(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 10/07, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chương trình “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt”. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7/2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhurJt4bubw6PEkeG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0S2fEkeG7tGxq4bq1xIPEkeG7tGLhurM64bq14bu0YuG6oeG7tOG6s2UuNOG6s+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0NOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7TigJzhurIsxJHhurPhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NuG6vS3hu7RC4bqhbOG7tMSR4buB4bq14bu0NeG6ucSR4bq34bu0ZDtt4bu04buU4bq1w6Ns4oCd4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JWSzvEkeG6t+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG7uOG7ti/hu7Yqxq/hu7R4OsSR4bu0NOG6s+G6reG7tDYuZeG7tOG7lTDEkeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tOG6s+G6teG6ocSR4bu0ZDtt4bu0bOG6pcSR4bqz4bu0xJHhurdt4bubw6PEkeG7tOG7sOG6skRMxJDhu6zhu7ThurNt4bubw6PEkeG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0S2fEkeG7tOG7sEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu6zhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tOG6suG7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4bu0bGrhurXEg8SR4bu0YuG6szrhurXhu7Ri4bqh4bu04bqzZS404bqz4bu0NOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7TigJzhurIsxJHhurPhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NuG6vS3hu7RC4bqhbOG7tMSR4buB4bq14bu0NeG6ucSR4bq34bu0ZDtt4bu04buU4bq1w6Ns4oCd4buo4bu04buzXeG7m+G7tGMs4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Q24buPw6004bu0eDrEkeG7tHnhurPhuq3hu7Q2LmXhu7Thu5Thu7PhurJETMSQ4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tGPhu5E64bu0NOG6s+G6u8SR4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7Q04bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tOKAnOG6sizEkeG6s+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7Q24bq94bu0LeG7tELhuqFs4bu0xJHhu4HhurXhu7Q14bq5xJHhurfhu7RkO23hu7Thu5ThurXDo2zigJ3hu7RjIMSR4bu0bOG6s8O14bu0Ki9A4bu24bu4P+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2sv4bu4P0AqLz0mNT3hu7gl4bu4JuG7tuG7tmzhu7g/JuG7tiXhu7Y/Y+G7uOG7qOG6q+G7ieG6t+G7suG7tC9WxKhtOsSR4bq34bu0NCHEkeG6s+G7tDXhurXhuq/EkeG7tGo64bu04bqz4buD4bq14bu0xJHhurfhurPhuqfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZM4bqzN2Xhu7Ri4bqh4bu04bqzZS404bqzxq/hu7Q04bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tOKAnOG7tOG6sizEkeG6s+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7Thu7Phur3hu7Qt4bu0QuG6oWzhu7TEkeG7geG6teG7tDXhurnEkeG6t+G7tGQ7beG7tOG7lOG6tcOjbOKAneG7tMSRKWThu7RA4bu24bu4P+G7tGxqw6DEkeG7tDbhuqc64bu0MyzEkeG7tOG6s23hu5vDo8SR4bu04buz4bq/xJHhurfhu7RLZ8SR4bu0a8Oh4bu0NeG6teG6r8SR4bu0ajrhu7RsamXEkeG6t+G7tEDhu7TEkeG6tyzhu5vhu7RA4bu2xq/hu7RA4bu4L+G7tirhu7Thu5Vo4bq14bu0ZMOzNOG7tGzhurXDoG3Gr+G7tGxt4bubw6DEkeG7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu0bGrhu5E04bu0bOG6teG6oeG7ieG7tOG7lSzhu7Rs4buP4bu04buVIsSR4bu0NOG6s2Xhu7TDomzhu7TEkeG6syJs4bu0QOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tGPhu4/DrWzhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Thu5XhuqPhu7ThurPhurXhuqHEkeG7tGQ7beG7tGzhuqXEkeG6s+G7tMSR4bq3beG7m8OjxJHhu7Thu5Us4bu0M8OjxJHhurPhu7RsOsSR4bu0ZDtt4bu0MzFk4bu0a+G6tcSR4bqzxajhu7Q24buHxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG7lTDEkeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tOG7uOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGMs4bu0NDvEkeG7tDPhu4PGr+G7tDThur/EkeG6t+G7tDThurPDtTTGr+G7tOG7leG6tcOgxJHhu7Q04bqzw7U0xq/hu7Q04bqz4bq14bqhxJHhu7RrcOG7tGPhu5E04bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7Thu5Xhu43hu7RsajrEkeG6t+G7tOG7lSzhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Rs4bqlxJHhurPhu7TEkeG6