(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong Quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, đình làng Phú Điền, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), là một công trình văn hóa - kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4bue4bqo4buq4bueLXnDjOG7huG6vuG7iOG7m+G7p0nhu6Dhu6Lhu57hu4bDiuG7sOG7neG7pXPhur3hu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p+G6vuG7hsO94bun4bue4bucRuG7p+G6o+G7gOG7oOG7p+G6puG7huG7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7ouG7puG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bunxq/hu7Phu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu5xQ4bqk4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bue4buA4bug4bq24bue4bunPMOJ4buI4bunIeG7s+G7p+G7h+G7nOG7huG6uOG7oOG7p3Ah4buz4buG4bun4bupceG7m+G7pzzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhu6c84buGw4nhu4jhu6ct4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4p54buI4bq+4bun4bqs4bq24buK4bun4bqm4bqu4bug4bun4bqu4buI4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bumci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulc+G6r8OA4buK4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fDquG7oOG6sOG7iOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6o+G7gOG7oOG7p+G6puG7huG7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7ouG7puG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bunxq/hu7Phu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu5xQ4bqk4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bue4buA4bug4bq24bue4bunPMOJ4buI4bunIeG7s+G7p+G7h+G7nOG7huG6uOG7oOG7o+G7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG7pzzhu4bDieG7iOG7o+G7p+G7quG7ueG7p+G7h+G7nOG7huG6uOG7oOG7p8Oj4buM4bqk4buncDbhurbhu6Dhu6fDo+G7jOG6pHHhu6Phu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7py3hu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu5xQ4bqk4bun4buKeeG7iOG6vuG7p+G6rOG6tuG7iuG7p+G6puG6ruG7oOG7p+G6ruG7iOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7ouG7puG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6fhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7reG7q+G7q8ag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7q8awxakv4bupxal24bqmxrDGsMaw4buxxrDhu63hu6vhu554xrDhu7Hhu6nhu63DjMWp4bufScag4bq+xqHhu5zhu5Hhu63hu7HGsOG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG6veG7gMO94bue4bun4buA4bug4buw4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bun4bqj4buA4bug4bun4bqm4buG4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fGr+G7s+G7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu57hu6c8w4nhu4jhu6ch4buz4bun4buH4buc4buG4bq44bug4buncCHhu7Phu4bhu6fhu6lx4bub4bunPOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG7pzzhu4bDieG7iOG7py3hu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7innhu4jhur7hu6fhuqzhurbhu4rhu6fhuqbhuq7hu6Dhu6fhuq7hu4jhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7reG7q+G7q+G7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXPhu4fEqOG7s+G7iOG7p+G6pOG7t+G7iOG7gOG7pzzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhu6c84buGw4nhu4hyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc2vhu5Dhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu5Thu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhu6c84buGw4nhu4jhu6Phu6fhuqZR4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkS+G7iOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7iOG7gOG7kOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7qsO94bqk4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pFN54bun4buI4bq+T+G7huG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7o+G7p+G7osSo4buI4bq+4buneeG7huG7p3nhu4bhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqsw4nhu6Dhu6fDguG7hkXhu57hu6fhu6Lhu6Thu6fhu57DkuG7iOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6pFN54bun4buI4bq+T+G7huG