(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong Quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, đình làng Phú Điền, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), là một công trình văn hóa - kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulSOG7nuG7nOG7ouG7gOG6vOG7quG7m8O5cuG6u+G6vnnhu6Lhu6Xhur7hu57hu6rhu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhu5rhu4Thu6XhuqHhur7hu57hu6XhuqThu4Dhu6Xhu6Lhu4bDguG6vuG7pcON4buEw4Lhur7hu6Xhu5zhu6Thu6XFqOG7ueG7iuG7peG6vsSoeOG7pcWow73hu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu6DDguG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu6UpReG7iuG7pS7DveG7peG7geG7muG7gMOJ4bue4bul4buhLsO94buA4bulxrBwxqHhu6Up4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu6Ut4bulIU7hu4rDiuG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7pcOMeOG7isOK4bul4bqm4bqww4zhu6XhuqTEguG7nuG7pcSC4buK4bulw43hu4TDguG6vuG7peG7nOG7pHEv4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7lyxIPDgcOM4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhur3hu57huq7hu4rhu6Xhu6Lhur7hurjhu6XhuqHhur7hu57hu6XhuqThu4Dhu6Xhu6Lhu4bDguG6vuG7pcON4buEw4Lhur7hu6Xhu5zhu6Thu6XFqOG7ueG7iuG7peG6vsSoeOG7pcWow73hu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu6DDguG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu6UpReG7iuG7pS7DveG7peG7geG7muG7gMOJ4bue4bud4bul4bqm4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu53hu6Xhu6jhu7fhu6Xhu4Hhu5rhu4DDieG7nuG7peG6o8OSw4Lhu6Xhu6E14bqw4bue4bul4bqjw5LDgnDhu53hu6XDjcO94bulw4zDkuG7ouG7pcOCTuG7isOK4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bulxajhu7nhu4rhu6Xhur7EqHjhu6Ut4bulSeG7gMSQ4buK4bul4bui4bua4bugw4Lhu6XDjHjhu4rDiuG7peG6puG6sMOM4bul4bqkxILhu57hu6XEguG7iuG7pcON4buEw4Lhur7hu6Xhu5zhu6Thu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7peG6pOG7ouG6vuG7nsOM4bq0w7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8aw4bupxanhu6cvxrDhu6fhu6/huqTFqcWpxanhu6vFqeG7seG7qeG7onfFqeG7q8aw4buxw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7seG7q8Wpw7nhu6V4w43hu6LDtMO54bq74bq+eeG7ouG7peG6vuG7nuG7quG7pcOK4buAeeG7peG7ouG7muG7hOG7peG6oeG6vuG7nuG7peG6pOG7gOG7peG7ouG7hsOC4bq+4bulw43hu4TDguG6vuG7peG7nOG7pOG7pcWo4bu54buK4bul4bq+xKh44bulxajDveG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG7ouG7muG7oMOC4bul4buKw4rhur7DieG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7ouG7pSlF4buK4bulLsO94bul4buB4bua4buAw4nhu57hu6Xhu6Euw73hu4Dhu6XGsHDGoeG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XDjcO94buKw4rhu6Xhurvhur7hu6Dhu6Up4buAReG7iuG7pS3hu6UhTuG7isOK4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bulw4x44buKw4rhu6XhuqbhurDDjOG7peG6pMSC4bue4bulxILhu4rhu6XDjeG7hMOC4bq+4bul4buc4bukw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7ly4buB4buIw73hu4rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XDjcO94buKw4rhu6Xhurvhur7hu6Dhu6Up4buAReG7inEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyasOU4buA4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu5jhu6XDjcO94buKw4rhu6Xhurvhur7hu6Dhu6Up4buAReG7iuG7neG7peG6pFDhu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4JK4buK4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7iuG6vsOU4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu6h5w4Lhu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6Xhu4rDik7hu4Dhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu53hu6Xhu5zhu4jhu4rDiuG7pXjhu4Dhu6V44buA4bulw4JT4buKw4rhu6XhuqZF4bue4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6Xhu5zDmeG7peG7osOT4buK4bul4bui4buz4buA4bulw4JSeOG7peG7isOKTuG7gOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pcOKQeG7iuG7pcWow5Thu4Dhu6Uuw73hu6Xhu4Hhu5rhu4DDieG7nuG7pcWow73hu6XDguG7nsOSw4Lhu6VJ4bq+4buY4buA4bul4buKw4rhur5HeOG7pcOCUnjhu6Vq4bueeOG7pS7DveG7m+G7pcONw73hu6Xhu4rDleG7gOG7peG6puG6uOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw43DveG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bul4bq+4buAw4nhu4rhu6XDjUrhu4rDiuG7peG6tOG7gMSQ4bui4bulw5Xhu4rhu53hu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pUnhu4bhu4rhur7hu6XhuqZP4buA4bulxajDlOG7gOG7pS7DveG7peG7geG7muG7gMOJ4bue4bulLeG7peG7geG6vsO94buK4bq+4bul4bq+4buIw73hu4rDiuG7pcONw73hu4rDiuG7neG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6puG7t+G7peG6tOG7teG7iOG7peG6vsOS4bud4bulw4Lhur7huqzhu6XDguG6vuG7mOG7pcOC4bq+4buI4bul4bqkw4Phu4rhu6XDjcO94buKw4rhu6Xhu5zhu55P4bui4bul4bq0eOG7iOG7peG7iuG7ucOM4bulxqDhu5544bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIp4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu6V54buK4bul4buKw4rhu6bhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulSeG6vuG7nuG7peG6psSC4bui4bulw4J44buI4bud4bul4buKw4p44buq4bul4bui4buz4buA4bulxajhu4Thu6Xhu6Lhu5rhu4bhu6XhuqZBw4Lhu6Xhuqbhu4R44bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XDglJ44bulw43DveG7isOK4bud4bul4bq+VMOU4buKw4rhu6Xhu4HDg+G7quG7pcSDeMOM4bul4buK4bq+4buC4buK4bul4buaeOG7peG7iuG7oOG7gOG7peG7gVDhu4rDiuG7neG7peG7isOV4buA4bulw4LEqOG7pcON4bu54buKw4rhu6XDjMOS4bulLsO94bul4buB4bua4buAw4nhu57hu6Phu6Xhu4Hhur7huqzhu4jhu6XDgnnDguG7pcOCUeG7pcOCeOG7iOG7peG7iuG7gEThu4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcONw73hu4rDiuG7pUnhurjhu6XDjeG7s+G7gMah4bul4bui4bq+4buQ4buA4bulw4rhu4B44buK4bul4bqm4bqu4bue4bul4bqm4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7peG7muG7gnjhu6XDjcO94buKw4rhu6Phu6Xhur944bue4bulSeG6vuG7gOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pcOCU+G7peG6tOG7hOG7peG6vlThu6Xhur7hu7Phu4Dhu53hu6XFqMO94buI4bul4bui4bq+4buQ4buA4bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7neG7pcSD4bq+w4Phu4rhu6XhuqTDg+G7iuG7peG6puG7t+G7pcONw5l44bulw4Lhur5L4buK4bul4bui4bq+xJDhu6XhuqbEguG7ouG7pcOCeOG7iOG7pcOK4buA4bumeOG7pcONw73hu4rDiuG7neG7pcOKxKjhu5bhu6Xhu6Lhu4BF4buK4bud4bulw4rEqOG7luG7peG7nFXDguG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pcONw73hu4rDiuG7pcWow73hu6XDiuG7guG7iuG7pcOK4buA4bum4bul4bqm4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu4rDisO94buq4bul4buKeOG7quG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6/hu6vhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8aw4bupxanhu6cvxrDhu6fhu6/huqTFqcWpxanhu6t2xanhu7Hhu6Lhu6nhu6124buv4burw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7seG7seG7r8O54buleMON4buiw7TDueG6u+G6vnnhu6Lhu6Xhur7hu57hu6rhu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhu5rhu4Thu6XhuqHhur7hu57hu6XhuqThu4Dhu6Xhu6Lhu4bDguG6vuG7pcON4buEw4Lhur7hu6Xhu5zhu6Thu6XFqOG7ueG7iuG7peG6vsSoeOG7pcWow73hu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu6DDguG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu6UpReG7iuG7pS7DveG7peG7geG7muG7gMOJ4bue4bul4buhLsO94buA4bulxrBwxqHhu6Up4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu6Ut4bulIU7hu4rDiuG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7pcOMeOG7isOK4bul4bqm4bqww4zhu6XhuqTEguG7nuG7pcSC4buK4bulw43hu4TDguG6vuG7peG7nOG7pMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4buv4burw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cuG6o+G6uuG7peG7mlTDlMOC4bulSeG7gMOJ4bue4bul4buiw5rhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6XDjcO94buKw4rhu6Xhurvhur7hu6Dhu6Up4buAReG7iuG7peG6psSQ4buK4bul4bqh4bq+4bue4bul4bqk4buA4bul4bui4buGw4Lhur7hu6XDjeG7hMOC4bq+4bul4buc4buk4bulxajhu7nhu4rhu6Xhur7EqHjhu6XFqMO94bulSeG7gMSQ4buK4bul4bui4bua4bugw4Lhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bul4bui4bq+4bue4bqw4bui4bulKUXhu4rhu6Uuw73hu6Xhu4Hhu5rhu4DDieG7nuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyKeG7guG7iuG6vuG7peG6plThu5LDguG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7pcONT+G7gOG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG7ouG7muG7oMOC4bul4bqmw5LDguG7peG6pnnhu4jhu53hu6XDguG6vuG7s8OM4bulSeG6vkHDguG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7peG7qOG7teG7iOG7neG7peG7ouG6vuG6uOG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4buiw73hu4Dhu6Xhur7hu4h44bulw4JSeOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buKw4rhur7DieG7peG7iuG6vsOD4buK4bul4bui4bq+4buQ4buA4bul4bq0xILhu6rhu6XDiuG7gOG7kOG7o+G7peG6oeG6vuG7nk7hu4rhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhur7hu4h54buKw4rhu6Xhuqbhu7fhu4rDiuG7neG7peG7qHjhu4rhur7hu6XDjHnhu6Lhu53hu6Xhu4rhu4zhu4Dhu6XhurThurDhu6Lhu6XFqMOU4buA4bulxIPDiuG6vuG7gOG7pcOMTuG7iuG7peG6plThu5LDguG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG7ouG7muG7oMOC4bul4buiVeG7peG7ouG7mlHhu6XhurTDgeG7isOK4bulxajhurDhu6Lhu6XDjeG7gMOJ4bue4bul4bqmeeG7peG7qHjhu4rhur7hu6Xhu4rDiuG7nuG7qkThu4rhu6VJ4bq+T+G7gOG7neG7pcOCxKjhu6Xhu6nhu6XDguG7pHjhu6XFqMO94buI4bul4buKw4HDjOG7peG6pk/hu4Dhu6XhuqThu4DDieG7iuG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6JKeOG7peG6puG7s+G7gOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7o+G7pSHDkuG7ouG7peG7olXhu6Xhu6Lhu5pR4bulw4LEqOG7peG6pHnhu4rDiuG7peG6vuG7guG7iuG6vuG7peG7ouG7mlHhu53hu6XDguG6vsOD4buK4bul4bqmxJDhu6VJ4buA4bq44bue4bulw4Lhur7Dg+G7iuG7pcag4bue4bus4bud4bul4bui4buaROG7iuG7pcOK4bqu4buK4bul4bqmRuG7iuG6vuG7peG7ouG7mlHhu6XDgsSo4bulw43Dk+G7isOK4bul4bqmw6jhu4rhu53hu6XhurRP4buK4bulw4zDgOG7ouG7pcOCxKjhu6VJ4bq+QcOC4bul4buiVeG7pcON4buA4buK4bq+4bud4bul4bui4buaROG7iuG7peG6pkbhu4rhur7hu6XDikHhu4rhu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