4bucVOG7gMOd4bumxajhu7Dhu4DhurtqQWrhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAV8Wo4buiw53hu4B9xagyIcOd4bum4buAxqDFqOG7suG7gH3hu5Ip4buAfcWow5rhu4DhurtqQWrhu4B94busw53FqOG6quG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gMag4bu04buAeyThu4Dhu5ZKxq/hu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4DDncWoxq9UW+G7gMOdxajDlH1CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6r1t9xajhu7I+4bq+w4nDuULhu7dFLynDiQ==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]