t23hu5vDo8SR4bu0bOG6szpk4bu04bq34bq1OuG7tOG6s+G6teG6ocSR4bu0ZDttxajhu7Thu4nhurMixJHhu7Q2Im3hu7Rs4buB4bq14bu0bOG6s+G6tcSDbeG7tDYubOG7tCThu7bhu7bhu7Q2Z8SR4bu04buV4bqn4bu0ZDtt4bu0bGrDrOG7tGPDoMSR4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buULGXhu7RjbjThu7Thu7g/4bqzI+G7tsav4bu0xJHhurcs4bub4bu0QOG7ti8qL0Dhu7bhu7g/xq/hu7ThurY6Yzrhu7TigJzhurIsxJHhurPhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NuG6vS3hu7RC4bqhbOG7tMSR4buB4bq14bu0NeG6ucSR4bq34bu0ZDtt4bu04buU4bq1w6Ns4oCd4bu0a8Oh4bu0NuG7j8OtNOG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bC7hurXhu7RMam3EkeG6t+G7tGxdZOG7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4bu04bqzbeG7m8OjxJHhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEtnxJHhu7Thu5Us4bu0NuG7j8OtNOG7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu04bqz4bqlxJHhurPhu7RsauG7kTThu7Rs4bq14bqh4buJ4bu0bGrDoMSR4bu0a8OpxJHhurfhu7Rsam3hu5vhuqPEkeG7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0NMOyOuG7tOG7syzhurXhu7Thu4hMw5lM4bqy4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7qOG7tMSQ4bq3LOG7m+G7tOG6s+G7g+G6teG7tOG6s+G6teG6ocSR4bu0ZDtt4bu0bOG6pcSR4bqz4bu0xJHhurdt4bubw6PEkeG7tDXhurXhuq/EkeG7tGo64bu0azvEkeG6t+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tEDhu7gv4bu2Ki9A4bu24bu4P8av4bu0bC7hurXhu7RMam3EkeG6t+G7tGxdZOG7tOG6s+G7g+G6teG7tMSR4bq34bqz4bqn4bu04bqzbeG7m8OjxJHhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEtnxJHhu6jhu7R5b8SR4bq34bu04buVaOG6teG7tDbDqeG7tGwu4bq14bu0TGptxJHhurfhu7RsXWThu7ThurPhu4PhurXhu7TEkeG6t+G6s+G6p+G7tEAkeOG7tOG7sEzhu4jhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64busxq/hu7R4eeG7s+G7tOG7lOG7s+G6skRMxJDhu7Rs4bqtxJHhurPGr+G7tOG6suG7g+G6teG7tHnhurPhu5nhu7Rs4bqzMOG7ieG7tDbhur3hu7Rs4bqtxJHhurPhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k6xq/hu7Thu5ThurXDo8SR4bu04bqybeG7m+G6oWzhu7ThurPhurs04bu04oCT4bu0TGpt4bub4bqjxJHhu7RkO23hu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6teG6oeG7ieG7tMSR4bqzMMSR4bu0ZDtt4bu0NMOyOuG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGzhuqXEkeG6s+G7tMSR4bq3beG7m8OjxJHhu7ThurPhurXhuqHEkeG7tGx7xJHhurfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7PEg+G7tDYubOG7tDbhu4/DrTThu7Rkw7M04bu0bOG6tcOgbcav4bu0eDrEkeG7tDThurPhuq3hu7Q2LmXhu7Thu5UwxJHhu7Q24buDxJHhurfhu7ThurJETMSQ4bu04bqzbeG7m8OjxJHhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEtnxJHhu7Q2KOG7tOG7ieG6s13EkeG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bqz4bq1w6Nk4bu04buVw7Phu7Q0w7Phu7Rs4bqzxIPhu7Q04bqzZeG7tDQ7NOG7tGzhurMsxJHhurPhu7Thu5XhurXDoMSR4bu04buVLOG7tDQ7NOG7tDZnxJHhu7Thu5XhuqfGr+G7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu0Y+G6tcOgxJHhu7TEqW06xJHGr+G7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurNp4bq1xq/hu7Thu5vDoG3hu7Q0IG3hu7Q0OzThu7RsMOG7ieG7tGzhurPEg8av4bu0NDvhu7TEkeG6s13EkeG7tDThurPDsuG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGzhurPhu5E04bu04bqz4bq1w6PEkcav4bu04bqzZSzEkeG7tGzhurMsxJHhurPhu7Q2bsSR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7Thu5Us4bu0NiFk4bu0MyFl4bu0NOG6syJs4bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7Q24buPw6004bu04bq34bq1OmXGr+G7tOG6t8Op4buJ4bu04buJ4bqzIMSR4bu0NsSD4bu0NOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7TigJzhurIsxJHhurPhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NuG6veG7tC3hu7RC4bqhbOG7tMSR4buB4bq14bu0NeG6ucSR4bq34bu0ZDtt4bu04buU4bq1w6Ns4oCd4bu0YyDEkeG7tGzhurPDteG7tCrhu7TEkSlk4bu0QOG7tuG7uD/hu7RsLuG6teG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0S2fEkeG7tGzhurMsxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7Rs4buBbOG7tDY54buJ4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4lxbWzhurNlauG7slZM4bqzOsSR4bqz4bu0xJDhurMsxJHhu64v4buJVg==

Thanh Nhàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]