6XDguG6vuG7gMOM4bul4buW4bq+VOG7kuG7isOK4bulw43hurDhu6Lhu6XFqMO94bul4buiVOG7kuG7isOK4bul4buKw4rhur5E4bulw4Lhur7huq7hu57hu6Ut4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XDjeG7gOG7iuG6vuG7pcWo4bqw4bui4bul4bui4bq+4bue4bqu4buK4bul4bq04bu14buK4bul4bucQcOC4bulxajhu7nhu4rhu6Xhur7EqHjhu6Vq4buAw4nhu6Lhu6Phu6Up4buC4buK4bq+4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bul4bui4bq+4bqs4buI4bulw41P4buA4bulw4LEguG7nuG7peG7ouG7muG7oMOC4bul4bq+4buC4buK4bq+4bulw4Lhur7hu6bhu6Up4buA4buK4bq+4bulxqDhu57hu6rhu6XDjE7hu6XhurRF4bul4bui4bq+xJDhu6XFqMOU4buA4bul4bux4bulw4rhu4B44buK4bulxajDveG7peG7reG7pcWo4buC4bulScOo4buI4bulw4rhu47hu6Phu6Uuw5Lhu6VJ4bq+4bue4buKw4rhu6XFqOG7guG7peG6plThu5LDguG7pcOCxILhu57hu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu7Hhu6Xhur7DveG7isOK4bulw4LDkuG7ouG7pcOC4bq+4buAReG7nuG7peG7isOKeOG7isOK4bulxajDveG7peG7reG7peG6vsO94buKw4rhu6XDgsOS4bui4bulw4Lhur7hu4BF4bue4bul4bqkS8OC4bud4bul4bq+4buAROG7iuG7peG7isOKeOG7isOK4bulw4Lhur5P4buKw4rhu6Xhuqbhu5Thu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7peG6tMOS4bul4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6XDjHnhu4Dhu53hu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6XDguG6vuG7iOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7peG6pHnhu4rDiuG7peG6pMSC4buW4bul4bq0ReG7peG7ouG6vsSQ4bulxajDveG7pcWo4bum4buKw4rhu6XDguG6vuG7t+G7gOG7o+G7pSHEguG7nuG7peG7ouG7muG7oMOC4bulxajhu4Lhu6VJw6jhu4jhu6Xhu6Lhur7huqzhu4jhu6VJ4buA4bq44bue4bul4oCcw4rhu4B54bulw4Lhur7hu4BE4buKw4rhu53hu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6Xhu5pU4buQ4buKw4rhu53hu6VJQuG7peG6tOG6tuG7quG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7pcOCw4Dhu5bhu6XhuqZP4buA4bul4buoVeG7isOK4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhu4BF4buK4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bulw4LEqOG7pcOCxILhu57hu6VJ4buAw4nhu4rhu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu6DDguG7peG6plThu5LDguG7pcOC4bq+4buzw4zhu6Xhu6Lhu5rhu4zhu6VJ4bq+eeG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7peG7qOG7teG7iOG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulw4zhu7Xhu4rDiuG7peG6puG7gEThu57hu6VJ4bq+QcOC4bul4bui4bua4bue4buqReG7iuG7peG7ouG7teG7gOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bui4bq+TuG7isOK4bul4bqm4buAw4nhu5bhu6XDiuG7gMO94bue4bul4buw4bul4buKw4rhur5HeOG7o+G7pSF5w4Lhu6XFqOG7guG7pUnDqOG7iOG7peG6plThu5LDguG7pcOC4bq+4buzw4zhu6Xhu6Lhu5rhu4zhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7luG6vuG7nuG7neG7peG6vsO94buA4bul4bq+Snjhu6Xhu6Lhur7huqzhu4jhu6Xhu5bhur7hu4jhu4rDiuG7pcOCecOC4bq+4bulw4Lhur7hu7PDjOG7pcONw5Lhu4rDiuG7neG7pcOC4bq+4buzw4zhu6XhurThu4jhu4rDiuG7neG7pcOC4bq+4buzw4zhu6Xhu4rhu4zhu4Dhu53hu6XDguG6vuG7s8OM4bulw4Lhur7hu4LDjOG7o+G7pTXhu4h44bulxajhu7nhu4rhu6XDguG6vuG7s8OM4bul4bui4bua4buM4bulw43DveG7peG7nMOZ4bulScSQ4bui4bul4bq+4buS4buW4bul4bq+w73hu4Dhu6Xhur5KeOG7pcOK4buA4bumeOG7peG7qsSQ4bue4bul4buiT+G7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6XEg+G6vuG7iOG7pcOK4buAeeG7iOG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