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6vsOB4buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6ch4buz4bun4buH4buc4buG4bq44bug4bunxq/hu7Phu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bqkU3nhu6dr4bugeeG7pyHhu7Phu53hu6fDjOG7s+G7p+G7iMOU4buG4bun4bqs4bq64bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhu57hu4Dhurrhu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fDjEvhu4jhur7hu6fDguG7hkXhu57hu6fDlOG7iOG7o+G7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ON4buC4buI4buA4bun4bqsw5Phu4bhu6fGr+G7kOG7huG7pyHhu7Phu6fhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu6ct4bun4buH4buA4buz4buI4buA4bun4buAxKjhu7Phu4jhur7hu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7o+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fDguG7t8So4bun4buA4buM4buj4bun4bqk4buA4bqo4bun4bqk4buA4buU4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqbEguG7iOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bui4bugw5Phu57hu6fDgnnEqOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu5rhu6B54bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM84buE4buI4buA4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhur3hu4BQ4bunPOG7hsOJ4buI4bunw73hu4jhu6fhu4jhur7FqOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bunw43hu4Dhu6Dhu6fhuqzhuq7hu57hu6fhuqR5xKjhu6Phu6fhu4jhur554buw4bun4bue4bu14buG4bunxq9G4bun4bue4buc4buC4bun4bqsw4HhuqThu6fhuqxGeeG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p+G6pFN54bunw4zhu7Phu4jhur7hu6Phu6fhu4BV4buQ4buI4bq+4bun4buHxILhu7Dhu6fhuq954buK4bun4buI4buA4buE4buI4bun4buceeG7p+G7iFDhu4bhu6fhu4dR4buI4bq+4buj4bun4buIw5Thu4bhu6fhuqRK4bunw4xB4buI4bq+4bun4buK4buM4bunIeG7s+G7p+G7h+G7nOG7huG6uOG7oOG7n+G7p+G7h+G7gOG6qMSo4bun4bqkw73huqThu6fhuqRS4bun4bqkecSo4bun4buI4buGxJDhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8OM4buz4buI4bq+4bunw43hurrhu6fDjOG7teG7huG7m+G7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vsSo4buz4buG4bun4buc4buEeeG7p8OM4buz4buI4bq+4buf4bun4buBeeG7oOG7p8ON4buA4buG4bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkVOG7p8OCRuG7p+G7gFXhu6fhu4Dhu7Xhu4bhu6Phu6fGr+G7s8So4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4buj4bun4bqv4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6rOG7ueG7p8OM4bukeeG7p+G6pOG7gEzhu4jhu6fhu57hu4BF4bun4bqs4bqu4bue4bun4bqkecSo4bun4bq+4buGxah54bunw4zhu7Phu4jhur7hu6Phu6fhur5KxqDhu6fhu57hu4bDieG7iOG7o+G7p+G6vkrGoOG7p+G7osOa4bqk4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bq+4buE4buI4bun4bq+4buGxajhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu4h54buw4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7rXbhu7HGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6vGsMWpL+G7qcWpduG6psawxrDGsOG7sXfGsOG7reG7nuG7q+G7r3d24buxw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4but4butduG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG6veG7gMO94bue4bun4buA4bug4buw4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bun4bqj4buA4bug4bun4bqm4buG4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fGr+G7s+G7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu57hu6c8w4nhu4jhu6ch4buz4bun4buH4buc4buG4bq44bug4buncCHhu7Phu4bhu6fhu6lx4bub4bunPOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG7pzzhu4bDieG7iOG7py3hu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7innhu4jhur7hu6fhuqzhurbhu4rhu6fhuqbhuq7hu6Dhu6fhuq7hu4jhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7rXbhu7Hhu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6Vzw6Phurzhu6fhu5xV4buQ4bqk4bunw43hu4bhurjhu6Dhu6fhu57DmeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG7pzzhu4bDieG7iOG7p+G6rEXhu4jhu6fhuqPhu4Dhu6Dhu6fhuqbhu4bhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7p8av4buz4bunw43hu4ZF4buI4bun4bue4bucUOG6pOG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7nuG7pzzDieG7iOG7pyHhu7Phu6fhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