(vhds.baothanhhoa.vn) - Với khát vọng vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Yên Cẩm I (xã Đông Yên, huyện Đông Sơn) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhuq1CxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DleG7nOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buAQsaw4buf4bq+xrDhu4Dhuqrhu4/hu5/hu4BCxrDhu5/DisagS0Phu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DgOG7p+G7huG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7leG7hUtD4buf4bq8QsWpw5Xhu59QRuG7gOG6quG7n1DGoErhu4Dhu5/DiuG6suG7gOG7n8OKxrDhur7hu5/huqpDxrDDlOG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bq+4bur4buAQuG7n+G6ouG7s8OV4bufw5LDlOG6suG7n0LGoErhu4Dhuqrhu4/hu5/hu6fhu4BC4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7n2PDlOG7s+G7gOG7n+G7puG7gELhu59O4bufw5VCSeG7gOG7n2jhurLhu4Dhu5894bu54bq+4bufW+G7n+G7kVLhu7Hhu58lSeG7gOG6quG7n2jhurLhu4Dhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufJUnhu4Dhuqrhu59iSuG7gOG7k+G7n+G6ouG7seG7n+G6vuG7qeG7gELhu5/huqDhu6nhu4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7j+G7n+G7muG7gOG6quG7n+G6oOG7mOG7gOG6quG7n+G6vELhu4bhu6fhu59CRsOA4bufLeG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5PDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4buj4bqgw5VCw5Thur7DgeG7n0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cHPDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXBzw7kvceG7oeG7oeG6oHJxceG7oeG7pXFxw5XDuuG7peG7oeG7oeG7pcOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa3Fzw7rhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o+G6rULFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buc4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Rwc+G7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5ViQ+G7gELhu5/hu4Dhu63hur7hu59w4bulw7l04buP4buf4buO4bunw5Thu5/hurxCQ+G7n8OVw43DleG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/huqLhu6lD4bufQkbDgOG7j+G7nzbhuqrDlFPhuqzhu4Dhu59jw5Thu7Phu4Dhu5/hu6bhu4BC4buf4bqiQ+G7n8OKxrDhur7hu5/DlULDlOG6suG7n+G6vELhu6/Dk+G7n+G7gEpD4buP4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDhu6Hhu5/hu6fhu4BC4bufw5LDlFPhurTDleG7n+G6okXhu4BC4buf4bqiQ+G7nzbhuqrhu6fhu5/DlcSQ4bq+4buf4bq8Q+G6tOG6vuG7n8OASuG7n0Lhu4pD4bufw4rGsOG6vuG7n+G6qkPGsMOUw7Xhu59i4bunw5Thu59y4buf4buA4but4bq+4buf4buASkPhu59S4bua4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OVQsOU4buf4buAQuG7t8OT4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/hur7hu6fhu4Dhuqrhu5/DiuG7qUPhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7j+G7n+G7p+G7gELhu5/DksOUU+G6tMOV4buf4bqiReG7gELhu5/DleG7jE7hu59Qw4Lhu5/DksOU4bqy4bufQsagSuG7gOG6quG7n8OK4bu3w5Phu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOTw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Fww5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHBzw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3Fwc8O5L3Hhu6Hhu6HhuqBycXHhu6Hhu6VzccOVdXThu6XDuXXDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGty4bulceG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4buj4bqtQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw5Xhu5zhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4buP4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oXDhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Rwc+G7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Uj4buzU+G7n+G6qkNM4buP4bufQsOUU+G6pOG7gOG7nyVJ4buA4bqq4bufYkrhu4Dhu5/DgOG7guG7n+G7gEJDw4LDlOG7n8OAQkThu4BC4buf4buOxanDgELhu59CxKjhu5/DleG7jE3hu5/DgErhu5/huqpDS0Phu59C4buC4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buP4buf4bun4buAQuG7n8OBxrDhu4Dhu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/hur7hu6nhu4BC4buf4bqg4bup4buA4bufUOG7p1Phu59Qw43hu4Dhu5/hu4DhuqrDveG7gOG7n0LGsOG7gOG6quG7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7j+G7n+G6vsOU4bun4buf4buO4buv4bq+4buf4bq+xalT4bufw4DGsFPhu4/hu5/hur7FqVPhu5/huqp3w5Xhu4/hu5/hur7hu6nhu5/hurxC4bunU+G7j+G7n+G6vsWpU+G7n8OA4buzU+KApuG7n8OTQuG7mMOA4bufUOG7mOG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4bufw4BC4buG4bufw4HGsOG7n8OA4buG4buAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Fww5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHBzw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3Fwc8O5L3Hhu6Hhu6HhuqBycXFw4buh4buhcsOVc3BydcO6w4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrw7nhu6Hhu6Xhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o+G6rULFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buc4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Fw4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0cHPhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVNuG7reG6vuG7n3Hhu6FwdeG7j+G7n+G7p+G7gELhu5/DlUPhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/huqrhu7Xhu4Dhu59w4bufw5XDmeG7n+G6osOM4buA4bqq4