(vhds.baothanhhoa.vn) - Với khát vọng vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Yên Cẩm I (xã Đông Yên, huyện Đông Sơn) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzxIPhurZxS+G7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6skThurbhu5FLw4Dhu5FLw5Xhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5FE4bq2cuG7kUNyROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kULhu4xH4bqy4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6ouG7kXhwxJBvL+G6tuG7mcOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKO+G7s3B5w7TDs8OpR+G6suG7keG6quG6tnFL4buR4buY4bq4ROG6sOG7keG7mOG7jEZE4buRQsOBROG7kUJyQ+G7keG6sOG6snJM4buRS8Sow4FE4buRQ3RE4bq24buRw73hu6tL4buR4buITMOB4buR4bq24buMRkThurBq4buRcEThurbhu5Fd4bqwTMagxIJE4buR4bqzTOG7q0Thu5FQROG6tuG7kcON4buRS+G6tsOKROG7keG6vcOBROG7kVjhu69D4buRLOG7kW3hu5Z14buRw53DikThurDhu5Hhur3DgURq4buR4bq2TMag4bqiROG7kcOdw4pE4bqw4buR4bq3RkRu4buRw7114buRQ3NE4bq24buReXNE4buRw73hu7FM4buRS+G7jOG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buRQ8OK4buR4bq2w4JE4bq24buRROG6tnLhu5FDckThurBq4buRROG6tnLhu5FC4buMR+G6smrhu5Hhu45E4bqw4buReU9E4bqw4buR4bqq4bq2xJBw4buR4bq24bq4eOG7kS3hu5Hhuqrhu6Dhu5FL4bq2TOG7rUvhu5FLxKjEkEThurDhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7kUTDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buKa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtHlL4bq2TEN34buR4bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5nGoeG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7mcah4bufL+G7leG7k+G7k3nhu5fhu5Xhu5Xhu5Phu6Hhu5Xhu5VL4buj4buh4buT4buT4buhQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5XGoeG7o8O04buRcEJLZ8O0xIPhurZxS+G7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6skThurbhu5FLw4Dhu5FLw5Xhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5FE4bq2cuG7kUNyROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kULhu4xH4bqy4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6ouG7kXhwxJDDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buZxqHDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOz4bq34bqyROG6tuG7kUTDukPhu5Hhu5nhu6Hhu5/hu5tq4buRSnBM4buR4bqq4bq24bqy4buRS+G6vkvhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buRw71z4bqy4buR4bq24bq4eGrhu5Fd4bqwTMagxIJE4buR4bqzTOG7q0Thu5FQROG6tuG7kcO94bqy4buRQnJD4buRS+G6tkzDgeG7keG6quG6tsO54buK4buRREbhurJq4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7meG7k+G7kXBE4bq24buR4buITMagw4BL4buRw73huqRE4bq24buRw73hurLhu5Fd4bqwcOG7kUvDgkPhu5HhuqrhurLDgEPhu5F4RuG7keG6tuG7huG6suG7kUJyQ+G7keG6sOG6snJMa+G7keG6t3BM4buR4buX4buRRMO6Q+G7kURG4bqy4buR4buW4buO4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FL4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FDcEThurDhu5FCc+G6suG7keG6tuG6suG6okzhu5Hhu4hMdGrhu5FwROG6tuG7keG7iEzGoMOAS+G7kcO94bqkROG6tuG7kUvEqMON4buR4buY4bqg4buR4buITMOB4buR4bq24buMRkThurDhu5FC4but4buK4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7imtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7meG7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7mcah4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buZxqHhu58v4buV4buT4buTeeG7l+G7leG7leG7k+G7ocah4buVS+G7neG7m+G7oeG7n+G7nULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buX4buh4buVw7Thu5FwQktnw7TEg+G6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgOG7kUvDleG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXjDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqi4buReHDEkMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5nDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