p8OMw5Phu4bhu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu5xQ4bqk4bun4bqs4buM4bqk4bun4bqsw73EqOG7o+G7p+G6pOG7gOG7teG7iuG7p8ON4buAw4HhuqThu6fhu57hu4bhu4jhu4Dhu6fhu6rhu7fEqOG7o+G7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7s+G7huG7p+G7gMSoeeG7p+G6pFN54bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8OC4bqu4buw4bun4bq+4buG4buS4buf4bun4bqj4buA4bugT+G7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4DEqMO94buI4bq+4bun4bqs4bu54buI4bq+4buj4bun4buqeeG7iOG7gOG7p+G7isO94bue4buj4bun4buI4buO4buG4bunw4Lhurbhu57hu6fGr+G7kOG7huG7p+G6r+G6vuG7gOG7huG7p+G7ik/hu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhu57DmuG7p+G7nuG7nFLhu6fDgsOA4buI4bq+4bunxq/hurbhu57hu6fDjOG7huG6uOG7oOG7p+G6rMO94bun4buqeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sMSQ4buI4bunw43hu4DDk+G7huG7o+G7p+G6pErhu6fhu6vhu6fhuqThu6Z54bunxq/hu7PEqOG7p+G7iMOA4buK4bun4bqsw5Phu4bhu6fhuqbhu4bhurjhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7nkt54bun4bqs4bu14buG4bun4bqs4buE4buI4buA4buf4bunKOG7jOG7nuG7p+G7nsOa4bun4bue4bucUuG7p+G6pErhu6fhuqbDveG7iOG6vuG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nFLhu6Phu6fhuqThu4DEguG7iOG7p+G6rEXhu6fDjeG7huG6uuG7oOG7p+G6pOG7gMSC4buI4bun4bua4bug4buu4buj4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhur7hurDhu4jhu6fhuqxH4buI4buA4bun4bue4bucUuG7p+G6pErhu6fDjMOS4buI4bq+4bun4bqsw6jhu4jhu6Phu6fDgsOT4buI4bun4buK4bqg4bue4bun4bqkSuG7p8ON4buAw4HhuqThu6fhu57DmuG7p8OM4buG4buI4buA4buj4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqxH4buI4buA4bun4bq+w4Hhu4jhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4bhu4rhu6fGoOG7gFXhu5jhu4jhur7hu6fDjOG6tuG7nuG7p8av4buz4bun4bueVeG7mOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gMSQ4bun4bqk4buA4bqw4bug4bunLeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bunw4zhu4bhu4jhu4Dhu6fGr+G6tuG7nuG7p+G7nuG7gOG7oOG6sOG7iOG7p8OC4bu34buI4bun4buiw4HhuqThu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7p2vhu4bhurjhu57hu5/hu6c84buE4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fDjMOT4buG4bun4bqk4bqu4bug4bun4bue4bucUOG6pOG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G6pOG7gMWo4bunPOG7huG7iOG7gOG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G7ik/hu6fDgsOJ4bun4bue4buAReG7p8av4buQ4buG4bun4but4bun4bq+4buGeeG7iOG7p8av4buz4bun4buv4bunxq/hu4Thu6fDjcOoxKjhu6fhur7DleG7n+G7pyHhu4zhu6fDjeG7gOG7oOG7iOG6vuG7p8av4buE4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pOG6ruG7oOG7p+G7nuG7tcSo4bun4but4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4bqk4buM4bue4bun4bqk4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4jhur554buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu6/hu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhuqThu4zhu57hu6fhuqThu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6pkzhuqThu6Phu6fhu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G7iOG6vnnhu4jhur7hu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6rOG7luG7p+G7nsSo4buz4buI4bunw4Lhu4zhu6fhu4Dhurjhu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7isO94buG4buj4bun4bue4bu1xKjhu6fhuqThu4DEqOG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6psO94buI4bq+4bun4bqm4bquxqDhu6fDgsOJ4bun4bue4buAReG7p8av4buz4bunxq/FqOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7ueG7huG7n+G7pyjhuq7hu6Dhu6fhu57hu5xQ4bqk4bunxq/hu4Thu6fDjcOoxKjhu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p8ON4buG4bq64bug4bun4oCc4bq+4buGw73hu6fhuqThu4Dhu4bEkOG7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOS4buI4bq+4bun4bucVeG7kuG7iOG6vuG7o+G7p8ONQ+G7p8OC4bqy4buw4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqThuqDGoOG7p+G6rMOT4buG4bun4buqw5rhu4jhur7igJ3hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7hsOJ4buI4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhuqThuq7hu6Dhu6fDjeG7huG6uOG7iOG7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqk4buA4bu14buK4bun4bue4buc4buO4bunw43hu4DDveG7p+G7nuG7huG7iOG7gOG7p+G7quG7t8So4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7iuG7t+G7iOG6vuG7p+G6rOG7hsSQ4bug4bunw43hu4DDgeG6pOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4bu34buG4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bqs4buG4bq4xqDhu6fhur7hu4bhu7Phu6Dhu6fhu6zhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7n+G7pyjDveG6pOG7p8av4buE4bunw43DqMSo4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pOG7gOG7teG7iuG7p+G7nuG7nOG7juG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fGoOG7gOG7oOG7o+G7p+G7gOG7s+G7huG7p+G7gEt54bun4bue4buA4bqoxKjhu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhuqThu4Dhu7Xhu4rhu6fDjOG7jOG7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gOG7teG7iuG7p8OCxKjhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4Dhu7Xhu4rhu6fhu4jhu47hu4bhu6Phu6fhuqThu4Dhu7Xhu4rhu6fhuqThu4Dhu4Thu4rhu5/hu6c2xKh54bunxq9B4buI4bun4bqk4buA4bu14buK4bun4bue4buc4buO4bunw4zhu7Phu6fhu6Lhu6Thu6fDjUXhu57hu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G7gOG7s+G7huG7p+G7gEt54bun4bq+4buGxah54bun4buwReG7oOG7p+G7nsOT4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6r+G7gMSo4bun4bq+4buGw73EqOG7p8av4buQ4buG4bun4buwReG7oOG7p+G7nsOT4bun4bqmxILhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fDguG7jOG7p+G7nsOa4bunw4zhu4bhu4jhu4Dhu5vhu6fDjMSo4buI4bq+4buj4bunw4zhu7Dhu6Phu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6Phu6fGoOG7gFXhu5jhu4jhur7hu6fhu4B54buw4bun4bqkw73hu6fhuqThu4DhuqrGoOG7p+G7gEp54bun4bucw5Lhu4jhur7hu6Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMSo4buI4bun4bq+4buGw5Phu4jhur7hu6Phu6fhu4DEqHnhu6fGr+G7s+G7p+G6ruG7iOG7p+G7nlXhu5jhu4jhur7hu6fhu4DDlOG7iOG7p+G6pOG7t+G7p8OM4buz4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDgsOa4bqk4bun4bqk4buA4bu14buK4bun4bue4buc4buO4bun4bue4buA4bq64bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqs4buS4buG4bun4buiw5Phu4jhur7hu6Phu6fhu55V4bun4bqm4bug4buw4buj4bun4bue4buG4buI4buA4bun4bue4buA4bqw4buI4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fDjUXhu57hu6fhuqRTeeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG7pzzhu4bDieG7iOG7p+G7qlV54buf4bun4bqv4buA4buz4bunNuG6tuG7oOG7p+G6pOG7oOG7iOG6vuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bunw4zDk+G7huG7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhu6vhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bup4bun4bqk4buAw73hu4bhu6fhuqRR4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fGr+G7hOG7p8ONw6jEqOG7p+G6vsOV4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6figJzhur7hu4bDveG7p+G6pOG7gOG7hsSQ4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Lhu4jhur7hu6fhu5xV4buS4buI4bq+4buj4bunw41D4bunw4LhurLhu7DigJ3hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7gOG6qMSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p8OM4bq44bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7o+G7p+G6vuG6sOG7iOG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G6vuG7hsOV4bun4bqkU3nhu6ch4buz4bun4buH4buc4buG4bq44bug4buj4bun4buew5nhu6fhu4pR4buI4bq+4bunxrDhu6fhuqxF4buI4bun4bup4buxLeG7qeG7p8SC4buK4bunw4xG4bqk4buA4buj4bunw4Lhu7Phu6fhuqTEqOG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhuqzDieG7oOG7p+G6pOG7gOG7oOG6suG7iOG7p8OCRuG7p8OM4bq84bunxq/hurbhu57hu6fhuqzhurDhu7Dhu6fhuqxT4bun4bq+w5Lhu4rhu6fhuqTDveG6pOG7p8OMxKjhu7Xhu4bhu6fDgsO94buI4buA4buj4bun4buAxKh54bun4bua4bug4bu34buj4bun4buqT+G7huG7o+G7p+G6vuG7s+G7p+G7innhu4jhur7hu6fhu5x54bun4bqs4buE4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fhuqzDieG7iOG7p+G7nuG7gOG7kuG7p+G6rOG6uuG7p+G6psSC4buI4bq+4bunw4zhurzhu6fhu55V4buU4buI4bq+4bun4buI4buA4buQ4buj4bun4bueTeG7p8OMS+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ON4buC4buI4buA4buj4bun4bue4buc4buG4bunxILhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bqsw5rhuqThu6fhuqRTeeG7p2vhu6B54bunIeG7s+G7n+G7p2vhu4bhurjhuqThu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p8OM4bq84bun4buA4buM4buG4buj4bun4bqs4bqg4bqk4bunw4Lhu4bhurjhu57hu6fGr+G7s8So4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4hB4buK4bun4bqk4buAw4Phu4jhu6Phu6fhuqxV4buY4bqk4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu6DhurLhu4jhu6fDgkbhu6fhu5zhuq7hu57hu6fhuqThurLhu4jhu6fhu57hu4Dhurbhu4jhu6Phu6fDjMSo4buI4bq+4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bue4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p8ON4bqqxKjhu6fhuqbhu7Phu4bhu6fhu57DmeG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p8aweOG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4BF4bue4bun4bup4burLeG7qeG7p+G7iuG7kOG7huG7p8OM4buz4buK4bunw4zhurzhu6fhu7DEkOG7iOG7p8avRuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vza+G7s8So4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bunw4zhurzhu6Phu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gEfhu6fhuqbhu4bhurzhu4jhu6fhu5x54bun4bqkw73huqThu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhu6fDjOG6vOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fhu4rhu7Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqRL4buI4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7nEvhu6fhuqThu4DDlOG7huG7p+G6psSC4buI4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G6rOG6oOG6pOG7p+G7osOB4bqk4bun4bqkU3nhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhu6c84buGw4nhu4jhu6fhu4jhu4BV4bub4bun4buI4bqu4bug4bun4bqkw5Thu4rhu6fhu57hu4Dhu4bhu6Phu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p+G6rOG7oOG7p+G6psSC4buw4buj4bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fhuqThu5Lhu6fhu4jhur5V4buS4buG4buf4buf4buf4bun4bqv4bq+xKjhu7Phu4bhu6fhu5x54buj4bunxq/hu7PEqOG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7qS3GsMWp4bunxILhu4rhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhu4hB4buK4buncOG7nlXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bunw4zhu7Phu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqRTeeG7pyHhu7Phu6fhu4fhu5zhu4bhurjhu6Bx4buj4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhur3hu4BQ4bunPOG7hsOJ4buI4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDo+G6vOG7p+G6pMOU4buK4bun4buK4buQ4buG4buj4bun4buKw5nhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fDguG7s+G7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7n+KAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4buc4bu34buG4bun4bua4bugeeG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6Phu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhu6c84buGw4nhu4jhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bun4buKeeG7iOG6vuG7p+G7rOG7p+G7iOG6vuG7gEh54bunxq/DieG7p+G7iuG6oOG7nuG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7ouG7puG7o+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu5xQ4bqk4bun4buK4buz4bun4bqkS+G7iOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bunw43hu4DEqOG7p+G7nuG7s+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gMOaeeG7p+G6rOG7pOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsO94bun4bue4bucRuG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bunxq/hu7Phu6fhu57hu4Lhu4jhu6fhu4jhur5V4buW4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4buf4bunw6rhu6B54bun4bqsSuG7o+G7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7iOG7hsOJ4buK4bun4bue4buk4bun4buA4buzxKjhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7nMSC4buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bunxq9B4buI4bun4buAxKjDveG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fhu4rhu7Phu6fhuqThu4B54bunT+G7iOG6vuG7p+G7nnnhu6fhuqzhu7nhu6fhuqzhurrhu6fDjOG7teG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6Vz4bqv4buASuG7iuG7p+G6vWvhu6co4buH4bunLeG7p202ci/GoHM=

Nhóm PV CT - XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]