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4buP4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/DleG7iOG7gOG6quG7n+G6oEPhuqThu4Dhu5/DlUTDgELhu59ww7Xhu6Hhu6Hhu6Hhu5/hur5x4bufw5VCw4Phu4bhu59CxqBL4buA4bqq4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu4/hu5/DgeG7p+G7gOG7n+G6ouG7tcOU4buf4bun4buAQuG7n8OVQuG7nuG7n+G7gOG6qkJD4bqk4bq+4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6oMag4bun4buf4bq8Q+G6vuG7n0Lhu4bGsOG7gOG6quG7n0Lhu7fDlMO14buf4buFS0Phu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bq8Q+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG6vuG7n8OA4buC4buf4bqixqBNw4Dhu5/DleG7nOG7n8OK4buQw4Dhu5/Disaw4bq+4bufUEPhuqTDgOG7n8OV4bupQ+G7n+G6vELDlOG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4bufTuG7n2NCRuG7n2fDlMO94buA4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n+G6ouG7guG7j+G7n+G7gOG6suG7gOG7n+G6oMag4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7gELhu6fhu4BC4bufw4BC4buC4buA4bqq4buP4buf4buO4bunw5Thu59x4bufw5VCxanhu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu5/DlULDlOG7n0Lhu4bhu6nDgELhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n8O64buh4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu5/huqLDjOG7gOG6qi9Q4buYw7Xhu5/hur3DlOG7n+G6okPhuqbhur7hu5/DgOG7lOG7p+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/huqDGoOG7p+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buAQsaw4buf4bq+xrDhu4Dhuqrhu5/Disaw4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DlULDlMONw4Dhu5/DgeG7q+G7huG7n1DhuqThu5/DlULhu6LDgOG7n1Dhu7fDleG7j+G7n8OAQsOJ4bufw4Dhu7Xhu4Dhu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/Dk0LDveG7gOG7n8OB4buC4buA4bufQuG7oMOU4bufw4BK4buf4buOQ+G7gELhu59CRsOA4buP4buf4buA4bqy4buA4buf4bqi4bur4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu5/hu6fhu4Dhu5/DleG7hsaw4buA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDlcO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buhcMOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3Rwc8OTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcHPDuS9x4buh4buh4bqgcnFxcOG7oXJzw5VwcsO6c8O5w4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrw7pzdeG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4buj4bqtQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw5Xhu5zhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4buP4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oXDhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Rwc+G7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Ul4bqm4buf4bq+TuG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buP4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDDueG7n+G7p+G7gELhu5/DlUPhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu4/hu5/hur5O4buf4buM4buK4buA4bqq4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n8OK4bqy4buA4bufQkrhu4Dhu59zw7Xhu6Hhu6Hhu6Hhu5/hur5x4buP4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n8OVQuG6suG6vuG7n0Lhu4bhu6fhu5/DgOG7kMOA4buP4bufw4DGsOG7n8OAQsOU4bun4buP4bufcMO14buh4buh4buh4buf4bqqw43DgOG7n+G6osaw4buG4bufNkLhu7fDleG7n2PDveG7gOG7j+G7n+G6quG7teG7gOG7n8O64buh4buh4buf4bqqw43DgOG7n+G6osaw4buG4bufZ8OUw73hu4Dhu58kw5Thu4/hu5/DisOUw73hu4Dhu5/DgOG7p+G7gELhu5/DgMO9U+G7n+G6oMag4bun4bufw4BCw5Thu4rDleG7n2ctYuG7p+G7jMOD4buA4bufw5NC4buYw4Dhu59Q4buY4bufw5VCReG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buf4buA4bqqxrBT4bufw5XhurTDlcO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHB0w5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3Fwc8O5L3Hhu6Hhu6HhuqBycXFw4buhdOG7ocOVcuG7pXJyccOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O5cHXhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o+G6rULFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buc4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3RwdOG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5VjQsOD4buG4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7n2PDlOG7s+G7gOG7n+G7puG7gELhu5/DgEJD4bun4buf4buO4bqw4buP4bufw4BCQ+G7n8OTQkThu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxC4bunQ+G7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buAQsaw4buf4bq+xrDhu4Dhuqrhu4/hu5/hu4BCxrDhu5/DisagS0Phu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DgOG7p+G7huG7n+G6vELFqeG7n8OVw43hu4Dhu5/hurzEguG6vuG7j+G7n8OVxqBK4buA4bqq4buf4bqixqBK4buA4bqq4bufdOG7oeG7oeG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4DhuqovcMO14buh4buh4buh4bq+ceG7j+G7n+G7gELGoOG7gOG6quG7n8OA4buC4bufxqDDlOG7n+G6okPhuqbhur7hu59QxqBNw5Xhu5/DleG7jOG7ikPhu5/huqpD4buQw5Phu5/DgELhu6/hu4Dhu5/hur7GoOG7p+G7j+G7n+G7gOG7r+G7gOG6quG7j+G7n8OASeG7gOG7n8OV4buM4buS4buA4bqq4bufUsO94bq+4buf4buAQuG7t8OT4buP4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7n8OAQuG7lOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OAQuG6tOG7n+G6ouG7iuG7n+G6oEPhu4BC4buf4bqgxqBP4buA4bqq4buf4buA4bqy4buA4bufw4DDvVPhu5/hu45D4buAQuG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4buP4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OVw43DlcO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHB1w5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3Fwc8O5L3Hhu6Hhu6HhuqBycXFwcHBzw5V1cnFycMOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O6cXXhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o+G6rULFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buc4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3RwdeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Uld8OA4bufw4FD4bqkw5Xhu4/hu5/DgOG7p+G7gELhu5/DlcWpw4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4buP4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4bufw4BC4buG4buf4buA4but4buA4bqq4buf4buOw5Thu7PDleG7n8OV4but4buA4bqq4buf4bqq4buzw5Phu59z4bufLeG7n3Thu5/DiuG7teG7gOG7n+G7juG7huG7n1BLQ+G7n8OAxanDgELhu5/Disaw4bq+4bufw5VC4buU4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQsON4buA4bqq4buP4buf4bqqQ8Wp4bufw4HFqeG7gOG7n+G7juG7q+G7gOG7n8OTQuG7ueG6vuG7n8OA4bun4buG4buP4buf4bun4buA4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n0JK4buAw7Xhu599Q+G6pOG7gOG7n8OAxanDgOG7n+G7juG7q+G7gOG7n8OTQuG7ueG6vuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buf4buO4bupw4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgcawU+G7n8OBxanhu4Dhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hu4BKQ+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5XDieG7gELDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oXDDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cHTDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXBzw7kvceG7oeG7oeG6oHJxcXBwcuG7ocOVcHVz4bul4bulw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrc+G7peG7peG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4buj4bqtQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw5Xhu5zhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4buP4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oXDhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3RwdOG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Vj4buc4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BCxrDhu5/hur7GsOG7gOG6quG7j+G7n+G7gELGsOG7n8OKxqBLQ+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buP4buf4bq84bq0w5Xhu59CTcOT4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/DgErhu5/huqpDS0Phu59C4buC4bun4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DgeG7iuG7j+G7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/hu6fhu4BC4buf4bqi4bux4bufw5Xhu6nhu4bhu59QQ+G6pMOA4bufw4rGsOG6vuG7j+G7n8OV4but4buA4bqq4bufw5VCw5Thu5/hu4BC4bu3w5Phu5/DgELhu4bhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DgELhu5jDgOG7n8OK4bun4buG4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buP4bufw5Xhu4zDlOG7gOG6quG7n8OBxJDhu4BC4bufw5Xhu5zhu59z4buPdOG7n+G6ouG6tOG7gOG7n3Thu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqqL+G7gOG6qsagTEMvw5VCxanhu4DhuqrDteG7n2Phu4zhu5zhu5/DgEJD4bufw5NCROG7j+G7n+G6vsSoQ+G7n+G7gOG7reG6vuG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqrhu6dD4buf4bqixJDhu4BC4buf4bun4buAQuG7n8OVQsOU4bufw4pNQ+G7n+G7gELDlOG7t+G7gOG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqgxqBLQ+G7n3Dhu5/DlcOZ4buf4bqiw4zhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oXDDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cHLDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXBzw7kvceG7oeG7oeG6oHJxcXBwdOG7ocOVw7lwceG7ocO6w4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrdHFw4buj4buf4bunw4rDlWvhu6Phuq1CxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DleG7nOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buAQsaw4buf4bq+xrDhu4Dhuqrhu4/hu5/hu4BCxrDhu5/DisagS0Phu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DgOG7p+G7huG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buhcOG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHBy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lTXhu4bhu4Dhuqrhu5/hur7DlMON4buA4bufw4Dhu5Thu6fhu59jw5Thu7Phu4Dhu5/hu6bhu4BC4bufQkPhuqThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4bufw4rGsOG7n+G6osagTcOA4bufw5Xhu6nhu4bhu5/huqJDw4LDlOG7n+G6vEPhuqThu4Dhu5/DlULDlOG6suG7n+G6ouG7s8OV4buf4bq+TuG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7n+G6oEPhuqThu4Dhu5/DlUTDgELhu4/hu5/DksOUU+G7n+G6vknhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7j+G7n+G6vk7hu5/hu4zhu4rhu4Dhuqrhu5/DikPhurLhu4Dhu5/hurzhurTDleG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4bufw5VCw4Phu4bhu5/DgELDlMSoQ+G7n8OVQuG7osOA4bufw5NC4bu54bq+4buf4buO4bupw4BCw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lWPhuqtkNnvhu580LOG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVw7Xhu5kvw5Phu5U=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]