5nGocO04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7NX4burxqDhu5HhurDhurJIauG7keG6tkzGoOG6okThu5HDncOKROG6sOG7keG6t0ZE4buReEXhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kXjhurbhurRE4bq24buRSnF44bq24buR4bq24buE4buRS8SoSeG7kXhG4buR4bqw4bqyR+G6suG7keG6tkVw4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7imrhu5FwROG6tuG7kXdyROG7kXhOROG6sOG7keG6sOG6snDhu5HDvcOCROG6tuG7kUNzROG6tuG7kXlzROG7keG7mHDGoOG7keG7mOG6vkThu5FE4bqw4bupROG7keG6tnJE4bqw4buRw73hu7FM4buRS+G7jGrhu5FDTHDhu5FKw7lD4buRQ3HGoOG7kXhyxqBq4buRQ3HGoOG7keG6sOG7p0tq4buRQ3Phu5HhuqrhurZwxqBq4buRQ3HGoOG7kXjhu6vGoOKApuG7keG7iuG6tk944buR4buYT+G7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buReOG6tsSQ4buRd3Lhu5F4xJBEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buZ4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buZxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5nGoeG7ny/hu5Xhu5Phu5N54buX4buV4buV4buZ4buT4buT4buXS8ah4buZ4buX4bud4bujQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5/hu5Phu6HDtOG7kXBCS2fDtMSD4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OA4buRS8OV4buRQ8OK4buR4bq2w4JE4bq24buRROG6tnLhu5FDckThurBq4buRROG6tnLhu5FC4buMR+G6suG7kUTDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5F4cMSQw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7mcO04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7mcahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs13DukPhu5Hhu5Xhu5Phu5nhu51q4buRcEThurbhu5FL4bqyw4Dhu4rhu5FLT3jhu5HDveG7sUzhu5FL4buM4buR4bqw4buxROG7keG7meG7kUvhu57hu5HDveG7gEThurDhu5Hhu5bhu6nGoOG7kXnDlEThurDhu5FE4bq2cuG7kUNyROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kULhu4xH4bqy4buRS8Sow4FE4buRS+G7gkThurDhu5F54bqy4bqiROG7kUvhurR44bq24buR4buZa+G7k+G7k+G7k+G7kUPhu5Xhu5FL4bq24buzxJDhu5Hhurbhu4xHROG6sOG7kUTDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5F4cMSQauG7kXdwROG7kcO94buxTOG7kXBE4bq24buRS+G6tuG7kOG7kUThurDhurbhurLhuqJD4buRS8So4buAROG6sOG7kXnhu4xw4buR4bqq4bqyQ+G7keG6tsSQckThurDhu5Hhurbhu61Ma+G7kcOpR+G6suG7kUThurbhu5JE4bqw4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUThurDhurbhurLhuqJD4buReEXhu5HDveG7jEl44buRS8OV4buRQk144buRQnJD4buR4buY4bqy4bqieOG7kUtz4bqy4buR4bqq4bq2TOG7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5F4cMSQ4buRw43hu5HhurPhurbhurjhu5HhurtM4bupROG7kUvEqOG7jEd44buRw71FauG7kUTDgUThu5F54buMcOG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buRROG6tnBE4bq24buReOG6tkVE4bqwauG7kUpwTOG7keG7leG7kUvhurZxROG6sOG7kXjhurbEkOG7kUvhurZM4buR4bq2xJBzeOG6tuG7kUvEqMOBROG7keG7o+G7k+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurAv4buYT2vhu5HhuqtM4buRw73hurLDg0Phu5F4w5Nw4buRS8So4buAROG6sOG7kXnhu4xw4buRS8SoxJBE4bqw4buRROG6tnLhu5FDckThurDhu5FCcuG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kUrhu5Dhu5F5T0ThurDhu5FL4bq2TOG6vnjhu5F3dMSQ4buR4buY4bqi4buRS+G6tsOUeOG7keG7mOG7rUtq4buReOG6tuG6puG7kXjhu7FE4buRSuG7kOG7kXlPROG6sOG7keG7iuG6tuG7qUThu5F3RUThu5Hhurbhu5JM4buReEbhu5FK4bqyROG6tuG7keG6tuG6uHhq4buRRMOBROG7kcO9dEPhu5F3dMSQ4buRcEThu5FLxJByROG7kUvEqMSQROG6sOG7kUp0ROG7keG7lkzhu6tLa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buZ4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buZxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5nGoeG7ny/hu5Xhu5Phu5N54buX4buV4buV4buZ4buT4buXxqFL4buZ4buX4bujxqHhu59C4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7o8ah4budw7Thu5FwQktnw7TEg+G6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgOG7kUvDleG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXjDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqi4buReHDEkMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5nDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5nGocO04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PDncOD4buRQ8ON4buRxKjhu4ZE4bqw4buRSnRE4buR4buWTOG7q0tq4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7meG7n+G7kXBE4bq24buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buRw73hu7FM4buRS+G7jGrhu5FDw43hu5HEqOG7hkThurDhu5F54bqy4bqiROG7kUvhurR44bq24buRQsOBROG7keG6tkZE4buRxqFr4buT4buT4buT4buRQ+G7lWrhu5FLxKjhu4BE4bqw4buRS+G6tsOBQ+G7keG6tsSQcOG7kXhNeGrhu5F4cuG7kXjhurZMcGrhu5Hhu5lr4buT4buT4buT4buR4bqw4bq+eOG7kcO9csSQ4buRXeG6tuG7rUvhu5HhurPhu6lEauG7keG6sOG7sUThu5Hhu6Phu5Phu5Phu5HhurDhur544buRw71yxJDhu5HhurtM4bupROG7kVlMauG7kUJM4bupROG7kXhwROG6tuG7kXjhu6nGoOG7kXnhu4xw4buReOG6tkzhu4ZL4buR4bq7LeG6t3DEqOG7s0Thu5Hhu4rhurZPeOG7keG7mE/hu5FL4bq24bqk4buRS8So4buMSEThurDhu5FE4bqwcsag4buRS8OAS2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7meG7m+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7mcah4bufL+G7leG7k+G7k3nhu5fhu5Xhu5Xhu5nhu5Phu5vhu5NL4buX4buh4buX4buX4buVQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5/hu5nhu53DtOG7kXBCS2fDtMSD4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OA4buRS8OV4buRQ8OK4buR4bq2w4JE4bq24buRROG6tnLhu5FDckThurBq4buRROG6tnLhu5FC4buMR+G6suG7kUTDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5F4cMSQw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7meG7m8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PhurPhurbhu7PEkOG7kV3hurBMxqDEgkThu5HhurNM4burROG7kVBE4bq24buReOG6tuG6snDhu5FK4bu5auG7kXjhurbhurLhu5Hhu4rhurbhurThu5HDveG7sUzhu5FL4buM4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXjDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqi4buReHDEkOG7keG6quG6tnHhu5FL4bq+ROG7keG6quG7tUNq4buRS+G7jEZE4bqw4buRw73hu4xGROG6sOG7keG7m+G7k+G7k+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurAv4buZa+G7k+G7k+G7k0Phu5Vq4buRROG6tuG7jEThurDhu5F4ReG7keG7jEzhu5HDveG6ssODQ+G7keG7mOG7jElL4buRS8So4buG4bqy4buR4bqw4bqyTeG7iuG7kXjhurbDuUThu5FD4buMcGrhu5FEw7lE4bqwauG7kXjDikThu5FLxKhOROG6sOG7keG7luG7qUPhu5FE4bq24but4buKauG7kcO94buAROG6sOG7kUvhurZI4bqy4buReOG6tsOT4buRw73hu4ZE4bqw4buReOG6tsOA4buRw73hu4bhu5F54bqyROG6tuG7kXnhu4zDjEThurDhu5FEw4FE4buReOG7qcag4buRSuG6skThurbhu5FLxKjhu4zDjUThurBq4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5FL4bq+S2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7meG7neG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7mcah4bufL+G7leG7k+G7k3nhu5fhu5Xhu5Xhu5nhu5nhu5nGoUvhu53hu5fhu5Xhu5fhu5lC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7o+G7leG7ncO04buRcEJLZ8O0xIPhurZxS+G7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6skThurbhu5FLw4Dhu5FLw5Xhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5FE4bq2cuG7kUNyROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kULhu4xH4bqy4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6ouG7kXhwxJDDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buZ4budw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs8Od4buneOG7kXfhurLhuqJLauG7kXhwROG6tuG7kUtxeOG7kUvEqMSQROG6sOG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5F44bq2xJDhu5FEw7pE4bqw4buRSkzhu6tL4buRS8O6ROG6sOG7keG6sOG7q+G7iuG7kcah4buRLeG7keG7m+G7kULhu7FE4buRSsSQ4buR4buYR+G6suG7kXhxeOG6tuG7kUJyQ+G7kUvhurbDk+G7kXjDikThurDhu5FLxKhMxqDhuqBE4buRS+G6tuG6vkThurBq4buR4bqw4bqyceG7kXdxROG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Phu5F4cMSQauG7kXBE4buRS8SQckThu5HhurZGRGvhu5E74bqy4bqiROG7kXhxeOG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Phu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kUpzeOG6tuG7kXjDk3Dhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurbhu5HDveG7jEl44buRd3LGoOG7kXdxROG7kUThurbhurLhuqBM4buRREbhurLhu5FLxKjEkEThurDhu5FL4bqmROG6tmtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7meG7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7meG7m+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7mcah4bufL+G7leG7k+G7k3nhu5fhu5Xhu5Xhu5nhu5nhu5fhu5NL4buZ4budxqHhu6Hhu6FC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ8ah4buh4buhw7Thu5FwQktnw7TEg+G6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgOG7kUvDleG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXjDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqi4buReHDEkMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5nDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5nhu5vDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOz4bqzw5Xhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5FE4bq2cuG7kUNyROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kULhu4xH4bqy4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6ouG7kXhwxJBq4buR4bqqw4BL4buR4bq2SeG7iuG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kXhG4buR4bqw4bqyR+G6suG7keG6tkVw4buRw73hu4BE4bqw4buRd+G7hmrhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurbhu5FwROG6tuG7kcO9deG7kUtzxJDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRQnJDauG7kUvDukThurDhu5FL4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5F44bq2xJDhu5HhurZyROG6sOG7kXjhurZPeOG7kUJwxJDhu5HDveG7hkThurDhu5F4w5Nw4buRw73huqRw4buR4buK4bq24buMRkThurBq4buRS8SoTEThurDhu5F3w4JE4bq24buRS8OV4buRxqFq4bub4buRw73DgEThu5Hhu5vhu5FLxKjhurLhuqJM4buRw73hu4BE4bqwL0ThurDhu4xI4bqyL0vhurZxROG6sGvhu5HhurPEqMOV4buReOG6tuG6suG7keG7iuG6tuG6tGrhu5FD4buE4bqy4buRRMO6Q+G7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kXjDk3Dhu5HhurBw4bqy4buRw73DgkThurbhu5FwROG6tuG7kUvhurZM4buRQknhurLhu5FE4bq2TOG7rUThu5FLxKjDgUThu5F54buMR+G6suG7keG7meG7kUvhu57hu5HDveG7gEThurBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5nhu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5nhu5fhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5nGoeG7ny/hu5Xhu5Phu5N54buX4buV4buV4buZ4buZ4bub4buTS+G7n+G7meG7leG7k+G7o0Lhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4bub4buV4buZw7Thu5FwQktnw7TEg+G6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgOG7kUvDleG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kUThurZy4buRQ3JE4bqwauG7kUThurZy4buRQuG7jEfhurLhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXjDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqi4buReHDEkMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5nDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5nhu5fDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzW8SQROG6sOG7kUNM4bq+ROG7kXjDk3Dhu5HhurNM4burROG7kVBE4bq24buR4bq24bqy4bqiROG7kURwxqDhu5FCcuG7kcO94buMSXjhu5FLc8SQ4buRw73hurLhuqBM4buR4bqq4bqy4bqiROG7kUvhurZMw4Hhu5HDveG7q0vhu5FDw43hu5HEqOG7hkThurDhu5F54bqy4bqiROG7kUvhurR44bq2auG7keG7iEzGoOG7kUPDiuG7kUp0ROG7keG7lkzhu6tLauG7kUPDjeG7kcSo4buGROG6sOG7kULhurLDgUThu5HhuqrDgEvhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7kUvhurbhu7PEkOG7kXjhurZM4buE4bqy4buRS+G6tsOUeOG7keG7iuG6tuG7r0Phu5FKc3jhurZrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtMOz4bqz4bqx4bq1XTrhu5F9I28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOza28v4buKw7M=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]