6rEkOG7nuG7peG7ok/hu6XhuqTDg+G7iuG7pcOK4buAeOG7iuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bq0w5Lhu6Xhu6JV4bulw43hu4Dhu4rhur7GoeG7pcON4buI4buKw4rhu53hu6XDjeG7quG7neG7pcag4bue4buq4bud4bul4buW4bq+VOG7kuG7isOK4bul4bq+eOG7quG7pcOCeeG7pcOC4bq+4bqo4buW4bul4bq+xKh44bul4buaw5Phu4rDiuG7neG7pcOCecOC4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7neG7peG6vuG7iHjhu6XFqMO94bulxILhu4rhu6Xhu6JU4buS4buKw4rhu6Xhur7DleG7iuG7pcOC4bu14bulw43DveG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq0VcOC4bulw4Lhur7hu7PDjOG7peG7ouG7muG7jOG7peG7ouG6vuG6uOG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4bqm4buQ4buA4bul4bucT+G7isOK4bud4bul4buiVOG7peG6pOG7nuG7quG7neG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7peG7ouG6vuG6ruG7iuG7peG6puG7iMO94buK4bulScSQ4bui4bulw4JSeOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu6Xhu6hUeOG7o+G7pcSD4bq+w73hu6U14bqw4bue4bulw4Lhu57hu4rDiuG7peG6plThu5LDguG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7pcONT+G7gOG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG7ouG7muG7oMOC4bul4bup4bulw4rhu4B44buK4bulxrDhu6XDguG6vnnhu4Dhu6XDglDhu4rDiuG7pcOCecOC4bulxajhu4Lhu6VJw6jhu4jhu6XDiuG7juG7pUnhu4Dhurjhu57hu6XigJzDiuG7gHnhu6XDguG6vuG7gEThu4rDiuG7neG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7peG7mlThu5Dhu4rDiuG7neG7pUlC4bul4bq04bq24buq4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huqzhu4jhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XDjcOJ4bul4bq+w73hu4rDiuG7peG7iuG7ucOM4bud4bulw4rhuq7hu4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulw4rhu4Dhu47hu6XDglJ44bulLsO94bul4buB4bua4buAw4nhu57hu53hu6Xhu6LDmuG7pcOMUOG7isOK4bulxanhu6XhuqbEkOG7iuG7pcaw4burLcaw4bulw4PDjOG7pcON4buEw4Lhur7hu53hu6XhurTDveG7pcOC4buI4buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDjcO94buKw4rhu6XhuqZF4bue4bulw4Lhur7hu57hurbhu4rhu6XhurThu4Thu6XDjeG6uuG7pcWo4bqw4bui4bul4bqm4bqu4buq4bul4bqmUuG7pcOKw5PDjOG7pcOCecOC4bulw43hu4jhu7Phu4Dhu6XhurR54buK4bq+4bud4bul4bq+4buIeOG7pcag4bue4bu14bud4bul4buoTuG7gOG7neG7pcOKw73hu6XDjHjhu4rDiuG7peG7mnjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6XFqMO94bul4bqmReG7iuG7peG7ouG6vuG7kOG7peG6puG6uOG7peG6pMOD4buKw4rhu6XDjeG6uuG7peG7olThu5jhu4rDiuG7peG7iuG6vsOU4bud4bul4buiTOG7pcONSuG7isOK4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6VJ4buG4buK4bq+4bud4bul4bui4bua4buA4bulw4Phu4rhu6XDgk7hu4rDiuG7peG6plXDguG7pcOCUnjhu6Vq4bueeOG7pS7DveG7o+G7pWrhu4DDicOC4bul4bui4buM4bulw4Lhur5Vw4Lhu6XDjeG6uuG7peG6vsOS4buA4bud4bul4bqmw4DDguG7peG6tOG7gMOJ4bui4bulxajDveG7iOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buK4bu5w4zhu6XDguG6vuG6ouG7iuG7neG7peG6plThu5LDguG7pcONw73hu4rDiuG7pcOC4bq+4bue4bq24buK4bul4bq04buE4bul4buaxILhu6Lhu6XDguG6tuG7iuG7peG7ouG6vuG6sOG7iuG7neG7pcON4buI4buKw4rhu6Xhu6Lhu5pL4buKw4rhu6XFqMO94bul4bui4bq+VOG7kOG7isOK4bulSeG6qOG7iOG7peG6pMO94buA4bul4buiw5rhu6Xhu4rDisO94buq4bulxal34bul4bqmxJDhu4rhu6Xhur7EkOG7ouG7pcaw4bupLcaw4bulw4zDlOG7gOG7pcONw73DjOG7pcON4bq64bul4buqROG7iuG7pcWo4buE4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJqw73hu4jhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcON4bq64bud4bul4bui4buz4buA4bul4bqm4buC4buK4bq+4bulw43DveG7isOK4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOC4bq+RuG7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG7mnjhu6XDgnnDguG7peG7isOK4bq+4buA4bulw43hurrhu6Xhu6Lhu5rhu57hu6pF4buK4bul4bui4bq+T+G7isOK4bulw4zDveG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw4JK4buK4bul4bui4bq+eMOM4bulw4rhu4B44bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhu5pK4bulw4Lhur7DleG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw4rhu4B44buK4bul4bqmw4DDguG7peG7nEHDguG7pcOCUnjhu6XDjcO94buKw4rhu6Xhurvhur7hu6Dhu6Up4buAReG7iuG7peG7iuG6vlTGoeG7peG7isSC4bue4bulw4LDlcOM4bul4bui4bq+4buA4bud4bul4bqmeeG7iuG6vuG7peG6puG7nuG7peG6pMOD4buq4bud4bul4bqmeeG7iuG6vuG7pcOC4buQ4bul4buKw4pU4buQ4buA4buj4buj4buj4bulxIPDiuG7iMO94buA4bul4buaeOG7neG7pcWow73hu4jhu6Xhu4rDisO94buq4bulxrAtxanhu6fhu6XDg8OM4bulw43hu4TDguG6vuG7peG6vsO94buKw4rhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7oeG7olTDleG7isOK4bul4bui4bua4bue4buqReG7iuG7pcONw73hu6Xhu4rDisO94buq4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4JSeOG7pS7DveG7peG7geG7muG7gMOJ4buecOG7neG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw43DveG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bulKeG7gEXhu4rhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7peG6o+G6uuG7pcOCw5XDjOG7pcOMw5Thu4Dhu53hu6XDjMOa4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bul4bq0w73hu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6PigJ3hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG7muG7teG7gOG7pcag4bueeOG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7pcOK4buAeOG7iuG7neG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pcONw73hu4rDiuG7peG6u+G6vuG7oOG7pSnhu4BF4buK4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOC4bq+RuG7pcOMeOG7isOK4bul4buw4bul4buKw4rhur5HeOG7pcWoReG7pcOMw4Dhu6Lhu6XDjeG7hMOC4bq+4bul4buc4buk4bud4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu6DDguG7pcOMw73hu6XDgkrhu4rhu6XDjcO94bulw4zDkuG7ouG7pUnhur7hu4jhu6Xhu6LDveG7isOK4bulw4Lhur5VeOG7peG6psOZ4buKw4rhu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhu5rhu4Thu6XFqOG7ueG7iuG7peG6vsSoeOG7pcWow73hu6Xhu6Lhu4bhu4rhu6Xhu4rDilThu5Thu4rDiuG7pcOCUnjhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XhuqTDg+G7iuG7peG6puG7hHjhu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7o+G7peG6veG7nnjhu6XhuqbEqOG7neG7peG7ouG6vuG6uOG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4buK4buARcOM4bul4buiw5nhu6Xhur7DveG7iOG7pcWow73hu6Xhu6Lhu5rDg+G7iuG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw4rhu4B54bul4bui4bua4buE4bulxajhu7nhu4rhu6Xhur7hu4h54bul4bui4bua4bue4buqReG7iuG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7pcOMw73hu6XDguG6vnjhu6VO4buKw4rhu6Xhu6J44bul4bqm4bu34bul4bqm4bq44bulw43hu7Phu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO5csSD4bq+xKjDjOG7peG6u2rhu6Uh4buB4bulLeG7pWw1cS/hu5Zy

Nhóm PV CT - XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]